Đa dạng của lớp cá

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
390
lượt xem
66
download

Đa dạng của lớp cá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ xương bằng chất cương, xương nắp mang che các khe mang, da phủ vảy xương có chất nhầy, miệng nằm ở đầu mồm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đa dạng của lớp cá

 1. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng
 2. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng
 3. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng Hoμn thμnh b¶ng sau: B¶ng 34.1: Sù ®a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng cña nã Tªn líp c¸ Sè loμi §Æc ®iÓm ®Ó ph©n M«i tr−êng sèng C¸c ®¹i biÖt ®iÖn C¸ sôn C¸ x−¬ng
 4. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng C¸ x−¬ng C¸ sôn
 5. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng B¶ng 34.1: Sù ®a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng Tªn líp Sè loμi §Æc ®iÓm ®Ó ph©n biÖt M«i tr−êng C¸c ®¹i c¸ sèng ®iÖn Bé x−¬ng b»ng chÊt sôn, khe N−íc mÆn, C¸ nh¸m, mang trÇn, da nh¸m, miÖng n−íc lî 850 C¸ sôn c¸ ®uèi n»m ë mÆt bông. Bé x−¬ng b»ng chÊt x−¬ng, x−¬ng n¾p mang che c¸c khe BiÓn, n−íc C¸ chÐp, C¸ mang, da phñ v¶y x−¬ng cã lî, n−íc x−¬ng c¸ r«, c¸ 24565 chÊt nhÇy, miÖngn»m ë ®Çu ngät. viÒn måm.
 6. Tæng sè c¸c líp c¸ ( 25415 loμi) Líp c¸ sôn Líp c¸ x−¬ng ( 850 loμi) ( 24565 loμi) Bé x−¬ng b»ng chÊt sôn, Bé x−¬ng b»ng chÊt x−¬ng, khe mang trÇn, da nh¸m, x−¬ng n¾p mang che c¸c khe mang, da phñ v¶y miÖng n»m ë mÆt bông. x−¬ng cã chÊt nhÇy, miÖngn»m ë ®Çu måm.
 7. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng C©u hái 1: §Æc ®iÓm quan träng nhÊt ®Ó ph©n biÖt líp c¸ sôn víi líp c¸ x−¬ng? §¸p ¸n: §Æc ®iÓm quan träng nhÊt ®Ó ph©n biÖt líp c¸ sôn víi líp c¸ x−¬ng lμ: Líp c¸ sôn: Bé x−¬ng b»ng ch¸t sôn Líp c¸ x−¬ng: Bé x−¬ng b»ng chÊt x−¬ng
 8. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng KÕt luËn: - Cã sè l−îng loμi lín. - Cã 2 líp: - Líp c¸ sôn: Bé x−¬ng b»ng chÊt sôn. - Líp c¸ x−¬ng: Bé x−¬ng b»ng chÊt x−¬ng
 9. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng
 10. I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng H×nh 37.1 37.7: Nh÷ng loμi c¸ sèng ë nh÷ng ®iÒu kiÖn sèng kh¸c nhau
 11. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng §äc b¶ng sau, quan s¸t h×nh 34.1 7, ®iÒn néi dung thÝch hîp vμo « trèng trong b¶ng sau:
 12. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸ líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng B¶ng: ¶nh h−ëng cña ®iÒu kiÖn sèng tíi cÊu t¹o ngoμi cña c¸ H×nh §Æc ®iÓm §Æc ®iÓm Kh¶ n¨ng T §Æc ®iÓm m«i §¹i diÖn d¹ng khóc ®u«i v©y ch½n di chuyÓn T tr−êng th©n 1 TÇng mÆt thiÕu n¬i Èn n¸u. 2 TÇng gi÷a vμ tÇng ®¸y, n¬i Èn n¸u th−êng nhiÒu. 3 Trong nh÷ng hèc bïn ®Êt ë ®¸y 4 Trªn mÆt ®aý biÓn
 13. B¶ng: ¶nh h−ëng cña ®iÒu kiÖn sèng tíi cÊu t¹o ngoμi cña c¸ T H×nh §Æc ®iÓm §Æc ®iÓm m«i T Kh¶ d¹ng §Æc ®iÓm v©y ch½n tr−êng n¨ng di §¹i diÖn th©n khóc ®u«i chuyÓn 1 TÇng mÆt thiÕu n¬i Èn n¸u. C¸ Thon B×nh Kháe Nhanh nh¸m dμi th−êng 2 TÇng gi÷a vμ tÇng ®¸y, n¬i Èn n¸u B¬i C¸ viÒn, T−¬ng ®èi YÕu B×nh th−êng nhiÒu. chËm c¸ chÐp ng¾n th−êng 3 Trong nh÷ng hèc bïn ®Êt ë ®¸y L−¬n RÊt dμi RÊt yÕu Kh«ng cã RÊt chËm 4 Trªn mÆt ®aý biÓn C¸ b¬n, DÑt, To hoÆc RÊt yÕu KÐm c¸ ®uèi máng nhá
 14. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng C©u hái 2: §iÒu kiÖn sèng ¶nh h−ëng tíi cÊu t¹o ngoμi cña c¸ nh− thÕ nμo? §¸p ¸n: Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn sèng kh¸c nhau th× cÊu t¹o c¬ thÓ vμ tËp tÝnh ho¹t ®éng cña c¸ còng kh¸c nhau.
 15. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng Nh÷ng loμi c¸ sèng ë tÇng n−íc mÆt, Những loài cá sống ở tầng nước mặt, kh«ng cã chç Èn n¸u nh− c¸ nh¸m, c¸ trÝch,...®Ó tr¸nh kÎ thï tÊn c«ng, chóng cã m×nh thon dμi, khóc ®u«i to, kháe, h¬i nhanh.
 16. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng Nh÷ng loμi c¸ sèng ë tÇng gi÷a vμ tÇng ®¸y n−íc nh− c¸ chÐp, c¸ diÕc,....cã th©n t−¬ng ®èi ng¸n, khóc ®u«i yÕu, th−êng b¬i chËm.
 17. TiÕt 36: Bμi 34 §a d¹ng vμ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I. §a d¹ng vÒ thμnh phÇn loμi vμ m«i tr−êng sèng Nh÷ng loμi c¸ sèng chui luån ë ®¸y bïn nh− l−¬n, c¸ ch¹ch,...cã m×nh rÊt dμi, v©y ngùc vμ v©y bông tiªu gi¶m.
Đồng bộ tài khoản