CSS Cookbook- P18

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
54
lượt xem
10
download

CSS Cookbook- P18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'css cookbook- p18', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CSS Cookbook- P18

 1. background-color Figure E-141. Testing the background color of the textarea element Tested CSS Properties | 825 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 2. background-image Figure E-142. Testing background images in the textarea element 826 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 3. border: 0; Figure E-143. Testing the removal of borders on the textarea element Tested CSS Properties | 827 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 4. border-color Figure E-144. Testing colors on the textarea element borders 828 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 5. border-style Figure E-145. Testing the styles of borders on the textarea element Tested CSS Properties | 829 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 6. border-width Figure E-146. Testing the widths of borders on the textarea element 830 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 7. color Figure E-147. Testing the color on the textarea element Tested CSS Properties | 831 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 8. font-family Figure E-148. Testing setting a different font on the textarea element 832 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 9. font-size Figure E-149. Testing a different size of font on the textarea element Tested CSS Properties | 833 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 10. font-weight Figure E-150. Testing a bold font on the textarea element 834 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 11. height Figure E-151. Testing setting a height for the textarea element Tested CSS Properties | 835 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 12. letter-spacing Figure E-152. Testing the letter spacing of the textarea element 836 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 13. line-height Figure E-153. Testing setting the spacing between lines of text on the textarea element Tested CSS Properties | 837 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 14. margin Figure E-154. Testing margins on the textarea element 838 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 15. padding Figure E-155. Testing padding on the textarea element Tested CSS Properties | 839 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 16. text-align Figure E-156. Testing the alignment of text on the textarea element 840 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 17. text-decoration Figure E-157. Testing setting a different font on the textarea element Tested CSS Properties | 841 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 18. text-indent Figure E-158. Testing indenting the text on the textarea element 842 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 19. width Figure E-159. Testing the width of the textarea element Tested CSS Properties | 843 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 20. word-spacing Figure E-160. Testing the spacing between words on the textarea element 844 | Appendix E: Styling of Form Elements Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
Đồng bộ tài khoản