intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm vi khuẩn lao kháng với thuốc kháng lao hàng thứ nhất ở bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

51
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát tỉ lệ kháng thuốc lao hàng thứ nhất ở bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Đề tài tiến hành nghiên cứu trên 198 bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV có kết quả kháng sinh đồ lao nhập viện bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ tháng 1/2009-12/2009.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm vi khuẩn lao kháng với thuốc kháng lao hàng thứ nhất ở bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN LAO KHÁNG VỚI THUỐC KHÁNG LAO<br /> HÀNG THỨ NHẤT Ở BỆNH NHÂN LAO PHỔI AFB (+)/HIV<br /> TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH<br /> Lê Hồng Ngọc*, Lê Văn Nhi***, Phạm Long Trung*, Lê Hồng Vân**<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mở đầu: Lao là bệnh lý gây tử vong hàng đầu ở bệnh nhân HIV. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ kháng<br /> thuốc lao ở bệnh nhân lao – HIV(+) cao hơn ở bệnh nhân lao – HIV(-).Tại Việt Nam, vẫn chưa có nghiên cứu nào<br /> cho biết tỷ lệ kháng thuốc lao ở bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV.<br /> Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ kháng thuốc lao hàng thứ nhất ở bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV tại bệnh viện<br /> Phạm Ngọc Thạch.<br /> Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: 198 bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV có kết quả kháng sinh đồ lao<br /> nhập viện bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ tháng 1/2009 – 12/2009, trong đó 105 bệnh nhân có kháng với ít nhất<br /> một thuốc kháng lao hàng thứ nhất.<br /> Kết quả: Tỉ lệ kháng thuốc chung là 53%, trong đó nhóm bệnh nhân mới có tỉ lệ kháng thuốc là 48% và<br /> nhóm bệnh nhân có tiền căn điều trị lao có tỉ lệ kháng thuốc lên đến 67%. Tỉ lệ kháng đơn độc từng loại thuốc<br /> kháng lao hàng thứ nhất là 19%, đa kháng thuốc là 21%. Tỉ lệ kháng 1 và 2 thuốc kháng lao cao ở nhóm bệnh<br /> nhân mới, trong khi tỉ lệ kháng từ 3 thuốc trở lên lại tập trung ở nhóm bệnh nhân có tiền căn điều trị lao. Tỉ lệ<br /> kháng thuốc trong nghiên cứu là cao hơn hẳn so với tỉ lệ kháng thuốc trong dân số chung của Việt Nam.<br /> Kết luận: Bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV có tỉ lệ kháng thuốc quá cao vì vậy nên thực hiện kháng sinh đồ<br /> lao cho tất cả đối tượng bệnh nhân lao phổi AFB(+) đồng nhiễm HIV và chương trình chống lao quốc gia nên xem<br /> xét lại các phát đồ chống lao dành cho bệnh nhân lao/HIV, nhất là phác đồ tái phát.<br /> Từ khóa: Lao phổi, AFB(+), HIV, kháng thuốc, tái phát, lao phổi/HIV, lao/HIV.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> THE CHARACTERISTICS OF FIRST LINE TUBERCULOSIS DRUG RESISTANCE IN SMEAR<br /> POSITIVE PULMONARY TUBERCULOSIS COINFECTED WITH HIV PATIENTS AT PHAM NGOC<br /> THACH HOSPITAL.<br /> Le Hong Ngoc, Le Van Nhi, Phạm Long Trung, Le Hong Van<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 193 - 197<br /> Background: Tuberculosis is the leading cause of death in HIV patients. Some studies show that the<br /> tuberculosis drug resistant rate of TB/HIV patient was higher than that of patients without HIV. Currently in<br /> Vietnam, we do not have any research about the TB drug resistant rate of smear positive pulmonary tuberculosis<br /> co-infected HIV patients.<br /> Method: A total number of 198 patients smear positive pulmonary tuberculosis co-infected with HIV having<br /> DST results hospitalized Pham Ngoc Thach Hospital from 1/2009 - 12/2009 were taken into the study. Out of<br /> <br /> * Bộ môn Lao – Đại học Y Dược TPHCM ** Bộ môn Nội Tổng Quát – Đại học Y Dược TPHCM<br /> *** Bộ môn Lao – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch<br /> Tác giả liên lạc: BS Lê Hồng Ngọc ĐT: 0908 562 040,<br /> email: christiengoc@yahoo.com<br /> <br /> Chuyên Đề Nội Khoa II<br /> <br /> 193<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012<br /> <br /> 198 patients, 105 patients resist to at least one first line TB drug.<br /> Results: The overall resistance rate is 53%, the resistance of new patients is 48% and of previously treated<br /> patients is 67%. The overal single drug-resistant TB rate is 19%, multi-drug resistance was 21%. The resistant<br /> rate of 1 or 2 drugs is higher in new patients, while the resistant rate from 3 drugs is higher in previously treated<br /> patients. The TB drug resistance rate in our study was higher than that in Vietnam.<br /> Conclusion: Since the drug resistance rate is too high in smear positive pulmonary tuberculosis co-infected<br /> HIV, the drug susceptibility testing should be done for every AFB(+)/HIV patient and the National TB control<br /> Programs regiment for TB/HIV patients should be revised, especially the relapse regimen.<br /> Keywords: Drug resistance tuberculosis, HIV, smear positive, tuberculosis, resistance rate, recurrence,<br /> TB/HIV, drug resistance.<br /> Nghiên cứu cắt ngang hồi cứu.<br /> MỞ ĐẦU<br /> Kháng thuốc lao không phải là một hiện<br /> tượng mới xuất hiện gần đây. Hiện tượng đề<br /> kháng thuốc lao được phát hiện sớm ngay sau<br /> khi Streptomycine được Waksman đưa vào điều<br /> trị bệnh lao ở người vào năm 1944. Người ta<br /> nhận thấy sau khi điều trị lao chỉ bằng một loại<br /> thuốc thì có sự cải thiện nổi bật về triệu chứng<br /> lâm sàng của bệnh nhân cùng với sự giảm<br /> nhanh số lượng vi khuẩn lao trong đàm. Tuy<br /> nhiên, số lượng vi khuẩn lao thường sớm tăng<br /> lại và tình trạng bệnh nhân xấu đi. Kháng thuốc<br /> lao được xác định nhờ kháng sinh đồ lao cho<br /> thấy trực khuẩn lao có thể sống được trong ống<br /> nghiệm dưới sự hiện diện của một hay nhiều<br /> thuốc kháng lao.<br /> <br /> Cỡ mẫu<br /> 198 bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV có kết<br /> quả kháng sinh đồ lao nhập viện bệnh viện<br /> Phạm Ngọc Thạch từ tháng 1/2009 – 12/2009.<br /> <br /> Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ kháng<br /> thuốc lao ở bệnh nhân lao – HIV(+) cao hơn ở<br /> bệnh nhân lao – HIV(-)(1,5,7,8). Tuy nhiên, tại Việt<br /> Nam, vẫn chưa có nghiên cứu nào cho biết tỷ lệ<br /> kháng thuốc lao ở bệnh nhân lao phổi<br /> AFB(+)/HIV liệu có cao hơn tỷ lệ đó ở nhóm<br /> bệnh chung hay không. Vì vậy, chúng tôi thực<br /> hiện nghiên cứu này nhằm đưa ra một số thông<br /> tin ban đầu về tỷ lệ kháng thuốc lao hàng thứ<br /> nhất ở bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV tại bệnh<br /> viện Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện đầu ngành về<br /> lao và bệnh phổi, hy vọng góp phần nào định<br /> hướng cho các bác sĩ lâm sàng quyết định thực<br /> hiện kháng sinh đồ lao ở nhóm đối tượng bệnh<br /> nhân này.<br /> <br /> Tiêu chuẩn loại trừ<br /> Không thỏa các điều kiện trên; nhỏ hơn 18<br /> tuổi; bệnh nhân soi đàm AFB(+) nhưng cấy đàm<br /> âm tính; kết quả cấy đàm dương tính nhưng<br /> định danh không phải là M.tuberculosis.<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Thiết kế nghiên cứu<br /> <br /> 194<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Tất cả bệnh nhân lao phổi AFB(+)/HIV(+) từ<br /> 18 tuổi trở lên có kết quả kháng sinh đồ lao<br /> nhập viện bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ tháng<br /> 1/2009 – 12/2009.<br /> Tiêu chuẩn chọn bệnh<br /> Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là lao<br /> phổi AFB(+) có kết quả kháng sinh đồ lao và<br /> có xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán<br /> nhiễm HIV (+).<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Các đối tượng nghiên cứu sau khi được khai<br /> thác hành chính, tiền căn, bệnh sử, thăm khám<br /> lâm sàng cũng như các kết quả xét nghiệm, đặc<br /> biệt là kết quả kháng sinh đồ lao được chia<br /> thành 2 nhóm: nhóm bệnh nhân mới và nhóm<br /> bệnh nhân có tiền căn điều trị lao. So sánh đặc<br /> điểm dân số học, lâm sàng, cận lâm sàng ở<br /> nhóm bệnh nhân mới kháng thuốc và nhóm<br /> bệnh nhân mới nhạy cảm thuốc; so sánh đặc<br /> điểm dân số học, lâm sàng, cận lâm sàng ở<br /> nhóm bệnh nhân có tiền căn điều trị lao kháng<br /> <br /> Chuyên Đề Nội Khoa II<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ bản của Số 1 * 2012<br /> thuốc và nhóm bệnh nhân có tiền căn điều trị<br /> lao nhạy cảm thuốc.<br /> Các số liệu được xử lý thống kê bằng phần<br /> mềm SPSS 17.0. Sự tương quan khảo sát bằng<br /> phép kiểm 2 (hiệu chỉnh Yates nếu tần số lý<br /> thuyết
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2