Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đào tạo và phát triển nhân sự

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

902
lượt xem
225
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đào tạo à phát triển nhân sự: nhu cầu trước mắt và mục đích phát triển lâu dài ( Giúp cá nhân chuẩn bị sẵn những kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của công việc mới).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đào tạo và phát triển nhân sự

 1. §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù TS Lê Quân
 2. Mét sè néi dung chÝnh §¹i c−¬ng vÒ ®μo t¹o nh©n sù: c¸c lo¹i h×nh ®μo t¹o, quy tr×nh ®μo t¹o HuÊn luyÖn nh©n sù - coaching Ph¸t triÓn nh©n sù
 3. §μo t¹o vμ ph¸t triÓn lμ g×? Gi¸o dôc, ®μo t¹o chung, ®μo t¹o chuyªn §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù: nhu cÇu tr−íc m¾t vμ môc ®Ých ph¸t triÓn l©u dμi (gióp c¸ nh©n chuÈn bÞ s½n nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng theo yªu cÇu cña c«ng viÖc míi)
 4. Môc ®Ých cña ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù Gióp nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n CËp nhËt th«ng tin, kü n¨ng Thay ®æi vμ c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p qu¶n lý Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tæ chøc H−íng dÉn c«ng viÖc cho nh©n viªn míi ChuÈn bÞ ®éi ngò kÕ cËn Tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn cho nh©n viªn
 5. Nguyªn t¾c trong ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn KÝch thÝch Cung cÊp th«ng tin ph¶n håi Tæ chøc Nh¾c l¹i øng dông Tham dù
 6. HÖ thèng ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn 4 giai ®o¹n X¸c ®Þnh nhu cÇu X©y dùng ch−¬ng tr×nh TriÓn khai §¸nh gi¸
 7. HÖ thèng ®μo t¹o G§ 4: G§ 4: §¸nh gi¸ §¸nh gi¸ ________________ ________________ G§ 3: • •Ph¶n hhåi Ph¶n åi G§ 3: TriÓn khai •KÕt qu¶ hhäctËp •KÕt qu¶ äc tËp TriÓn khai ________________ •HiÖu qu¶ vvμøøng ________________ dông qu¶ •HiÖu μ ng G§ 2: XD ch−¬ng • •PP On-the-job (t(t¹i dông G§ 2: XD ch−¬ng PP On-the-job ¹i tr×nh chøc) chøc) tr×nh ________________ • •PP Off-the-job PP Off-the-job ________________ (chÝnh quy) G§ 1: Nhu ccÇu • •Môc titiªu Môc ªu (chÝnh quy) G§ 1: Nhu Çu • •Ph¸t triÓn kkünn¨ng ü ¨ng ________________ ________________ Ng−êi ®−îc ®μo t¹o quPh¸t triÓn • •Ng−êi ®−îc ®μo t¹o • •Ph©n tÝch CTTC •Ph−¬ng ph¸p ®μo qu¶ntrÞ ¶n trÞ Ph©n tÝch CTTC •Ph−¬ng ph¸p ®μo •Ph©n tÝch cc«ngviÖc t¹o •Ph©n tÝch «ng viÖc t¹o •§¸nh gi¸ nh©n viªn •Thêi gian •Thêi gian •§¸nh gi¸ nh©n viªn •Ng©n ss¸ch… •Ng©n ¸ch…
 8. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®μo t¹o 1. Ph©n tÝch ®¬n vÞ (thùc hiÖn môc tiªu) 2. Ph©n tÝch t¸c nghiÖp (c¸c kü n¨ng cÇn cã) 3. Ph©n tÝch nh©n viªn (®iÓm m¹nh vμ yÕu cña nh©n viªn) ⇒ Môc tiªu cña ®μo t¹o hoÆc nh÷ng mong ®îi cÇn ®¹t ®−îc
 9. Nhu cÇu ®μo t¹o Thèng kª n¨ng lùc cña tæ chøc Xem xÐt c¸c n¨ng lùc tæ chøc cÇn cã ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn. …ph©n tÝch m«i tr−êng, chiÕn l−îc, cc¸c …ph©n tÝch m«i tr−êng, chiÕn l−îc, ¸c • •Ph©n tÝch CCTC nguån lùc ccÇnhuy ®éng ®Ó ph¸t triÓn ––C¸c Ph©n tÝch CCTC nguån lùc Çn huy ®éng ®Ó ph¸t triÓn C¸c lÜlÜnhvvùcccÇn®μo t¹o nh ùc Çn ®μo t¹o PTCV PTCV … cc¸ckkün¨ng cô thÓ ccÇncã hay ccÇn®μo … ¸c ü n¨ng cô thÓ Çn cã hay Çn ®μo t¹o vÒ cc¸ccc«ngviÖc g×? t¹o vÒ ¸c «ng viÖc g×? • •§¸nh gi¸ nh©n viªn §¸nh gi¸ nh©n viªn …møc ®é ®¸p øng ccñanh©n viªn, tõ ®ã xx¸c …møc ®é ®¸p øng ña nh©n viªn, tõ ®ã ¸c ®Þnh ai ®−îc ®i ®μo t¹o ®Þnh ai ®−îc ®i ®μo t¹o
 10. C«ng viÖc lμ g×? C«ng viÖc (Job) Mét nhãm c¸c ho¹t ®éng Job Job cã liªn quan ®Õn nhau VÞ trÝ (position) Mét lo¹t c¸c tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn h¹n ®−îc hoμn Job Job Job Job Job Job thμnh bëi mét nh©n viªn Nhãm c¸c c«ng viÖc (Job Family) Nhãm c¸c c«ng viÖc cã c¸c ®Æc ®iÓm gÇn gièng nhau
 11. M« t¶ c«ng viÖc Nh÷ng tiêu chuẩn c«ng viÖc (specifications of job) C«ng viÖc ®ßi hái c¸c kü n¨ng, kh¶ n¨ng vμ n¨ng lùc cña nh©n viªn ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc C¸c ®Æc thï nμy lμ c¬ së cho c«ng t¸c tuyÓn chän sao cho chän lùa ®−îc nguêi cã thÓ hoμn thμnh c«ng viÖc. B¶n m« t¶ c«ng viÖc (Job description) V¨n b¶n tËp hîp c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng viÖc.
 12. PTCV vμ c¸c chøc n¨ng kh¸c cña QTNS PTCV PTCV TuyÓn dông TuyÓn dông X¸c ®Þnh cc¸ctiªu chuÈn tuyÓn dông X¸c ®Þnh ¸c tiªu chuÈn tuyÓn dông Cung cÊp cc¸cth«ng tin vÒ quyÒn h¹n Cung cÊp ¸c th«ng tin vÒ quyÒn h¹n Sμng läc Sμng läc vvμ®Æc thï ccñacc«ngviÖc ®Ó lùa chän μ ®Æc thï ña «ng viÖc ®Ó lùa chän Cung cÊp cc¸ctiªu chuÈn ®¸nh gi¸ Cung cÊp ¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ §¸nh gi¸ thμnh tÝch §¸nh gi¸ thμnh tÝch nh©n viªn ®¶m nhiÖm cc«ngviÖc nh©n viªn ®¶m nhiÖm «ng viÖc X¸c ®Þnh nhu ccÇutuyÓn dông vvμlμm X¸c ®Þnh nhu Çu tuyÓn dông μ lμm §μo t¹o vμ ph¸t §μo t¹o vμ ph¸t cc¬ssëxx©ydùng cc¸cch−¬ng tr×nh ph¸t ¬ ë ©y dùng ¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn triÓn triÓn triÓn Cung cÊp th«ng tin cc¬bb¶ngióp xx©yddùng Cung cÊp th«ng tin ¬ ¶n gióp ©y ùng §·i ngé nh©n sù §·i ngé nh©n sù møc l−¬ng vvμhhÖssèl−¬ng cho tõng cc«ng møc l−¬ng μ Ö è l−¬ng cho tõng «ng viÖc viÖc
 13. Ph©n tÝch c«ng viÖc Lμ qu¸ tr×nh thu nhËn c¸c th«ng tin vÒ c«ng viÖc nh»m x¸c ®Þnh c¸c quyÒn h¹n nμo, nhiÖm vô nμo, ho¹t ®éng nμo thuéc vÒ c«ng viÖc. Nhμ qu¶n trÞ nh©n sù sö dông c¸c th«ng tin nhËn ®−îc ®Ó x©y dùng b¶n MTCV. B¶n MTCV lμm tham chiÕu trong suèt qu¸ tr×nh lμm viÖc cña nh©n viªn vμ lμm nÒn t¶ng cho x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch nh©n sù kh¸c.
 14. Ph©n tÝch c«ng viÖc Lμm nÒn t¶ng cho: PTCV •• Nh©n viªn lμm viÖc g× Nh©n viªn lμm viÖc g× •• X¸c ®Þnh cc¸cyyªuccÇuccña X¸c ®Þnh ¸c ªu Çu ña •• T¹i sao nh©n viªn lμm viÖc ®ã T¹i sao nh©n viªn lμm viÖc ®ã cc«ngviÖc «ng viÖc •• Nh©n viªn lμm viÖc ®ã ntn? Nh©n viªn lμm viÖc ®ã ntn? MTCV •• Tãm l−îc cc¸cth«ng tin vÒ cc«ng Tãm l−îc ¸c th«ng tin vÒ «ng •• §Þnh h−íng nh©n viªn viÖc §Þnh h−íng nh©n viªn viÖc •• H−íng dÉn nh©n viªn •• Danh ss¸chcc¸cchøc n¨ng chÝnh H−íng dÉn nh©n viªn Danh ¸ch ¸c chøc n¨ng chÝnh Kû luËt lao ®éng vvμkiÓm so¸t ccñacc«ngviÖc ña «ng viÖc •• Kû luËt lao ®éng μ kiÓm so¸t §Æc thï cña c«ng viÖc •• TuyÓn dông TuyÓn dông • • Yªu ccÇuvÒ ®μo t¹o, häc vÊn, kkü Yªu Çu vÒ ®μo t¹o, häc vÊn, ü •• Sμng läc Sμng läc n¨ng, kinh nghiÖm… n¨ng, kinh nghiÖm… •• Ph¸t triÓn Ph¸t triÓn
 15. C¸c th«ng tin chÝnh cña B¶n MTCV Chøc danh (Job Title) Cho biÕt quyÒn h¹n cña c«ng viÖc trong c¬ cÊu tæ chøc cña DN NhËn d¹ng c«ng viÖc Ph©n biÖt ®−îc c«ng viÖc víi c¸c c«ng viÖc kh¸c QuyÒn h¹n C¸c quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm chÝnh cho c«ng viÖc C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ Quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo quy tr×nh nghiÖp vô Yªu cÇu ®èi víi ng−êi ®¶m nhËn: C¸c kü n¨ng, tr×nh ®é, kinh nghiÖm… cÇn cã ®Ó ®¶m nhiÖm tèt vÞ trÝ
 16. M« t¶ c«ng viÖc Chøc danh VÞ trÝ cña c«ng viÖc trong c¬ cÊu tæ chøc QuyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm.
 17. M« t¶ c«ng viÖc (tiÕp) NhËn d¹ng c«ng viÖc Phßng ban Ng−êi ®¶m nhiÖm Ngμy tiÕn hμnh xem xÐt l¹i B¶n MTCV M· sè nh©n viªn Sè nh©n viªn cïng ®¶m nhiÖm c«ng viÖc nμy Sè nh©n viªn trong phßng ban M« t¶ mét sè ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng viÖc
 18. M« t¶ c«ng viÖc (tiÕp) M« t¶ chi tiÕt quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm Kh¼ng ®Þnh c¸c quyÒn h¹n cña c«ng viÖc: S¾p xÕp theo thø tù quan träng vÒ quyÒn h¹n, thêi l−îng lμm viÖc ®ã,… C¸c tr¸ch nhiÖm ph¶i ®−îc hoμn thμnh C¸c c«ng cô sö dông vμ c¸c trang thiÕt bÞ ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc
 19. Thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®μo t¹o 1. §μo t¹o t¹i n¬i lμm 2. §μo t¹o ngoμi n¬i lμm viÖc viÖc KÌm cÆp, h−íng dÉn t¹i Nghiªn cøu t×nh huèng chç Trß ch¬i qu¶n trÞ Lu©n phiªn thay ®æi c«ng Ph−¬ng ph¸p héi th¶o viÖc Ph−¬ng ph¸p nhËp vai HuÊn luyÖn theo m« h×nh mÉu
 20. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®μo t¹o Giai ®o¹n I: Häc viªn thu ®−îc g×? Giai ®o¹n II: Häc viªn ¸p dông c¸c kiÕn thøc vμ kü n¨ng ra sao? - Ph©n tÝch thùc nghiÖm - §¸nh gi¸ nh÷ng thay ®æi ë häc viªn - §¸nh gi¸ ®Þnh l−îng hiÖu qu¶
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2