CT Viêm tuỵ cấp (Phần 3)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
179
lượt xem
95
download

CT Viêm tuỵ cấp (Phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dấu hiệu tại tuỵ: Lúc đầu tuỵ có thể bình thường, có thể to khu trú hoặc toàn bộ, giảm âm, những ổ tổn thương trong tuỵ khong đồng âm, giới hạn không rõ có thể quan sát thấy (viêm nhiễm hoại tử chảy máu). Có thể phối hợp với mảng giảm và tăng tỷ âm trong vùng tuỵ phì đại do hoại tử chảy máu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CT Viêm tuỵ cấp (Phần 3)

  1. Siªu ©m DÊu hiÖu t¹i tôy: - Lóc ®Çu: Tôy cã thÓ b×nh th−êng, cã thÓ to khu tró hoÆc toμn bé, gi¶m ©m, nh÷ng æ tæn th−¬ng trong tôy kh«ng ®ång ©m, giíi h¹n kh«ng râ cã thÓ quan s¸t thÊy (viªm nhiÔm ho¹i tö ch¶y m¸u). Cã thÓ phèi hîp víi m¶ng gi¶m vμ t¨ng tû ©m trong vïng tôy ph× ®¹i do ho¹i tö ch¶y m¸u. - D·n èng Wirsung.
  2. Tôy to, cã nh÷ng æ gi¶m ©m cña ho¹i tö
  3. D·n èng tôy, dÞch quanh tôy
  4. Siªu ©m DÊu hiÖu ngoμi tôy: • Dßng ch¶y ngoμi tôy: Quan s¸t thÊy ë c¸c vïng xung quanh, th−êng gÆp ë khoang sau m¹c nèi, khoang c¹nh thËn tr−íc tr¸i, khoang Morrison, r¹nh c¹nh ®¹i trμng vμ Douglas. • Nh÷ng biÕn chøng m¹ch m¸u cã thÓ thÊy gi¶ ph×nh §M, huyÕt khèi. L−u ý: Trªn siªu ©m cã thÓ thÊy h×nh tôy b×nh th−êng trong thÓ phï tôy.
  5. DÞch mÆt trø¬c tôy
  6. DÞch d−íi gan DÞch Douglas
  7. DÞch æ bông
Đồng bộ tài khoản