intTypePromotion=3

Đa dạng tôn giáo và vấn đề bảo tồn tín ngưỡng truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

Chia sẻ: Bautroibinhyen16 Bautroibinhyen16 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
22
lượt xem
6
download

Đa dạng tôn giáo và vấn đề bảo tồn tín ngưỡng truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này sẽ đi sâu nghiên cứu sự biến đổi tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay nhìn từ góc độ đa dạng tôn giáo; chỉ ra mối quan hệ giữa tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên; từ đó đặt ra vấn đề bảo tồn và phát triển tín ngưỡng truyền thống của các dân tộc thiểu số ở khu vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đa dạng tôn giáo và vấn đề bảo tồn tín ngưỡng truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑  ± <br /> <br /> <br /> <br /> NGUYӈN THӎ MINH NGӐC(*)<br /> PHҤM QUANG TÙNG(**)<br /> <br /> ĈA DҤNG TÔN GIÁO VÀ VҨN Ĉӄ BҦO TӖN<br /> TÍN NGѬӤNG TRUYӄN THӔNG CÁC DÂN TӜC THIӆU SӔ<br /> Ӣ TÂY NGUYÊN HIӊN NAY<br /> (Qua khҧo sát hai tӍnh Ĉҳc Lҳc và Ĉҳc Nông)<br /> Tóm tҳt: Vi͏t Nam là qu͙c gia có nhi͉u lo̩i hình tín ng˱ͩng, tôn<br /> giáo. Nhͷng tín ng˱ͩng, tôn giáo khác nhau t͛n t̩i ÿ͛ng thͥi ͧ<br /> m͡t c͡ng ÿ͛ng t͡c ng˱ͥi là ph͝ bi͇n. S͹ phát tri͋n nhanh và m̩nh<br /> cͯa các tôn giáo ͧ n˱ͣc ta trong thͥi gian qua làm cho nhi͉u tín<br /> ng˱ͩng truy͉n th͙ng ÿang d̯n b͓ xóa b͗. Bài vi͇t này sͅ ÿi sâu<br /> nghiên cͱu s͹ bi͇n ÿ͝i tôn giáo ͧ Tây Nguyên hi͏n nay nhìn tͳ góc<br /> ÿ͡ ÿa d̩ng tôn giáo; ch͑ ra m͙i quan h͏ giͷa tôn giáo và tín<br /> ng˱ͩng truy͉n th͙ng các dân t͡c thi͋u s͙ ͧ Tây Nguyên; tͳ ÿó ÿ̿t<br /> ra v̭n ÿ͉ b̫o t͛n và phát tri͋n tín ng˱ͩng truy͉n th͙ng cͯa các<br /> dân t͡c thi͋u s͙ ͧ khu v͹c này.<br /> Tӯ khóa: ÿa d̩ng tôn giáo, b̫o t͛n tín ng˱ͩng truy͉n th͙ng, dân<br /> t͡c thi͋u s͙, Tây Nguyên.<br /> 1. Khái niӋm “ÿa dҥng tôn giáo”<br /> Ĉa dҥng tôn giáo (Religious diversity) xuҩt hiӋn nhiӅu tӯ nӱa sau thӃ<br /> kӹ XX cùng vӟi xu thӃ toàn cҫu hóa. Ĉây là mӝt lý thuyӃt cѫ bҧn bàn vӅ<br /> mӕi quan hӋ hài hòa giӳa các tôn giáo khác nhau. Ĉa dҥng theo nghƭa<br /> tәng quát là sӵ xác nhұn và chҩp nhұn tính ÿa dҥng. Khái niӋm này ÿѭӧc<br /> dùng theo nhiӅu cách trong nhiӅu vҩn ÿӅ khác nhau. Theo nhiӅu nhà<br /> nghiên cӭu, lý luұn vӅ ÿa dҥng xuҩt phát tӯ tôn giáo và gҳn vӟi tôn giáo.<br /> Diana L. Eck cho rҵng, sӵ ÿa dҥng văn hóa và tôn giáo là ÿһc ÿiӇm cѫ<br /> bҧn cӫa mӑi khu vӵc trên thӃ giӟi. Trên cѫ sӣ ÿó, theo ông, khái niӋm “ÿa<br /> dҥng” thӇ hiӋn ӣ bӕn chiӅu cҥnh sau:<br /> Thͱ nh̭t, ÿa dҥng không phҧi là sӵ ÿѫn nhҩt, mà là sӵ tham gia mҥnh<br /> mӁ vào sӵ ÿa dҥng. Ĉa dҥng tôn giáo không phҧi ÿã ÿӏnh hình, mà là mӝt<br /> thành tӵu.<br /> *<br /> <br /> . TS., ViӋn Nghiên cӭu Tôn giáo, ViӋn Hàn lâm Khoa hӑc xã hӝi ViӋt Nam.<br /> . ThS., ViӋn Nghiên cӭu Tôn giáo, ViӋn Hàn lâm Khoa hӑc xã hӝi ViӋt Nam.<br /> <br /> **<br /> <br /> <br /> <br /> 1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑   <br /> <br /> Thͱ hai, ÿa dҥng không chӍ là sӵ khoan dung, mà còn là viӋc chӫ ÿӝng<br /> tìm kiӃm sӵ hiӇu biӃt giӳa các hӋ phái trong mӝt tôn giáo hoһc giӳa các<br /> tôn giáo khác nhau.<br /> Thͱ ba, ÿa dҥng là sӵ ÿӕi thoҥi và gһp gӥ cӫa các cam kӃt. Nó thâu<br /> tóm mӑi sӵ khác biӋt, thұm chí khác biӋt tôn giáo, không phҧi trong sӵ cô<br /> lұp, mà trong mӕi quan hӋ qua lҥi.<br /> Thͱ t˱, ÿa dҥng dӵa trên ÿӕi thoҥi, là ngôn ngӳ ÿӕi thoҥi và gһp gӥ,<br /> cho và nhұn, phê bình và tӵ phê bình(1).<br /> Ĉa dҥng là thuұt ngӳ ÿѭӧc sӱ dөng không chӍ cho lƭnh vӵc tôn giáo,<br /> mà còn cho nhiӅu lƭnh vӵc khác nhѭ ÿa dҥng văn hóa, ÿa dҥng sinh<br /> hӑc,v.v… Tuy nhiên, tôn giáo ÿѭӧc coi là có vai trò quan trӑng hình<br /> thành nên thuyӃt ÿa dҥng. Theo Nietzsche, ÿa dҥng bҳt nguӗn tӯ tôn giáo<br /> ÿa thҫn. ViӋc tҥo dӵng các vӏ thҫn linh, các ÿҩng anh hùng cNJng nhѭ các<br /> vұt kì dӏ phҧn ánh bҧn năng phóng khoáng và hình thái ÿa dҥng cӫa tѭ<br /> tѭӣng con ngѭӡi và bày tӓ nhӳng khát vӑng cӫa cá nhân.<br /> Harold Coward trong tác phҭm Pluralism in the World Religions(2) (Sӵ<br /> ÿa dҥng trong các tôn giáo thӃ giӟi) ÿã ÿѭa ra cách giҧi thích ÿa dҥng tôn<br /> giáo ÿѭӧc nhiӅu ngѭӡi chҩp nhұn. Theo ÿó, ngѭӡi ta dùng nhiӅu khái<br /> niӋm hay tên gӑi khác nhau ÿӇ chӍ Ĉҩng Sáng Tҥo duy nhҩt. Tӯ ÿó, ý<br /> tѭӣng mӝt tôn giáo phә biӃn là không chҩp nhұn ÿѭӧc. Ông ÿӅ cao tính<br /> ÿa dҥng tôn giáo và cho rҵng, thӕng nhҩt mà không có ÿa dҥng sӁ dүn ÿӃn<br /> viӋc chӕi bӓ tӵ do tín ngѭӥng tôn giáo. ĈiӅu cҫn thiӃt là ÿӭng trên lұp<br /> trѭӡng cӫa mӝt tôn giáo nào ÿó ÿӇ ÿӕi thoҥi vӟi các truyӅn thӕng tôn giáo<br /> khác nhau nhѭ là phѭѫng tiӋn ÿӇ tiӃp cұn sâu hѫn vӟi cӝi nguӗn sáng tҥo.<br /> Theo ông, ÿa dҥng tôn giáo góp phҫn thúc ÿҭy chӭc năng phѭѫng tiӋn cӫa<br /> tôn giáo. Trong tác phҭm này, Harold Coward còn ÿѭa ra nhӳng thách<br /> thӭc ÿa dҥng tôn giáo cӫa mӝt sӕ tôn giáo mà ông ÿã khҧo sát và tәng kӃt<br /> ÿӕi vӟi ÿa dҥng tôn giáo hiӋn nay.<br /> Ĉa dҥng tôn giáo là hiӋn tѭӧng mang tính phә quát trên thӃ giӟi,<br /> nhѭng chӍ thӵc sӵ là mӝt trong nhӳng vҩn ÿӅ quan trӑng trong ÿiӅu kiӋn<br /> xã hӝi hiӋn ÿҥi. Hӑc thuyӃt ÿa dҥng tôn giáo cӫa nhà triӃt hӑc, nhà thҫn<br /> hӑc John Hick (thӃ kӹ XX) ÿѭӧc nhiӅu nhà nghiên cӭu ÿánh giá cao. Tӯ<br /> hӑc thuyӃt này, nhiӅu nhà nghiên cӭu ÿã xem xét vҩn ÿӅ ÿa dҥng tôn giáo<br /> trong tӯng tôn giáo cNJng nhѭ trong tӯng vùng ÿӏa lý (quӕc gia, tӝc<br /> ngѭӡi). NhiӅu nghiên cӭu sau này ÿã góp phҫn bә sung cho thuyӃt ÿa<br /> dҥng tôn giáo cӫa John Hick. Bҧn thân John Hick cNJng tiӃp tөc bә sung<br /> <br /> 1JX\ʂQ 7Kʈ 0LQK 1J͍F 3KɞP 4XDQJ 7QJ ĈD GɞQJ W{Q JLiR«<br /> <br /> <br /> <br /> vào hӑc thuyӃt cӫa mình dӵa trên nghiên cӭu thӵc tӃ ÿa dҥng tôn giáo ӣ<br /> nhiӅu bình diӋn khác nhau. Gҫn ÿây (năm 2005), ông ÿã có bài thuyӃt<br /> trình vӅ ÿa dҥng tôn giáo trong Islam giáo(3).<br /> Ĉa dҥng tôn giáo biӇu hiӋn mҥnh mӁ hѫn dѭӟi tác ÿӝng cӫa toàn cҫu<br /> hóa. Toàn cҫu hóa ÿã tác ÿӝng tӟi ÿa dҥng tôn giáo trên hai cҩp ÿӝ: thӭ<br /> nhҩt, ÿa dҥng hӋ thӕng tôn giáo tҥi mӛi quӕc gia; thӭ hai, ÿa dҥng tôn<br /> giáo dѭӟi tác ÿӝng cӫa sӵ chuyӇn dӏch ÿӏa - tôn giáo (sӵ thay ÿәi cҩu<br /> hình tôn giáo dѭӟi tác ÿӝng cӫa di dân). TiӃn trình ÿa dҥng tôn giáo ӣ<br /> ViӋt Nam hòa nhӏp vӟi tôn giáo thӃ giӟi.<br /> Xu thӃ ÿa dҥng tôn giáo song hành và có mӕi quan hӋ biӋn chӭng vӟi xu<br /> thӃ thӃ tөc hóa, hiӋn ÿҥi hóa, toàn cҫu hóa trong ÿiӅu kiӋn xã hӝi hiӋn ÿҥi.<br /> HiӋn ÿҥi hóa và toàn cҫu hóa tҥo ÿiӅu kiӋn thuұn lӧi cho ÿa dҥng tôn giáo.<br /> ThӃ tөc hóa tôn giáo nhìn nhұn tӯ góc ÿӝ tôn giáo ngày càng ÿi sâu vào ÿӡi<br /> sӕng xã hӝi, phөc vө nhu cҫu tâm linh cá nhân, xa rӡi mөc tiêu hѭӟng tӟi cái<br /> tӕi thѭӧng là mӝt nhân tӕ quan trӑng thúc ÿҭy ÿa dҥng tôn giáo.<br /> Tôn giáo thӃ giӟi ÿang trong tiӃn trình ÿa dҥng vӟi nhiӅu mô hình<br /> khác nhau. Tҥi mӝt sӕ quӕc gia, ÿa dҥng tôn giáo làm thay ÿәi hҷn tôn<br /> giáo chӫ lѭu nhѭ trѭӡng hӧp Hàn Quӕc - Tin Lành dҫn chiӃm lƭnh vӏ trí<br /> quan trӑng trӣ thành tôn giáo dân tӝc. Quá trình ÿa dҥng tôn giáo ӣ Trung<br /> Quӕc cNJng diӉn ra mҥnh mӁ. Nhӳng năm gҫn ÿây, nhiӅu hiӋn tѭӧng tôn<br /> giáo mӟi xuҩt hiӋn gây ҧnh hѭӣng mҥnh mӁ tӟi ÿӡi sӕng chính trӏ xã hӝi<br /> Trung Quӕc, bӏ chính quyӅn quӕc gia này coi là tà ÿҥo, tiêu biӇu là Pháp<br /> Luân Công. Tҥi nѭӟc Mӻ, Lu̵t di dân 1965 ÿã tҥo nên làn sóng di dân<br /> mҥnh mӁ, ÿi cùng vӟi nó là sӵ ÿa dҥng tôn giáo ӣ quӕc gia này, nhҩt là<br /> các tôn giáo Châu Á. Tôn giáo cӫa ngѭӡi nhұp cѭ thӵc sӵ làm thay ÿәi<br /> cҩu hình tôn giáo, ngày càng ÿóng vai trò quan trӑng trong ÿӡi sӕng tôn<br /> giáo Mӻ. Ĉӕi vӟi trѭӡng hӧp ViӋt Nam, nhiӅu hӋ phái tôn giáo trong<br /> cӝng ÿӗng ngѭӡi ViӋt tҥi Mӻ ÿã có ҧnh hѭӣng mҥnh mӁ ÿӃn tôn giáo<br /> trong nѭӟc, ÿӗng thӡi ҧnh hѭӣng ÿӃn mӕi quan hӋ tôn giáo và chính trӏ.<br /> Ĉa dҥng tôn giáo là mӝt vҩn ÿӅ quan trӑng trong ÿӡi sӕng tôn giáo thӃ<br /> giӟi hiӋn nay ӣ ba cҩp ÿӝ: cҩp ÿӝ tôn giáo, cҩp ÿӝ xã hӝi và cҩp ÿӝ thӇ chӃ.<br /> ͦ c̭p ÿ͡ tôn giáo, các tôn giáo phҧi chҩp nhұn sӵ tӗn tҥi cӫa nhiӅu<br /> hình thӭc tôn giáo khác và hѭӟng ÿӃn sӵ hài hòa giӳa các tôn giáo.<br /> ͦ c̭p ÿ͡ xã h͡i, ÿa dҥng tôn giáo ÿòi hӓi có nhұn thӭc mӟi vӅ vҩn ÿӅ<br /> tôn giáo và chính trӏ, tôn giáo và văn hóa. Ĉa dҥng tôn giáo ӣ ViӋt Nam<br /> <br /> 115<br /> <br /> <br /> <br /> 1JKLrQ FͩX 7{Q JLiR 6͑   <br /> <br /> hiӋn nay ÿһt ra nhӳng thách thӭc lӟn vӅ văn hóa và bҧn sҳc văn hóa dân<br /> tӝc. Trong xu thӃ ÿa dҥng hiӋn nay, sӵ phát triӇn mҥnh mӁ cӫa tôn giáo<br /> thӃ giӟi nhѭ Tin Lành ÿang ÿe dӑa tín ngѭӥng và văn hóa truyӅn thӕng<br /> nhiӅu dân tӝc thiӇu sӕ ӣ nѭӟc ta.<br /> ͦ c̭p ÿ͡ th͋ ch͇, ÿa dҥng tôn giáo mà hӋ quҧ cӫa nó là tái cҩu hình<br /> ÿӡi sӕng tôn giáo ÿһt ra nhiӅu vҩn ÿӅ mӟi vӅ quan hӋ tә chӭc tôn giáo và<br /> nhà nѭӟc, tӯ ÿó ÿòi hӓi nhӳng cҧi sӱa vӅ chính sách tôn giáo. Trong xu<br /> thӃ ÿa dҥng, nhà nѭӟc không thӇ bӓ qua các tôn giáo nhóm nhӓ.<br /> 2. Bӕi cҧnh tôn giáo ӣ Tây Nguyên hiӋn nay nhìn tӯ góc ÿӝ ÿa<br /> dҥng tôn giáo<br /> ViӋt Nam là ÿҩt nѭӟc ÿa tӝc ngѭӡi và ÿa tôn giáo. Bҧn thân tôn giáo<br /> ViӋt Nam chӭa ÿӵng yӃu tӕ ÿa dҥng tôn giáo. Ĉa dҥng là hiӋn tѭӧng phә<br /> biӃn ÿӕi vӟi tôn giáo ViӋt Nam hiӋn nay. Công giáo, Tin Lành, Phұt giáo,<br /> Cao Ĉài, Phұt giáo Hòa Hҧo, Tӭ Ân HiӃu Nghƭa, các tín ngѭӥng truyӅn<br /> thӕng,… ÿӅu trong quá trình ÿa dҥng. Không ÿi ngoài quy luұt chung ÿó,<br /> tôn giáo ӣ khu vӵc Tây Nguyên cNJng ÿang biӃn ÿәi mҥnh mӁ, thӇ hiӋn<br /> trên hai bình diӋn chính: biӃn ÿәi tәng thӇ các tôn giáo và biӃn ÿәi trong<br /> tӯng tôn giáo.<br /> HiӋn nay, Tây Nguyên là ÿӏa bàn hoҥt ÿӝng cӫa nhiӅu loҥi hình tôn<br /> giáo ÿã ÿѭӧc công nhұn vӅ mһt tә chӭc tôn giáo, trong ÿó chӫ yӃu là<br /> Công giáo, Phұt giáo, Tin Lành và Cao Ĉài, vӟi tәng sӕ 1.753.761 tín ÿӗ<br /> (chiӃm 34,7% dân sӕ), gҫn 3.500 nhà tu hành, khoҧng 840 cѫ sӣ thӡ tӵ.<br /> Nhӳng năm qua, sӕ lѭӧng tín ÿӗ các tôn giáo ӣ Tây Nguyên tăng nhanh<br /> theo tӕc ÿӝ tăng dân sӕ. Ĉáng lѭu ý là tín ÿӗ ngѭӡi dân tӝc thiӇu sӕ tăng<br /> lên rҩt nhanh, chӫ yӃu theo Công giáo và Tin Lành. HiӋn nay, tín ÿӗ Tin<br /> Lành ngѭӡi dân tӝc thiӇu sӕ là 324.135, chiӃm 89,3% tәng sӕ ngѭӡi theo<br /> Tin Lành cӫa toàn vùng; tín ÿӗ Công giáo ngѭӡi dân tӝc thiӇu sӕ là<br /> 248.039, chiӃm 30,9% tәng sӕ ngѭӡi theo Công giáo cӫa toàn vùng(4).<br /> Bên cҥnh ÿó, mӝt sӕ hiӋn tѭӧng tôn giáo mӟi cNJng ÿang phát triӇn mҥnh<br /> ӣ Tây Nguyên thӡi gian gҫn ÿây nhѭ: Hà Mòn, Canh Tân Ĉһc Sӫng, Tâm<br /> linh Hӗ Chí Minh, NiӋm Phұt Vãng Sinh, Thanh Hҧi Vô Thѭӧng Sѭ,<br /> Pháp Luân Công,v.v…<br /> Ӣ khu vӵc Tây Nguyên hiӋn nay, Tin Lành là tôn giáo thӇ hiӋn sӵ ÿa<br /> dҥng sâu sҳc nhҩt. Tây Nguyên là ÿӏa bàn có sӕ lѭӧng hӋ phái Tin Lành<br /> nhiӅu nhҩt nѭӟc. Theo sӕ liӋu tӯ chính quyӅn tӍnh Ĉҳc Lҳc, trong khi<br /> toàn MiӅn Bҳc chӍ có 13 hӋ phái Tin Lành, thì các tӍnh Tây Nguyên có tӟi<br /> <br /> 1JX\ʂQ 7Kʈ 0LQK 1J͍F 3KɞP 4XDQJ 7QJ ĈD GɞQJ W{Q JLiR«<br /> <br /> <br /> <br /> 47 hӋ phái Tin Lành, trong sӕ ÿó nhiӅu hӋ phái chѭa ÿѭӧc công nhұn vӅ<br /> mһt tә chӭc tôn giáo. Ĉa dҥng tôn giáo là ÿһc ÿiӇm chung nәi bұt cӫa tôn<br /> giáo tҥi tҩt cҧ các tӍnh Tây Nguyên hiӋn nay. Chҷng hҥn, tôn giáo Lâm<br /> Ĉӗng là mӝt bӭc tranh ÿa sҳc, biӇu hiӋn ӣ sӵ có mһt cӫa các tôn giáo lӟn<br /> nhѭ Phұt giáo, Công giáo, Tin Lành vӟi trên 30 hӋ phái, Cao Ĉài vӟi 4 hӋ<br /> phái, nhiӅu hiӋn tѭӧng tôn giáo chѭa ÿăng ký hoҥt ÿӝng; tәng sӕ tín ÿӗ<br /> gҫn 700.000 ngѭӡi (chiӃm hѫn 60%) dân sӕ toàn tӍnh, 1.245 chӭc sҳc,<br /> 450 cѫ sӣ thӡ tӵ(5).<br /> BiӃn ÿәi tôn giáo là hiӋn tѭӧng mang tính khách quan, ÿӗng hành<br /> cùng sӵ phát triӇn cӫa kinh tӃ xã hӝi. Mӛi thӡi kǤ, tôn giáo có sӵ thay ÿәi<br /> ÿӇ phù hӧp thӵc tiӉn xã hӝi. Ӣ cҩp ÿӝ tәng thӇ các tôn giáo, biӃn ÿәi tôn<br /> giáo Tây Nguyên hiӋn nay thӇ hiӋn ӣ sӵ xuҩt hiӋn nhiӅu tôn giáo. Tây<br /> Nguyên ÿang ÿѭӧc coi là mҧnh ÿҩt màu mӥ cho các tôn giáo. NӃu trѭӟc<br /> ÿây, ngѭӡi dân Tây Nguyên chӍ có tín ngѭӥng truyӅn thӕng cӫa các dân<br /> tӝc thiӇu sӕ, thì ngày nay, hҫu hӃt tôn giáo lӟn ӣ ViӋt Nam ÿã có mһt tҥi<br /> Tây Nguyên. TruyӅn giáo trên ÿӏa bàn Tây Nguyên là mӝt trong nhӳng<br /> ÿӏnh hѭӟng chiӃn lѭӧc trong kӃ hoҥch phát triӇn cӫa Phұt giáo, Công<br /> giáo, Tin Lành. Sӵ ÿa dҥng tôn giáo ӣ Tây Nguyên do 2 nguyên nhân cѫ<br /> bҧn sau:<br /> Thͱ nh̭t, kӃ hoҥch ÿҭy mҥnh truyӅn giáo cӫa các tôn giáo vào vùng<br /> ÿӗng bào dân tӝc thiӇu sӕ ӣ Tây Nguyên ÿã thu ÿѭӧc nhӳng thành tӵu<br /> ÿáng kӇ. Tây Nguyên là mӝt ÿӏa bàn ÿһc thù vӅ ÿiӅu kiӋn ÿӏa lý, ngôn<br /> ngӳ, tâm lý, phong tөc tұp quán, nhҩt là tín ngѭӥng ÿa thҫn. Các tôn giáo<br /> nhҩt thҫn thӡi kǤ ÿҫu không dӉ dàng du nhұp vào ÿây. Tuy nhiên, “các<br /> tôn giáo khi ÿӃn ÿây ÿã biӃt tìm ra phѭѫng pháp truyӅn ÿҥo có tính ÿһc<br /> thù cӫa mình và theo phѭѫng châm “mѭa dҫm thҩm lâu” nên cuӕi cùng<br /> cNJng ÿã bám ÿѭӧc”(6). Thành công nhҩt có lӁ là Công giáo và Tin Lành.<br /> Phұt giáo tӵ nhұn là ÿã ÿӃn ÿӏa bàn này trѭӟc nhѭng không thành công,<br /> nay trӣ lҥi gһp phҧi sӵ cҥnh tranh mҥnh mӁ cӫa Công giáo và Tin Lành.<br /> Ĉi cùng vӟi sӵ truyӅn ÿҥo cӫa các tôn giáo là sӵ biӃn ÿәi cѫ cҩu tín ÿӗ.<br /> Nhӳng năm gҫn ÿây, sӕ lѭӧng tín ÿӗ Công giáo và ÿһc biӋt là Tin Lành<br /> không ngӯng gia tăng. HiӋn nay, ӣ Tây Nguyên, Công giáo có sӕ lѭӧng<br /> tín ÿӗ ÿông nhҩt vӟi 844.192 ngѭӡi (trong ÿó ngѭӡi dân tӝc thiӇu sӕ là<br /> 329.791); Phұt giáo ÿӭng thӭ hai vӟi 576.288 tín ÿӗ; Tin Lành ÿӭng thӭ<br /> ba vӟi 410.578 tín ÿӗ (trong ÿó ngѭӡi dân tӝc thiӇu sӕ là 378.140), Cao<br /> Ĉài có 20.555 tín ÿӗ(7).<br /> <br /> 117<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản