CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 2 năm 2008

Chia sẻ: Le Quang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
13
download

CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 2 năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN Chỉ tiêu TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 2 năm 2008

  1. CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý II năm 2008 Đơn vị tính: VND A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Mã STT Chỉ tiêu số Số cuối quý Số đầu năm I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 229.872.435.037 162.393.998.333 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.114.462.141 1.231.644.121 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 161.727.670.440 126.134.317.209 4 Hàng tồn kho 140 62.128.132.524 27.145.006.479 5 Tài sản ngắn hạn khác 150 1.902.169.932 7.883.030.524 II. TÀI SẢN DÀI HẠN 88.328.960.869 54.227.601.902 1 Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 2 Tài sản cố định 220 71.986.777.995 45.697.997.909 Tài sản cố định hữu hình 221 39.642.496.403 41.756.010.741 Tài sản cố định vô hình 227 - - Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 32.344.281.592 3.941.987.168 3 Bất động sản đầu tư 240 - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 7.393.223.975 - 5 Tài sản dài hạn khác 260 8.948.958.899 8.529.603.993 III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 318.201.395.906 216.621.600.235 1
  2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Báo cáo tài chính tóm lược (tiếp theo) STT Chỉ tiêu Số cuối quý Số đầu năm IV. NỢ PHẢI TRẢ 178.735.056.127 85.574.551.730 1 Nợ ngắn hạn 310 150.990.295.036 77.407.635.685 2 Nợ dài hạn 330 27.744.761.091 8.166.916.045 V. Vốn chủ sở hữu 139.466.339.779 131.047.048.505 1 Vốn chủ sở hữu 138.375.520.102 129.109.312.608 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 90.000.000.000 90.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Các quỹ 2.712.830.257 2.712.830.257 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 45.662.689.845 36.396.482.351 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 1.090.819.677 1.937.735.897 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 1.090.819.677 1.937.735.897 Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - - VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 318.201.395.906 216.621.600.235 - - 2
  3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Báo cáo tài chính tóm lược (tiếp theo) B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 180.741.706.016 329.067.757.873 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 37.217.400 88.294.200 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 180.704.488.616 328.979.463.673 4. Giá vốn hàng bán 11 139.728.440.285 257.568.237.069 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 40.976.048.331 71.411.226.604 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 5.821.246.859 6.534.794.640 7. Chi phí tài chính 22 2.390.690.922 5.457.066.169 Trong đó: chi phí lãi vay 23 2.342.664.548 4.291.953.222 8. Chi phí bán hàng 24 11.961.907.597 20.824.415.200 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.619.707.790 7.807.474.599 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 27.824.988.881 43.857.065.276 11. Thu nhập khác 31 588.740 691.640 12. Chi phí khác 32 18.260.000 138.300.281 13. Lợi nhuận khác (17.671.260) (137.608.641) 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 27.807.317.621 43.719.456.635 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 2.780.731.763 4.769.749.141 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 25.026.585.858 38.949.707.494 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.781 4.328 An Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2008 ___________________ NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG TRẦN THỊ VÂN LOAN Kế toán trưởng Tổng Giám đốc 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản