Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

2.087
lượt xem
941
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng là một loại hình tổ chức kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng. Hệ thống ngân hàng với hàng ngàn chi nhánh hoạt động trên thế giới có thể tác động đến sự phát triển của tất cả các lĩnh vực và của toàn bộ nền kinh tế nói chung. Với sự hiện hữu của ngân hàng, chúng ta có thể nhận được các khoản vay để thanh toán cho việc mua sắm hay để trang trải các chi phí khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đa dạng hoá loại hình dịch vụ ngân hàng

 1. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng Môc lôc PhÇn I: Lêi nãi ®Çu ................................................................................. 2 PhÇn II: Néi dung..................................................................................... 4 Ch−¬ng 1: C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hμng vμ v× sao ph¶i ®a d¹ng ho¸ dÞch vô ng©n hμng. ........................................................................................................ 4 1.1. Sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña hÖ thèng ng©n hμng .................................. .4 1.1.1. Sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hμng trªn thÕ giíi......... 4 1.1.1.1. LÞch sö h×nh thμnh cña ng©n hμng. ........................................ 4 1.1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng ng©n hμng. ............................ 5 1.1.2. Vai trß cña Ng©n hμng trong nÒn kinh tÕ. .......................................... 6 1.2. C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hμng hiÖn nay...................................................... 7 1.2.1. C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hμng truyÒn thèng. .......................................... 7 1.2.2.C¸c lo¹i dÞch vô ng©n hμng hiÖn ®¹i..................................................... 8 1.3. §a d¹ng ho¸ nghiÖp vô, dÞch vô ng©n hμng xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. ........................................... 11 1.3.1.T¸c ®éng ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô vμ dÞch vô ng©n hμng trong n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hμng th−¬ng m¹i................................... 11 1.3.2 C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng ................................................................................................................ 13 Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng t¹i ViÖt Nam................................................................................................................. 16 2.1. ChuyÓn sang m« h×nh ng©n hμng kinh doanh ®a n¨ng Xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam............................... 16 2.2 Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng ë ViÖt Nam hiÖn nay. ........................................................................................................................17 2.3 H¹n chÕ cña ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng ë c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. .................................................................... 19 Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng t¹i ViÖt Nam................................................................................................................. 20 3.1 ThuËn lîi vμ th¸ch thøc trong viÖc thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng ë ViÖt Nam. .............................................................. 20 3.2 Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng. .......................... 23 NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 1
 2. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng PhÇn III: KÕt luËn ..................................................................................................... 26 Tμi liÖu tham kh¶o................................................................................................. 27 NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 2
 3. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng PhÇn I: Lêi nãi ®Çu Ng©n hμng lμ mét lo¹i h×nh tæ chøc kinh doanh cã vai trß v« cïng quan träng. HÖ thèng ng©n hμng víi hμng ngμn chi nh¸nh ho¹t ®éng trªn thÕ giíi cã thÓ t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ mäi lÜnh vùc vμ cña toμn bé nÒn kinh tÕ nãi chung. Víi sù hiÖn h÷u cña ng©n hμng, chóng ta cã thÓ nhËn ®−îc c¸c kho¶n vay ®Ó thanh to¸n cho viÖc mua s¾m hay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ kh¸c. Bªn c¹nh ®ã,ng©n hμng lμ mét ®Þa chØ h÷u Ých nÕu chóng ta mong muèn nhËn ®−îc nh÷ng lêi khuyªn vÒ viÖc ®Çu t− c¸c kho¶n tiÕt kiÖm hay lμ viªc l−u gi÷ vμ b¶o qu¶n c¸c giÊy tê cã gi¸... Ngoμi ra, ng©n hμng lμ mét ®Þa chØ tin cËy cho c¸c nhμ kinh doanh; ng©n hμng cung cÊp vèn cho c¸c nhμ kinh doanh ®Çu t−, ng©n hμng chu chuyÓn vèn tõ n¬i thõa vèn ®Õn n¬i thiÕu vèn lμm cho ®ång tiÒn l−u th«ng vμ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn.mét khi ng©n hμng ngõng cÊp vèn th× nÒn kinh tÕ gÇn nh− ngõng ho¹t ®éng.V× vËy, cã thÓ nãi r»ng sù ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cña hÖ thèng ng©n hμng g¾n liÒn víi sù h−ng thÞnh cña nÒn kinh tÕ. Ngμy nay, khi c¸c n−íc trªn thÕ giíi kh«ng ngõng më réng hîp t¸c,th× ho¹t ®éng ng©n hμng còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn.§ã lμ sù ph¸t triÓn vÒ l−îng lÉn vÒ chÊt, nã d−îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu ph−¬ng diÖn,tõ sù ra ®êi c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi tíi sù xuÊt hiÖn cña c¸c tËp ®oμn ng©n hμng cã quy m« toμn cÇu. Tuy nhiªn, cïng víi sù ph¸t triÓn th× ng©n hμng còng ph¶i ®−¬ng ®Çu víi rÊt nhiÒu quy ®Þnh do c¸c quèc gia phèi hîp ®−a ra nh»m gi¸m s¸t vμ kiÓm so¸t ho¹t ®éng phôc vô céng ®ång cña tõng ng©n hμng ®¬n lÎ. Víi ®Ò tμi "§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng ë ViÖt Nam ng−êi viÕt muèn nãi lªn c¸i nh×n tæng quan vÒ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ®a NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 3
 4. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng d¹ng mμ Ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam cÇn ph¸t triÓn vμ gi¶i ph¸p ®ang d¹ng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô cña c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. C¬ cÊu bμi viÕt gåm cã 3 ch−¬ng: Ch−¬ng 1: C¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng vμ v× sao ph¶i ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng. Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng t¹i ViÖt Nam. Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng t¹i ViÖt Nam. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 4
 5. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng PhÇn II: Néi dung Ch−¬ng 1 C¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng vμ v× sao ph¶i ®a d¹ng ho¸ dÞch vô ng©n hμng 1.1 Sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn hÖ thèng Ng©n hμng. 1.1.1 Sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn hÖ thèng Ng©n hμng trªn thÕ giíi. 1.1.1.1 LÞch sö ra ®êi cña Ng©n hμng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, Ng©n hμng lμ mét tæ chøc quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ;lμ mét tæ chøc trung gian tμi chÝnh thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tËp trung, ph©n phèi l¹i vèn tiÒn tÖ còng nh− c¸c dÞch vô cã liªn quan ®Õn tμi chÝnh-tiÒn tÖ kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Lμ mét s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, cho nªn lÞch sö h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña Ng©n hμng g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸.TiÒn th©n cña c¸c nghiÖp vô hiÖn ®¹i b¾t nguån tõ nghÒ ®æi tiÒn vμ ®óc tiÒn cña c¸c thî vμng.Ng−ßi lμm nghÒ ®óc tiÒn, ®æi tiÒn thùc hiÖn kinh doanh tiÒn tÖ b»ng c¸ch ®æi ngo¹i tÖ lÊy b¶n tÖ vμ ng−îc l¹i.Lîi nhuËn thu ®−îc tõ chªnh lÖch gi¸ mua vμ gi¸ b¸n. Do yªu cÊt tr÷ tiÒn cña l·nh chóa, c¸c nhμ bu«n nhiÒu ng−êi lμ nghÒ ®æi tiÒn thùc hiÖn lu«n c¶ nghiÖp vô cÊt tr÷ hé. DÇn dÇn do cã uy tÝn, nh÷ng ng−êi gi÷ hé tiÒn b¹c cña c¸c nhμ bu«n, thanh to¸n hé vμ do tÝch luü ®−îc nhiÒu tiÒn hä kiªm lu«n c¶ nghÒ cho vay.Trong mét thêi gian dμi, tõ nghÒ ®æi tiÒn ®· ph¸t triÓn thμnh nghÒ Ng©n hμng.NghÒ Ng©n hμng thêi k× ®Çu chØ bao gåm c¸c nghiÖp vô ®¬n gi¶n nh−:®æi tiÒn, nhËn tiÒn göi,b¶o qu¶n hé tiÒn, thanh to¸n, chuyÓn tiÒn cho vay; nghiÖp vô cho vay mang tÝnh chÊt cho vay nÆng l·i, cho nªn c¸c Ng©n hμng thêi k× nμy gäi lμ Ng©n hμng cho vay nÆng l·i. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 5
 6. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng Trong lÞch sö ph¸t triÓn, nghÒ Ng©n hμng ®· tr¶i qua nhiÒu b−íc th¨ng trÇm. NghÒ nμy ®−îc ph¸t triÓn tõ thêi th−îng cæ ®Õn thêi k× trung cæ, nghÒ Ng©n hμng bÞ ®×nh ®èn do sù sôp ®æ cña ®Õ quèc La M·.§Õn thêi k× phôc h−ng, nghÒ nμy ®−îc phôc håi vμ ph¸t triÓn kh¸ m¹nh.Sè l−îng c¸c tæ chøc kinh doanh tiÒn t¨ng thªm, nhiÒu nghiÖp vô míi ®−îc ¸p dông,nh− nghiÖp vô thanh to¸n b»ng th−¬ng phiÕu, thanh to¸n bï trõ, nghiÖp vô b¶o l·nh cho vay vμ thanh to¸n...Mét sè tæ chøc kinh doanh tiÒn xuÊt hiÖn trong thêi k× nμy ®· mang d¸ng dÊp kiÓu Ng©n hμng hiÖn ®¹i, nh− Banco di barcelone thμnh lËp n¨m 1401 vμ Banco di Valencia thμnh lËp n¨m 1409 ë T©y Ban Nha, banco di Realto thμnh lËp n¨m 1587 ë V¬nidoq(Italia). Lo¹i h×nh Ng©n hμng hiÖn ®¹i thùc sù xuÊt hiÖn trªn thÕ giíi vμo thÕ kû 17, víi viÖc thμnh lËp nh÷ng Ng©n hμng: Ng©n hμng AmxtÐc®am n¨m 1609 ë Hμ Lan, Ng©n hμng Hamburg n¨m 1619 ë §øc, Ng©n hμng Anh quèc n¨m 1694. 1.1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng Ng©n hμng. Tõ thÕ kû 15 dÕn cuèi thÕ kû 18, ë c¸c n−íc T©y ¢u, ng©n hμng hiÖn ®¹i lÇn l−ît ®−îc thμnh lËp do chuyÓn ho¸ tõ c¸c ng©n hμng cho vay nÆng l·i, hoÆc ®−îc thiÕt lËp míi. Ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hμng nμy, nh×n chung t−¬ng tù nhau. Chóng ®Òu lμ lo¹i Ng©n hμng ®a n¨ng, tiÕn hμnh c¸c nghiÖp vô tiÒn göi, chiÕt khÊu, cho vay, ph¸t hμnh giÊy b¹c, ®æi tiÌn, chuûen tiÒn. Mçi ng©n hμng lμ mét v−¬ng quèc riªng, ch−a t¹o thμnh mét hÖ thèng cã mèi liªn kÕt chÆt chÏ. Trong thÕ kû 18 vμ nhÊt lμ thÕ kû 19, sù më réng nhanh chãng kinh tÕ hμng ho¸ ë c¸c n−íc T©y ¢u vμ B¾c Mü ®· thóc ®Èy sù h×nh thμnh hÖ thèng Ng©n hμng 2 cÊp. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 6
 7. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng Mét mÆt, h×nh thμnh ng©n hμng ph¸t hμnh tiÒn thèng nhÊt cho c¶ n−íc, xo¸ bá t×nh tr¹ng ph¸t hμnh tiÒn ph©n t¸n. Ban ®Çu ng−êi ta ban hμnh c¸c ®¹o luËt h¹n chÕ sè l−äng ng©n hμng ®−îc phÐp ph¸t hμnh tiÒn, giμnh quyÒn nμy cho mét sè ng©n hμng lín. DÇn dÇn, trong thÕ kû 19, c¸c n−íc T©y ¢u ®· giμnh quyÒn ph¸t hμnh tiÒn cho mét ng©n hμng duy nhÊt. MÆt kh¸c, ë c¸c n−íc nμy xuÊt hiÖn ngμy mét nhiÒu c¸c tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ víi nhiÒu tÝnh n¨ng, tªn gäi, quy m« ho¹t déng kh¸c nhau, nh− ng©n hμng th−¬ng m¹i, c«ng ty tμi chÝnh, hîp t¸c x· tÝn dông... Sang ®Çu thÕ kû 20,nÒn kinh tÕ ë c¸c n−íc ¢u-Mü khñng ho¶ng s©u s¾c, ®ßi hái sù can thiÖp m¹nh mÏ cña Nhμ n−íc vμo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi, ®Æc biÖt lμ sù ph¸t huy vai trß ®iÒu tiÕt vÜ m«, nh»m kh¾c phôc khñng ho¶ng, duy tr× chñ nghÜa t− b¶n. Mét trong nh÷ng c«ng cô ®iÒu chØnh vÜ m« quan träng hμng ®Çu Nhμ n−íc ph¶i n¾m lμ hÖ thèng Ng©n hμng, ®Æc biÖt lμ ng©n hμng ph¸t hμnh, biÕn nã thμnh c¬ quan Nhμ n−íc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng tiÒn tÑ, tÝn dông vμ thanh to¸n cña ®Êt n−íc. Trong bèi c¶nh nh− vËy, ng©n hμng ph¸t hμnh ®· chuyªn thμnh ng©n hμng trung −¬ng. §©y kh«ng chØ thuÇn tuý lμ sù thay ®æi c¬ b¶n vÒ chøc n¨ng ho¹t ®éng cña lo¹i ng©n hμng nμy. NÕu nh− chøc n¨ng c¬ b¶n cña ng©n hμng ph¸t hμnh tiÒn cßn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhμ n−íc vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông vμ thanh to¸n, ®iÒu tiÕt khèi l−îng tiÒn l−u th«ng nh¨m ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vÒ tiÒn tÖ, gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ. Thêi kú nμy, c¸c ng©n hμng kinh doanh ph¸t triÓn m¹nh ë c¸c n−íc ¢u Mü còng nh− c¸c n−íc thuéc ®Þa, b¸n thuéc ®Þa thuéc ch©u lôc ¸, Phi vμ Mü la tinh. Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2,víi xu thÕ quèc tÕ ho¸ vμ nhÊt thÓ ho¸ vÒ kinh tÕ tμi chÝnh, hÖ thèng ng©n hμng ë mçi n−íc ®−îc hoμn NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 7
 8. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng chØnh thªm mét buíc, ®ång thêi trªn ph¹m vi khu vùc vμ trªn ph¹m vi toμn cÇu ®· xuÊt hiÖn c¸c tæ chøc Ngan hμng quèc tÕ nh− Quü tiÒn tÖ quèc tÕ,Ng©n hμng thÕ giíi, Ng©n hμng ph¸t triÓn khu vùc, bªn c¹nh Ng©n hμng th−¬ng m¹i siªu quèc gia.Nh÷ng ng©n hμng nμy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc phèi hîp chÝnh s¸ch tμi chÝnh - tiÒn tÖ gi÷a c¸c n−íc vμ cña céng ®ång c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. 1.1.2 Vai trß cña Ng©n hμng trong nÒn kinh tÕ. Ng©n hμng víi ho¹t ®éng cña m×nh ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong nÒn kinh tÕ; Ng©n hμng ph¶i thùc hiÖn nhiÒu vai trß ®Ó cã thÓ duy tr× kh¶ n¨ng c¹nh tranh vμ ®¸p øng nhu cÇu x· héi.ng©n hμng co h÷ng vai trß c¬ b¶n sau: *Vai trß trung gian:ChuyÓn c¸c kho¶n tiÕt kiÖm, chñ yÕu tõ hé gia®×nhthμnh c¸c kho¶n tÝn dông cho c¸c tæ chøc kinh doanh vμ c¸c thμnh phÇn kh¸c ®Ó ®Çu t− vμo nhμ cöa thiÕt bÞ vμ tμi s¶n kh¸c. *Vai trß thanh to¸n:Thay mÆt kh¸ch hμng thùc hiÖn thanh to¸n cho viÖc mua hμng ho¸ vμ dÞch vô(nh− b»ng c¸ch ph¸t hμnh vμ bï trõ sÐc, cung cÊp m¹ng l−íi thanh to¸n ®iÖn tö, kÕt nèi c¸c quü vμ ph©n phèi tiÒn giÊy vμ tiÒn ®óc). *Vai trß b¶o l·nh;Cam kÕt tr¶ nî cho kh¸ch hμng khi kh¸ch hμng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n(ch¼ng h¹n ph¸t hμnh th− tÝn dông). *Vai trß ®¹i lý:Thay mÆt kh¸hc hμng qu¶n lý vμ b¶o vÖ tμi s¶n cña hä ph¸t hμnh hoÆc chuéc l¹i chøng kho¸n(th−êng ®−îc thùc hiÖn t¹i phßng uû th¸c) *Vai trß thùc hiÖn chÝnh s¸ch:Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña chÝnh phñ, gãp phÇn ®iÒu tiÕt sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ vμ theo ®uæi c¸c môc tiªu x· héi. 1.2 C¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng. 1.2.1 C¸c lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hμng truyÒn thèng. 1.2.1.1 NhËn tiÒn göi. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 8
 9. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng Cho vay ®−îc coi lμ ho¹t ®éng sinh lêi cao, do ®ã c¸c Ng©n hμng ®· t×m mäi c¸ch ®Ó huy ®éng ®−îc tiÒn.Mét trong nh÷ng nguån thu quan träng lμ c¸c kho¶n tiÒn göi(thanh to¸n vμ tiÕt kiem cña kh¸ch hμng) mét quü sinh lîi ®−îc göi t¹i Ng©n hμng trong kho¶ng thêi gian nhiÒu tuÇn, nhiÒu th¸ng, nhiÒu n¨m, ®−îc ng©n hμng tr¶ l·i. Trong lÞch sö ®· cã nh÷ng kû lôc vÒ l·i suÊt, ch¶ng h¹n ng©n hμng Hy L¹p ®· tr¶ l·i suÊt 16% mät n¨m ®Ó thu hót c¸c kho¶n tiÒn göi nh¨m môc ®Ých cho vay ®ãi víi c¸c chñ tμu ë §Þa Trung H¶i víi alÜ suÊt gÊp ®«i hay gÊp 3 l·i suÊt tiÕt kiÖm. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 9
 10. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng 1.2.1.2 ChiÕt khÊu th−¬ng phiÕu vμ cho vay th−¬ng m¹i. Ngay thêi kú ®Çu, c¸c ng©n hμng ®· chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu mμ thùc tÕ lμ cho vay ®èi víi nh÷ng ng−êi b¸n (ng−êi b¸n chuyÓn c¸c kho¶n ph¶i thu sang cho ng©n hμng ®Ó lÊy tiÒn tr−íc).Sau ®ã lμ b−íc chuyÓn tiÕp tõ chiÕt khÊu th−¬ng phiÕu sang cho vay trùc tiÕp ®èi víi c¸c kh¸ch hμng, gióp hä cã vèn ®Ó mua hμng dù tr÷ nh»m më réng s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2.1.3 Thanh to¸n. Ng©n hμng cung cÊp c¸c tμi kho¶n giao dÞch vμ thùc hiÖn thanh to¸n.Khi c¸c doanh nh©n göi tiÒn vμo Ng©n hμng, hä nh©n thÊy Ng©n hμng kh«ng chØ b¶o qu¶n mμ cßn thùc hiÖn c¸c lÖnh chi tr¶ cho kh¸ch hμng cña hä.Thanh to¸n qua Ng©n hμng ®· më ®Çu cho thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, tøc lμ ng−êi göi tiÕt kiÖm kh«ng cÇn ph¶i ®Õn ng©n hμng ®Ó lÊy tiÒn mμ chØ cÇn viÕt giÊy chi tr¶ cho kh¸ch, kh¸ch hμng mang giÊy ®Õn Ng©n hμng sÏ nhËn ®−îc tiÒn. 1.2.2 C¸c lo¹i dÞch vô Ng©n hμng hiÖn ®¹i. 1.2.2.1 Cho vay. a) Cho vay tiªu dïng. Trong giai ®o¹n ®Çu hÇu hÕt c¸c Ng©n hμng kh«ng tÝch cùc cho vay ®èi víi c¸ nh©n vμ hé gia ®×nh bëi v× hä tin r»ng c¸c kho¶n vay cho tiªu dïng rñi ro vì nî t−¬ng ®èi cao.Sù gia t¨ng thu nhËp cña ng−êi tiªu dung vμ sù canh tranh trong cho vay ®· buéc c¸c Ng©n hμng ph¶i h−íng tíi ng−êi tiªu dïng nh− mét kh¸ch hμng tiÒm n¨ng.Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø 2, tÝn dông tiªu dïng ®· trë thμnh mættong nh÷ng lo¹i h×nh tÝn dông t¨ng tr−ëng nhanh nhÊt ë c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. b) Tμi trî dù ¸n. Bªn c¹nh cho vay truyÒn thèng lμ cho vay ng¾n h¹n,c¸c ng©n hμng ngμy cμng trë nªn n¨ng ®éng trong viÖc tμi trî cho x©y dùng nhμ m¸y NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 10
 11. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng míi ®Æc biÖt lμ trong c¸c nghμnh c«ng nghÖ cao.Do lo¹i h×nh tÝn dông nμy, nh×n chung rñi ro cao song l·i l¹i lín. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 11
 12. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng 1.2.2.2 ThÎ tÝn dông. ThÎ tÝn dông gióp cho viÖc mua hμng ho¸ vμ c¸c dÞch vô tr¶ tiÒn sau. Mçi ng−êi cã thÓ ®−îc cÊp mét h¹n møc tÝn dông theo tμi kho¶n thÎ tÝn dông cña anh ta, c¸c tμi kho¶n nμy hoμn toμn t¸ch khái tμi kho¶n th«ng th−êng cña Ng©n hμng vμ chØ dμnh cho c¸c thÎ do Ng©n hμng ph¸t hμnh;thÎ tÝn dông ®−îc më t¹i phßng thÎ tÝn dông cña Ng©n hμng.ViÖc thanh toan hμng ho¸, dÞch vô ®−îc thùc hiÖn t¹i n¬i cã m¸y ®Æc biÖt ®Ó lËp c¸c ho¸ ®¬n ghi c¸c giao dÞch b¸n hμng vμ t¹i c¸c ®iÓm b¸n lÎ cã c¸c ký hiÖu cña lo¹i thÎ tÝn dông mμ chóng chÊp nhËn. 1.2.2.3 M¸y rót tiÒn tù ®éng (ATM). ThËp niªn 80 chøng kiÕn sù ph¸t triÓn cña c¸c m¸y rót tiÒn tù ®éng ®a chøc n¨ng.Nh÷ng m¸y nμy ®· ®−îc nèi m¹ng ®iÖn to¸n nh»m cung cÊp rÊt nhiÒu dÞch vô Ng©n hμng vμ vËn hμnh víi thÕ hÖ míi nhÊt cña c¸c tÊm thÎ nhùa cã mét d¶i tõ tÝnh ®−îc l−u tr÷ c¸c chi tiÕt tμi chÝnh c¸ nh©n cña ng−êi cÇm thÎ.C¸c ng©n hμng kh¸c nhau th× vËn hμnh c¸c lo¹i m¸y kh¸c nhau.Khi ®−a thÎ vμo m¸y, hμnh ®éng nμy kÕt nèi m¸y ATM víi m¸y tÝnh cña Ng©n hμng.Th«ng qua th«ng tin l−u tr÷ trªn d¶i tõ tÝnh cña thÎ, m¸y tÝnh cã thÎ tra cøu tμi kho¶n cña kh¸ch hμng.M¸y rót tiÒn sau ®ã cã thÓ ®−a ra sè tiÒnmÆt mμ ng−êi cÇm thÎ muèn rót víi mét giíi h¹n nμo ®ã, chØ cã chñ thÎ míi biÕt sè d− trong tμi kho¶n cña anh ta,gióp anh ta ®Æt sæ sÐc hay mét lÖnh thanh to¸n chuyÓn kho¶n víi ®iÒu kiÖn ph¶i chi tiÕt vÒ Ng©n hμng cña ng−êi ®−îc thanh to¸n. Trong mét sè tr−êng hîp,gi÷a c¸c Ng©n hμng cã sù hîp t¸c víi nhau, theo ®ã mét thÎ ATM cña Ng©n hμng nμy cã thÎ ®−îc dïng víi m¸y rót tiÒn cña Ng©n hμng kh¸c trong khi vÉn cã thÓ ghi nî vμo ®óng tμi kho¶n. 1.2.2.4 Kinh doanh ngo¹i tÖ. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 12
 13. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng Trong thÞ tr−êng tμi chÝnh hiÖn nay, mua b¸n ngo¹i tÖ th−êng chØ do c¸c Ng©n hμng lín nhÊt thùc hiÖn bëi v× nh÷ng giao dÞch nh− vËy cã møc ®é rñi ro cao, ®ång thêi yªu cÇu ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 13
 14. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng 1.2.2.5 DÞch vô ng©n hμng t¹i gia. Trong khi ATM cung cÊp dÞch vô Ng©n hμng ®iÖn tö th× ng©n hμng t¹i gia l¹i m¹ng ®Õn lîi Ých kh¸c.Sö dông hÖ thèng nμy, mét ng−êi cã tμi kho¶n cã thÓ hoÆc göi th«ng tin vμo m¸y tÝnh cña ng©n hμng qua ®iÖn tho¹i hoÆc nèi 1 chiÕc ti vi hay man h×nh t¹i nhμ víi m¸y tÝnh cña ng©n hμng qua ®iÖn tho¹i.Theo c¸ch nμy, c¸c giao dÞch ng©n hμngcã thÓ thùc hiÖn 24/24h, suèt 7 ngμy trong tuÇn.Th«ng th−êng th× c¸c chñ tμi kho¶n v·ng lai, tμi kho¶n tiÒn göi, tμi kho¶n ng©n quü vμ tμi kho¶n ®a n¨ng cã thÓ ®−îc sö dông dÞch vô nμy. §Ó phßng chèng viÖc sö dông kh«ng ®−îc phÐp, mçi chñ tμi kho¶n ®Òu ph¶i më m· sè an toμn riªng tr−íc khi thùc hiÖn giao dÞch. 1.2.2.6 Cung cÊp dÞch vô m«i giíi vμ ®Çu t− chøng kho¸n. NhiÒu ng©n hμng ®ang phÊn ®Êu cung cÊp ®ñ c¸c dÞch vô tμi chÝnh cho phÐp kh¸ch hμng tho¶ m·n mäi nhu cÇu. §©y lμ mét trong nh÷ng lý do khiÕn c¸c ng©n hμng b¾t ®Çu b¸n c¸c dÞch vô m«i giíi chøng kho¸n, cung cÊp cho kh¸ch hμng c¬ héi mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vμ c¸c chøng kho¸n kh¸c mμ kh«ng ph¶i nhê ®Õn kinh doanh chøng kho¸n. Trong mét vμi tr−êng hîp ng©n hμng tæ chøc ra c«ng ty chøng kho¸n hoÆc c«ng ty m«i giíi chøng kho¸n. 1.2.2.7 Cung cÊp dÞch vô uû th¸c vμ t− vÊn. Do ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tμi chÝnh c¸c ng©n hμng cã rÊt nhiÒu chuyªn gia vÒ qu¶n lý tμi chÝnh. V× vËy, nhiÒu c¸ nh©n vμ doanh nghiÖp ®· nhê ng©n hμng qu¶n lý tμi s¶n vμ qu¶n lý ho¹t ®éng tμi chÝnh hé. DÞch vô uû th¸c ph¸t triÓn sang c¶ uû th¸c vay hé, uû th¸c cho vay hé, uû th¸c ph¸t triÓn , uû th¸c ®Çu t−. ThËm chÝ, c¸c ng©n hμng ®ãng vai trß lμ ng−êi ®−îc uû th¸c trong di chóc, qu¶n lý tμi s¶n cho kh¸ch hμng ®· qua ®êi b»ng c¸ch c«ng bè taif s¶n, b¶o qu¶n tμi s¶n cã gi¸. NhiÒu kh¸ch hμng coi ng©n hμng nh− mét chuyªn gia t− vÊn tμi chÝnh. Ng©n NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 14
 15. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng hμng s½n sμng t− vÊn vÒ ®Çu t−, qu¶n lý vÒ tμi chÝnh, vÒ thμnh lËp, mua b¸n, s¸t nhËp doanh nghiÖp. 1.2.2.8 Qu¶n lý ®Çu t−. Mét trong nh÷ng dÞch vô mμ ng©n hμng cung cÊp lμ qu¶n lý ®Çu t− cho kh¸ch hμng.§iÒu nμy ®Æc biÖt phï hîp cho kh¸ch hμng lμ t− nh©n ®· cã ®Çu t− vμo thÞ tr−êng chøng kho¸n hoÆc nh÷ng ai muèn ®Çu t− theo c¸ch nμy.§Ó qu¶n lý tèt c¸c kho¶n ®Çu t−, cÇn phØa cã thêi gian vμ kÜ n¨ng chuyªn m«n mμ c¸c ng©n hμng cã kh¶ n¨ng cung cÊp trªn c¬ së mét kho¶n phÝ nμo ®ã. DÞch vô nμy dμnh cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hμng t− nh©n lμ ng−êi ®Çu t− dμi h¹n, chØ kh«ng dμnh cho nh÷nh nhμ ®Çu t− t×m kiÕm thu nhËp ng¾n h¹n, muèn thay ®æi liªn tôc trong ®Çu t−.§èi víi kh¸ch hμng lμ doanh nghiÖp, ng©n hμng cã nh÷ng chÝnh ss¸ch qu¶n lý ®Çu t− ®Æc biÖt riªng. 1.2.2.9 Cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o hiÓm. Tõ nhiÒu n¨m nay, c¸c ng©n hμng ®· b¸n b¶o hiÓm cho kh¸ch hμng,®iÒu ®ã ®¶m b¶o cho viÖc hoμn tr¶ trong tr−êng hîp khach hμng bÞ chÕt, bÞ tμn phÕ hay gÆp rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. 1.2.2.10 B¶o l·nh. Do kh¶ n¨ng thanh to¸n cña mét ng©n hμng cho mét kh¸ch hμng lμ rÊt lín vμ do ng©n hμng n¾m gi÷ tiÒn göi cña kh¸ch hμng, nªn ng©n hμng cã uy tÝn trong b¶o l·nh cho kh¸ch hμnanTrong nh÷ng n¨n gÇn ®©y,nghiÖp vô b¶o l·nh ngμy cμng ®a d¹ng vμ ph¸t triÓn m¹nh.Ng©n hμng th−êng b¶o l·nh cho kh¸ch hμng cña m×nh mua chÞu hμng ho¸ vμ trang thiÕt bÞ, ph¸t hμnh chøng kho¸n,vay vèn cña tæ chøc tÝn dông kh¸c 1.3 §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu cña c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i ViÖt Nam. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 15
 16. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng 1.3.1 T¸c ®éng ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng trong n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n hμng th−¬ng m¹i. * Thø nhÊt: §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô gióp ng©n hμng ph©n t¸n vμ gi¶m rñi ro. Mét NHTM kinh doanh ®a d¹ng c¸c nghiÖp vô, dÞch vô sÏ ph©n t¸n, gi¶m nhiÒu rñi ro vμ n©ng cao ®−îc lîi nhuËn.Bëi v×,nÕu theo nghiÖp vô truyÒn thèng vμ cæ ®iÓn, ng©n hμng thu lîi nhuËn chñ yÕu tõ ho¹t ®éng tÝn dông; nh−ng tÝn dông l¹i chøa ®ùng nhiÒu rñi ro vμ bÊt tr¾c, do ng©n hμng ë vμo thÕ bÞ ®éng khi cÊp tÝn dông cho kh¸ch hμng.Thùc tÕ ®· cã qu¸ nhiÒu NHTM trªn thÕ giíi bÞ ph¸ s¶n v× ®Çu t− , mμ kh«ng thu håi ®−îc nî.ChØ víi tû lÖ nî khã ®ßi v−ît qu¸ møc cho phÐp tõ 4-5% tæng d− nî còng ®· lμm cho c¸c NHTM kh«ng cßn lîi nhuËn vμ mÊt dÇn vèn tù cã.V× thÕ, thùc hiÖn kinh doanh nhiÒu nghiÖp vô, dÞch vô ng©n hμng kh¸c bªn c¹nh nghiÖp vô tÝn dông sÏ gióp ph©n t¸n bít rñi ro vμ gi¶m rñi ro;do ®ã lμm t¨ng lîi nhuËn cña ng©n hμng.Ngμy nay c¸c NHTM ®Òu cè g¾ng ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô cña m×nh, thùc hiÖn c©u ch©m ng«n: §õng ®Æt tÊt c¶ trøng cña b¹n vμo trong mét c¸i ræ . *Thø hai: §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng sÏ lμm t¨ng lîi nhuËn cña NHTM. Khi thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô NHTM sÏ s−e dông triÖt ®Ó, cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vμ ®éi ngò c¸n bé cña mçi ng©n hμng; do vËy, gi¶m chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ ho¹t ®éng, t¨ng lîi nhuËn tèi ®a cho ng©n hμng. *Thø ba: Thóc ®Èy c¸c nghiÖp vô cïng ph¸t triÓn. C¸c nghiÖp vô cña NHTM ®Òu cã mèi quan hÖ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i víi nhau t¹o thμnh mét thÓ thèng nhÊt vμ thóc ®Èy nhau cïng ph¸t triÓn.Huy ®éng vèn t¹o nguån cho viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô tÝn dông vμ ph¸t triÓn dÞch vô; nh−ng ng−îc l¹i thu hót kh¸ch hμng víi nh÷ng nguån tiÒn nhμn rçi cña hä. NÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cμng ph¸t triÓn, c¸c NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 16
 17. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng doanh nghiÖp cμng ®a d¹ng ho¸ kinh doanh vμ nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô ng©n hμng, tμi chÝnh ngay cμng phong phó ®a d¹ng ®iÒu ®ã ®ßi hái sù phôc vô cña ng©n hμng còng ph¶i ®a d¹ng theo. ChØ khi thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng míi cung cÊp ®−îc nhiÒu lo¹i dÞch vô ng©n hμng mét c¸ch nhanh chãng, linh ho¹t, cã chÊt l−îng cho kh¸ch hμng vμ nÒn kinh tÕ. H¬n n÷a, viÖc phôc vô kh¸ch hμng theo ph−¬ng thøc trän gãi bao giê còng −u viÖt h¬n ph−¬ng thøc ®¬n lÎ. *Thø t−: T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Trong ®iÒu kiÖn cã rÊt nhiÒu ng©n hμng víi c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau, nhiÒu ng©n hμng liªn doanh víi n−íc ngoμi vμ c¸c tæ chøc tμi chÝnh tÝn dông cïng ho¹t ®éng, ®· t¹o sù c¹nh tranh ngμy cμng gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hμng. Ng©n hμng, tæ chøc tÝn dông nμo muèn tån t¹i, muèn ph¸t triÓn, ®¹t ®−îc lîi nhuËn cao vμ t¹o vÞ thÕ cña m×nh trong c¹nh tranh ®Òu ph¶i thay ®æi, c¶i tiÕn ho¹t ®éng sao cho ®¸p øng kÞp thêi, thuËn tiÖn c¸c nhu cÇu ®ßi hái phong phó, ®a d¹ng kh¸ch hμng ®Ó thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hμng h¬n. Muèn lμm ®−îc ®iÒu nμy, th× c¸ch tèt nhÊt ph¶i ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô, nh÷ng ng©n hμng ho¹t ®éng ®¬n ®iÖu dÔ bÞ ph¸ s¶n, hoÆc tù ®ãng cöa do kh«ng dÔ dμng chuyÓn h−íng kinh doanh hoÆc gi÷ cho ho¹t ®éng ng©n hμng ®ã lu«n æn ®Þnh. 1.3.2 C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn ®a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng. 1.3.2.1 Sù gia t¨ng nhanh chãng trong danh môc dÞch vô. Qu¸ tr×nh më réng dah môc dÞch vô ®· ¨ng tèc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y d−íi ¸p lùc c¹nh tranh gia t¨ng tõ c¸c tæ chøc tμi chÝnh kh¸c, tõ sù hiÓu biÕt vμ ®ßi hëi cao h¬n cña kh¸ch hμng vμ tõ sù thay ®æi c«ng nghÖ.C¸c dÞch vô míi ®· cã ¶nh h−ëng tèt ®Õn nghμnh ng©n hμng th«ng qua viÖc t¹o nh÷ng nguån thu míi cho ng©n hμng c¸c kho¶n lÖ phÝ cña dÞch vô kh«ng ph¶i l·i, mét bé ph©n cã xu h−íng t¨ngtr−ëng nhanh h¬n so víi c¸c nguån thu truyÒn thèng tõ l·i cho vay. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 17
 18. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng 1.3.2.2 Sù gia t¨ng c¹nh tranh. Sù c¹nh tranh trong lÜnh vùc dÞch vô tμi chÝnh ®ang ngμy cμng trë nªn quyÕt liÖt khi ng©n hμng vμ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh më réng trong danh môc dÞch vô.C¸c ng©n hμng ®Þa ph−¬ng cung cÊp tÝn dông, kÕ ho¹ch tiÕt kiÖm, kÕ ho¹ch h−u trÝ, dÞch vô t− vÊn tμi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp vμ ng−êi tiªu dïng. 1.3.2.3 Phi qu¶n lý ho¸. C¹nh tranh vμ qu¸ tr×nh më réng dÞch vô ng©n hnμg còng ®−îc thóc dÈy bëi sù níi láng c¸c quy ®Þnh gi¶m bít søc m¹nh kiÓm so¸t cña ChÝnh phñ.Xu h−íng níi láng c¸c quy ®Þnh ®· ®−îc b¾t ®Çu víi viÖc ChÝnh phñ n©ng l·i suÊt trÇn ®èi víi tiÒn göi tiÕt kiÖm nh»m cè g¾ng gióp c«ng chóng mét møc thu nhËp kh¸ h¬n tõ kho¶n tiÕt kiÖm cña m×nh.Cïng lóc ®ã, nhiÒu lo¹i tμi kho¶n tiÒn göi míi ®−îc ph¸t triÓn gióp cho c«ng chóng cã thÓ h−ëng l·i trªn c¸c tμi kho¶n giao dÞch. 1.3.2.4 Sù gia t¨ng chi phÝ vèn. Sù níi láng luËt lÖ kÕt hîp víi sù gia t¨ng canh tranh lμm t¨ng chi phÝ trung b×nh thùc cña tμi kho¶n tiÒn göi nguån vèn c¬ b¶n cña ng©n hμng.Víi sù níi láng c¸c luËt lÖ, ng©n hμng buéc ph¶i tr¶ l·i suÊt do thÞ tr−êng c¹nh tranh quyÕt dÞnh cho phÇn lín tiÒn göi. 1.3.2.5 Sù gia t¨ng c¸c nguån vèn nh¹y c¶m víi l·i suÊt. C¸c qui ®Þnh cña ChÝnh phñ ®èi víi c«ng nghiÖp ng©n hμng t¹o cho kh¸ch hμng kh¶ n¨ng nhËn ®−îc møc thu nhËp cao h¬n tõ tiÒn göi,nh−ng chØ cã c«ng chóng míi lμm cho c¸c c¬ héi ®ã trë thμnh hiÖn thùc.Ng©n hμng ph¶i phÊn ®Êu ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn ph−¬ng diÖn thu nhËp tr¶ cho c«ng chóng göi tiÒn vμ ph¶i nh¹y c¶m h¬n víi ý thÝch thay ®æi cña x· héi vÒ vÊn ®Ò ph©n phèi c¸c kho¶n tiÕt kiÖm. 1.3.2.6 C¸ch m¹ng trong c«ng nghÖ ng©n hμng. §èi mÆt víi chi phÝ ho¹t ®éng cao h¬n, tõ nhiÒu n¨m gÇn ®©y c¸c ng©n hμng ®· vμ ®ang chuyÓn sang sö dông hÖ thèng ho¹t ®éng tù ®éng NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 18
 19. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng vμ ®iÖn tö thay chohÖ thèng dôa trªn lao ®éng thñ c«ng, ®Æc biÖt lμ trong viÖc nhËn tiÒn göi, thanh to¸n bï trõ vμ cÊp tÝn dông.Tuy nhiªn, nh÷ng kinh nghiÖm gÇn ®©y cho thÊy mét nghanh ng©n hμng tù ®éng cã thÓ vÉn cßn lμ ®iÒu xa vêi.Mét tû lÖ lín kh¸ch hμng vÉn −a chuéng c¸c dÞch vô cña con ng−êi vμ nh÷ng c¬ héi ®Ó nhËn ®−îc t− vÊn c¸ nh©n vÒ vÊn ®Ò tμi chÝnh. 1.3.2.7 Sù cñng cè vμ më réng ho¹t ®éng vÒ mÆt ®Þa lý. Sö dông cã hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ vμ nh÷ng ®æi míi c«ng nghÖ ®ßi hái c¸c ho¹t ®éng ng©n hμng ph¶i cã qui m« lín.V× vËy, ng©n hμng cÇn ph¶i më réng c¬ së kh¸ch hμng b»ng c¸ch v−¬n tíi c¸c thÞ tr−êng míi, xa h¬n, vμ gia t¨ng sè l−îng tμi kho¶n, kÕt qu¶ lμ ho¹t ®éng më chi nh¸nh ng©n hμng diÔn ra. Víi sù ph¸t triÓn cña tù ®éng ho¸, ngμy cμng nhiÒu ng©n hμng më chi nh¸nh ë nh÷ng vïng xa víi c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng vμ m¸y rót tiÒn tù ®éng mét ph−¬ng ph¸p më réng quy m« thÞ tr−êng h¬n lμ x©y dùng c¸c c¬ së vËt chÊt míi. Trong nhiÒu tr−êng hîp, hÖ thèng thiÕt bÞ vÖ tinh cung cÊp dÞch vô h÷u h¹n sÏ thay thÕ c¸c v¨n phßng chi nh¸nh ®a n¨ng cña ng©n hμng. 1.3.2.8. Qu¸ tr×nh toμn cÇu ho¸ ng©n hμng. Sù bμnh tr−íng ®Þa lý vμ hîp nhÊt c¸c ng©n hμng ®· v−ît ra khái ranh giíi l·nh thæ mét quèc gia ®¬n lÎ vμ lan réng ra víi quy m« toμn cÇu. Ngμy nay, c¸c ng©n hμng lín nhÊt trªn thÕ giíi c¹nh tranh víi nhau trªn tÊt c¶ c¸c lôc ®Þa. Xu thÕ toμn cÇu ho¸ víi sù ra ®êi ngμy cμng nhiÒu c¸c HiÖp −íc mËu dÞch tù do cho phÐp ng©n hμng ë n−íc nμy së h÷u vμ qu¶n lý c¸c chi nh¸nh ng©n hμng ë n−íc kia vμ søc m¹nh dÞch vô cña c¸c chi nh¸nh lo¹i nμy hoμn toμn so s¸nh ®−îc víi nh÷ng chi nh¸nh së h÷u bëi c¸c ng©n hμng trong n−íc. 1.3.2.9. Rñi ro vì nî gia t¨ng vμ sù yÕu kÐm cña hÖ thèng b¶o hiÓm tiÒn göi. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 19
 20. §a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hμng Trong khi xu h−íng hîp nhÊt vμ bμnh tr−íng vÒ mÆt ®Þa lý ®· gióp nhiÒu ng©n hμng Ýt tæn th−¬ng tr−íc ®iÒu kiÖn kinh tÕ trong n−íc th× sù ®Èy m¹nh c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hμng vμ c¸c tæ chøc phi ng©n hμng kÌm theo c¸c kho¶n tÝn dông cã vÊn ®Ò cña mét nÒn kinh tÕ lu«n biÕn ®éng ®· dÉn tíi sù ph¸ s¶n ng©n hμng ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. Xu h−íng phi qu¶n lý ho¸ trong lÜnh vùc tμi chÝnh ®· më ra c¬ héi cho c¸c nhμ ng©n hμng, nh−ng còng chØ t¹o ra mét thÞ tr−êng tμi chÝnh x¶o tr¸ h¬n, n¬i mμ ph¸ s¶n, th«n tÝnh vμ thanh lý ng©n hμng dÔ x¶y ra h¬n. NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2