intTypePromotion=1
ADSENSE

CTy Thủy Sản An Giang - Đại hội cổ đông 2008

Chia sẻ: Le Quang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

137
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long – An Giang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CTy Thủy Sản An Giang - Đại hội cổ đông 2008

  1. CTY CP XNK THUỶ SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỬU LONG – AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:………/BB.ĐHĐCĐ/CLAG/2008 Long Xuyên, ngày 31 tháng 03 năm 2008 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUỶ SẢN CỬU LONG – AN GIANG - Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long – An Giang. Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2008 tại Hội trường CLB Hưu Trí Tỉnh An Giang. Số 230B Trần Hưng Đạo, P. Mỹ bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Tham dự Đại hội có 15 cổ đông ( 10 cá nhân và 5 tổ chức) và người đại diện được ủy quyền, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 7.380.740 cổ phần, tương ứng 82% vốn điều lệ Công ty.Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2008 diễn ra với các nội dung như sau: * Ông TRẦN VĂN NHÂN, Đại diện Ban tổ chức: - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết : Chủ tịch đoàn: 1. Ông Trần Văn Nhân : Chủ tịch HĐQT. 2. Bà Trần Thị Vân Loan : Tổng Giám đốc Công ty. 3. Ông Nguyễn Xuân Hải : Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ban Thư ký Đại hội: 1. Bà Nguyễn Trúc Vân Huy : Trưởng phịng tổ chức 2. Bà Phạm Thị Hồng Ngọc : Nhân viên Phòng Kinh Doanh Ban kiểm phiếu: 1. Ông Huỳnh Phước Hiệp : Trưởng ban bầu cử 2. Bà Lê Thị Mai Huân : Thành viên ban bầu cử 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương : Thành viên ban bầu cử Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%; * Bà Trần Thị Vân Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cp XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày phần: - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 và lợi nhuận.
  2. - Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long An Giang * Ong TRẦN CHÍ THIỆN Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trình bày về -Báo cáo thẩm định tài chính năm 2007 của Ban kiểm soát. - Báo cáo tình hình phát hành 2.000.000 cổ phiếu. * Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau: Thứ 1 : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2008 ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2008. trong đó Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 : a. Vốn điều lệ: 90 tỉ đồng b. Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 537,448,601,761VND đạt 134,36 % kế hoạch c. Lợi nhuận sau thuế : 56,101,209,910 VND đạt 124,66 % kế hoạch d. Tạm ứng cổ tức : 33 % vốn điều lệ (bằng tiền mặt) e. Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế. f. Chi trả thù lao cho Ban Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT 2% trên lợi nhuận sau thuế g. Ban Kiểm Soát và nhân viên chủ chốt : 1 % trên lợi nhuận sau thue Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: a. Vốn điều lệ : 110 tỉ đồng b. Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 640 tỉ đồng tăng 19,08% so với năm 2007 c. Lợi nhuận : 60 tỉ đồng tăng 6,95% so với năm 2007 d. Chi cổ tức : 35 % vốn điều lệ (bằng tiền mặt) e. Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế. f. Chi trả thù lao cho Ban Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT 3% trên lợi nhuận sau thuế. g. Ban Kiểm Soát và nhân viên chủ chốt : 1 % trên lợi nhuận sau thuế. Thứ 2: Thông qua việc chi tiếp cổ tức 2007 từ lợi nhuận sau thuế ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua kế hoạch chia tiếp cổ tức năm 2007 phần lợi nhuận sau thuế.
  3. Thứ 3 : Những nội dung của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát công ty. ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007 và báo cáo của Ban kiểm soát công ty Thứ 4 : Kế hoạch chia cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang: ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang là 35% tính trên vốn điều lệ. Thứ 5 : Lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán công ty hàng năm. ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán A&C để kiểm toán Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang hàng năm. Thứ 6 : Mức thù lao cho Ban Giám Đốc,Chủ tịch HĐQT, BKS và nhân Viên chủ chốt : ĐHĐCĐ đã biểu quyết 98,65% thống nhất thông qua mức thù lao cho Ban Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT và BKS, nhân viên chủ chốt như sau : - Năm 2007 : Thù lao BGĐ, Chủ tịch HĐQT là 2% tính trên lợi nhuận sau thuế.Ban kiểm soát và nhân viên chủ chốt là 1% tính trên lợi nhuận sau thuế - Năm 2008 : Thù lao BGĐ, Chủ tịch HĐQT là 3% tính trên lợi nhuận sau thuế.Ban kiểm soát và nhân viên chủ chốt là 1% tính trên lợi nhuận sau thuế. Thứ 7: Điều lệ đã được bổ sung và sửa đổi : ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua điều lệ đã được bổ sung và sửa đổi phù hợp với luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ mẫu của các công ty niêm yết. Thứ 8: Tạm hoãn thực hiện phát hành cổ phiếu ĐHĐCĐ đã biểu quyết 95% thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu sẽ được phát hành khi thị trường chứng khoán ổn định trong năm 2008. Thứ 9 : Thực hiện đầu tư liên doanh với Công Ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng và các đối tác nước ngoài (Công Ty INTEROCEAN FOODS PTE(SINGAPOR); Công Ty QUWAT ALBAHR FOR TRADING (Ả RẬP SAUDI), công ty PIAU KEE HOLDING(MALAYSIA). Nhà Máy Thủy Sản Cửu Long – Thái Sơn chuyên sản xuất cá Tra/Basa xuất khẩu cho thị trường Nga, SNG và các nước Đông Âu. ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua việc liên doanh công ty Thái Sơn, Các Công ty nước ngoài để xây dựng nhà máy Cửu Long- Thái Sơn. Thứ 10: Tạm hoãn thực hiện dự án vùng nuôi, dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn được thực hiện bởi Công Ty Cổ Phần Cửu Long – Thái Sơn. ĐHĐCĐ đã biểu quyết 95% thống nhất thông qua việc tạm hoãn đầu tư vùng nuôi, và nhà máy chế biến thức ăn được thực hiện bởi Công Ty Cổ Phần Cửu Long – Thái Sơn Thứ 11: Tiếp tục đầu tư xây dựng mở rộng phân xưởng II với vốn đầu tư được vay từ ngân
  4. hàng, và được hoàn lại sau khi phát hành cổ phiêú ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua việc đầu tư xây dựng mở rộng phân xưởng II với vốn đầu tư được vay từ ngân hàng Thứ 12: Thông qua danh sách HĐQT nhiệm kỳ 5 năm (2008-2012) ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất bầu tín nhiệm hai thành viên : Ông Trần Minh Nhựt và Ong Trần Tuấn Nam là thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, Miễn nhiệm hai thành viên HĐQT Ong: NGUYỄN XUÂN HẢI, và Bà: LÊ THỊ LỆ ra khỏi danh sách HĐQT Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang. 1. ÔNG : TRẦN VĂN NHÂN Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. BÀ : TRẦN THỊ VÂN LOAN Thành viên HĐQT 3. ÔNG : TRẦN TUẤN KHANH Thành viên HĐQT 4. ÔNG : TRẦN MINH NHỰT Thành viên HĐQT 5. ÔNG TRẦN TUẤN NAM Thành viên HĐQT Thứ 13: Thông qua danh sách Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 5 năm (2008-2012) ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất bầu tín nhiệm thành viên : Bà Phạm Thị Hồng Ngọc là thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Bà: NGÔ THỊ HỒNG THẪM ra khỏi danh sách Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang. 1.TRẦN CHÍ THIỆN Trưởng Ban kiển soát 2.PHẠM THỊ HỒNG NGỌC Thành Viên BKS 3.NGUYỄN TẤN TỚI Thành viên BKS Biên bản này được đọc lại trong Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và được lưu tại văn phòng Công ty.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=137

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2