Cuộc sống tươi đẹp (Phần 2)

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
543
lượt xem
433
download

Cuộc sống tươi đẹp (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là cuốn sách cuộc sống tươii đẹp phần 2 tiếp theo cuốn sách phần 1 của mình. Do thời gian có hạn nên phần sau của cuốn sách chưa được biên tập tốt lắm mong các bạn thông cảm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cuộc sống tươi đẹp (Phần 2)

 1. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 Cu c s ng tươi đ p Cu c s ng tươi đ p Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 1
 2. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 M CL C B n là món quà c a cu c s ng...............................................................................5 N u Đư c S ng Đ n 2 L n ....................................................................................6 Tìm Ki m Tình Yêu ...............................................................................................7 Vì sao ph n khóc?...............................................................................................8 Nh ng dòng suy tư c m đ ng... ...........................................................................10 Đôi l i g i t i nh ng ai chưa yêu, đang yêu và s yêu........................................ 11 S kỳ di u c a Tình Yêu......................................................................................12 Bài h c v s t tin ..............................................................................................12 Cà phê mu i .........................................................................................................13 Hãy là chính mình ................................................................................................15 Khi b n đ m t s 0 .............................................................................................16 S c m nh c a n hôn ...........................................................................................17 Con gái, m và th n tư ng ...................................................................................19 H đã nói tình yêu là… ........................................................................................20 N u tôi bi t r ng…...............................................................................................21 M t chuy n tình ...................................................................................................22 B n thân và ngư i quen... ....................................................................................23 Ngh ch lý cu c đ i ...............................................................................................24 Valentine ..............................................................................................................25 Hoa h ng t ng Rose .............................................................................................26 Giá Tr Nh ng D u Ch m Câu ............................................................................28 5 Vi c C a Đ i Ngư i .........................................................................................29 Cu c S ng Là Nh ng Va Đ p .............................................................................30 B n Cũng Ph i Khóc Trư c Khi B n Lau Khô Nư c M t ..................................30 Chúng Ta C n M t Ngư i B n ............................................................................31 Hãy nhìn l i cu c s ng .........................................................................................33 Khi ngư i ta g i đi m t n cư i...........................................................................33 Quy lu t h t gi ng ................................................................................................34 7 kỳ quan th gi i.................................................................................................35 B t đ u t con s không! .....................................................................................36 M t l i cám ơn!....................................................................................................37 Nư c mưa.............................................................................................................38 Thưa Thư ng Đ ..................................................................................................40 Món quà c a cô tiên .............................................................................................41 Quà t ng c a m t thiên th n.................................................................................42 Truy n thuy t hoa h ng .......................................................................................44 Cô gái c a hàng bán đĩa CD .............................................................................48 Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 2
 3. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 Ư c mơ đ p..........................................................................................................49 M t ngôi sao, m t đ nh m nh ..............................................................................50 Cháu là lính c u h a th c s ................................................................................53 Em c bi n, anh đ i dương...................................................................................54 L i xin l i th 100................................................................................................55 Có Th ..................................................................................................................56 Cái l nh ................................................................................................................57 Mu i .....................................................................................................................58 Ư c v ng và h t gi ng .........................................................................................59 Đôi cánh thiên th n ..............................................................................................59 L i khuyên dành cho cu c s ng...........................................................................61 Trong yêu thương, không có khái ni m "thay th " ..............................................62 Lý do cho m t tình yêu ........................................................................................64 Màu s c c a tình b n............................................................................................65 Tình Yêu Và 2 Màu Đen, Tr ng ..........................................................................67 Đi tìm h nh phúc ..................................................................................................68 M t vài đi u v ngh thu t s ng ..........................................................................70 Cho và Nh n ........................................................................................................72 Tia n ng, gió, m t tr i, m t trăng.........................................................................72 T m th c a c m xúc............................................................................................73 20 đô-la.................................................................................................................76 Cánh c a...............................................................................................................77 Quán Cà Phê Chi u Th 7! ..................................................................................77 Chi c xe đ p b ng đ t sét.....................................................................................78 Góc thi u c a m i ngư i ......................................................................................79 Ng ngôn c a cây bút chì.....................................................................................84 Đ ng ti n vàng .....................................................................................................85 Ni m vui bé b ng!................................................................................................86 Ngư i đ rác xóm tôi ...........................................................................................87 M t chút trong cu c đ i .......................................................................................88 Giá tr c a th i gian..............................................................................................89 Món quà giáng sinh ..............................................................................................89 Gi ng nói..............................................................................................................91 Nh ng quy lu t cu c s ng....................................................................................94 Khi tình yêu ra đi..................................................................................................94 Hai con chó...........................................................................................................95 H c gi y................................................................................................................96 S đ u tranh .........................................................................................................97 Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 3
 4. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 Nh ng trái tim nh ...............................................................................................98 Nh ng lâu đài trên cát ..........................................................................................99 T gi y tr ng ......................................................................................................100 Cho và nh n........................................................................................................100 Cánh én báo tin vui ............................................................................................101 N hôn trên chuy n tàu ......................................................................................103 Câu l c b nh ng hòn đá....................................................................................104 Chú Bé Và Con Sò Nh .....................................................................................106 Đ cu c s ng đơn gi n hơn................................................................................107 AAAAAAAAAA ............................................................................................... 118 N u m t l n l ng nghe ....................................................................................... 118 Cô gái nh y và ngư i ăn xin .............................................................................. 119 Cái bình n t ........................................................................................................121 Ông già trên bãi bi n ..........................................................................................123 Gia đình ngư i b n tôi .......................................................................................125 Chúc m t ngày m i vui v ................................... Error! Bookmark not defined. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 4
 5. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 B n là món quà c a cu c s ng... Đ ng bao gi quên… S hi n h u c a b n là món quà cho th gi i này. B n là duy nh t và không ai thay th đư c b n. Cu c đ i b n là t t c nh ng gì b n mu n, b n hãy s ng tr n v n t ng ngày ngay t bây gi . Hãy luôn s ng trong nh ng ni m vui, ch không ph i là nh ng phi n toái, và b n s n sàng đương đ u v i nh ng gì s đ n. Trong b n h n s luôn có quá nhi u câu h i, hoài nghi… Nhưng hãy hi u, hãy dũng c m… b n s thành ngư i m nh m . Đ ng t gi i h n mình. Nh ng gi c mơ c a b n đang ch b n đánh th c và chinh ph c. Đ ng r i b nh ng quy t đ nh quan tr ng đ t o ra cơ h i c a ngày mai. B n hãy vươn đ n đ nh cao và giá tr c a chính mình. Không có gì lãng phí năng lư ng s ng cho b ng s lo l ng. B n càng ưu tư bao nhiêu, b n càng trĩu n ng tâm h n b y nhiêu. Đ ng cho m i v n đ quá nghiêm tr ng – hãy s ng m t cu c đ i “tr i quang mây t nh”, ch không ph i s ng trong nh ng âu s u h i ti c. Hãy nh r ng m t tình yêu nh s không th t n t i, hãy nh r ng r t nhi u quy lu t tu n hoàn là đi u không tránh kh i. Hãy nh r ng tình b n là m t s đ u tư khôn ngoan, và kho báu cu c đ i là chúng ta… đư c bên nhau. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 5
 6. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 Có s c kh e và hy v ng và h nh phúc. Hãy dành th i gian ư c nguy n đ n m t vì sao. Và đ ng bao gi quên… chúng ta đ c bi t đ n th nào! =====o ★ o===== N u Đư c S ng Đ n 2 L n Ai đó h i r ng, n u đư c s ng hai l n, b n s làm gì? Riêng tôi, tôi s tr l i... Tôi s ch ng bao gi quên ngày sinh nh t c a ngư i tôi quen bi t. Tôi s không đ tu t m t cơ h i bày t trái tim mình v i ai đó, cũng như tôi s dành th i gian đ d ng l i và bi t l ng nghe. Tôi s dành th i gian cho b n bè ch b i vì ngư i đó là b n tôi. Tôi cũng s lên k ho ch có nh ng kỳ ngh v i gia đình thân yêu. Tôi s dành th i gian, đ l ng nghe nh ng cu c phiên lưu đ y "ng nghĩnh" c a m t đ a tr lên năm. Tôi s dành nhi u th i gian hơn cho ai đó đ h c m th y h đ p và quan tr ng hơn. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 6
 7. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 Tôi s n m sóng soài trên ng n đ i có nh ng tri n c xanh mư t đ l ng nghe ti ng cư i khúc khích c a chính mình. Tôi s chia s c m xúc c a tôi cho nh ng ngư i yêu tôi. Tôi s yêu thương m i đi u nh nh t trong m t ngày, m t vòng tay bu i sáng s m, m t n cư i c a ngư i l , m t bu i ăn t i cùng v i gia đình, m t n cư i v i cu c đi n tho i nh m s ... N u cu c s ng đư c s ng hai l n, tôi s xác đ nh quan đi m s ng c a mình đ sao không ph i h i ti c và tôi s đ nh ng ngư i tôi yêu bi t đi u y... h ng ngày! Tôi s không đ th i gian trôi qua mà không k p đ ngư i tôi yêu thương bi t r ng h là m t ph n quan tr ng trong cu c đ i tôi. S ng tr n v n t ng kho nh kh c là cách giúp b n luôn nh r ng: không ai, không đi u gì là nh nh t trong cu c đ i c a b n... =====o ★ o===== Tìm Ki m Tình Yêu Có ngư i nói, cu c s ng là m t quá trình tìm ki m tình yêu, m i m t ngư i đ u ph i tìm th y ba ngư i. Ngư i th nh t là ngư i mình yêu nh t, ngư i th hai là ngư i yêu mình nh t và ngư i th ba là b n đ ng hành trong su t cu c đ i (b n đ i). Trư c tiên mình s g p đư c ngư i mình yêu nh t, sau đó hi u đư c c m giác yêu, ch có hi u đư c c m giác b yêu m i phát hi n ra ngư i mình yêu nh t; khi đã tr i qua c m giác yêu và b yêu, m i có th bi t đư c mình c n đi u gì và cũng s tìm th y ngư i b n đ i thích h p nh t trong su t cu c còn l i. Th t đáng ti c, trong cu c s ng th c t hi n t i, c ba ngư i này thư ng không cùng là m t ngư i, ngư i b n yêu nh t không ch n b n, ngư i yêu b n nh t l i không ph i ngư i b n yêu nh t và ngư i b n đ i luôn luôn không ph i là ngư i b n yêu nh t, cũng không ph i là ngư i yêu b n nh t, ch là ngư i xu t hi n vào lúc thích h p nh t. B n s là ngư i th m y trong cu c s ng c a tôi ? Không ai mu n thay đ i tình yêu c a mình, khi anh ta yêu b n, đó là lúc anh ta th t s yêu b n, nhưng khi anh ta không yêu b n thì cũng th t s là không yêu b n, anh (cô) ta không th gi v không yêu khi anh (cô) ta đang yêu b n, cũng như anh ta không th gi v yêu khi không yêu b n. Khi m t ngư i không còn yêu mình mu n r i xa mình, mình c n h i l i b n thân có còn yêu anh (cô) ta n a không. N u b n không còn yêu ngư i y n a thì xin đ ng Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 7
 8. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 bao gi vì lòng t tr ng mà không ch u r i xa ngư i y. N u như b n v n còn yêu ngư i y, l đương nhiên b n s hy v ng ngư i y có đư c m t cu c s ng h nh phúc, vui v ; hy v ng ngư i y đư c cùng ngư i mình yêu. Ð ng bao gi ngăn c n, n u b n ngăn c n ngư i y có đư c h nh phúc th t s c a mình nghĩa là b n không còn yêu anh (cô) ta n a, và n u như b n không còn yêu thì b n l y tư cách gì đ trách anh (cô) ta b c tình. Yêu không ph i là chi m h u, b n thích m t trăng, không th đem m t trăng c t vào trong h p nhưng ánh sáng c a m t trăng l i có th chi u sáng vào t n trong phòng b n. Cũng như b n yêu m t ngư i, b n v n có th có đư c ngư i y mà không c n chi m h u và khi n ngư i yêu tr thành m t h i c vĩnh h ng trong cu c s ng. N u b n th t s yêu m t ngư i, ph i yêu con ngư i th c c a anh (cô) ta, yêu m t t t cũng yêu c m t x u, yêu cái ưu đi m l n khuy t đi m, tuy t đ i không nên vì yêu anh (cô) ta mà hy v ng anh (cô) ta tr thành m t con ngư i như mình mong mu n, n u anh (cô) ta không đư c như ý b n thì mình không còn yêu anh (cô) ta n a. Yêu m t ngư i nào đó th t s không nói ra đư c nguyên nhân vì sao yêu, b n ch bi t r ng, b t c lúc nào, tâm tr ng t t hay x u thì b n cũng đ u mong mu n ngư i y bên c nh b n, không m t yêu c u...Xa cách cũng là m t th nghi m tình yêu, tình yêu chân chính s ch ng bao gi tr thành tình yêu oán h n. Hai ngư i yêu nhau, thích nh t là b t b n mình ph i th , ph i h a, t i sao chúng ta l i b t đ i phương làm như v y, t t c ch vì chúng ta không tin đ i phương... làm gì có chuy n bi n c n đá mòn, tr i loang đ t l , n u có thì cũng không ai s ng đư c đ n ngày y .... Trong tình yêu, nói là m t l , làm là m t l , ngư i nói không dám tin đi u mình nói và ngư i nghe thì không tin đi u mình nghe... B n đã tìm đư c ngư i th m y cho cu c đ i c a b n ? =====o ★ o===== Vì sao ph n khóc? Nư c m t c a ph n làm cu c s ng d u êm và an lành hơn. Khi Thư ng đ t o ra ph n , ngư i ph i làm cho h th t đ c s c. Ngư i làm Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 8
 9. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 cho đôi vai h c ng cáp đ che ch đư c c th gi i, đôi tay h mát lành đ che ch s yêu thương, và ngư i cho h m t s c m nh ti m n đ mang n ng đ đau. Đ làm đư c nh ng vi c nh c nh n đó, Ngư i cũng cho h gi t nư c m t đ rơi, đ h s d ng b t c lúc nào và đ y là đi m y u duy nh t c a h . M t c u bé h i m : - T i sao m l i khóc? Ngư i m đáp: - Vì m là m t ph n . - Con không hi u m ? C u bé th t lên. Ngư i m ôm ch t con và âu y m: - Con không bao gi hi u đư c, nhưng nó là như th đ y. Th i gian trôi đi, c u bé l i h i cha: - Sao m l i khóc h cha? - T t c ph n đ u như th , con yêu - ngư i cha m m cư i đáp. C u bé l n d n lên và khi c u tr thành m t ngư i đàn ông nhưng v n thư ng t h i: “T i sao ph n l i khóc???” Cu i cùng anh tìm đ n m t nhà hi n tri t. Nghe h i, nhà hi n tri t ôn t n nói: - Khi Thư ng đ t o ra ph n , ngư i ph i làm cho h th t đ c s c. Ngư i làm cho đôi vai h c ng cáp đ che ch đư c c th gi i, đôi tay h mát lành đ che ch s yêu thương, và ngư i cho h m t s c m nh ti m n đ mang n ng đ đau. Ngư i cho h m t s dũng c m đ nuôi dư ng và chǎm sóc gia đình, ngư i thân, b n bè ngay c nh ng lúc m i ngư i dư ng như buông trôi, và dù có nh c nh n đ n m y đi n a h cũng không bao gi than th ? Ngư i cho h tình c m đ h yêu thương con cái m i nghĩa trên đ i, ngay c nh ng lúc con cái h gây cho h đau kh . Ngư i cho h s c m nh đ chăm sóc ngư i ch ng c a h , tránh v p ngã vì ngư i t o d ng h t nh ng xương sư n c a ngư i đàn ông đ b o v trái tim anh ta? Ngư i cho h s khôn ngoan đ bi t r ng m t ngư i ch ng t t s không bao gi làm t n thương v mình, hi u rõ s ch u đ ng c a ngư i ph n và cô ta luôn th p thoáng sau m i thành công c a ngư i ch ng. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 9
 10. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 Đ làm đư c nh ng vi c nh c nh n đó, Ngư i cũng cho h gi t nư c m t đ rơi, đ h s d ng b t c lúc nào và đ y là đi m y u duy nh t c a h . Khi con th y h khóc, hãy nói v i h con yêu h bi t bao. Và n u h v n khóc, con hãy làm trái tim h đư c bình yên. =====o ★ o===== Nh ng dòng suy tư c m đ ng... R t có th Thư ng Đ mu n chúng ta g p nh ng ngư i mà chúng ta không mong mu n trư c khi g p đư c ngư i mà ta mong đ i ñ r i sau cùng khi g p đư c ngư i y chúng ta m i bi t món quà y là quí gía bi t dư ng nào. Khi cánh c a h nh phúc đ i ta khép l i thì m t cánh c a khác s m ra, nhưng thư ng thì chúng ta l i ch nhìn vào cánh c a đã khép mà không th y đư c cánh c a đã m ra v i chúng ta. M t ngư i b n t t là ngư i mà b n có th cùng ng i trên cánh c ng và đung đưa, không nói m t l i gì, và sau đó là chia tay như th là đã có m t cu c nói chuy n th t tuy t v i gi a ta và ngư i y mà b n chưa t ng có bao gi . M t s th t đúng đ n là chúng ta s không bao gi bi t cái ta có cho t i khi ta m t nó, nhưng cũng có m t s th t đúng đ n là chúng ta không bi t nh ng vi c chúng ta b l cho t i khi đi u đó ñ n v i ta. Trao cho ai đó t t c tình yêu c a b n thì cũng đ ng nghĩa v i vi c không bao gi có th đ m b o r ng h s yêu l i b n! ð ng bao gi mong đ i tình yêu đư c đáp ñ n; ch ch đ i tình yêu y l n lên trong trái tim ngư i y nhưng n u nó không l n lên, thì hãy b ng lòng r ng nó đang l n lên trong chính b n. Ngư i ta ch m t m t phút ñ ph i lòng m t ai đó, m t gi ñ thích ngư i y, và m t ngày ñ yêu ngư i y, nhưng ph i m t c đ i ñ quên ngư i y. ð ng ñ nh ng cái nhìn h p d n b n; nh ng cái nhìn y có th l a d i b n. ð ng ñ s giàu sang h p d n b n; ngay c khi đi u đó tàn phai. Hãy ñ nh ng ngư i làm cho b n m m cư i h p d n b n vì m t n cư i có th làm cho m t ngày đen t i tr nên tươi sáng hơn. Hãy tìm ki m ai đó làm cho trái tim b n m m cư i. Có nh ng giây phút trong cu c đ i b n nh m t ngư i nào đó quay qu t ñ n đ b n ch mu n mang h ra kh i gi c mơ và ôm h trong cu c đ i th c c a mình. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 10
 11. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 Hãy mơ ư c nh ng gì b n mu n; hãy đi ñ n nh ng nơi b n mu n đi; hãy là đi u mà b n mu n là, b i vì b n ch có m t cu c đ i và m t cơ h i ñ làm nh ng vi c mà b n mu n làm. Có th b n đã có đ h nh phúc làm b n tr nên đáng yêu, có đ nh ng tr i nghi m làm cho b n tr nên m nh m , có đ n i bu n lo làm cho b n nên ngư i, có đ hy v ng ñ b n tr nên h nh phúc. Hãy luôn luôn đ t mình trong tình hu ng c a ngư i khác. N u b n c m th y vi c gì đó làm t n thương b n thì đi u y cũng có th làm cho ngư i khác b t n thương. M t ngư i h nh phúc nh t không nh t thi t ph i có nh ng th t t nh t; h ch làm nh ng vi c quan tr ng thích h p v i h thôi. H nh phúc dành cho nh ng ngư i đang than khóc, cho nh ng ngư i đang b t n thương, cho nh ng ngư i đã tìm ki m, và cho nh ng ngư i đã c g ng, b i vì ch có h m i c m kích t m quan tr ng c a nh ng ngư i đã ñ n trong cu c đ i h . Tình yêu b t đ u b ng m t n cư i, phát tri n b ng n hôn và k t thúc b ng nư c m t. Tương lai tươi sáng nh t s ph i đ t trên n n t ng c a quá kh b lãng quên, b n không th ti p t c s ng m t cách t t đ p trong cu c đ i cho tơi khi b n ñ cho nh ng th t b i và n i đau trong quá kh đi qua. Khi b n sinh ra, b n thì khóc lóc còn m i ngư i xung quanh b n thì m m cư i. Hãy s ng sao cho khi t gĩa cu c đ i, b n là ngư i m m cư i còn m i ngư i xung quanh b n thì khóc. Hãy g i b c thông đi p này ñ n cho nh ng ai có ý nghĩa đ i v i b n, cho nh ng ai đã ñ n trong đ i b n b ng cách này hay cách khác, cho nh ng ai làm cho b n m m cư i khi b n c n, cho nh ng ai giúp b n nhìn th y đư c m t tích c c c a s vi c khi b n th t v ng, cho ngư i mà b n mu n h bi t r ng b n c m kích tình b n c a h bi t bao. Và n u như b n không g i, b n đ ng lo, s không có đi u gì x u x y ra v i b n, mà b n ch b l m t cơ h i làm cho m t ngày s ng m i c a ai đó tr nên tươi đ p hơn v i b c thông đi p này. =====o ★ o===== Đôi l i g i t i nh ng ai chưa yêu, đang yêu và s yêu Dành cho m t ngu i t t c tình yêu c a b n, không có nghĩa là h s yêu l i b n. Ð ng hy v ng tình yêu đu c đáp l i. Hãy cho nó th i gian đ nó l n lên trong trái tim h . N u không, hãy hài lòng vì nó đã l n lên trong trái tim b n ! ... Có nh ng kho nh kh c trong cu c đ i khi n b n nh m t ai đó th t nhi u, đ n n i b n mu n kéo ngu i Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 11
 12. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 ta ra kh i gi c mơ và ôm ngu i ta th t ch t. Hãy c g ng quên đi u đó đi n u nó ch là gi c mơ không bao gi thành hi n th c... Tình yêu đ n v i nh ng ngu i v n hy v ng m c dù h đã t ng th t v ng, nh ng ngu i v n có ni m tin m c dù h đã b l a d i. ..... M t đi u đáng bu n trong cu c s ng là khi b n g p m t ngu i có ý nghĩa v i b n, đ r i cu i cùng nh n ra r ng h sinh ra không ph i đ cho b n và b n ch có th đ h đi... ...Ch m t m t phút đ quý ai đó, m t gi đ thích ai đó, m t ngày đ yêu ai đó, nhưng s là m t cu c đ i đ quên đi m t ngu i mà b n yêu. ..... Mong b n có đ h nh phúc đ tr nên ng t ngào, có đ th thách đ tr nên v ng m nh, có đ n i bu n đ gi b n là con ngu i, có đ ni m đam mê đ b n vui v và có đ tình yêu đ dâng hi n cho đ i. =====o ★ o===== S kỳ di u c a Tình Yêu Đ ng trư c ngư i mà b n thích, TIM c a b n s Đ P NHANH HƠN. Nhưng khi đ ng trư c ngư i b n YÊU, b n s ch c m th y VUI HƠN. N u đ ng trư c ngư i mà b n YÊU, thì mùa ĐÔNG s như mùa XUÂN. Nh ng c m giác v s THÍCH thư ng b t ngu n t cái TAI. Nhưng nh ng c m nh n v TÌNH YÊU l i hay b t đ u b ng ĐÔI M T. Cho nên khi b n không còn THÍCH ai đó n a, thì t t c nh ng gì b n c n làm là ch nh l i đôi tai c a mình. Nhưng n u b n không còn YÊU ai đó n a, và m i khi b n nh m m t thì TÌNH YÊU l i tr l i trên nh ng gi t nư c m t và mãi mãi đ ng l i trong TRÁI TIM c a b n. B n s không tìm th y đư c ngư i lý tư ng n u b n có th s ng v i ngư i đó. Nhưng b n đã tìm đư c m t ngư i lý tư ng n u b n không th s ng thi u ngư i đó. TÌNH YÊU CÓ MUÔN V N ĐI U KỲ DI U. =====o ★ o===== Bài h c v s t tin Hôm y là ngày đ u tiên tôi h c môn Toán v i th y Peter. V a vào l p, th y cho c l p làm bài ki m tra đ u năm. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 12
 13. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 C l p ng c nhiên khi th y phát cho chúng tôi ba lo i đ khác nhau r i nói: - Đ th nh t g m nh ng câu h i v a d và khó, n u làm h t các em s đư c 10 đi m. Đ th hai có s đi m cao nh t là 8 v i nh ng câu h i tương đ i d . Đ th 3 có s đi m t i đa là 6 v i nh ng câu h i r t d . Các em đư c quy n ch n đ cho mình. Th y ch cho làm bài trong 15 phút nên tôi đã ch n đ th 2 cho ch c ăn. Không ch tôi mà các b n cùng l p cũng th , ch ng có ai ch n đ th nh t c . M t tu n sau, th y Peter phát bài ki m tra ra. C l p l i càng ng c nhiên hơn khi bi t ai ch n đ nào thì đư c t ng s đi m c a đ đó, b t k làm đúng hay sai. L p trư ng h i th y: - Thưa th y t i sao l i như th ? Th y cư i r i nghiêm ngh tr l i: - V i bài ki m tra này, th y ch mu n th thách s t tin c a l p mình. Ai trong s các em cũng mơ ư c đ t đư c đi m 10 nhưng ít ai dám vư t qua th thách đ bi n ư c mơ y thành s th t. Bài ki m tra kỳ l y c a th y Peter đã d y chúng tôi m t bài h c: "Có nh ng vi c tho t nhìn tư ng như r t khó khăn nên d làm cho chúng ta rút lui ngay t phút đ u tiên. Nhưng n u không t tin đ i đ u v i th thách thì chúng ta ch ng bi t kh năng c a mình đ n đâu và cũng khó vươn t i đ nh đi m c a thành công. =====o ★ o===== Cà phê mu i H ng i c nh nhau trong m t caphe xinh x n. Anh căng th ng đ n đ không bi t b t đ u câu chuy n như th nào .Cô gái c th y khó ch u . " đ mình v nhà còn hơn..."- cô nghĩ thâm. B ng nhiên, chàng trai g i ngư i b i bàn đ n và nói: " vui lòng cho tôi thêm m t tí mu i vào ly caphe nhé ". M i ngư i đ u ng c nhiên nhìn anh. M t anh đ b ng ngương ngh u, nhưng r i anh v n u ng ly caphe y Cô gái tò mò h i: - T o sao anh l i có s thích l lùng th ? Anh tr l i: - Khi còn làm m t đ a tr , tôi s ng g n bi n. Lúc y do thư ng chơi đùa trư c Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 13
 14. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 sóng bi n nên tôi có th n m đư c mùi v c a bi n, c m giác nó m n và có v hơi chát. Mùi v ly caphe này cũng th . Nó g i cho tôi nh v tu i thơ c a mình, v ngôi nhà nh bên b bi n, và tôi nh cha m tôi - ngư i su t đ i s ng đ y - bi t bao nhiêu! Nói đ n đây, đôi m t anh đ m nư c m t. Cô gái vô cùng xúc đông trư c nh Ng c m xúc chân th t t n đáy lòng chàng trai. M t ngư i dàn ông như th ch c h n s ng r t tình nghĩa và yêu quý, chó trách nhi m v i gia đìng, công vi c ... c a mình . Bu i h n hò th t tuy t v i , và đó là s kh i d u t tđ p. Nh ng l n h n sau, cô gái nh n ra chàng trai th t s là ngư i cô c n: anh có lòng khoan dung, trái tim n ng h u, s chân thành .... Anh là ngư i đàn ông t t mà cô không th đ tu t m t . R i m i chuy n di n ra h t như m câu chuy n c tích có h u: hoàng t cư i công chúa, h s ng m t cu c đ i h nh phúc bên nhau. Và m i khi pha caphe cho ch ng, cô luôn thêm vào m t it mu i theo cách mà anh thích . 40 năm sau.... Ngư i đàn ông qua đ i, đ l i cho ngư i v lá thư: " Em yêu quý!, hãY tha th cho anh, c cu c đ i anh đã nói d i em. Nhưng ch đúng m t vi c duy nh t: ly caphe mu i . Em còn nh l n đâu tiên hò h n c a chúng mình ?. Lúc y anh đã quá lúng túng , th t ra anh mu i thêM m t ít đư ng vào ly caphe nhưng anh đã nói nh m thành mu i ... Th t khó có th thay d i l i nói nên anh đành ph i uô"ng ly caphe y . Nhưng anh khôNg ng là đi u y đã b t đ u cho m i quan h c a chúng ta . Đã nhi u l n anh đ nh nói s th t v u em nhưng anh l i s m t em. bây gi anh không còn lo l ng đi u gì n a, anh mu n em bi t s th t: anh không thích u ng caphe mu i, mùi v c a nó m i t làm sao... Nhưng nh nó mà anh đã có em, anh đã t h a r ng s không bao gi nói d i em b t c đi u gì n a, và su t cu c đ i anh đã không vi ph m l i hưa y . có em trong đ i, đó làm h nh phúc l n nh t c a anh. Néu có th dư c s ng thêm m t l n n a, anh v n mu n đư c bi t em và cư i em làm v ,th m chí anh có ph i u ng caphe mu i ...". Đôi m t cô nhoè đi và lá thư ư t đ m ... M t ngày có ngư i h i cô:"Mùi v c a cà phê mu i như th nào ?". "R t ng t b n !" - cô tr l i . =====o ★ o===== Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 14
 15. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 Hãy là chính mình Lương tâm, s trung th c, s liêm khi t : đó là ba giá tr đ đ i di n v i tương lai. Đ i v i ông bà n i c a tôi, ngư i ta ho c là s ng trung th c ho c là không. Ông bà đã cho g n lên tư ng phòng khách câu châm ngôn sau đây: “Cu c đ i như m t cánh đ ng ph đ y tuy t m i; m i bư c chân c a ta s l ra con đư ng ta đi”. B ng vào b n năng c a mình, h đã hi u r ng s ng liêm khi t, đó là có m t ý th c đ o đ c và ý th c này không bi n đ i theo l i ích hay hoàn c nh nào. S liêm khi t là m t chu n m c cá nhân cho phép t đánh giá cách ng x c a mình. Ti c thay, ph m ch t này m i ngày m i hi m đi. Th mà s liêm khi t l i quan tr ng cho m i t ng l p xã h i, và chúng ta c n ph i t đòi h i cho b n thân mình. M t phương cách t t đ đánh giá s trung th c c a mình là tuân gi đi u mà tôi g i là “Tam giác liêm khi t”, d a trên ba nguyên t c sau đây: B o v các xác tín c a mình b ng m i giá. L y ví d v m t n y tá b t đ u ngày làm vi c đ u tiên gi a m t nhóm bác sĩ ph u thu t c a m t b nh vi n n i ti ng. Cô ch u trách nhi m v các d ng c và thi t b trong ca ph u thu t vùng b ng. Cô nói v i bác sĩ: - Bác sĩ ch l y ra 11 mi ng bông th m, trong khi chúng ta đã dùng đ n 12 mi ng. Chúng ta c n ph i tìm ra mi ng còn l i. Bác sĩ đáp: - Tôi đã l y ra h t r i. Gi thì chúng ta b t đ u may l i v t m . - Bác sĩ không đư c làm như th - cô y tá nghiêm gi ng - Hãy nghĩ đ n b nh nhân. V i n cư i trên môi, bác sĩ nhón chân lên và ch cho cô y tá mi ng bông th 12. R i ông nói v i cô: - Tôi tin r ng cô s tr nên xu t s c trong ngh này. Khi b n bi t ch c mình có lý, hãy gi v ng l p trư ng c a mình. Luôn nhìn nh n giá tr đúng đ n c a ngư i khác. B n đ ng s nh ng ngư i có ý tư ng hay hơn b n ho c nh ng ngư i xem ra thông minh hơn b n. Đây là nguyên t c mà David Ogilvy, ngư i sáng l p công ty qu ng cáo n i ti ng Ogilvy and Mather, đã Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 15
 16. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 nh c nh các cán b lãnh đ o m i. Ông t ng m i ngư i m t con búp bê Nga, bên trong có năm hình nhân nh d n. Trong hình nhân bé nh t ông đ t m t t gi y có ghi m y hàng ch : “N u m i ngư i trong chúng ta ch n nh ng ngư i c ng s nh hơn mình, chúng ta s tr nên m t công ty c a nh ng ngư i lùn. Nhưng n u chúng ta ch n nh ng ngư i c ng s l n hơn mình, thì lúc y Ogilvy and Mather s tr thành công ty c a nh ng ngư i kh ng l ”. Và qu th t, Ogilvy and Mather đã tr thành m t trong nh ng công ty l n nh t và đư c kính tr ng nh t th gi i. Hãy trung th c v i chính mình và ch p nh n nhân cách c a mình. Khi ngư i ta thi u các giá tr chính y u, ngư i ta có xu hư ng d a vào các y u t bên ngoài - dáng d p - đ t tr n an. Ngư i ta s hành đ ng vì dáng d p b ngoài y ch không ph i vì s phát tri n c a ph m ch t cá nhân. Do đó hãy là chính mình. Đ ng bao gi che đ y các m t y u kém trong nhân cách c a mình. Hãy nhìn th ng vào th c t và trư c các th thách hãy hành đ ng như m t ngư i trư ng thành. S t tr ng và m t lương tâm trong sáng: đó là các thành t ch y u c a s liêm khi t. Đó cũng chính là nh ng ph m ch t thi t y u n u như ta mu n c i thi n m i quan h v i ngư i khác. M t cu c s ng có nguyên t c không h mình trư c s c cám d c a th đ o đ c d dãi, s luôn dành ph n th ng. Cu c s ng đó s d n đư ng cho chúng ta mà không c n ph i xem xét l i xem ta có đang đi đúng đư ng hay không. =====o ★ o===== Khi b n đ m t s 0 1...2...3" hay "o n...tù...tì", nh ng đ a tr luôn luôn đ m như th trong bi t bao trò chơi c a chúng.M t l n tôi h i em tôi: "sao em không đ m t s 0 :0...1...2...3?" Em nhìn tôi ng c nhiên. M i s đ u b ng s 0+chính nó. Đó là m t đi u t t nhiên mà cũng ch ng có ý nghĩa gì, vi c gì ph i vi t th . Nhưng khi m t ngư i vô danh không ai bi t t i +ngh l c và tài năng , tr thành bác h c l ng danh; m t bác nông dân t tay tr ng+lòng Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 16
 17. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 quy t tâm, s tháo vát, vư t lên đói nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương, thì qu th t "s 0" không ph i là vô nghĩa. B n hãy b t đ u đ m t "s 0", b t đ u t b n thân mình+ ni m tin và tri th c tu i tr , b n s bi t mình b t đ u t đâu và đi t i đâu, đ ng đ m t nh ng đ ng ti n m hôi nư c m t c a b m , t nh ng ngôi nhà hay nh ng chi c xe đ t ti n rú m đư ng trong đêm, nh ng con s đ m t nh ng th đó không th đ ng v ng trong cu c s ng b i dư i chân h không ph i là nh ng th gì h t làm ra, h không bi t b t đ u t đâu, và cũng không bi t mình s đi t i đâu, không có nơi b t đ u cũng không có đi m k t thúc. B t tay vào m i vi c t con "s 0" và làm nên c th gi i, dù đó là m t th gi i nh c a riêng b n thì b n bao gi cũng c m th y vui sư ng nhi u hơn khi ph i ph thu c vào ngư i khác, đúng không? Chúng ta bi t nói "không!" trư c nh ng nhu c u chưa đúng lúc c a b n thân, bi t nói "không!" trư c nh ng cám d nguy hi m c a cu c s ng, bi t nói "không!" hôm nay đ có nhi u trong ngày mai. 1.000.000 l n hơn 999.999 cho dù nó g m r t nhi u s 0, nhưng n u b n đ o các s 0 lên trư c thì chúng tr nên vô nghĩa và tr thành nh ng con s h u như không đáng k bên c nh 999.999, nó s càng vô nghĩa khi b n nói:"tôi không bi t!" ,"tôi không làm đư c!", "tôi không th !". Hãy hi u s 0 và đ t nó đúng ch , b n s ng c nhiên trư c ý nghĩa c a nh ng con s tư ng ch ng như vô nghĩa này. =====o ★ o===== S c m nh c a n hôn N hôn luôn ch a đ ng vô vàn đi u thú v , ngay c cách hôn . N hôn t trư c t i nay luôn đư c nhân lo i tôn sùng như bi u tư ng vĩnh c u, b t di t c a tình yêu. Th nhưng, nhìn dư i góc đ y h c, qua con m t c a các nhà nghiên c u, n hôn còn ch a đ ng nhi u bí n tuy t v i mà không ph i ai cũng bi t. Khoa h c đã ch ng minh r ng, hôn thư ng xuyên có th làm n đ nh các ho t đ ng c a tim m ch, gi m lư ng choresterol trong máu, cũng như đi u ch nh huy t áp… và trên t t c , n hôn làm cho cu c s ng tr nên tươi đ p hơn. B o v răng mi ng Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 17
 18. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 M t n hôn có th thay th cho b t kỳ lo i k o cao su làm s ch răng mi ng nào. B i l , như thu c đánh răng, n hôn có kh năng ngăn ch n s hình thành c a các ch t b n bám vào răng, cũng như các l h ng chân răng. Hi n tư ng này có th đư c gi i thích như sau: khi hôn, vô s nư c b t đư c bài ti t ra. Các ch t calcium và phosphorus ch a trong nư c b t giúp làm s ch răng và ngăn ng a hình thành l h ng chân răng. Không ch th , nh ng n hôn n ng cháy còn giúp ch nhân c a nó g n như không b viêm l i (viêm nư u răng). Nư c b t đư c trung hòa trong quá trình hôn cũng giúp b o v răng kh i nhi u b nh khác n a. Làm đ p M t n hôn n ng cháy có th làm căng 30 lo i cơ m t khác nhau. Nó không ch giúp da m t ta m n màng hơn mà còn làm tăng quá trình tu n hoàn máu. Ph i chăng n hôn có tác d ng g p nhi u l n hơn các lo i kem dư ng da và m t n đ p m t chăng? Và n hôn rõ ràng là s thú v hơn r t nhi u! Gi m cân Đ th c hi n m t n hôn n ng cháy hoàn h o, chúng ta c n tiêu t n ít nh t 12 calo. Tuy nhiên, cũng không ph i ch vì gi m m t vài cân ít i mà b n tr thành tín đ cu ng nhi t c a tình yêu. Các nhà khoa h c kh ng đ nh r ng 3 n hôn m i ngày (20 giây cho m i n hôn) là đ giúp b n b t đi vài cân theo mong mu n. Gi m đau Cơ th chúng ta có kh năng ti t ra m t lo i hormone (g i là endorphin) có tác d ng gi m đau. N hôn càng nóng b ng bao nhiêu, càng nhi u ch t endorphin đư c bài ti t b y nhiêu. M t n hôn thông thư ng đ kh năng sinh ra m t lư ng hormone t o nên c m giác đê mê, trên th c t , có tác d ng hơn c m t li u morphine t i thi u. M t đ c đi m thú v khác n a c a n hôn: nó có kh năng kháng khu n. Trong quá trình hôn, m t s ch t kháng sinh t nhiên đư c sinh ra t nư c b t, có tác d ng gi m đau. Vì th , hãy quên đi các lo i thu c gi m đau và c g ng hôn, hôn th t nhi u, b n nhé. An th n Hôn có th giúp ngăn ch n ngay t th i đi m ban đ u s hình thành c a m t lo i hormone gây stress mang tên glucocorticoid. Lo i hormone này chính là th ph m c a các lo i b nh huy t áp cao, suy như c cơ th , m t ng và gia tăng lư ng cholesterol trong máu. Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 18
 19. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 M t n hôn thông thư ng có th d dàng và hi u qu xoa d u h th n kinh c a chúng ta và làm chúng ta gi m căng th ng. Đó là lý do t i sao nh ng ngư i hay hôn luôn t ra l c quan, yêu đ i. Không nh ng th , hôn còn kích thích s bài ti t c a ch t adrenaline, có tác d ng ch ng l i hormone hydrocortisone gây stress, đem l i cho ta c m giác hưng ph n, vui v Cu i cùng, nên nh , th c hi n không dư i 3 n hôn m i ngày, b n s th y s ng khoái, yêu đ i ít nh t trong vòng 24 gi đ ng h đ y. Kháng sinh H u h t các lo i vi khu n đ u có ch a trong nư c b t. 80% s vi khu n này là gi ng nhau. Ch 20% còn l i mang tính đ c trưng khác nhau m i ngư i. Khi hôn, hai lo i nư c b t tr n l n nhau qua ti p xúc đư ng mi ng, t o nên vô s ph n ng vi sinh khác nhau. K t qu là, nó kích thích h mi n nhi m hình thành nên m t s kháng th nh t đ nh. Theo tên g i khoa h c, quá trình này đư c g i là “mi n d ch giao thoa”. Phân tích tính tương h p v di truy n Không h cư ng đi u chút nào khi ta nói n hôn có kh năng phân tích đ c bi t này. Khi hôn, não b đ ng th i ti n hành ngay l p t c các phân tích hóa h c lo i nư c b t c a “đ i tác”, và sau đó đưa ra “phán quy t” v kh năng tương h p di truy n c a b n. Đó là lý do t i sao trong l n hôn đ u tiên, ta không nên hôn quá lâu. Nói tóm l i, hôn có tác đ ng r t t t cho cơ th . Nh ng ngư i hôn thư ng xuyên s ít kh năng m c các b nh v d dày, bàng quang, hay các b nh nhi m trùng máu. Còn n a, hôn cũng giúp b n ch m d t cơn n c ngay t c thì. Thú v không nào? =====o ★ o===== Con gái, m và th n tư ng 15 tu i, con gái lên l p 10. L n đ u tiên nhìn con gái thư t tha trong tà áo dài, cũng xinh x n và thi u n như ai, m m m cư i đ y h nh phúc. Khi y con gái l i nghĩ đ n m t anh chàng cùng l p... Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 19
 20. Cu c s ng tươi đ p Ph n 2 17 tu i, con gái bi t th nào là c m giác “th t tình”, con gái có ý nghĩ “chán s ng”. M bi t đư c, ch th th : “Hãy đ t con trong trư ng h p m , m côi khi m i 6 tu i, không đư c ai d y d , không đư c h c hành, nghèo không th nghèo hơn. Th sao m ph i s ng, n u ngày y m cũng ch t đi thì sao gi có con đư c. Th thì ch ng ph i con đã làm cho m ân h n vì đã sinh ra con hay sao?”. L n đ u tiên con gái khóc và c m th y ghét mình. Khi y “chàng trai th n tư ng” c a con gái vô tư đi bên c nh ngư i con gái khác. 18 tu i, m ti n con gái lên Sài Gòn đ vào đ i h c. L n đ u tiên xa nhà, m căn d n con gái đ chuy n, r i l i ti p t c lo l ng và dõi theo t ng bư c chân c a con. Lúc y con gái ch nghĩ đ n nh ng “ánh đèn” qua l i k c a b n bè. Và m t l n n a th n tư ng c a con gái l i thay đ i - m t ca sĩ n i ti ng nh t th gi i. 25 tu i, con gái ra trư ng, đi làm, thay đ i công vi c như thay đ i suy nghĩ, thay đ i th n tư ng như thay đ i công vi c, r i con gái yêu, r i th t b i. Con gái đ y tham v ng nhưng l i thi u ngh l c, nh ng khó khăn bình thư ng c a cu c s ng cũng làm cho con gái chán n n. Nh ng lúc như th con gái l i tr v nhà. L n v chơi này con gái hơi lâu, b quên h t t t c nh ng b n bè xa, đ suy nghĩ và quan sát nhi u hơn. M lúc nào cũng gi n d và n ng h u. C đ i con gái chưa h th y m ghét ai, m luôn toát lên m t s đ m đang mà con gái ch c r ng mình khó có th gi ng. Và con gái ch t nh n ra r ng ch c n con gái có ngh l c, có ni m tin vào b n thân và cu c s ng, bi t v tha, bi t hy sinh, bi t yêu thương ngư i khác thì cu c s ng s như m t trò chơi mà con gái luôn là ngư i chi n th ng. Hãy s ng cho m t ngày mai. =====o ★ o===== H đã nói tình yêu là… Có ngư i b o r ng tình yêu là m t dòng sông, s nh n chìm nh ng b n b lau s y. Có ngư i l i b o r ng tình yêu là chi c dao c o râu, có th làm tâm h n ta ch y máu… Có ngư i khác b o tình yêu là m t cơn đói không bao gi th a mãn. Tôi l i b o tình yêu là m t đóa hoa mà b n là h t gi ng duy nh t… Trái tim c a chúng ta lo s b tan nát, b i ch ng có ai h c cách cho trái tim mình nh y múa. Tôi nói tình yêu là m t đóa hoa và b n ch là nh ng h t gi ng c a đóa hoa y. Tình yêu như m t gi c mơ lo s b đánh th c, b i ch ng th nào mơ đư c 2 l n… Sưu t m & biên so n: Nguy n Đăng Vinh Trang 20
Đồng bộ tài khoản