Đại cương về máy điện một chiều

Chia sẻ: Le Van Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
460
lượt xem
149
download

Đại cương về máy điện một chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về máy điện một chiều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại cương về máy điện một chiều

  1. Ch−¬ng 7 §¹i c−¬ng vÒ m¸y ®iÖn mét chiÒu 7.1 CÊu t¹o cña m¸y ®iÖn 1 chiÒu. CÊu t¹o cña m¸y ®iÖn mét chiÒu nh− h×nh 2.1 H×nh 2.1 MÆt c¾t däc vμ ngang cña mét m¸y ®iÖn mét 1. PhÇn tÜnh (Stato) PhÇn tÜnh cña m¸y ®iÖn 1 chiÒu gåm c¸c bé phÇn sau: a) Cùc tõ chÝnh §©y lμ bé phËn sinh ra tõ tr−êng chÝnh trong m¸y, nã bao gåm: - Lâi cùc tõ: H×nh d¹ng nh− h×nh 2.1, cã thÓ lμm b»ng thÐp khèi v× dÉn tõ 1 chiÒu. Tuy nhiªn ®Ó gi¶m kÝch th−íc, ngμy nay nã ®−îc lμm b»ng thÐp kü thuËt ®iÖn (KT§) c¸n l¹nh kh«ng ®¼ng h−íng. - D©y quÊn cùc tõ chÝnh. §−îc lμm b»ng d©y dÉn trßn cã bäc c¸ch ®iÖn hoÆc d©y dÉn tiÕt diÖn chö nhËt quÊn ®Þnh h×nh råi H×nh 2.2 Cùc tõ lång vμo th©n cùc tõ. C¸c d©y quÊn kÝch thÝch ®Æt trªn c¸c cùc tõ chÝnh th−êng ®−îc nèi nèi tiÕp víi nhau. b) Cùc tõ phô. §©y lμ bé phËn dïng ®Ó c¶i thiÖn ®æi chiÒu. - Lâi cùc cã thÓ lμm b»ng thÐp khèi - D©y quÊn cùc tõ phô, ®Æt trªn cùc tõ phô vμ nèi nèi tiÕp víi d©y quÊn phÇn øng qua c¸c chæi than. Cùc tõ phô ®−îc bè trÝ xen kÎ víi cùc tõ chÝnh. c) G«ng tõ. Lμm m¹ch dÉn tõ, nèi liÒn c¸c cùc tõ chÝnh vμ phô, ®ång thêi lμm vá m¸y. M¸y nhá vμ võa g«ng tõ lμm b»ng thÐp tÊm, m¸y lín lμm b»ng thÐp ®óc. d) C¸c bé phËn kh¸c. - N¾p m¸y: §Ó che ch¾n c¸c vËt ngoμi r¬i vμo m¸y vμ lμm gi¸ ®ë æ bi - C¬ cÊu chæi than: Hép chæi than vμ chèi than ®−îc cè ®Þnh trªn n¾p m¸y M¸y ®iÖn 2 37
  2. 2. PhÇn quay (Roto) a) Lâi thÐp phÇn øng. H×nh 2.3 L¸ thÐp phÇn øng H×nh 2.4 R·nh lái thÐp §©y lμ bé phËn dÉn tõ xoay chiÒu, nªn lμm b»ng thÐp KT§, dμy 0,35 - 0,5. Trªn lâi thÐp cã dËp r·nh ®Ó bè trÝ d©y quÊn phÇn øng. M¸y nhá vμ võa cã læ th«ng giã h−íng trôc, m¸y lín cßn cã kªnh th«ng giã h−íng kÝnh, h×nh 2.3. b) D©y quÊn phÇn øng. §©y lμ bé phËn tham gia trùc tiÕp qu¸ tr×nh biÕn ®æi n¨ng l−îng ®iÖn tõ, nã ®−îc ph©n bè trong c¸c r·nh cña lâi thÐp phÇn øng, h×nh 2.4. D©y quÊn phÇn øng ®· xÐt ë ch−¬ng 1. c) Cæ gãp. §©y lμ bé phËn ®Ó ®æi chiÒu dßng ®iÖn hay cã thÓ coi nã lμ bé chØnh l−u c¬ khÝ. Cæ gãp bao gåm c¸c phiÕn gãp lμm b»ng ®ång, ®−îc ghÐp vμ Ðp l¹i thμnh cæ gãp h×nh trô. Gi÷a c¸c phiÕn H×nh 2.5 PhiÕn gãp vμ cæ gãp gãp cã líp c¸ch ®iÖn b»ng mica dμy 0,4 - 1,2 mm. d) c¸c bé phËn kh¸c. - Trôc m¸y - Qu¹t giã 7.2 c¸c trÞ sè ®Þnh møc. §èi víi m¸y ®iÖn mét chiÒu c¸c trÞ sè ®Þnh møc bao gåm: - C«ng suÊt ®Þnh møc P®m (kW) - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m (V) - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m (A) - Tèc ®é ®Þnh møc n®m (vg/ph) C¸c th«ng sè kh¸c nh− kiÓu m¸y, ph−¬ng ph¸p vμ dßng ®iÖn kÝch thÝch... M¸y ®iÖn 2 38
  3. 7.3 Nguyªn lý lμm viÖc c¬ b¶n cña m¸y ®iÖn mét chiÒu. H×nh 2.6 S¬ ®å nguyªn lý lμm viÖc cña S¬ ®å nguyªn lý nh− h×nh 2.6. Nã gåm mét khung d©y abcd hai ®Çu nèi víi 2 phiÕn gãp, ®Æt trong tõ tr−êng cña nam ch©m vÜnh cöu N-S, hai chæi ®iÖn A vμ B ®Æt cè ®Þnh vμ tú s¸t lªn trªn 2 phiÕn gãp. Khi cho khung d©y quay, theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ trong c¸c thanh dÉn ab vμ cd sÏ c¶m øng ®−îc mét s.®.®. e = Blv (v) Trong ®ã: - B (T) lμ tõ c¶m cña nam ch©m N-S - l (m) lμ chiÒu dμi cña thanh dÉn - v (m/s) lμ vËn tèc dμi cña thanh dÉn T¹i thêi ®iÓm trªn h×nh 2.6 thanh dÉn ab n»m d−íi cùc N nªn s.®.® cã chiÒu h−íng tõ b ®Õn a, thanh dÉn cd n»m d−íi cùc S cã s.®.® chiÒu h−íng tõ d ®Õn c. Lóc nμy dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch ngoμi h−íng tõ chæi A (+) ®Õn chæi B (-). Khi khung d©y quay ®−îc 1/2 vßng, thanh dÉn cd lóc nμy n»m d−íi cùc N nªn chiÒu s.®.® vμ dßng ®iÖn h−íng tõ c ®Õn d, cßn trong thanh dÉn ab n»m d−íi cùc S vμ chiÒu e h−íng tõ a ®Õn b. Nh− vËy ë m¹ch ngoμi chæi A vÉn cã dÊu (+) vμ chæi B vÉn mang dÊu (-). Nh− vËy mÆc dÇu chiÒu cña s.®.® vμ dßng ®iÖn trong thanh dÉn thay ®æi nh−ng chiÒu cña chóng ë m¹ch ngoμi lμ kh«ng ®æi. Chæi A lu«n (+) vμ chæi B lu«n (-). Søc ®iÖn ®éng vμ dßng ®iÖn m¹ch ngoμi nh− h×nh 2.6b. §Ó cã s.®.® lÊy ra lín vμ Ýt ®Ëp m¹ch ta bè trÝ nhiÒu khung d©y nèi tiÕp vμ lÖch nhau 1 gãc nμo ®ã (d©y quÊn phÇn øng). Trªn ®©y lμ nguyªn lý lμm viÖc c¬ b¶n cña m¸y ph¸t ®iÖn. Nªu ta cho dßng ®iÖn 1 chiÒu ch¹y vμo chæi A (+) vμ ch¹y ra ë chæi B (-) th× dßng ®iÖn trong thanh dÉn d−íi cùc N lu«n h−íng tõ tr−íc ra sau, vμ dßng ®iÖn trong thanh dÉn d−íi cùc S lu«n h−íng tõ sau ra tr−íc v× vËy lùc (m«men) ®iÖn tõ do chóng sinh ra sÏ cã chiÒu kh«ng ®æi nªn nã lμm cho khung d©y quay víi mét chiÒu kh«ng ®æi. §ã lμ nguyªn lý lμm viÖc cña ®éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu. M¸y ®iÖn 2 39
Đồng bộ tài khoản