intTypePromotion=3

Đại số và Giải tích 11 nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 2

Chia sẻ: Gió Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

0
53
lượt xem
16
download

Đại số và Giải tích 11 nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Thiết kế bài giảng Đại số và Giải tích 11 nâng cao (Tập 1), phần 2 giới thiệu cách thiết kế bài giảng Đại số và giải tích 11 nâng cao về chủ đề tổ hợp và xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại số và Giải tích 11 nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 2

 1. Chifdtig: II TO H d P VA XAC SUAT Phan 1 ^mifsG vA9f D £ CUA cm/dii^G I. NOI DUNG Ndi dung chfnh eua chuong II: Quy tae ddm: Gidi thieu quy tac cgng va quy tac nhan va nhiing iing dung cua cac quy tdc nay. Hoan vi - ehinh hgp - td hgp : Day la ba quy tac ddm cu thd nhdm dd dem cac phdn tii cua tap hgp hffu han theo cac quy luat thii tu ggi la hoan vi, chinh hgp va td hgp. Nhi thiic Niu-ton : Nhdm tim he sd ciia mdt khai tridn (a + b)". Phep thit va bidn cd: Day la nhflng khai niem quan trgng cua xac sudt, Trong bai cdn dua ra nhiing quy tdc tfnh xac su&. Xae sudt cua cac bidn cd. II. MUG TIEU 1. Kie'n thurc Nam dugc toan bd kidn thiic co ban trong chuong da neu tren, cu thd : Hinh thanh nhflng khai niem mdi cd hen quan ddn cac quy tac ddm. Tfnh dugc sd cac td hgp, sd cac chinh hgp va sd cac hoan vi cua mdt taj hgp gdm n phdn tit. Phan biet dugc su khac nhau cua chinh hgp va td hop. • xay dung dugc khdng gian mdu, each xac dinh bidn cd va xac suat. 118
 2. 2. KT nang Suf dung thanh thao cdng thiic td hgp, chinh hgp va cac cdng thfle vd xae suat. • Ap dung tinh dugc cac bai toan cu thd. 3. Thai do Tu giac, tfch cue, ddc lap va chu ddng phat hien cung nhu luih hdi kien thfle trong qua trinh hoat ddng. Cdn than, chfnh xac trong lap luan va tfnh toan. Cam nhan duge thuc td eua toan hge, lihdt la ddi vdi xac sudt. III. CAU TAO COA CHUONG Ndi dung eua chuong gdm hai phdn du kidn duge thuc hien trong 21 tiet, phan phdi cu thd nhu sau : PM/iA.Tdhgp(8tidt) § 1. Hai quy tac ddm co ban 1 tidt §2. Hoan vi, chinh hgp va td hgp 3 tidt Luyen tap 2 tidt §3. Nhi thfle Niu-ton 1 tidt Luyen tap 1 tidt Phdn B. Xac sua't (11 tidt) §4. Bidn ed va xac sudt cua bien cd 2 tiet Luyen.tap 1 tidt §5. Cac quy tac tfnh xac sudt 2 tiet Luyen tap 2 tidt §6 Bidn ngdu nhien rdi rac 2 tidt Luyen tap 2 tidt 6n tap va kiem tra chuong 2 2 tidt 119
 3. Phan 2, CAC B A I i§iOAIV A. T 6 HOP §1. H a i q u y t a c deiii cd b a n (tiet 1) I. MUC TIEU 1. Kien thurc HS nam dugc: • Hai quy tac ddm co ban : quy tac cdng va quy tac nhan. • Bidt ap dung vao tiing bai toan : khi nao dung quy tdc cdng, khi nao diing quy tdc nhan. 2. KT nang Sau khi hge xong bai nay HS sfl dung quy tac dem thanh thao. Tfnh chfnh xae sd phdn tfl ciia mdi tap hgp ma sdp xdp theo quy luat nao dd (cgng hay nhan). 3. Thai do Tu giac, tfch cue trong hge tap. Bidt phan biet rd cac khai niem quy tac cdng, quy tdc nhan va van dung trong tflng trudng hgp cu the. Tu duy eac vdn dd cua toan hge mdt each Idgic va he thdng. II. CHUAN Bj cClA GV VA HS 1. Chuan bj cua GV - Chudn bi cac cau hdi ggi md. - Chudn bi hinh 2.1. Chudn bi phdn mau, va mdt sd dd dung khac. 2. Chuan bi cua HS Cdn dn lai mdt sd kidn thfle da hge vd td hop d ldp dudi. 120
 4. III. PHAN PHOI THOI Ll/ONG Bai nay chia lam 1 tidt. IV. TIEN TRINH DAY HOC A. DAT VAN DE Cdu hoi 1 Cd thd thanh lap dugc bao nhieu sd cd 3 chft sd khac nhau tfl cac chft sd 1, 2,3,4. GV Cho HS liet ke. Cdu hoi 2 Cho 10 chft sd, 0,1,...,9. Cd thd liet ke dugc tdt ca cac sd lap tfl 10 chft sd tren dugre khdng? GV: Ta thdy : Rdt khd liet ke. Do dd phdi cd mgt quy tdc didim sd cdc phdn tit cua mdt tap hgp. B. BAIMCII HOAT DONG 1 M6DAU • GV neu bai toan trong SGK. GV dat ra mdt vai cau hdi nhu sau: ?l| Hay vidt mdt sd mat khdu. GV chia ldp thanh 4 td, mdi td viet mdt so mat khdu, sau dd cho mdt ban trinh bay xem cac td cd trung nhau khdng? • Thuc hien [HIJ trong 3' Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cua HS Cdu hoi 1 Ggi y tra Idi ckn hdi 1 Hay vidt mgt sd mat khdu. Ir64j5, abcdeh, 123456,... 121
 5. Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cda HS Cdu hoi 2 Ggi y tra ldi cau hdi 2 Cd the liet ke duge cap ki tu Khdng thd Uet ke trong mdt thdi gian khdng? nhdt dinh. Cdu hoi 3 Ggi y tra ldi c^u hdi 3 Du doan sd m^t khdu? Khdng du doan dugc. HOAT DONG 2 1. Quy tac cdng • GV neu va thuc hien vf du 1. Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cda HS Cdu hoi 1 Ggi y tra ldi cau hdi 1 Cd bao nhieu each chgn tai Cd31 each chgn. ldp 11 A? Cdu hoi 2 Ggi y tra ldi ckn hdi 2 Cd bao nhieu each chgn tai Cd 22 each chon. ldp 12B? Cdu hoi 3 GcA y tra Idi c^u hdi 3 Tdt ca cd bao nhieu cadh 31+ 22 = 53 each chon. chgn. • GV neu khai niem quy tac cdng Gid sit mdt cdng viec cd the dugc thuc hien theo phuang dn A hodc phuang dn B. Cd n cdch thuc hien phuang dnAvdm cdch thuc hien phuang dn B. Khi dd cdng viec cd the dugc thitc hien bdi n + m cdch. Quy tac cdng bdi nhieu phucmg an Gid sic mdt cdng viec cd the dugc thuc hien theo mdt trong k phuang a« AJ, A2,..., A|j. Co nj each thuc hien phuang dnA^, n2 cdch thue hien phuang dn A2,... vd n^ cdch thuc hien phuang dn A.^. Khi do cdng viec cd the dugc thue hien bdi nj + n2 + • • • + n,j cdch. 122
 6. GV thuc hien vi du 2. Vf du nay chi mang tfnh minh hoa. • Thuc hidn [H2j trong 5'. Muc dich. Kidm tra xem hge sinh da biet van dung quy tac cdng hay chua. Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cda HS Cdu hoi 1 Ggi y tra ldi cau hdi 1 Cd bao nhieu de tai. 8 + 7 + 1 0 + 6 = 31 (each chgn). Cdu hoi 2 Ggi y tra Idi cau hdi 2 GV ddi sd va hdi xem cd HStutraldi. bao nhieu each chgn. • GV neu each phat bieu khac cua quy tac cdng neu trong chu y. Sdphdn tit cua tap hgp hitu hgn Xdugc ki hieu la |x| (hodc n(X)). Quy tdc cdng cd the dugc phdt bieu dudi dgng sau : Neu Ava Bid hai tap hgp hitu hgn khdng giao nhau thi sdphdn tilt cua A uB bdng sdphdn tit cua A cdng vdi so phdn tif cua B, tUc Id |AuB| = |A| + |B|. Quy tdc cdng cd thd md rdng cho nhidu hanh ddng. - Neu AJ, A2,..; A^ Id k tap hOu hgn vd A; n Aj = 0 vdi i ^ j (vdii,j = 1,..., k) thi\AiKj A2^ ...yJ A^.\=\AI\ + |A2| + " - + |A,^|. - Hai tap hgp A, B bdt ki thi\A u B| = | A|+|B| - | A n B| . HOAT DONG 2 2. Quy t^c nhan • GV hudng ddn HS thuc hien vf du 3, sfl dung hinh 2.1. Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cua HS Cdu hoi 1 Ggi y tra Idi cau hdi 1 Gia sfl tfl nha An ddn nha Cd 6.1 = 6 con dudng. Binh cd 1 con dudng thi tfl nha An ddn nha Cudng cd bao nhieu each chgn? 123
 7. Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cda HS Cdu hoi 2 Ggi y tra ldi c^u hdi 2 Hdi An cd bao nhieu each Cd 4. 6 = 24 each di tfl nha An qua nha chgn dudng di den nha Binh ddn nha Cudng. Cudng? • GV neu quy tdc nhan Gid sit mdt cdng viec ndo do bao gdm hai cdng dogn A vd B. Cdng dogn A cd the ldm theo n cdch. Vdi mdi cdch thuc hien cdng dogn A thi cdng dogn B cd the ldm theo m cdch. Khi do cdng viic cd the thuc Men theo nm cdch. f Thue hien |H3| trong 5' Muc dich. Kidm tra xem hge sinh da biet van dung quy tac nhan hay ehua. Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cda HS Cdu hoi 1 Ggi y tra ldi cau hdi 1 Mdi each dan nhan cd bao Viec lap mdt nhan ghd bao gdm 2 cdng nhieu cdng doan, hay kd ten doan. Cdng doan thfl nhdt la chgn 1 chft cae cdng doan dd. cai trong 24 chft cai. Cdng doan thfl hai la chgn 1 sd trong 25 sd nguyen duong nhd hon 26. Cdu hoi 2 Ggi y tra Idi cau hdi 2 Cd nhidu nhdt bao nhieu Cd nhidu nhdt la 24.25 = 600 chide ghd chide ghd dugc ghi nhan dugc ghi nhan khac nhau. khac nhau? • GV cho HS md rdng quy tdc nhan cd nhidu hanh ddng. Gid sit mdt cdng viec ndo dd bao gSm k cdng dognA^, A2,..., Aj^. Cdng dogn Aj cd the thue hien theo Uj cdch, cdng dogn A2 cd thi thuc hien theo n2 each,..., cdng dogn A^ cd the thuc hien theo ny. cdch. Khi dd cdng viec cd the thuc hien theo nin2 •••ny. cdch. 124
 8. • Thuc hien vf du 4 Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cda HS Cdu hoi 1 Ggi y tra ldi cau hdi 1 Mdi each lam mdt bidn sd xe Cd 6 cdng doan: Chgn 1 chft cai may cd bao nhieu cdng doan, trong 26 chft cai; cdng doan 2 chgn 1 hay kd ten cac cdng doan dd: chft sd, ed 9 each chgn, va 4 cdng doan cdn lai mdi cdng doan chgn 1 chft sd va cd 10 each chgn. > Ggi y tra Idi c^u hdi 2 Cdu hoi 2 Thed quy tac nhan, ta cd tdt ca Cd bao nhieu each lam mdt bidn sd xe may? 26. 9. 10. 10. 10. 10 = 2340000 (bien sd xe). • Thuc hien Vl du 5 Hoqt dpng cda GV Hoqt ddng cda HS Cdu hoi 1 Ggi y tra ldi cau hdi 1 Cd bao nhieu day gdm 6 kf ttt. Vl ed 26 + 10 = 36 each chon nen mdi kf tu hoac la mdt chft cai theo quy tae nhan, ta cd the lap duge (trong bang 26 chft cai) hoac la 36 day gdm 6 kf tu nhu vay. mdt chft sd (trong 10 chft sd tfl 0 ddn 9) Cdu hoi 2 Ggi y^tra ldi cau hdi 2 Cd bao nhieu day gdm 6 kf tu Vi mdi kf tu cd 26 each chgn nen ndi d cau>a) khdng phai la mat theo quy tac nhan, sd day gdm 6 ki tur khdu? khdng phai la mgt mat kh'du la 26 Cdu hoi 3 Ggi y tra ldi eSu hdi 3 Cd thd lap duge nhidu nhdt bao cd36^-26^ nhieu mat khdu? 125
 9. HOATD6NG4 TOMTATBAIHQC 1. - Gia sfl mdt cdng viec co thd dugc thuc hien theo phuong an A hoac phuong an fi. Cd n each thuc hien phuong an A va m each thue hien phuong an B. Khi dd cdng viec cd thd dugc thuc hien bdi n + m each. - Gia sft mdt cdng viec cd the dugc thuc hien theo mdt trong ^phuong anAj, A2,..., Ajj. Cd Wj each thuc hien phuong anAj, n2 cdch thuc hien phuong an A2,... va n^ each thue hien phuong an Aj^. Khi dd cdng viec ed the dugc thuc hien bdi Uj + n2 + • • • + nj^ each. 2. - Gia sfl mgt cdng viec nao dd bao gdm hai cdng doan A va B. Cdng doan A cd thd lam theo n each. Vdi mdi each thuc hien cdng doan A thi cdng doan B cd the lam theo m each. Khi dd cdng viec cd thd thuc hi6n theo nm each. - Gia sfl mdt cdng viec nao dd bao gdm k cdng doan Aj, A2,..., Aj^. Cdng doan AJ cd thd thue hien theo Uj each, cdng doan A2 cd the thuc hien theo n2 each,..., cdng doan Aj^ cd thd thuc hien theo n^ each. Khi dd cdng viec cd the thuc hien theo njn2... Uj^ each. BOAT DONG 3 MOT S6 CAU HOI TRAC NGHI£M Cdu 1. Mdt bai tap gdm 2 cau, hai cau nay cd cac each giai khdng lien quan den nhau. Cau 1 cd 3 each giai, cau 2 cd 4 each giai. So each giai dd thuc hien eac cau trong bai toan tren la tren la (a) 3; (b) 4; (c)5; (d)6. Trd ldi. Chgn (c). Cdu 2. DQ giai mdt bai tap ta cdn phai giai hai bai tap nhd. Bai tap 1 cd 3 each giai, bai tap 2 cd 4 each giai. Sd cac each giai dd hoan thanh bai tap tren la (a) 3; (b)4; (c)5; (d)6. Trd ldi. Chgn (d). 126
 10. Cdu 3. Mdt Id hang duge chia thanh 4 phdn, mdi phdn duge chia vao 20 hop khac nhau. Ngudi ta chgn 4 hop dd kidm tra chdt lugng. Sd each chgn la (a) 20.19.18.17; (b) 20 + 19 +18 + 17; (c) 80.79.78.77 ; (d) 80 + 79 + 78 + 77. Trd ldi. Chgn (e). Cdu 4. Cho cac chft sd: 1, 3, 5, 6,*8. Sd cac sd chan cd 3 chft sd khac nhau cd duoc tfl cac sd tren la: (a) 12; (b) 24; (e) 20; (d) 40. Trd ldi. Chgn (b). Cdu 5. Cho cae chft sd: 1, 3, 5, 6, 8. So cae sd chan cd 4 chft sd khac nhau cd dugc tfl cac sd tren la: (a) 4.3.2; (b) 4 + 3+ 2; (c) 2.4.3.2; (d) 5.4.3.2. Trd ldi. Chgn (c). Cdu 6. Cho cac chft sd: 1, 3, 5, 6, 8. Sd cac sd le cd 4 chfl sd khac nhau cd dugc tfl cac sd tren la: (a) 4.3.2; (b)4 + 3+2; (c) 3.4.3.2 ; (d) 5.4.3.2. Trd ldi. Chgn (e). Cdu 7. Mdt ldp hge cd 4 td, td 1 cd 8 ban, ba td cdn lai cd 9 ban. a) Sd each chgn mgt ban lam 1 ^ trudng la (a) 17; (b) 35; (c) 27; (d) 9. Trd ldi. Chgn (b). b) Sd each chgn mdt ban lam ldp trudng sau dd chgn 2 ban ldp phd la (a) 35. 34.32; (b) 35+ 34+ 33; (c) 35.34; (d) 35.33. Trd ldi. Chgn (a). 127
 11. c) Sd each chgn 2 ban trong mdt td lam true nhat la (a) 35. 34; (b) 7.8 + 3.8.9; (e) 35+34; (d) 35.33. Trd ldi. Chon (h). HOAT DONG 6 HircJNG DAN B AI TAP SACH GIAO KHOA Bdi 1 Hudng ddn. Sfl dung cac phuong phap ddm sd phdn tfl cfla mdt tap hgp. Thep quy tac cdng, ta cd 5 + 4 = 9 each chgn ao so mi. Bdi 2 Hudng ddn. Sfl dung quy tae nhan. Chft sd hang chuc cd the chgn trong cac chft sd 2, 4, 6, 8; do do cd 4 each chgn. Chft sd hang don vi cd thd chgn trong eac chft sd 0, 2,4,6, 8; do dd cd 5 each chgn. Vay theo quy tac nhan, ta cd 4.5 = 20 sd co hai chft sd ma hai chft sd cfla nd deu chan. Bdi 3 Hudng ddn. Sfl dung quy tac nhan va quy tac cdng. a) Theo quy tdc cgng, ta cd 280 + 325 = 605 (each chgn). b) Theo quy tac nhan, ta cd 280.325 = 91000 (each chgn). Bdi 4 Hudng ddn. Sfl dung quy tac nhan va quy tac cdng. a) Cd 4.4.4.4 = 256 (sd cd bdn chft sd). b) Ndu yeu cdu cae chft sd khac nhau thi cd 4.3.2.1 = 24 (sd). 128
 12. §2. Hoan vi - Chmh hdp - To hdp (tiet 2, 3, 4) I. MUC TIEU 1. Kien thiirc HS nam dugc: Khai niem hoan vi, cdng thfle tfnh so hoan vi cua mdt tap hgp gdm n phdn tfl. HS cdn hidu dugc each chiing minh dinh If ve sd cac hoan vi. Khai niem chinh hgp, cdng thfle tfnh sd cae ehinh hgp chap k cua n phdn tfl. • HS cdn hidu dugc each chihig minh dinh If vd sd cae chinh hgp chap k cua n phdn tfl. Khai niem td hgp, sd cac td hgp chap k cua n phdn tfl. • HS cdn hidu dugc each chiing minh dinh li vd sd eac td hgp chap k cua n phdn tfl. HS phan biet dugc khai niem : Hoan vi, td hop va chinh hgp. 2. KT nang Phan biet dugc td hgp va ehinh hgp bang each hidu sap xdp thfl tu va khdng thfl tu. Ap dung dugc eac cdng thfle tfnh sd eac chinh hgp, sd cac td hgp chap k cua n phdn tfl, sd cae hoan vi. Nam chac cac tfnh chdt cua td hgp va chinh hgp. 3. Thai do Tu giac, tfch cue trong hge tap. Bidt phan biet rd cac khai niem co ban va van dung trong tflng trudng hgp, bai toan eu thd. Tu duy cac vdn dd cua toan hge mgt each Idgic, thuc te va he thd'ng. 129
 13. II. CHUAN B! CUA GV VA HS 1. Chuan bj cua GV Chudn bi cae eau hdi ggi md. Chudn bi phdn mau va mdt sd dd dung khac. 2. Chuan bj cua HS • Cdn dn lai mdt sd kidn thfle da hge vd quy tac cdng va quy tdc nhan. 6n tap lai bai 1. III. PHAN PHOI THOI LUONG Bai nay chia lam 3 tiet: Tiet 1: TU ddu den hit muc 2. Tiet 2 : Tiep theo den hit muc 3. Tiet 3 : Tiep theo den hit muc 4 vd bdi tap. IV. TIEN TRINH DAY HOC A. B A I CU Cdu hoi 1 Hay nhae lai quy tac cdng. Cdu hoi 2 Hay nhae lai quy tac nhan CduMoi 3 Phan biet quy tdc cgng va quy tdc nhan. B. B A I Mdi HOATDdNGl 1. Hoan vi a) Hodn vi Id gi • GV neu va hudng ddn HS thuc hien vf du 1. GV cho HS didn va chd trdng theo each eua minh, sau Ao liet ke lai. Giai Cac kdt q uacd'thd Nhdt Nhi , * Ba 130
 14. • Neu dinh nghia Cho tdp hgp Acdn(n> 1) phdn tic. Khi sdp xip n phdn tie ndy theo mdt thU tu, ta dugc mdt hodn vi cdc phdn tA cua tap A (ggi tdt la mdt hodn vi cda A). • Thue hien [HIJ trong 5' Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cda HS Cdu hoi 1 Ggi y tra Idi c^u hdi 1 Hay kd mdt vai hoan vi. GV cho HS kd va kdt luan. Cdu hoi 2 Ggi y tra ldi c^u hdi 2 Hay kd tam hoan vi. GVchoHSkd. b) Sdcdc hodn vi • GV neu vdn dd ?l| Mdt tap hgp cd 1 phdn tfl cd bao nhieu hoan vi? ?2| Mdt tap hop cd 2 phdn tfl cd bao nhieu hoan vi? ?3| Mdt tap hgp cd 3 phdn tfl cd bao nhieu hoan vi? • GVneu dinh ll 1: Sdcdc hodn vi cua mdt tap hgp cd n phdn tii la ?^ = nt = n(n-l)(n-2)...l. • GV hudng ddn HS chiing minh dua vao quy tac nhan. • GV ndu vf du 2, vi du nay chi mang tfnh minh hoa. • ThiJfc hien |H2J trong 5'. Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cda HS Cdu hoi 1 Ggi y tra Idi c^u hdi 1 Viec thanh lap cac sd cd la mdi viec lap sd la mdt hoan vi. hoan vi khdng? 131
 15. Hoqt dpng cda GV Hoqt dpng cda HS Cdu hoi 2 Ggi y tra ldi cdu hdi 2 Cd thd lap dugc bao nhieu Cd thd lap dugc 5! = 120 sd cd 5 chft sd hoan vi. khac nhau. HOAT DONG 2 2. Chinh hgp a) Chinh hgp la gi • GV neu cau hdi: Cho mdt tap hgp A gdm n phdn tfl. Viec chgn ra k phdn tfl dd sap xep ed thfl tu ?4| Neu k = n, ta duge mdt sdp xdp ggi la gi? ?5| Ndu k < n, ta dugc mdt sap xdp ggi la gi? • GV neu vf du 3 va hudng ddn HS thuc hien. • GV neu dinh nghia , Cho tap hgp A gom n phdn tic vd sd nguyen A vofl < k < n. Khi lay ra k phdn tit cua A vd sdp xep chdng theo mdt thU tti, ta dugc mdt chinh hgp chap k cda n phdn tit cda A (ggi tdt la mot chinh hgp chdp k cua A). ?6 Hai chinh hgp khac nhau la gi?' ?7| Chinh hgp khac hoan vi d didm nao? • Thuc hien [H3J trong 5' Hoqt dpng cda GV Hoqt ddng cda HS Cdu hoi 1 Ggi y tra Idi cau hdi 1 Liet ke so cac chinh hgp chap (a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (b, c), (c, b). 2 cua 3 phdn tfl dd. Cdu hoi 2 Ggi y tra Idi cau hdi 2 Cd bao nhieu chinh hgp? Co 6 chinh hgp. 132
 16. • GV neu nhan xdt: Hai chinh hgp khdc nhau khi vd chi khi hodc cd it nhdt mdt phdn tic cda chinh hgp ndy md khdng la phdri tic cua chinh hgp kia, hodc cdc phdn tit cua hai chinh hop gidng nhau nhung dugc sdp xip theo thit tu khdc nhau. b) So cdc chinh hgp • GV neu vf du 4 va cho HS thuc hien. • GV neu dinh If Kf hieu An la sd cae ehinh hgp chap k cua n phdn tfl (1 < k < n). Ta cd dinh If sau day : DjNH U Sdcdc chinh hgp chdp k eua mdt tap hgp cd n phdn tit (1
 17. ?9 Aj;iadungkhik>n. (a) Dung; (b) Sai. ?10 A„ la dung khi k < n. (a) Dung; (b) Sai. ?11 A„ = P„. (a) Dung; (b) Sai. HOAT DONG 3 3. Td hgp a) To hgp Id gi? • GV neu dinh nghia. Gid sit tap Aeon phdn tit (n >1). Mdi tap con gom k phdn tut cua A ditgc ggi la mdt td hgp chdp k cua n phdn tiic dd cho • Thuc hien |H4| trong 3'. Hoqt dpng cda GV Hoqt ddng cda HS Cdu hoi 1 Ggi y tra ldi cau hdi 1 Liet ke eac td hgp chap 3 cua A. {a,b,c}, {a,c,d}, {a,b, dj, {b,c,d}. Cdu hoi 2 Ggi y tra ldi cau hdi 2 Cd bao nhieu td hgp? Cd 4 td hgp b) Sdcdc to hgp • GV neu cac cau hdi: ?12| Hai td hgp khac nhau la gi? ?13| Td hgp chap k cua n khac chinh hgp chap k cua n la gi? • GV neu dinh li Kf hieu Cn la sd cac td hgp chap k cua n phdn tfl (0 < k < n). Ta cd dinh If sau day. 134
 18. DINH Lf 3 Sdcdc tdhgp chap k cda mdt tap hoped nphdn tic(l
 19. P„=n(n-l)...2.1. 2. Cho tap hgp A gdm n phdn tfl (« > 1). Kdt qua cua viec ldy k phdn tfl khac nhau tfl n phdn tfl cua tap hgp A va sdp xdp chflng theo mdt thfl tu nao dd duge ggi la mdt chinh hgp chdp k cda n phdn tu: da cho. An la sd eac chinh hgp chap k ciia n phdn tfl (l
 20. (a) 3! + 2! = 8; (b) 3!.2! = 12; (c)5!; (d)Ai. Trd ldi. Chgn (b). e) Sd each sap xdp dd hai ban nft diing kd nhau la : (a) 3! + 2! = 8; (b) 3!.2! = 12; (c)2!x2!x3!; (d)A^. Trd ldi. Chgn (e). d) Sd each sap xdp dd hai ban nam diing ke nhau la : (a) 3!+ 2! = 8; J (b) 3! x 2! + 2! x 2! x 3!; = 12; (c)2! x 2 ! x 3 ! ; (d)A|. Trd ldi. Chgn (b). e) Sd each ldy ra 1 ban nam va 1 ban nfl la : (a) 2; (b)C§; (c)5; (d)3. Trd ldi. Chon (c). f) Sd each ldy ra 2 ban nam va 1 ban nft la : (a) 2; (b)Ci; (c)5; (d)3. Trd ldi. Chgn (c). g) Sd each ldy ra 1 ban nam va 1 ban nft la : (a) 2; (b)C|; (c)5; (d)3. Trd ldi. Chgn (c). Mgt ldp hge cd 20 ban nam va 15 ban nft. a) Sd each ldy ra 4 ban nam va 4 ban nft di thi dau thd thao la : (a)C^o; (h)C\y, 137

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản