CSS Cookbook- P16

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
57
lượt xem
8
download

CSS Cookbook- P16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'css cookbook- p16', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CSS Cookbook- P16

 1. border-color Figure E-44. Testing colors on the radio button borders Tested CSS Properties | 725 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 2. border-style Figure E-45. Testing the styles of borders on radio buttons 726 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 3. border-width Figure E-46. Testing the widths of borders on radio buttons Tested CSS Properties | 727 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 4. color Figure E-47. Testing the color on radio buttons 728 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 5. font-family Figure E-48. Testing setting a different font on radio buttons Tested CSS Properties | 729 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 6. font-size Figure E-49. Testing a different size of font on radio buttons 730 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 7. font-weight Figure E-50. Testing a bold font on radio buttons Tested CSS Properties | 731 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 8. height Figure E-51. Testing setting a height for radio buttons 732 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 9. letter-spacing Figure E-52. Testing the letter spacing of radio buttons Tested CSS Properties | 733 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 10. line-height Figure E-53. Testing setting the spacing between lines of text on radio buttons 734 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 11. margin Figure E-54. Testing margins on radio buttons Tested CSS Properties | 735 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 12. padding Figure E-55. Testing padding on radio buttons 736 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 13. text-align Figure E-56. Testing the alignment of text on radio buttons Tested CSS Properties | 737 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 14. text-decoration Figure E-57. Testing setting a different font on radio buttons 738 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 15. text-indent Figure E-58. Testing indenting the text on radio buttons Tested CSS Properties | 739 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 16. width Figure E-59. Testing the width of radio buttons 740 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 17. word-spacing Figure E-60. Testing the spacing between words on radio buttons Input Element for Text The input element allows users to submit a single line of text. Tested CSS Properties | 741 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 18. Table E-5. A review of the CSS properties on text fields WinIE6 WinIE7 WinIE8b2 Chrome MacFF3 WinFF3 MacOP9 WinOP9 MacSF3 WinSF3 MacSF4b WinSF4b background-color Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y background-image Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y border Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y border-color Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y border-style Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y border-width Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y color Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 742 | Appendix E: Styling of Form Elements font-family Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y font-size Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y font-weight Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y height Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y letter-spacing Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y line-height N N N N N N N N N N N N margin Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y padding Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y text-align N N N N N N N N N N N N text-decoration Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y text-indent S S S Y Y Y Y Y Y Y Y Y width Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y word-spacing Y Y Y Y Y Y N N Y Y Y Y Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 19. background-color Figure E-61. Testing the background color of text fields Tested CSS Properties | 743 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 20. background-image Figure E-62. Testing background images in text fields 744 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
Đồng bộ tài khoản