intTypePromotion=1

cung cấp điện , chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
241
lượt xem
123
download

cung cấp điện , chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

thiết kế mạng cao áp cho của nhà máy Việc lựa chọn các sơ đồ cung cấp điện có ảnh h-ởng rất lớn đến vấn đề kinh tế kỹ thuật của hệ thống. Một sơ đồ cung cấp điện đ-ợc gọi là hợp lý phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật sau : 1. Đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật 2. Đảm bảo các chỉ tiêu về mặt kinh tế 3. Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện 4. Thuận tiện và linh hoạt trong vận hành 5. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cung cấp điện , chương 2

  1. Ch-¬ng II thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho cña nhµ m¸y ViÖc lùa chän c¸c s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ kü thuËt cña hÖ thèng. Mét s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®-îc gäi lµ hîp lý ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kü thuËt sau : 1. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt 2. §¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ mÆt kinh tÕ 3. §¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn 4. ThuËn tiÖn vµ linh ho¹t trong vËn hµnh 5. An toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ 6. DÔ dµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu t¨ng tr-ëng cña phô t¶i Tr×nh tù tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho nhµ m¸y bao gåm c¸c b-íc sau : 1.V¹ch ra c¸c ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn 2. Lùa chän vÞ trÝ , sè l-îng , dung l-îng cña c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ lùa chän chñng lo¹i , tiÕt diÖn ®-êng d©y cho c¸c ph-¬ng ¸n 3. TÝnh to¸n thiÕt kÕ kü thuËt ®Ó lùa chän ph-¬ng ¸n hîp lý 4. ThiÕt kÕ chi tiÕt c¸c ph-¬ng ¸n lùa chän Tr-íc khi v¹ch ra c¸c ph-¬ng ¸n cô thÓ cho viÖc cÊp ®iÖn ¸p hîp lý cho ®-êng d©y t¶i ®iÖn tõ hÖ thèng vÒ nhµ m¸y. BiÓu thøc kinh nghiÖm ®Ó lùa chän cÊp ®iÖn ¸p truyÒn t¶i lµ : U  4.34 l  0.016 P (kV) Trong ®ã : P - c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhµ m¸y [kW] l - kho¶ng c¸ch tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ nhµ m¸y [km] Ta cã U  4.34 10  0.016 * 8130.69  51.37 (kV) Tr¹m biÕn ¸p trung gian cã c¸c møc ®iÖn ¸p lµ 22kV vµ 6 kV. Nh- vËy ta chän cÊp ®iÖn ¸p cung cÊp cho nhµ m¸y lµ 22 kV. 2.1 c¸c ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn 2.1.1 Ph-¬ng ¸n vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-ëng Nguyªn t¾c lùa chän c¸c tr¹m biÕn ¸p : 1. VÞ trÝ ®Æt c¸ tr¹m biÕn ¸p ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu : gÇn t©m phô t¶i, thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, vËn hµnh, söa ch÷a m¸y biÕn ¸p, an toµn vµ kinh tÕ
  2. 2. Sè l-îng m¸y biÕn ¸p ®Æt trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®-îc lùa chän dùa vµo c¸c yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i : ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt ; chÕ ®é lµm viÖc cña phô t¶i. Trong mäi tr-êng hîp tr¹m biÕn ¸p chØ ®Æt mét m¸y biÕn ¸p sÏ lµ kinh tÕ vµ thuËn lîi cho viÖc vËn hµnh song ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn kh«ng cao. C¸c tr¹m biÕn ¸p cung cÊp ®iÖn cho hé tiªu thô lo¹i I vµ II nªn dïng hai m¸y biÕn ¸p cßn hé lo¹i III th× chØ cÇn mét m¸y biÕn ¸p 3. Dung l-îng c¸c m¸y biÕn ¸p ®-îc lùa chän theo ®iÒu kiÖn: nk hc S dmB  S tt vµ kiÓm tra ®iÒu kiÖn sù cè mét m¸y biÕn ¸p : (n  1)k hc k qt S dmB  S ttsc Trong ®ã : n - sè m¸y biÕn ¸p cã trong tr¹m khc - hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr-êng ( ta lÊy khc = 1) kqt - hÖ sè qu¸ t¶i sù cè, lÊy kqt =1.4 nÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn MBA vËn hµnh qu¸ t¶i kh«ng qu¸ 5 ngµy ®ªm vµ thêi gian qu¸ t¶i 1 ngµy ®ªm kh«ng qu¸ 6h Sttsc - c«ng suÊt tÝnh to¸n sù cè. Khi sù cè mét MBA ta cã thÓ lo¹i bá mét sè phô t¶i kh«ng quan träng ®Ó gi¶m nhÑ dung l-îng cña c¸c MBA, nhê vËy cã thÓ gi¶m nhÑ ®-îc vèn ®Çu t- vµ tæn thÊt cña tr¹m trong tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th-êng. Gi¶ thiÕt trong c¸c hé lo¹i I cã 30% lµ phô t¶i lo¹i III nªn Sttsc = 0.7*Stt §ång thêi còng nªn gi¶m chñng lo¹i c¸c m¸y biÕn ¸p dïng trong nhµ m¸y ®Ó thuËn lîi cho viÖc mua s¾m , l¾p ®Æt , vËn hµnh , söa ch÷a vµ thay thÕ I. ph-¬ng ¸n 1: §Æt 6 TBA ph©n x-ëng - Tr¹m B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 1 - Tr¹m B2: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ - Tr¹m B3: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 2 - Tr¹m B4: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng LuyÖn kim ®en - Tr¹m B5: CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng rÌn, Bé phËn nÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu - Tr¹m B6: CÊp ®iÖn cho ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn 1. Tr¹m biÕn ¸p B1: CÊp ®iÖn cho Ban qu¶n lý, Phßng thiÕt kÕ vµ Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1. Tr¹m ®-îc ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song n * k hc * S dmB  S tt
  3. ta cã: Stt = 106.39 + 1815.31 = 1921.7 kVA 1921.7  S dmB   960.85 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra l¹i dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng trong Ph©n x-ëng c¬ khÝ sè 1 vµ toµn bé ®iÖn cña Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * (1921.7  106.39)  S dmB   907.65 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B1 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 2. Tr¹m biÕn ¸p B2 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ Ph©n x-ëng Söa ch÷a c¬ khÝ. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1382.61 + 223.35 = 1605.96 kVA 1605.96  S dmB   802.98 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x-ëng luyÖn kim mµu vµ toµn bé ®iÖn cña Ph©n x-ëng söa ch÷a c¬ khÝ ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dm  S ttsc 0.7 * 1382.61  S dmB   691.31 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B2 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 3. Tr¹m biÕn ¸p B3 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng C¬ khÝ sè 2. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1620.25 kVA 1620.25  S dmB   810.13 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè :
  4. (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 1620.25  S dm   810.13 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B3 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 4. Tr¹m biÕn ¸p B4 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng LuyÖn kim ®en. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1911.19 kVA 1911.19  S dmB   955.6 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1000(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 1911.19  S dm   955.6 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B4 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1000 kVA lµ hîp lý 5. Tr¹m biÕn ¸p B5 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ Kho vËt liÖu. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 1838 + 1506.77 + 95.35 = 3440.12 kVA 3440.12  S dmB   1720 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1800 kVA KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : Khi gÆp sù cè mét m¸y biÕn ¸p ta cã thÓ c¾t ®iÖn cña mét sè phô t¶i kh«ng quan träng cña Ph©n x-ëng RÌn, Bé phËn NÐn khÝ vµ toµn bé ®iÖn cña Kho vËt liÖu ( v× ®©y thuéc hé tiªu thô lo¹i III) (n  1)k qt S dm  S ttsc 0.7 * (3440.12  95.35)  S dmB   1672.39 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B5 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1800 kVA lµ hîp lý 6. Tr¹m biÕn ¸p B6 : CÊp ®iÖn cho Ph©n x-ëng NhiÖt luyÖn. Tr¹m ®Æt hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ta cã: Stt = 3113.13 kVA
  5. 3113.13  S dmB   1556.56 kVA 2 Ta chän MBA tiªu chuÈn Sdm = 1600(kVA) KiÓm tra dung l-îng m¸y theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i sù cè : (n  1)k qt S dmB  S ttsc 0.7 * 3113.13  S dm   1556.56 kVA 1 .4 VËy tr¹m biÕn ¸p B6 ®Æt 2 MBA cã Sdm = 1600 kVA lµ hîp lý
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2