intTypePromotion=1

Đào tạo và phát triển nhân sự

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
890
lượt xem
224
download

Đào tạo và phát triển nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đào tạo à phát triển nhân sự: nhu cầu trước mắt và mục đích phát triển lâu dài ( Giúp cá nhân chuẩn bị sẵn những kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của công việc mới).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đào tạo và phát triển nhân sự

 1. §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù TS Lê Quân
 2. Mét sè néi dung chÝnh §¹i c−¬ng vÒ ®μo t¹o nh©n sù: c¸c lo¹i h×nh ®μo t¹o, quy tr×nh ®μo t¹o HuÊn luyÖn nh©n sù - coaching Ph¸t triÓn nh©n sù
 3. §μo t¹o vμ ph¸t triÓn lμ g×? Gi¸o dôc, ®μo t¹o chung, ®μo t¹o chuyªn §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù: nhu cÇu tr−íc m¾t vμ môc ®Ých ph¸t triÓn l©u dμi (gióp c¸ nh©n chuÈn bÞ s½n nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng theo yªu cÇu cña c«ng viÖc míi)
 4. Môc ®Ých cña ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù Gióp nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n CËp nhËt th«ng tin, kü n¨ng Thay ®æi vμ c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p qu¶n lý Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tæ chøc H−íng dÉn c«ng viÖc cho nh©n viªn míi ChuÈn bÞ ®éi ngò kÕ cËn Tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn cho nh©n viªn
 5. Nguyªn t¾c trong ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn KÝch thÝch Cung cÊp th«ng tin ph¶n håi Tæ chøc Nh¾c l¹i øng dông Tham dù
 6. HÖ thèng ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn 4 giai ®o¹n X¸c ®Þnh nhu cÇu X©y dùng ch−¬ng tr×nh TriÓn khai §¸nh gi¸
 7. HÖ thèng ®μo t¹o G§ 4: G§ 4: §¸nh gi¸ §¸nh gi¸ ________________ ________________ G§ 3: • •Ph¶n hhåi Ph¶n åi G§ 3: TriÓn khai •KÕt qu¶ hhäctËp •KÕt qu¶ äc tËp TriÓn khai ________________ •HiÖu qu¶ vvμøøng ________________ dông qu¶ •HiÖu μ ng G§ 2: XD ch−¬ng • •PP On-the-job (t(t¹i dông G§ 2: XD ch−¬ng PP On-the-job ¹i tr×nh chøc) chøc) tr×nh ________________ • •PP Off-the-job PP Off-the-job ________________ (chÝnh quy) G§ 1: Nhu ccÇu • •Môc titiªu Môc ªu (chÝnh quy) G§ 1: Nhu Çu • •Ph¸t triÓn kkünn¨ng ü ¨ng ________________ ________________ Ng−êi ®−îc ®μo t¹o quPh¸t triÓn • •Ng−êi ®−îc ®μo t¹o • •Ph©n tÝch CTTC •Ph−¬ng ph¸p ®μo qu¶ntrÞ ¶n trÞ Ph©n tÝch CTTC •Ph−¬ng ph¸p ®μo •Ph©n tÝch cc«ngviÖc t¹o •Ph©n tÝch «ng viÖc t¹o •§¸nh gi¸ nh©n viªn •Thêi gian •Thêi gian •§¸nh gi¸ nh©n viªn •Ng©n ss¸ch… •Ng©n ¸ch…
 8. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®μo t¹o 1. Ph©n tÝch ®¬n vÞ (thùc hiÖn môc tiªu) 2. Ph©n tÝch t¸c nghiÖp (c¸c kü n¨ng cÇn cã) 3. Ph©n tÝch nh©n viªn (®iÓm m¹nh vμ yÕu cña nh©n viªn) ⇒ Môc tiªu cña ®μo t¹o hoÆc nh÷ng mong ®îi cÇn ®¹t ®−îc
 9. Nhu cÇu ®μo t¹o Thèng kª n¨ng lùc cña tæ chøc Xem xÐt c¸c n¨ng lùc tæ chøc cÇn cã ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn. …ph©n tÝch m«i tr−êng, chiÕn l−îc, cc¸c …ph©n tÝch m«i tr−êng, chiÕn l−îc, ¸c • •Ph©n tÝch CCTC nguån lùc ccÇnhuy ®éng ®Ó ph¸t triÓn ––C¸c Ph©n tÝch CCTC nguån lùc Çn huy ®éng ®Ó ph¸t triÓn C¸c lÜlÜnhvvùcccÇn®μo t¹o nh ùc Çn ®μo t¹o PTCV PTCV … cc¸ckkün¨ng cô thÓ ccÇncã hay ccÇn®μo … ¸c ü n¨ng cô thÓ Çn cã hay Çn ®μo t¹o vÒ cc¸ccc«ngviÖc g×? t¹o vÒ ¸c «ng viÖc g×? • •§¸nh gi¸ nh©n viªn §¸nh gi¸ nh©n viªn …møc ®é ®¸p øng ccñanh©n viªn, tõ ®ã xx¸c …møc ®é ®¸p øng ña nh©n viªn, tõ ®ã ¸c ®Þnh ai ®−îc ®i ®μo t¹o ®Þnh ai ®−îc ®i ®μo t¹o
 10. C«ng viÖc lμ g×? C«ng viÖc (Job) Mét nhãm c¸c ho¹t ®éng Job Job cã liªn quan ®Õn nhau VÞ trÝ (position) Mét lo¹t c¸c tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn h¹n ®−îc hoμn Job Job Job Job Job Job thμnh bëi mét nh©n viªn Nhãm c¸c c«ng viÖc (Job Family) Nhãm c¸c c«ng viÖc cã c¸c ®Æc ®iÓm gÇn gièng nhau
 11. M« t¶ c«ng viÖc Nh÷ng tiêu chuẩn c«ng viÖc (specifications of job) C«ng viÖc ®ßi hái c¸c kü n¨ng, kh¶ n¨ng vμ n¨ng lùc cña nh©n viªn ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc C¸c ®Æc thï nμy lμ c¬ së cho c«ng t¸c tuyÓn chän sao cho chän lùa ®−îc nguêi cã thÓ hoμn thμnh c«ng viÖc. B¶n m« t¶ c«ng viÖc (Job description) V¨n b¶n tËp hîp c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng viÖc.
 12. PTCV vμ c¸c chøc n¨ng kh¸c cña QTNS PTCV PTCV TuyÓn dông TuyÓn dông X¸c ®Þnh cc¸ctiªu chuÈn tuyÓn dông X¸c ®Þnh ¸c tiªu chuÈn tuyÓn dông Cung cÊp cc¸cth«ng tin vÒ quyÒn h¹n Cung cÊp ¸c th«ng tin vÒ quyÒn h¹n Sμng läc Sμng läc vvμ®Æc thï ccñacc«ngviÖc ®Ó lùa chän μ ®Æc thï ña «ng viÖc ®Ó lùa chän Cung cÊp cc¸ctiªu chuÈn ®¸nh gi¸ Cung cÊp ¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ §¸nh gi¸ thμnh tÝch §¸nh gi¸ thμnh tÝch nh©n viªn ®¶m nhiÖm cc«ngviÖc nh©n viªn ®¶m nhiÖm «ng viÖc X¸c ®Þnh nhu ccÇutuyÓn dông vvμlμm X¸c ®Þnh nhu Çu tuyÓn dông μ lμm §μo t¹o vμ ph¸t §μo t¹o vμ ph¸t cc¬ssëxx©ydùng cc¸cch−¬ng tr×nh ph¸t ¬ ë ©y dùng ¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn triÓn triÓn triÓn Cung cÊp th«ng tin cc¬bb¶ngióp xx©yddùng Cung cÊp th«ng tin ¬ ¶n gióp ©y ùng §·i ngé nh©n sù §·i ngé nh©n sù møc l−¬ng vvμhhÖssèl−¬ng cho tõng cc«ng møc l−¬ng μ Ö è l−¬ng cho tõng «ng viÖc viÖc
 13. Ph©n tÝch c«ng viÖc Lμ qu¸ tr×nh thu nhËn c¸c th«ng tin vÒ c«ng viÖc nh»m x¸c ®Þnh c¸c quyÒn h¹n nμo, nhiÖm vô nμo, ho¹t ®éng nμo thuéc vÒ c«ng viÖc. Nhμ qu¶n trÞ nh©n sù sö dông c¸c th«ng tin nhËn ®−îc ®Ó x©y dùng b¶n MTCV. B¶n MTCV lμm tham chiÕu trong suèt qu¸ tr×nh lμm viÖc cña nh©n viªn vμ lμm nÒn t¶ng cho x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch nh©n sù kh¸c.
 14. Ph©n tÝch c«ng viÖc Lμm nÒn t¶ng cho: PTCV •• Nh©n viªn lμm viÖc g× Nh©n viªn lμm viÖc g× •• X¸c ®Þnh cc¸cyyªuccÇuccña X¸c ®Þnh ¸c ªu Çu ña •• T¹i sao nh©n viªn lμm viÖc ®ã T¹i sao nh©n viªn lμm viÖc ®ã cc«ngviÖc «ng viÖc •• Nh©n viªn lμm viÖc ®ã ntn? Nh©n viªn lμm viÖc ®ã ntn? MTCV •• Tãm l−îc cc¸cth«ng tin vÒ cc«ng Tãm l−îc ¸c th«ng tin vÒ «ng •• §Þnh h−íng nh©n viªn viÖc §Þnh h−íng nh©n viªn viÖc •• H−íng dÉn nh©n viªn •• Danh ss¸chcc¸cchøc n¨ng chÝnh H−íng dÉn nh©n viªn Danh ¸ch ¸c chøc n¨ng chÝnh Kû luËt lao ®éng vvμkiÓm so¸t ccñacc«ngviÖc ña «ng viÖc •• Kû luËt lao ®éng μ kiÓm so¸t §Æc thï cña c«ng viÖc •• TuyÓn dông TuyÓn dông • • Yªu ccÇuvÒ ®μo t¹o, häc vÊn, kkü Yªu Çu vÒ ®μo t¹o, häc vÊn, ü •• Sμng läc Sμng läc n¨ng, kinh nghiÖm… n¨ng, kinh nghiÖm… •• Ph¸t triÓn Ph¸t triÓn
 15. C¸c th«ng tin chÝnh cña B¶n MTCV Chøc danh (Job Title) Cho biÕt quyÒn h¹n cña c«ng viÖc trong c¬ cÊu tæ chøc cña DN NhËn d¹ng c«ng viÖc Ph©n biÖt ®−îc c«ng viÖc víi c¸c c«ng viÖc kh¸c QuyÒn h¹n C¸c quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm chÝnh cho c«ng viÖc C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ Quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo quy tr×nh nghiÖp vô Yªu cÇu ®èi víi ng−êi ®¶m nhËn: C¸c kü n¨ng, tr×nh ®é, kinh nghiÖm… cÇn cã ®Ó ®¶m nhiÖm tèt vÞ trÝ
 16. M« t¶ c«ng viÖc Chøc danh VÞ trÝ cña c«ng viÖc trong c¬ cÊu tæ chøc QuyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm.
 17. M« t¶ c«ng viÖc (tiÕp) NhËn d¹ng c«ng viÖc Phßng ban Ng−êi ®¶m nhiÖm Ngμy tiÕn hμnh xem xÐt l¹i B¶n MTCV M· sè nh©n viªn Sè nh©n viªn cïng ®¶m nhiÖm c«ng viÖc nμy Sè nh©n viªn trong phßng ban M« t¶ mét sè ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng viÖc
 18. M« t¶ c«ng viÖc (tiÕp) M« t¶ chi tiÕt quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm Kh¼ng ®Þnh c¸c quyÒn h¹n cña c«ng viÖc: S¾p xÕp theo thø tù quan träng vÒ quyÒn h¹n, thêi l−îng lμm viÖc ®ã,… C¸c tr¸ch nhiÖm ph¶i ®−îc hoμn thμnh C¸c c«ng cô sö dông vμ c¸c trang thiÕt bÞ ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc
 19. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®μo t¹o 1. §μo t¹o t¹i n¬i lμm 2. §μo t¹o ngoμi n¬i lμm viÖc viÖc KÌm cÆp, h−íng dÉn t¹i Nghiªn cøu t×nh huèng chç Trß ch¬i qu¶n trÞ Lu©n phiªn thay ®æi c«ng Ph−¬ng ph¸p héi th¶o viÖc Ph−¬ng ph¸p nhËp vai HuÊn luyÖn theo m« h×nh mÉu
 20. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®μo t¹o Giai ®o¹n I: Häc viªn thu ®−îc g×? Giai ®o¹n II: Häc viªn ¸p dông c¸c kiÕn thøc vμ kü n¨ng ra sao? - Ph©n tÝch thùc nghiÖm - §¸nh gi¸ nh÷ng thay ®æi ë häc viªn - §¸nh gi¸ ®Þnh l−îng hiÖu qu¶
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2