CorelDarw là gì?

Chia sẻ: Lê Bảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

0
265
lượt xem
159
download

CorelDarw là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn đang xem những dòng này, hẳn bạn đã nghe đau đó nói rằng Corel Darw la nhung cong cụ dùng cho thiết kế đồ họa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CorelDarw là gì?

 1. !"# $% &' &( ) & * +& % % , - . / 0 &1 1 23 4 5 . 16 % 7 * . * 8 ,9 % :% ; % . N G &@ % &@& %Y
 2. # V S %I %G [% % 8 &m 1q !"# 34 > *F (& & . % 8 &@& % 7 ?
 3. %7 ? c &' &( %@ + ; 7 & % &' &( 1 1& ^, ' 8 7 !"#23 < . &m 1q % ' % & u ,\& % &K 3B I & &m 1q %n* 8 &m 1q 1 & [ %n % = %8 S * ,a 8 &m 1q %) X Z %
 4. % %7 I %) % &' &( ) * I % &K &m 1q 1 1 * ,a &m m 1q 1 1 : * & b &I R 8
 5. c8 . 333 ,z &(& 8 % 8 $% 0
 6. + ./ (? p ; G *F !"# 0 G *F < % % 8 6 * $ 5 &K @ * Z % R G *F % 8 7 3W & % Z ; > G *F &) d&3 Bb G *F
 7. m 1q G *F U 0 e [% + % 8 7 I S 8 &m 1q G *F 4 0 &e3 WG *F U 0 e K& % [ !"# & % Z d0 % % 7 % % %
 8. ,Z 0 I %\ I S /& 1& 2 &K &@& &m 1q & & % Z & . , Z 0 I % \ [0 S /% 2 % &@& &m 1q G *F &) d&g & . G *F + 1`0 0 &@& G *F % 8 7 0 % D& % . G *F3 l +& ; > G *F &) d& 1F $ 5 @ %\ R& [% > & b* % €0 3 i % $ &K !"# & % Z % ; 8 & : & 0 ? %
 9. % 3 %, 'T X Y& * 1MZ O (? [ S \ .W + U 1Y ] W ( 1Y ^ V HU (:& W % X % :%r x [% &S % % I *5 G *F - > % 3 [ &$ d0 & f % 8 % 53i [ = %8 *5 * & ^ , 8 d0 :% % & I * % ; *> % S 3 =\ O ./ (? _ 2 U* N =+& `& : ` S ` .) ab c 0 8 G S %8 !"# & u & 0 a0 % b d& * +& *5 $% G *F [%3 p &S 7 % G *F , @& / &.0 0 * % ^ & 1• & 2 0 G ; G *F [ Z - 1 ; G *F ; 3c b S ; G *F !"# %7 G *F % 8 6 &^ * 0 G *F * $ 5 @ %\ 3c %@& , @ [% % 7 Y3 p ; > G *F &) d& !"# + &@& G *F % 8 $ 5 d0 * +& % : J ? 3 c 8 @ %\ &K & $ 5 ? R n / G *F & F 1F %8 % rc ' % 7 &I ` ? % 8 $ 5& @ %\ 3 xZ H & 8 +0 @ %\ &K 8 & $ 5 %o sP‚ BW % ; 8 3 Z, n I `% `% 8 ) 7 5 ? /eˆ & % ; 8 2 * ) & $ Z % R e‡s{ 0 ˆ‚O 0 /%I % Z 23 , ' % [ , @ ? & `& 0 80 8 *7 % ^ 7 , @& - r ./ [ U ^ * S (:& c 'MN !"# & > G , @& % & u & < a% % ' 3 WG % [ % S S %8 * +& *5 !"# 1 , & D% . ! "# $ % & & 3 c :% G D& R &= & , @ > 3 W & u &S [ * = %8 & u 8 D& = %8 & u I ; S G Z 8 R& &@& ' R & , [%3 W &= & % Z [ * = %8 & u N % @ ;& I G / 7 e2 Z G *F3 % MZ 1d S , F ( ^ , - [ ( e W L [ U f W 6 . R 7V e R M / Y& /V gU (:& / (:& `&
 10. 63 07 W % &@& , ; $ !"# , @ N `% *5 &m 1q !"# , @ N % *5 & $% /& $% @ %\ \r2 < %n 3 4 Y d& & % Z `% S %:0 % &@& % %@& % ' %
 11. cn* 7 *F % \& % &m 1q i7 & . [% + % 8 > *F3 W & *F % # R () < $ $ H : c . &m 1q : . I HO k c8 $0 &' &( c ;& %@ > *F & $% &@ ,\ d0 d0 7 S /‰ 2 D& 7 /‰ %2 &@& I % *F3 $% &@& 333 % R % . &' &( 7 /‰ % 23 @& ) [% ? G 3 W & u * +& ` [ ,\ d0 - [ * & b I 7 S D& &H $% , @& R 0 * &S N 1@%3 W[ * ,\ d0 % 8 $0 &' &( cn* 0 \ %8 8 % @ 7 *F * ,a ,\ d0 W % [ 7 *F 5 8 / 7 s2 I & u %S 7 & ^, ' G
 12. ~S 1 &^ %L 8 ) ,\ d0 Z 7 S D& [% &^ d& & &S 3 &T 'K MN B$% &@& %L 8 b , I & *5 $% I %
 13. [ & . /1 & [ %n& $% % = %8 S 2 * ,a & $% %5 & , I %
 14. # U S F 'K MN c % %@& *o % L& + % > *:% & u% q & > & D& & > $ &K 7 3 I 7
 15. [0 ' [0 l] [ 0 \ % ,a & $% N 0 G *:% R :% %o % @ N 0 G c G 0 \ & $% * % G 0 \ % Ž % ‹Œ c % $ ke‡‡Q %u + & % & > & e‡‡Q /%^& & > & , ' q 23 W &^ %L 8 % 0 %(& % m + % X 7 Z &G % [ v +% + L& &K 0 \ % 3 c@& ( ,& R &K 0 \ % & % Z + % > % %@& , @& & ^ , ' 8 7% %@& & 3 [ 0 \ % , & Z I %
 16. c R 1I e‡‡3‡ % ' R G % Z + %7 % W[ k,a0 * ' :0 + @ 8 %8 1• 1 Z% q x , 0 0 % r D p
 17. CJ 4 W 'K MN %n* [ & . N ; & , /% *7 ; &2 [ % n 1F % = %8 ,a03 p % ,a [ & . N < *: I %
 18. [ _; *:% %n *‘ 1• 1 Z & Z pa *:% &
 19. a 4R 9 w + 'K MN p < &@& *:% S % [ v I %
 20. i (& & . % 0 % &K % 7 ? & ; 1 d0 & % Z% q % ^ %L &@& I %; 1 >m @ ;" X > R & % &S D% ' S ; 0 \ %
Đồng bộ tài khoản