intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

ĐA MỤC TIÊU

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

83
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ra quyết định trong bài toán đa mục tiêu không chỉ phụ thuộc vào các mục tiêu, vào sự giới hạn về nguồn lực mà còn phụ thuộc vào thái độ của người ra quyết định đối với từng mục tiêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐA MỤC TIÊU

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 16 Niên khóa 2005-2006 ÑA MUÏC TIEÂU 1 BAØI TOAÙN ÑA MUÏC TIEÂU baøi toùan coù nhieàu muïc tieâu vaø caùc muïc tieâu ñöôïc ño baèng caùc thöù nguyeân khaùc nhau. Ba muïc tieâu cô baûn trong laõnh vöïc quaûn lyù döï aùn bao goàm chaát löôïng, thôøi gian vaø chi phí. 2 Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 16 Niên khóa 2005-2006 BAØI TOAÙN ÑA MUÏC TIEÂU Vieäc ra quyeát ñònh trong baøi toaùn ña muïc tieâu khoâng chæ phuï thuoäc vaøo caùc muïc tieâu, vaøo söï giôùi haïn veà nguoàn löïc maø coøn phuï thuoäc vaøo thaùi ñoä cuûa ngöôøi ra quyeát ñònh ñoái vôùi töøng muïc tieâu. 3 BAØI TOAÙN ÑA MUÏC TIEÂU Ra quyeát ñònh ña muïc tieâu laø quaù trình ra quyeát ñònh ñeå löïa choïn moät trong caùc phöông aùn sao cho trong cuøng moät luùc coù theå thoûa maõn nhieàu muïc tieâu khaùc nhau vôùi möùc ñoä caøng cao caøng toát. 4 Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định dự án Bài giảng 16 Niên khóa 2005-2006 BAØI TOAÙN ÑA MUÏC TIEÂU Quaù trình ra quyeát ñònh ña muïc tieâu goàm hai böôùc cô baûn nhö sau: Böôùc 1: Xaùc ñònh lôøi giaûi toái öu cho moãi muïc tieâu Böôùc 2: Phaân tích ña muïc tieâu • Phaùt hieän ra caùc phöông aùn khoâng bò troäi • Löïa choïn phöông aùn baèng caùc phöông phaùp ra quyeát ñònh ña muïc tieâu 5 PHÖÔNG PHAÙP ÑA MUÏC TIEÂU • Phöông phaùp lieät keâ vaø cho ñieåm • Phöông phaùp ra quyeát ñònh ña yeáu toá • Phöông phaùp lôïi ích chung • Phöông phaùp hieäu quaû–chi phí • Phöông phaùp quy hoaïch thoûa hieäp • Phöông phaùp löïa choïn 6 Cao Hào Thi 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2