Cracking part 16

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
5
download

Cracking part 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Cracking part 16

  1. HWND hWndParent,__________________// handle of owner window DLGPROC lpDialogFunc _______________// address of dialog box procedure ); Returns Giá trị trả về là giá trị của thông số nResult trong lệnh EndDialog được dùng để kết thúc dialog box. Giá trị trả về là -1 nếu function không tạo được dialog box DialogBoxParam / DialogBoxParamA / DialogBoxParamW Hàm DialogBoxParam có nhiệm vụ tạo ra modal box từ dialog box template resource. Trước khi display dialog box, function sẽ pass program-defined value vào dialog box procedure giống như thông số Iparam của WM_INITDIALOG message. Chương trình có thể sử dụng giá trị này để initialize dialog box controls Code: int DialogBoxParam( HINSTANCE hInstance,___________// handle of application instance LPCTSTR lpTemplateName, ________// identifies dialog box template HWND hWndParent,______________// handle of owner window DLGPROC lpDialogFunc,___________// address of dialog box procedure LPARAM dwInitParam ____________// initialization value ); Returns Nếu function hoàn thành, giá trị trả về là thông số nResult trong lệnh call EndDialog được dùng để kết thúc dialog box. Nếu function không hoàn thành, giá trị trả về là -1 EndDialog Hàm này có nhiệm vụ destroy modal dialog box, “ra lệnh” cho system kết thúc bất kỳ processing liên quan đến dialog box Code: BOOL EndDialog( HWND hDlg,_______________// handle of dialog box int nResult _______________// value to return ); Returns Nếu function hoàn thành, giá trị trả về là TRUE. Nếu function không hoàn thành, giá trị trả về là FALSE MessageBeep Hàm MessageBeep có nhiệm vụ phát waveform sound. Waveform sound cho mỗi loại âm thanh được nhận biết bằng lối vào trong sound section (khay âm thanh) của registry Code:
  2. BOOL MessageBeep( UINT uType______________// sound type ); Returns Nếu function hoàn thành, giá trị trả về là TRUE. Nếu function không hoàn thành, giá trị trả về là FALSE. Để biết thông tin về lỗi, chúng ta dùng lệnh GetLastError MessageBoxA / MessageBoxW Hàm này có nhiệm vụ tạo ra, display, và operate(làm cho hoạt động) message box. Message box gồm có program-defined message và title cộng thêm 1 vài sự kết hợp của predefined icon và push button Code: int MessageBox( HWND hWnd,_______________// handle of owner window LPCTSTR lpText,______________// address of text in message box LPCTSTR lpCaption,____________// address of title of message box UINT uType__________________// style of message box ); Returns Giá trị trả về là 0 nếu không có đủ memory để tạo message box. Nếu function hoàn thành, giá trị trả về là một trong những giá trị đã returned bởi dialog box : IDABORT, IDCANCEL, IDIGNORE, IDNO, IDOK, IDRETRY, IDYES Nếu message box có nút Cancel, giá trị trả về là IDCANCEL nếu nhấn phím Esc hoặc chọn Cancel button. Nếu message box không có nút Cancel, nút Esc sẽ không có tác dụng MessageBoxExA / MessageBoxExW Hàm này có nhiệm vụ tạo ra, display, và operate(làm hoạt động) message box. Message box gồm có program-defined message và title cộng thêm 1 vài sự kết hợp của predefined icon và push button. Thông số wLanguageId set language resource được dùng để predefined push button Code: int MessageBoxEx( HWND hWnd,________________// handle of owner window LPCTSTR lpText, _____________// address of text in message box LPCTSTR lpCaption,___________// address of title of message box UINT uType,_________________// style of message box WORD wLanguageId___________// language identifier ); Returns Nếu function hoàn thành, giá trị trả về là giá trị menu-item khác 0 đã returned bởi dialog
  3. box MessageBoxIndirect / MessageBoxIndirectA / MessageBoxIndirectW Hàm MessageBoxIndirect có nhiệm vụ tạo ra, display, và làm hoạt động message box. Message box gồm có program-defined message text và title, icons, và 1 vài sự kết hợp của predifined push button Code: BOOL API MessageBoxIndirect( LPMSGBOXPARAMS lpMsgBoxParams____// address of structure for msg box parameters ); 03.3 Drive Type Checks ============== CreateFileA / CreateFileW Hàm CreateFile có nhiệm vụ tạo ra, mở, hoặc truncate file, pipe(đường dẫn), communication resource, disk device hoặc console. Nó return handle mà có thể được dùng để access (truy cập) object (đối tượng). Nó cũng có thể mở và return handle to directory Code: HANDLE CreateFile( LPCTSTR lpFileName,_________________________// address of name of the file DWORD dwDesiredAccess,_____________________// access (read-write) mode DWORD dwShareMode,_______________________// share mode LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes,_____// address of security descriptor DWORD dwCreationDistribution,________________// how to create DWORD dwFlagsAndAttributes,_________________// file attributes HANDLE hTemplateFile _______________________// handle of file with attributes to copy ); Returns Nếu function hoàn thành, giá trị trả về là open handle của specified file. Nếu specified file không tồn tại trước khi function gọi và dwCreationDistribution là CREATE_ALWAYS hoặc OPEN_ALWAYS, lệnh gọi GetLastError trở về ERROR_ALREADY_EXISTS (ngay cả khi function đã hoàn thành). Còn nếu file tồn tại trước khi gọi, GetLastError trả về 0 Nếu function không hoàn thành , giá trị trả về là INVALID_HANDLE_VALUE. Để có thông tin về lỗi, chúng ta dùng lệnh GetLastError GetDiskFreeSpaceA / GetDiskFreeSpaceW
  4. Hàm GetDiskFreeSpace có nhiệm vụ tìm thông tin về specified disk, kể cả dung lượng trống trên đĩa Code: BOOL GetDiskFreeSpace( LPCTSTR lpRootPathName,_____________// address of root path LPDWORD lpSectorsPerCluster,_________// address of sectors per cluster LPDWORD lpBytesPerSector,___________// address of bytes per sector LPDWORD lpNumberOfFreeClusters,___// address of number of free clusters LPDWORD lpTotalNumberOfClusters___// address of total number of clusters ); Returns Nếu function hoàn thành, giá trị trả về là TRUE. Nếu function không hoàn thành, giá trị trả về là FALSE. Để có thông tin về lỗi, chúng ta dùng lệnh GetLastError GetDriveTypeA / GetDriveTypeW Hàm này có nhiệm vụ xác định xem có disk drive là removable, fixed, CD-ROM, RAM disk, hoặc network drive không Code: UINT GetDriveType( LPCTSTR lpRootPathName_________________// address of root path ); Returns 0 Drive không thể xác định được 1 Drive không thể xác định được 2 Root Directory không tồn tại 3 Fixed Drive (hardware) 4 Remote Drive (network) 5 CD-ROM Drive 6 RAM-Disk ( chỉ với GetDriveTypeA ) GetFullPathNameA / GetFullPathNameW Hàm GetFullPathName có nhiệm vụ tìm đường dẫn đầy đủ và tên của specified file Code: DWORD GetFullPathName( LPCTSTR lpFileName, ____________// address of name of file to find path for DWORD nBufferLength,__________// size, in characters, of path buffer LPTSTR lpBuffer,________________// address of path buffer LPTSTR *lpFilePart _____________// address of filename in path ); Returns Nếu function được hoàn thành, giá trị trả về là độ dài (chỉ tính kí tự chữ) của chuỗi được
  5. copy vào IpBuffer, không bao gồm kí tự terminating null. Nếu IpBuffer buffer qua nhỏ, giá trị trả về là độ lớn mà buffer(cũng chỉ tính kí tự chữ) cần có để hold path. Nếu function không hoàn thành , giá trị trả về là 0. Để có thông tin về lỗi, chúng ta dùng lệnh GetLastError GetLogicalDrives Hàm này có nhiệm vụ return bitmask mô tả disk drive hiện đang available Code: DWORD GetLogicalDrives(VOID); Returns Nếu function hoàn thành , giá trị trả về là bitmask mô tả disk drive hiện đang available. Vị trí bit 0 là đĩa A, vị trí bit 1 là đĩa B, vị trí bit 2 là đĩa C, và cứ như thế… Nếu function không hoàn thành , giá trị trả về là 0 GetLogicalDriveStringsA / GetLogicalDriveStringsW Hàm này có nhiệm vụ làm đầy buffer với những string chỉ rõ những drives hợp lý trong hệ thống Code: DWORD GetLogicalDriveStrings( DWORD nBufferLength,__________// size of buffer LPTSTR lpBuffer________________// address of buffer for drive strings ); Returns Nếu function hoàn thành, giá trị trả về là chiều dài (chỉ tính kí tự chữ) của chuỗi được copy vào buffer, không bao gồm kí tự terminating null. Các bác nên nhớ 1 kí tự ANSI- ASCII null sử dụng 1 byte, trong khi 1 kí tự Unicode null lại sử dụng 2 byte Nếu buffer không đủ lớn, giá trị trả về sẽ lớn hơn nBufferLength. Nó là độ lớn mà buffer cần có để hold drive string. Nếu function không hoàn thành , giá trị trả về là 0. Để có thông tin về lỗi, chúng ta dùng lệnh GetLastError GetVolumeInformationA / GetVolumeInformationW Hàm GetVolumeInformation có nhiệm vụ return thông tin về file system và volume mà root directory định rõ Code: BOOL GetVolumeInformation( LPCTSTR lpRootPathName,_______________// address of root directory of the file system LPTSTR lpVolumeNameBuffer,_____________// address of name of the volume DWORD nVolumeNameSize,______________// length of lpVolumeNameBuffer LPDWORD lpVolumeSerialNumber, _________// address of volume serial number  
Đồng bộ tài khoản