intTypePromotion=1

Đặc điểm ngữ dụng của phóng đại trong một số tác phẩm văn học Pháp và Việt

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Đặc điểm ngữ dụng của phóng đại trong một số tác phẩm văn học Pháp và Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết làm rõ những đặc điểm ngữ dụng của phóng đại, qua khảo sát hơn 200 mẫu trong một số tác phẩm văn học Pháp và Việt Nam, nhằm giúp người dạy và học tiếng Pháp hiểu rõ và sử dụng những từ phóng đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm ngữ dụng của phóng đại trong một số tác phẩm văn học Pháp và Việt

S6 11 (241>.2015<br /> <br /> 61<br /> <br /> NG6N NGC &BdlS6NG<br /> <br /> DAC DIEM NGf DVNG CUA P H 6 N G<br /> <br /> BJ^<br /> <br /> TRONG MQT S6 TAC PHAM VAN HQC PHAP VA VIET<br /> THE PRAGMATIC FEATURES OF HYPERBOLE<br /> IN LITERARY WORKS IN FRENCH AND VIETNAMESE<br /> NGUYfiN THI THU T H O Y<br /> (ThS; Sfi b. 245].<br /> (11) L'abbd Cnwhot, petit homme docbi,<br /> ff'assotullet, a perruque rousse et plate, d<br /> figure de vieille femme joueuse.... [6, tr. 48].<br /> (Luih myc Cruysd Id mdt ngudi trdn tilhh, hoi<br /> bdo. diu mang md tdc gid b ^ mdu ndu dd,<br /> mdt mdv giong mdt mu gid tihig trdi.) [7, tr.<br /> 70].<br /> - Tieng Vi^t.<br /> (12) Nd md dt dgng mgnh, cd tda nh&_<br /> rungchuyin. [I7,tr. 120]<br /> (13) Bdhaiiiiyaimd<br /> chd biit kia chu. Kid<br /> bd iy bti&c di, chdng tdi cdr tudng dang donf<br /> ^ . [16.tr. 156]<br /> <br /> sliiPlU^ois<br /> <br /> NG6N NGC &B6BS6NG<br /> <br /> 63<br /> <br /> 2.1.4. The hien cdm xuc mgnh<br /> Hi vgng bii bio cd tile giip ngudi hgc,<br /> Khi xay dyng mdt nhin vit, nhi vfin ludn trong mdt ching myc nio dd, vin dyng linh<br /> cd nhihig tinh cim nio dd dinh cho nhin vat hoat t i ngi phdng d^i trong giao tilp vi cim<br /> cia minh. Hg cd till truyin tii tinh cim niy tiiy dugc tic phlm vin hgc mgt cich siu sic<br /> qua trung gian nhfhig t i ngi phdng dai, nhfhig hon.<br /> T A I LIJU THAM KHAO<br /> ti ngft cudng di?u, lim ting gap nhilu iln tfnh<br /> 1. Catiierine, F. (2007), Les figures de<br /> cich nhin vit, nhim lim nli bit bin chit cia<br /> nhin vit, giy In tugng dfic bi?t manh m8 cho style, Armand Colin, Paris, coll.«128<br /> lettres ».<br /> ngudi dgc. Vi dy:<br /> (14) Cosetle ne faisait pas un mouvement 2. Fontimier, P.1968), Les figures de<br /> quy ne Jil pleuvoir sur sa tele une erile de discours, Flammarion, Paris.<br /> chdtiments violenis el immiritis. [10, tr. 184] 3. Marchand, F. et al.(l979), Manuel de<br /> (Cdn Cdd^t, mSi iln dgng chin d$ng tay li linguislique appliqu^e, Delagrave, 6vreux.<br /> 4. Pougeoise, M .(2004), Dicliormaire de<br /> mOt iln bi phat bi mine nhu tit nude vio mfit<br /> rhilorique, Paris, Armand Colin.<br /> mot cich tham v6 Ifl [I I,ft-.226].<br /> 5. Bmh Trgng Lac (1995), SSPAuoJigrtfB<br /> (15) Elle cependani lui soia-iait avec ce.va bi^n phdp lu lit liing Vi$l, Nxb Giio dye.<br /> sublime sourire auquel il manquait deux dents,<br /> Hi NOi.<br /> [10,ti-.229] (Cdn Phingtm till nhin vio dng<br /> 6. Honor6 de Balzac (1964), Euginie<br /> mim cudi mdt nu cudi huvin dieu. tuy cd grandet, Gamier Flammarion, Paris.<br /> khuylt hai cii rfing) [21,ta-.284].<br /> 7. HuJTih Ly (bi6n djch) (2014), Ogienl<br /> - Tiing Vi4l:<br /> Grdngde, Nxb Vfin hda-Thdng tin .<br /> (16) Dd hon thdng nay, cdi tiing rin rtcda 8. Marc Levy (2006), Mes amis Mes<br /> dng cy hda ldn vdi liing riu rt cua siiu Ihuocamours, Robert LafTont, S.A Paris .<br /> mi ldm anh Tu Ben rdu van ndi rudl. [17, tr. 9. Hi$u Constant (djch) (2007), Bgn tdi<br /> ( M rdi, Nxb S i Ning.<br /> 159]<br /> (17) Aflaj di khdc, gid di rin. Tdi chi ngdm 10. Victor Hugo (1967), Les Misirables I,<br /> Gamier Flammarion, Paris.<br /> hdne n^in mii sdu md Ididng biit td cimg ai.<br /> 11. Hujmh hS, Vi Sinh Lito, L« Tri<br /> [I7,tr. 125]<br /> (18) Dau Idng ki d ngudi di/ Li roi Ihim Viln, Do Die Hilu (djch) (2014), NhOng<br /> ngudi khin khi, Nxb Vin hgc.<br /> dito chiariilim. [I5,ti-. 106]<br /> 12. Victor Hugo (1967), Notre-dame de<br /> 3.Kltlu$n<br /> Cd thl tiily, cic nhi vin diu cd khuynh Paris, Gamier Flammarion, Paris.<br /> 13. Nhj Ca (djch)(2004), Nhd thd Bdc Ba,<br /> hudng si dyng nhftng cich phdng dai, trong Nxb Vin hgc.<br /> tiing Phip viti-ongtiing Vi§t, nhfim lim cho<br /> 14. Chu Lai (1995), Bi llm dl vdng, Nxb<br /> tic phlm ti* nto hip dan hon, In tugng hon Hgi Nhi vin.<br /> vi dat din cing nhfhig myc dfeh, trong dd<br /> 15. Nguyin Du (2012), Kiiu, Nxb Thl gidi.<br /> phii kl din: diln ti mdt Idi khen, bilutiijUiii<br /> 16. Nguyin Minh Chiu (1999), Tiiyin ldp<br /> d0 mia mai, hay tao ra hi$u qui giy cudi, till Iruy^n ngdn, Nxb Vfin hgc.<br /> hi^n cim xic manh,... Vi trong khudn khi di<br /> 17. Nguyin Cdng Hoan (2005), Tuyen chgn<br /> li$u tiiu diap dugc, ching tdi nhJn tiily rfing nhiing truyen ngin hay - Truyen ngin chgn<br /> trong tiing Phip, nhi vin si dyng sl lugng /pc, NXB Vin hgc.<br /> Idn t i ngft phdng dai dl khen nggi hay mia<br /> 18. Nguyin Thj Nggc Ti (2004), Hgl mua<br /> mai; trong khi dd, phdng dai tao nto hi$u qui sau, Nxb Cdng an Nhin din.<br /> ggy cudi hay cim xic manh dugc si dyng<br /> 19. Vu Trgng Phyng (1990), Si dd, Nxb<br /> nhilu nhlt trong tiing Vi?t.<br /> Vin hgc Hi Ndi.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2