intTypePromotion=1

Đặc điểm ngữ âm của thán từ tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt)

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
1
download

Đặc điểm ngữ âm của thán từ tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày và phân tích đặc điểm ngữ âm của thán từ tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt). Thán từ là một trong những từ loại phổ birns của mọi ngôn ngữ. Người sử dụng ngoại ngữ nếu có thể sử dụng chính xác thán từ thường được người bản ngữ đánh giá rất cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm ngữ âm của thán từ tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt)

NG6N N G C & Bdi S6NG<br /> <br /> S6 10 (240)-201S i<br /> <br /> DAC DIEM NGtr AM CUA THAN itT TIENG HAN<br /> ^ 6 l CHIEU yen TIENG VIET)<br /> ON TEIE SIGNIFICANT PHONETIC CHARACTERISTICS OF CHINESE<br /> INTERJECTIONS (IN CONTRAST TO VIETNAMESE )<br /> D 6 THU<br /> <br /> LAN<br /> <br /> (TS; D^i hpc Ngo^i ngflr, DHQG H i N$i)<br /> Abstract: The article focuses on researching and analyzing the significant phonetic<br /> characteristics of Chinese interjections in contrast to Vietnamese ones. Through the analysis of<br /> practical examples using the Praat software, the article has proved that the tones of Chinese and<br /> Vietnamese interjections are peculiar, which are very different from the tones of other kinds of<br /> words in the same language system. When used in the utterance, under the influence of<br /> intonation, the tone of interjections in the Chinese and Vietnamese language can create different<br /> variations. Accordingly, the article also proposes a number of applications relating to the<br /> phonetic characteristics in the teaching of Chinese interjection.<br /> Key words: Interjection; the phonetic; the tone; Chinese; Vietnamese.<br /> 1. Thdn til \k mOt trong nhiing t i lo^i pho Hdn trong s^r doi chieu vdi thdn til tilng Vi^<br /> bi^n cQa mpi ngon ngi(. VI the, thdn tir dugc Ket qud thu dugc sau khi p h ^ tfch cdc vf d|i<br /> 51^ dying thudng xuyen trong giao tilp h ^ g th\rc te bdng phkn mhm Praat cho thiy, khi<br /> ngdy ciing nhu trong cdc tdc pham' vdn dir
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2