Đa chi nhánh

Chia sẻ: Nace0209 Nace0209 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
80
lượt xem
17
download

Đa chi nhánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nghiệp:là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đa chi nhánh

 1. Chuyên đề: ĐA CHI NHÁNH
 2. Nội dung 1. Các khái niệm cơ bản 2. Mô hình Tổng công ty – Chi nhánh 3. Mô hình Công ty mẹ – Công ty con 4. Sự khác nhau giữa hai mô hình này.
 3. I. Các khái niệm 1. Doanh nghiệp:là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 2. Văn phòng đại diện: là đơn vị phụ thuộc của DN, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của DN và bảo vệ các lợi ích đó.
 4. I. Các khái niệm (tiếp) 2. Chi nhánh: là đơn vị phụ thuộc của DN, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của DN kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của DN. 3. Công ty mẹ: là một thực thể pháp lý có ít nhất một đơn vị trực thuộc (công ty con) 4. Công ty con: là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (công ty mẹ).
 5. II. Mô hình Tổng công ty – Chi nhánh 1. Chi nhánh? - Chi nhánh phải mang tên của Tổng công ty (TCT), kèm theo phần bổ sung tương ứng xác định chi nhánh đó - Chi nhánh có giấy phép KD, có con dấu, mã số thuế riêng (MST gồm 2 phần), MST này được cơ quan thuế nơi TCT đăng ký kinh doanh cấp. - TCT có quyền lập chi nhánh ở trong và ngoài nước. Có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa bàn, tỉnh, TP trực thuộc TW
 6. II. Mô hình Tổng công ty – Chi nhánh (tiếp) 2. Phân loại. Dựa trên góc độ hạch toán kế toán thì chi nhánh được chia thành 02 loại sau: - Chi nhánh hạch toán độc lập; - Chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
 7. 2.1. Chi nhánh hạch toán độc lập - Được coi như là một công ty độc lập, có chế độ sổ sách, chứng từ kế toán riêng, thực hiện kê khai thuế GTGT, TNDN tại cơ quan thuế nơi chi nhánh đóng trụ sở. - Định kỳ, chi nhánh lập BCTC gửi về TCT để TCT lập BCTC tổng hợp.
 8. 2.2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc - Không có chế độ sổ sách, chứng từ kế toán riêng, thực hiện kê khai thuế GTGT và thuế TNDN như sau: * Về thuế GTGT: + Chi nhánh khác địa bàn với TCT: không đăng ký kê khai thuế GTGT tại nơi đóng trụ sở thì khi phát sinh doanh thu bán hàng TCT sẽ phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 2% (10%) và 1% (5%). Số thuế này sẽ được trừ vào số thuế phải nộp của TCT tại trụ sở chính.
 9. 2.2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc (tiếp) + Chi nhánh khác địa bàn với TCT: có đăng ký kê khai thuế GTGT thì phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế nơi đóng trụ sở. + Chi nhánh cùng địa bàn với TCT: kê khai thuế tập trung tại TCT * Về thuế TNDN: + Chi nhánh khác địa bàn với TCT: thuế TNDN được tính nộp ở nơi có trụ sở chính (TCT) và nơi đóng trụ sở của chi nhánh.
 10. 2.2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc (tiếp) Số thuế tính nộp của chi nhánh được xác định căn cứ vào tỷ lệ CP của chi nhánh và tổng số thuế phải nộp trong kỳ : (số liệu để xác định tỷ lệ CP căn cứ vào số liệu quyết toán thuế TNDN năm trước liền kề năm tính thuế do TCT tự xác định) + Chi nhánh cùng địa bàn với TCT: tính nộp thuế tại TCT
 11. 2.2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc (tiếp) Số thuế còn phải nộp: + Quyết toán thuế: TCT khai quyết toán thuế TNDN tại nơi có trụ sở chính. + Định kỳ, chi nhánh gửi hóa đơn GTGT, chứng từ phát sinh trong kỳ về TCT để tập hợp BCTC tổng hợp
 12. 3. Báo cáo tài chính tổng hợp - Báo cáo tài chính tổng hợp là báo cáo tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của của toàn đơn vị. - Trách nhiệm lập: + Đơn vị kế toán cấp trên (tổng công ty) có chi nhánh hạch toán độc lập; + Tổng công ty nhà nước (không hoạt động theo mô hình công ty mẹ -con) - Căn cứ lập: căn cứ vào các báo cáo tài chính của văn phòng tổng và các báo cáo tài chính của các chi nhánh hạch toán độc lập
 13. 3. Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp) - Nội dung: gồm 4 báo cáo + Bảng cân đối kế toán tổng hợp (Mẫu B01-DN) + Báo cáo KQHĐKD tổng hợp (Mẫu B02-DN) + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (Mẫu B03-DN) + Bản thuyết minh BCTC tổng hợp (Mẫu B09-DN) - Nơi nhận báo cáo: CQ Thuế, CQ Tài chính, CQ Thống kê, CQ ĐK kinh doanh
 14. III. Mô hình Công ty mẹ – Công ty con - Mô hình công ty mẹ – công ty con được thiết lập dựa trên mối quan hệ lợi ích kinh tế thông qua cách thức kiểm soát về vốn. Quyền kiểm soát được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyển biểu quyết công ty con
 15. 1. Đặc trưng của mô hình + Thứ nhất, công ty mẹ và công ty con là hai tổ chức có tư cách pháp nhân đầy đủ. + Thứ hai, công ty mẹ có lợi ích nhất định liên quan đến hoạt động của công ty con (phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu vốn) - Thứ ba, công ty mẹ chi phối các hoạt động của công ty con thông qua một số hình thức (bỏ phiếu, quyền bổ nhiệm, bãi miễn,...) - Thứ tư, trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con nói chung là trách nhiệm hữu hạn
 16. 2. Ưu điểm của mô hình - Thứ nhất, giúp các tập đoàn thực hiện được chiến lược chuyển giá. - Thứ hai, thực hiện được sự liên kết với các DN nghiệp khác nhằm giảm cạnh tranh, tăng độc quyền. - Thứ ba, cho phép một DN huy động vốn để mở rộng SXKD bằng cách thành lập công ty con mới
 17. 3. Báo cáo tài chính hợp nhất - Báo cáo tài chính hợp nhất: là báo cáo tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của cả tập đoàn, tổng công ty nhà nước - Trách nhiệm lập: + Công ty mẹ +Tổng công ty nhà nước (hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con) - Căn cứ lập: Báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính công ty con
 18. 3. Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp) - Nội dung: gồm 4 báo cáo + Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Mẫu B01-DN/HN) + Báo cáo KQHĐKD hợp nhất (Mẫu B02-DN/HN) + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (Mẫu B03-DN/ HN) + Bản thuyết minh BCTC hợp nhất (Mẫu B09- DN/HN) - Nơi nhận BCTC: CQ Thuế, CQ Tài chính, CQ Thống kê, CQ ĐK kinh doanh
 19. Sự khác biệt giữa hai mô hình Bảng so sánh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản