CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 3 năm 2008

Chia sẻ: Le Quang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
9
download

CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 3 năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ tiêu TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 110 120 130 140 150 Mã số Số cuối quý ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 3 năm 2008

  1. CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý III của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý III năm 2008 Đơn vị tính: VND A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Mã STT Chỉ tiêu số Số cuối quý Số đầu năm I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 272.238.641.136 162.393.998.333 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1.209.845.228 1.231.644.121 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 130 224.163.320.798 126.134.317.209 4 Hàng tồn kho 140 44.523.783.521 27.145.006.479 5 Tài sản ngắn hạn khác 150 2.341.691.589 7.883.030.524 II. TÀI SẢN DÀI HẠN 100.371.218.143 54.227.601.902 1 Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 2 Tài sản cố định 220 80.283.220.175 45.697.997.909 Tài sản cố định hữu hình 221 38.486.369.559 41.756.010.741 Tài sản cố định vô hình 227 - - Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 41.796.850.616 3.941.987.168 3 Bất động sản đầu tư 240 - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 11.393.223.975 - 5 Tài sản dài hạn khác 260 8.694.773.993 8.529.603.993 III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN 372.609.859.279 216.621.600.235 1
  2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý III của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Báo cáo tài chính tóm lược (tiếp theo) STT Chỉ tiêu Số cuối quý Số đầu năm IV. NỢ PHẢI TRẢ 224.732.285.552 85.574.551.730 1 Nợ ngắn hạn 310 189.817.582.511 77.407.635.685 2 Nợ dài hạn 330 34.914.703.041 8.166.916.045 V. Vốn chủ sở hữu 147.877.573.727 131.047.048.505 1 Vốn chủ sở hữu 146.737.634.934 129.109.312.608 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 90.000.000.000 90.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - Các quỹ 4.218.288.986 2.712.830.257 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 52.519.345.948 36.396.482.351 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 1.139.938.793 1.937.735.897 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 1.139.938.793 1.937.735.897 Nguồn kinh phí 432 - - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - - VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 372.609.859.279 216.621.600.235 - - 2
  3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý III của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Báo cáo tài chính tóm lược (tiếp theo) B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Lũy kế 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 190.020.744.059 519.088.501.932 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 59.149.125 147.443.325 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 189.961.594.934 518.941.058.607 4. Giá vốn hàng bán 11 150.614.726.433 408.182.963.502 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 39.346.868.501 110.758.095.105 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 3.869.862.906 10.583.378.730 7. Chi phí tài chính 22 7.233.989.703 12.861.775.894 Trong đó: chi phí lãi vay 23 6.597.883.783 11.087.199.783 8. Chi phí bán hàng 24 11.343.160.333 32.167.575.533 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3.323.270.703 11.244.134.367 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21.316.310.668 65.067.988.041 11. Thu nhập khác 31 467.325 1.158.965 12. Chi phí khác 32 14.664.000 273.516.637 13. Lợi nhuận khác (14.196.675) (272.357.672) 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 21.302.113.993 64.795.630.369 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 2.130.211.400 6.594.523.084 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19.171.902.593 58.201.107.285 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.130 6.467 - - An Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2008 ___________________ NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG TRẦN THỊ VÂN LOAN Kế toán trưởng Tổng Giám đốc 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản