CT Viêm tuỵ cấp (Phần 5)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
176
lượt xem
72
download

CT Viêm tuỵ cấp (Phần 5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề hoại tử nhu mô tuỵ: Hoại tử chủ yếu là sự tiến triển tại chỗ, và để tiên lượng viêm tuỵ cấp. Về định nghĩa theo hội nghị ở Atlanta 1992 (theo hình ảnh CLVT và CHT): Hoại tử nhu mô là sự xuất hiện những vùng giảm tỷ trọng, không nâng tỷ trọng sau khi tiêm thuốc cản quang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CT Viêm tuỵ cấp (Phần 5)

 1. VÊn ®Ò ho¹i tö nhu m« tôy: Ho¹i tö chñ yÕu lμ sù tiÕn triÓn t¹i chç, vμ ®Ó tiªn l−îng VTC. - VÒ ®Þnh nghÜa theo héi nghÞ ë Atlanta 1992 (theo h×nh ¶nh CLVT vμ CHT): Ho¹i tö nhu m« lμ sù xuÊt hiÖn nh÷ng vïng gi¶m tû träng, kh«ng n©ng tû träng sau khi tiªm thuèc c¶n quang.
 2. Ho¹i tö nhu m«
 3. Ho¹i tö nhu m«
 4. Ho¹i tö nhu m«
 5. -C +C ho¹i tö nhu m« tôy
 6. Ho¹i tö nhu m«
 7. C¾t líp vi tÝnh DÊu hiÖu ngoμi nhu m«: • ThÓ võa: Mê ®i líp mì c¹nh tôy víi sù t¨ng tû träng, xo¸ v¸ch mì trong tuyÕn, dμy c©n lμm bê tôy kh«ng râ. • ThÓ nÆng: Viªm biÓu hiÖn bëi khèi gi¶m tû träng (20-40HU), kh«ng ®ång nhÊt, gianh giíi kh«ng râ. • C¸c dÊu hiÖu kh¸c: Trμn dÞch mμng phæi (hay gÆp bªn tr¸i), trμn dÞch æ bông. §Þnh khu tæn th−¬ng: Tæn th−¬ng viªm hoÆc æ dÞch cã thÓ khu tró ë mÆt tr−íc tôy, phÝa sau thμnh sau æ bông, VÞ trÝ hay gÆp lμ phÝa sau khoang m¹c nèi, khoang quanh thËn tr−íc tr¸i, hiÕm gÆp ë khoang quanh thËn tr−íc ph¶i vμ c¹nh sau thËn.
 8. §−êng lan táa cña dßng viªm tôy cÊp 5 2 1 :Khoang quanh thËn tr−íc 7 2 :PhÝa sau khoang m¹c nèi 3 : M¹c treo ®¹i trμng ngang 4 : M¹c treo 6 10 5 : D¹ dμy 1 3 6 : T¸ trμng 7 : Tôy 4 8 8 : §¹i trμng ngang 9 : Quai ruét 10 : ThËn tr¸i 9
 9. Xãa lÊn líp mì quanh tôy
 10. Kh«ng thÊy tæn th−¬ng nhu m«. Xo¸ líp mì quanh tôy
 11. Xãa líp mì quanh tôy
 12. Dßng ch¶y ho¹i tö
 13. DÞch quanh tôy
 14. PhÝa sau khoang m¹c nèi (ACE)
 15. Khoang c¹nh thËn tr−íc tr¸i Khoang c¹nh thËn tr−íc ph¶i
 16. DÞch æ bông
 17. D−íi bao gan
 18. æ dÞch æ dÞch quanh tôy æ dÞch
 19. æ dÞch quanh tôy
Đồng bộ tài khoản