Đặc điểm sinh học vật nuôi

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
225
lượt xem
78
download

Đặc điểm sinh học vật nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là slide bài giảng nói về đặc điểm sinh học của một số vật nuôi như heo, gà , bò dê. Hi vọng rằng tài liệu này sẽ giúp ích các bạn trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc những lôaij vật nuôi này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm sinh học vật nuôi

 1. Download» http://Agriviet.Com ÑAËC ÑIEÅM MOÄT SOÁ VAÄT NUOÂI • I. ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC CUÛA HEO • II. ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC CUÛA GAØ • III. ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC CUÛA BOØ • IV. ÑAËC ÑIEÅM SINH HOÏC CUÛA DEÂ I. MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HEO 1.1. Phaân loaïi sinh hoïc • 1.2. Boä maùy tieâu hoùa • 1.3. Khaû naêng saûn xuaát cuûa heo ngoïai • 1.4. Moät soá gioáng heo 1
 2. Download» http://Agriviet.Com 1.1. Phaân loaïi sinh hoïc Ñoäng vaät coù xöông soáng(Verteùbrata) Lôùp coù vuù (Mammalia) Phaân boä khoâng nhai laïi Nonruminantia (Sus formes) Boä moùng ñoâi (Artiodactyla) Boä phuï raêng cuïc (Neobunodontia) Hoï heo (Sui dae) Loaøi (Sus scrofa) •1.2. Boä maùy tieâu hoùa 2
 3. Download» http://Agriviet.Com • Tieâu hoùa laø quaù trình phaân giaûi thöùc aên baèng caùc bieän phaùp: cô hoïc, hoùa hoïc vaø vi sinh vaät hoïc ñeå bieán nhöõng chaát höõu cô phöùc taïp thaønh nhöõng chaát ñôn giaûn nhaát maø cô theå heo coù theå haáp thu ñöôïc. • Boä maùy tieâu hoùa cuûa heo bao goàm : mieäng, thöïc quaûn, bao töû, ruoät non, ruoät giaø…. Tieâu hoùa ôû mieäng: ÔÛ mieäng, heo tieâu hoùa baèng hai hình thöùc cô hoïc vaø hoùa hoïc. • Cô hoïc: Heo nghieàn naùt thöùc aên baèng 44 raêng nhö sau: Raêng cöûa: 12 Raêng nanh: 04 Raêng haøm tröôùc: 16 Raêng haøm sau: 12 •Hoùa hoïc: Khi nhai thöùc aên heo coøn tieát ra nöôùc boït, löôïng nöôùc boït heo tieát ra trong moät ngaøy ñeâm laø 15 lít, trong nöôùc boït coù men tieâu hoùa amilase. •Tieâu hoùa ôû ruoät non: daøi töø 14-18m goàm taù traøng, khoâng traøng vaø hoài traøng. Ruoät non laø nôi tieâu hoùa thöùc aên trieät ñeå nhaát nhôø coù söï taùc ñoäng cuûa dòch tuïy, dòch maät vaø dòch ruoät. •Tieâu hoùa ôû ruoät giaø:ôû ruoät giaø caùc phaàn coøn laïi cuûa chaát dinh döôõng ñöôïc huùt bôùt nöôùc vaø coù söï leân men moät phaàn chaát xô 3
 4. Download» http://Agriviet.Com Moät soá taäp tính cuûa heo öùng duïng vaøo trong chaên nuoâi heo ng ng • * Khöùu giaùc nhaïy beùn • * Toø moø • * Sôï vaät laï • * Khoâng thích boùng toái 1.3. Khaû naêng saûn xuaát cuûa heo ngoïai ai 1.3.1. Khaû naêng taêng tröôûng 1.3.2. Ñaëc ñieåm sinh saûn con caùi 1.3.3. Ñaëc ñieåm sinh saûn con ñöïc 1.3.4. Phaåm chaát quaày thòt 4
 5. Download» http://Agriviet.Com 1.3.1. Khaû naêng taêng tröôûng cuûa heo ngoaïi: • Troïng löôïng sô sinh :1,2kg • Troïng löôïng cai söõa : 6kg (21 ngaøy tuoåi) • Troïng löôïng 60 ngaøy tuoåi:20kg • Troïng löôïng xuaát thòt :100kg (5 thaùng tuoåi) • Troïng löôïng tröôûng thaønh: 250 – 300kg • Taêng troïng töø sô sinh ñeán cai söõa : 200g/ngaøy; • HS TTTAÊ: 4kg söõa/1kg taêng troïng. • Taêng troïng töø 6 – 20kg : 500g/ngaøy; HSTTTAÊ: 1,5 – 2 • Taêng troïng töø 20 – 100kg : 800-900g/ngaøy; • HSTTTAÊ : 2,5 – 3,5 1.3.2. Ñaëc ñieåm sinh saûn con caùi: i: • Tuoåi thaønh thuïc: 5-7 thaùng. • Thôøi gian söû duïng : 3-5 naêm. • Chu kyø ñoäng duïc: 18-21 ngaøy. • Thôøi gian ñoäng duïc: 2-4 ngaøy. • Thôøi gian mang thai: 3 thaùng 3 tuaàn 3 ngaøy. • Soá con sô sinh: 10-12 • Tuoåi cai söõa: 7-60 ngaøy. • Tyû leä nuoâi soáng ñeán cai söõa: 90% • Ñoäng duïc laïi sau khi cai söõa: 2-4 ngaøy. • Soá löùa ñeû trong naêm: 2-2,4 • Saûn löôïng söõa chu kyø : 200-400kg 5
 6. Download» http://Agriviet.Com 1.3.3. Ñaëc ñieåm sinh saûn con ñöïc • Tuoåi baét ñaàu söû duïng : 8 thaùng • Thôøi gian söû duïng : 3-5 naêm. • Kieåm tra chaát löôïng tinh dòch: • V: (Volume) • A: (Activity) • C: (Concentration) • Soá naùi do noïc phuï traùch: • Phoái tröïc tieáp: 1/25. • Gieo tinh nhaân taïo: 1/250 1.3.4. Phaåm chaát quaày thòt • Tyû leä thòt xeû: 75 – 80% • Tyû leä naïc/xeû : 40 - 60% • Tyû leä môõ: 25 - 45% • Tyû leä xöông: 10 - 15% • Tyû leä da : 5% • Thòt toát coù maøu ñoû töôi, boùng, khoâng taùi maøu, khoâng ræ dòch, khoâng coù muøi chua. • Heo bò stress thöôøng bò PSE (Pale, Soft, Exudative). 6
 7. Download» http://Agriviet.Com 1.3.4. Phaåm chaát quaày thòt • Ghi chuù Heo höôùng naïc: -Daøy môõ löng < 20mm • -Tyû leä quaày thòt : Naïc: > 50 % • Môõ : < 30% Heo höôùng naïc môõ:-Daøy môõ löng 20-30mm • (Kieâm duïng) -Tyû leä quaày thòt : Naïc: 40 – 50% • Môõ : 30 –40% Heo höôùng môõ: Daøy môõ löng > 30mm • -Tyû leä quaày thòt : Naïc: < 40% • Môõ: > 40% 1.4. Moät soá gioáng heo: ng 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa 1. Heo Coû 2. Heo Ba Xuyeân 3. Heo Thuoäc Nhieâu 4. Lôïn Moùng Caùi 5. Lôïn Ó 7
 8. Download» http://Agriviet.Com 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa ng 1. Heo coû Loâng ñen, tai nhoû, löng cong, buïng xeä, 12 thaùng tuoåi ñaït 40 –50kg. Troïng löôïng tröôûng thaønh khoaûng 80 – 100kg. Heo naùi ñeû 1-1.2 löùa/naêm, trung bình 5-7con/löùa. Deã nuoâi, söùc khaùng beänh cao, thòt ngon. 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa ng Lôïn coû 8
 9. Download» http://Agriviet.Com 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa ng Heo coû 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa ng Lôïn Meøo 9
 10. Download» http://Agriviet.Com 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa ng 2. Heo Ba Xuyeân • Naêm 1900, heo Coû ñöôïc cho lai vôùi heo Haûi Nam cuûa Trung Quoác. Naêm 1920, heo Craonais ñöôïc nhaäp töø Phaùp vaøo Vieät Nam vaø ñöôïc cho lai vôùi heo Coû coù maùu heo Haûi Nam taïo ra heo 3 maùu goïi laø heo Boà Xuï coù voùc daùng lôùn, loâng traéng ñen, tai to vaø xuï che kín maét. ÔÛ 10 thaùng tuoåi, heo Boà Xuï coù theå ñaït 100 – 120kg theå troïng. • Naêm 1932, heo Tamworth vaø Berkshire ñöôïc nhaäp vaøo Vieät Nam. Heo Boà Xuï ñöôïc cho lai vôùi heo Berkshire vaø Tamworth. Caùc heo naøy xuaát hieän cuøng luùc vôùi danh töø Ba Xuyeân ñöôïc chính thöùc ñaët teân cho nhieàu vuøng coù nhieàu heo lai treân neân caùc heo naøy ñöôïc goïi laø heo Ba Xuyeân. 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa ng • Heo boâng Ba Xuyeân coù moät soá ñaëc ñieåm nhö sau: • Boâng ñen vaø boâng traéng treân caû da vaø loâng phaân boá xen laãn nhau. Saéc boâng saäm coù theå coù taùc duïng toát giuùp heo chòu ñöôïc khí haäu noùng vaø buøn laày cuûa vuøng. • Ñaàu to vöøa phaûi, maët ngaén, moõm hôi cong, traùn coù nhieàu neáp nhaên.Tai nhoû hoaëc vöøa, ñöùng. Coå daøi, coù neáp nhaên. • Vai nôû, ngöïc saâu vaø roäng, löng daøi, thaúng vaø roäng, buïng to nhöng goïn. Chaân ngaén, nhoû, moùng xoøe, ñi baøn (hai chaân sau). Ñuoâi nhoû vaø ngaén. • Heo Ba Xuyeân laø nhoùm heo nhieàu môõ, thích nghi vôùi ñieàu kieän khaéc khoå ôû nhöõng vuøng pheøn. • Heo naùi ñeû trung bình 8.5 con/löùa, moãi naêm 2 löùa. Troïng löôïng heo sô sinh trung bình 0.73kg. Heo 6 thaùng tuoåi ñaït trung bình 45kg, 12 thaùng tuoåi coù theå ñaït 100kg. Heo tröôûng thaønh coù theå ñat 150 –180kg. 10
 11. Download» http://Agriviet.Com Heo Ba Xuyeân 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa • Heo Ba Xuyeân ng 11
 12. Download» http://Agriviet.Com 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa ng 3. Heo thuoäc nhieâu • Heo Yorkshire ñöôïc nhaäp noäi vaø cho lai vôùi heo Ba Xuyeân, hoaëc heo Coû hình thaønh heo Thuoäc Nhieâu. • Heo Thuoäc Nhieâu coù saéc loâng traéng, treân da coù theå coù vaøi ñoám ñen nhoû. Ñaàu to vöøa, moõm ngaén vaø hôi cong. Tai vöøa, ngaén, roäng hôi ñöa veà phía tröôùc hoaëc xuï xuoáng. Löng daøi, ngöïc roäng vaø saâu. Buïng to goïn, chaân nhoû (2 chaân sau ñi baøn), moùng xoøe, ñuoâi ngaén vaø nhoû. • Heo Thuoäc Nhieâu thuoäc nhoùm heo môõ-naïc. Heo naùi ñeû 8.4 con/löùa, troïng löôïng sô sinh ñaït 0.7kg/con. Troïng löôïng luùc 6 thaùng tuoåi laø 41.13kg vaø luùc 12 thaùng tuoåi ñaït 98.67kg. Heo tröôûng thaønh caân naëng 160 –180kg. • Heo Thuoäc Nhieâu deã nuoâi, söùc khaùng beänh cao, phoå bieán ôû nhöõng vuøng troàng luùa. Heo thuoäc nhieâu 12
 13. Download» http://Agriviet.Com 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa ng 4. Lôïn Moùng Caùi • Nuoâi töø laâu ñôøi ôû huyeän Moùng Caùi tænh Quaûng Ninh. Ñaàu ñen, ñoám traéng ôû vai vaø giöõa traùn. Mieäng, buïng, boán chaân traéng. Thaân lang taéng ñen.Sô sinh: 0,5 – 0,7kg/con Cai söõa: 6 – 8kg/con. Ñaït troïng löôïng 60 – 70kg luùc 10 thaùng tuoåi. Naùi ñeû:1,6 -1,8löùa/naêm,10-16 con/ löùa. Moå thòt luùc 100kg moùc haøm 78%, naïc 38,6%. Daøy môõ löng 4,5cm. Heo Moùng caùi höôùng môõ. Lôïn Moùng Caùi 13
 14. Download» http://Agriviet.Com Lôïn Moùng Caùi 1.4.1. Caùc gioáng heo noäi ñòa ng 5. Lôïn Ó • Gioáng heo ñòa phöông vuøng ñoàng baéng soâng Hoàng .Toaøn thaân ñen, moõm ngaén, maët ngaén, Traùn coù nhieàu neáp nhaên haèn saâu . • Chaân thaáp, buïng xeä, mình ngaén . Ñeû 8-10 con/löùa Troïng löôïng sô sinh: 0,3 – 0,4kg/con • Cai söõa:5– 6kg/con. Naêng suaát keùm, thaønh thuïc sôùm, khaùng beänh cao. Heo höôùng môõ. 14
 15. Download» http://Agriviet.Com Lôïn Ó 1.4.2. Caùc gioáng heo ngoïai ng ai 1. Heo Yorkshire 2. Heo Landrace 3. Heo Duroc 4. Heo Pietrain 5. Heo Berkshire 6. Heo Hampshire 15
 16. Download» http://Agriviet.Com 1. Heo Yorkshire • Yorkshire ñöôïc taïo ra vaøo khoaûng giöõa theá kyû XVIII taïi vuøng Yorkshire, Anh. Keát quaû cuûa vieäc cho lai giöõa gioáng heo ñòa phöông cuûa vuøng Yorkshire (maøu traéng, thaân to, chaân cao) vôùi caùc gioáng Cumberland, Leiceistershire taïo ra caùc nhoùm Yorkshire • Large White (LW) • Middle White • vaø Small White • (Middle White vaø Small White hieän nay khoâng coøn phoå bieán nöõa). 1. Heo Yorkshire • LW coù saéc loâng traéng, da hoàng, voùc lôùn, khi nhìn nghieâng toaøn thaân coù hình chöõ nhaät, löng thaúng, thaân mình daøi vaø saâu, boán chaân to khoûe taïo thaønh daùng ñi linh hoaït. Ñaàu to, traùn roäng, maët hôi gaõy, tai to vaø ñöùng coù loâng mòn vaø daøi ôû vaønh tai. Ñuoâi daøi, khaáu ñuoâi to, choùp loâng ñuoâi daøi LW chòu ñöôïc ñieàu kieän soáng kham khoå, deã thích nghi trong nhöõng ñieàu kieän moâi tröôøng khaùc nhau. Coù theå nuoâi nhoát hay nuoâi chaên thaû. • LW ñöôïc nhaäp vaøo Vieät Nam töø nhöõng naêm 1930. ÔÛ mieàn Nam, gioáng heo naøy ñöôïc nhaäp töø Philippines, Myõ, Nhaät. ÔÛ mieàn Baéc nhaäp LW töø Lieân Xoâ, Cuba. 16
 17. Download» http://Agriviet.Com 1. Heo Yorkshire • Heo LW tröôùc ñaây ñöôïc xeáp vaøo nhoùm naïc-môõ vôùi caùc tính naêng saûn xuaát nhö sau: • 6 thaùng tuoåi ñaït 90 – 100kg • Heo tröôûng thaønh ñaït 300 – 400kg • Naùi ñeû trung bình > 2 – 2,4 löùa/naêm, moãi löùa trung bình 9 -10 con. • Heo naùi LW coù khaû naêng sinh saûn toát. Ngaøy nay LW coù maët ôû haàu heát caùc quoác gia treân theá giôùi vôùi caùc teân goïi khaùc nhau Japanese Yorkshire, American Yorkshire, Belgian Yorkshire,... vaø tham gia vaøo trong haàu heát caùc coâng thöùc lai taïo heo thöông phaåm theo nhieàu tyû leä maùu khaùc nhau. Heo Yorkshire 17
 18. Download» http://Agriviet.Com Heo Yorkshire 1.4.2. Caùc gioáng heo ngoïai ng ai 2. Heo Landrace • Landrace (L) xuaát xöù töø Ñan Maïch vaøo naêm 1896. Ñaây laø gioáng heo höôùng naïc coù taàm voùc töø vöøa ñeán lôùn, thaân daøi, nhìn nghieâng coù thaân hình gioáng hoûa tieån, phaùt trieån veà phía sau. Heo coù saéc loâng traéng, coå daøi, ñaàu thanh vaø daøi, traùn heïp, tai xuï coù theå che maét, chaân cao vaø thanh. • Heo L 6 thaùng tuoåi coù theå ñaït 90kg, tröôûng thaønh 300 – 350kg. Heo naùi ñeû >2 löùa/naêm, trung bình 9 – 10 con/löùa. 18
 19. Download» http://Agriviet.Com 1.4.2. Caùc gioáng heo ngoïai ng ai 2. Heo Landrace • saûn neân trong heo caùi doøng cuoái thuôøng coù maùu Landrace.Tuy nhieân nhu caàu dinh döôõng cho heo L phaûi cao, neáu thieáu seõ gaây chaäm lôùn. Moät soá coâng thöùc lai ñeå taïo heo con thöông phaåm thöôøng duøng heo caùi Y-L (hay L-Y) phoái vôùi heo ñöïc L hay Duroc. • Ngaøy nay do nhu caàu chaát löôïng thòt heo ngaøy caøng cao, heo L Bæ (Belgian L) ñöôïc taïo ra coù moâng, ñuøi raát phaùt trieån 1.4.2. Caùc gioáng heo ngoïai Heo Landrace ng ai 19
 20. Download» http://Agriviet.Com 1.4.2. Caùc gioáng heo ngoïai Heo Landrace ng ai 1.4.2. Caùc gioáng heo ngoïai ng ai 3. Heo Duroc • Duroc (D) xuaát xöù töø mieàn Ñoâng Baéc Hoa Kyø. Hai gioáng heo chính taïo thaønh gioáng D ngaøy nay laø Jersey Red ôû New Jersey, vaø D ôû New York. • Jersey Red coù maøu ñoû, thaân daøi vaø thoâ, maén ñeû. D ôû NY cuõng coù maøu ñoû nhöng taàm voùc nhoû hôn, saên chaéc hôn Jersey Red. • Ñaàu naêm 1860, hai gioáng heo treân ñöôïc cho phoái vôùi nhau taïo thaønh gioáng heo D ngaøy nay coù taàm voùc vöøa phaûi vôùi chaân to, chaéc. D coù saéc loäng töø maøu vaøng töôi ñeán naâu saäm, nhöng phoå bieán laø maøu naâu nhaït. Heo coù coå ngaén, ñaàu to, traùn roäng, maët hôi gaõy, goác tai ñöùng nhöng phaàn tai coøn laïi xuï. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản