Dàn trang với Quarkxpress

Chia sẻ: Trần Bảo Quyên Quyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

4
1.496
lượt xem
324
download

Dàn trang với Quarkxpress

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay cùng với sự phát triển chung của xã hội, các trang trình bày, các ấn phẩm cũng phải đẹp hơn, kỹ thuật hơn, chuyển tải nội dung tốt hơn. Với QuarkXPress là phần mềm chế bản điện tử, hay còn gọi là ch-ơng trình dàn trang. Bạn có thể dùng nó để tạo bất kỳ loại ấn phẩm nào, từ mẫu danh thiếp trắng - đen đơn giản cho đến tờ tạp chí đủ màu đầy sức thu hút.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dàn trang với Quarkxpress

 1. Dàn trang với Quarkxpress  
 2. Dμn trang víi QuarkXPress BμI 1: nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n I. Giíi thiÖu vÒ QuarkXPress: Ngμy nay cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña x· héi, c¸c trang tr×nh bμy, c¸c Ên phÈm còng ph¶i ®Ñp h¬n, kü thuËt h¬n, chuyÓn t¶i néi dung tèt h¬n. Víi QuarkXPress lμ phÇn mÒm chÕ b¶n ®iÖn tö, hay cßn gäi lμ ch−¬ng tr×nh dμn trang. B¹n cã thÓ dïng nã ®Ó t¹o bÊt kú lo¹i Ên phÈm nμo, tõ mÉu danh thiÕp tr¾ng - ®en ®¬n gi¶n cho ®Õn tê t¹p chÝ ®ñ mμu ®Çy søc thu hót. Søc m¹nh cña QuarkXPress n»m ë kh¶ n¨ng hç trî vμ xö lý ¶nh nhËp mμu, trau chuèt tõng chuçi ký tù còng nh− lμm viÖc víi c¸c khèi v¨n b¶n lín, víi tÝnh chÝnh x¸c vμ tèc ®é thi hμnh ®¸ng kinh ng¹c. QuarkXPress kh«ng ®¬n gi¶n lμ mét c«ng cô. Nã cung cÊp m«i tr−êng ho¹t ®éng gióp kÝch thÝch n¨ng lùc s¸ng t¹o vμ gia t¨ng hiªô suÊt lμm viÖc cña ng−êi sö dông. B¹n sÏ thÊy ®©y lμ ®©y lμ ch−¬ng tr×nh chÕ b¶n −u viÖt vμ tinh vi nhÊt. II. CÊu h×nh tèi thiÓu ®Ó cμi ®Æt QuarkXPress 5.0: §Ó cã thÓ sö dông ®−îc XPress trªn m«i tr−êng Windows, cÇn trang bÞ phÇn cøng víi cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau: Microsoft Windows95, Windows NT4.0 … Bé vi xö lý tõ 486 trë lªn. Bé nhí RAM 12MB. §èi víi c¸c tμi liÖu dμi hay cã tÝnh ®å ho¹ cao cã thÓ cÇn nhiÒu bé nhí RAM h¬n… VGA hay bé ®iÒu khiÓn mμn h×nh cã ®é ph©n gi¶i cao. Chuét Windows hay thiÕt bÞ trá kh¸c C¸c yªu cÇu trªn ®©y dμnh cho cμi ®Æt tèi thiÓu vμ sö dông XPress trªn m«i tr−êng Windows vμ c¸c øng dông chÕ b¶n s¬ ®¼ng. Bé vi xö lý nhanh h¬n vμ nhiÒu bé nhí RAM h¬n sÏ t¨ng tèc ®é ch−¬ng tr×nh. III. Khëi ®éng QuarkXPress : B−íc 1: C¸ch 1: NhÊp ®óp phÝm tr¸i chuét vμo biÓu t−îng QuarkXPress => trªn mμn h×nh desktop cña Windows C¸ch 2: Vμo Start/Programs/QuarkXPress 5.0. Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn => 1
 3. Dμn trang víi QuarkXPress B−íc 2: NhÊp chuét vμo môc chän FOREDUCATIONAL Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ cña ch−¬ng tr×nh QuarkXPress Thanh tiªu ®Ò Menu Thanh c«ng cô Measuremet palette Thanh c«ng cô chøa tÊt c¶ c¸c c«ng cô mμ b¹n sÏ sö dông cho tÊt c¶ c«ng viÖc dμn trang muèn Èn /hiÖn thanh c«ng cô chóng ta thùc hiÖn nh− sau: Vμo menu View/Tools/Hide Tools hoÆc nhÊn phÝm F8 V× hiÖn t¹i ch−a cã Document nμo ®−îc më nªn Measurement palette kh«ng cã g× ®Ó tÝnh to¸n, do ®ã nã hoμn toμn trèng, muèn Èn/hiÖn thanh nμy chóng ta vμo menu View/Show Measurement hoÆc nhÊn F9. C¸ch sö dông thanh c«ng cô: Item Content Lμ mét trong ch−¬ng tr×nh ®Çu tiªn giíi thiÖu c¸c Rotation Zoom thanh c«ng cô di ®éng. §ã lμ : Text Box Tools, Measurement, Picture Box Document Layout, Style Table sheets, Color, Lists, Profile Line Information, Trap Information Line Text-Path vμ index … Linking Unlinking 2 Scrisso
 4. Dμn trang víi QuarkXPress XPress ghi nhí thanh c«ng cô nμo ®ang hiÓn thÞ vμ hiÓn thÞ ë ®©u khi b¹n tho¸t khái ch−¬ng tr×nh. LÇn khëi ®éng XPress kÕ tiÕp, nã sÏ tr¶ l¹i c¸c thanh c«ng cô vÒ l¹i cÊu h×nh ®ã. B¹n cã thÓ giÊu hay cho hiÓn thÞ thanh c«ng cô b»ng c¸ch vμo menu View/Show hoÆc Hide hoÆc dïng phÝm nãng t−¬ng ®−¬ng. a. Thanh c«ng cô (Tools): Èn hiÖn thanh c«ng cô Tools Vμo menu View/Tools/Hide Tools hoÆc nhÊn phÝm F8. b. Chøc n¨ng cña c¸c c«ng cô: Item: Lùa chän, ®Þnh cì, t¸i ®Þnh d¹ng, di chuyÓn tÊt c¶ c¸c lo¹i phÇn tö vμ c¸c chøc n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n. Content: Cho phÐp b¹n lùa chän, so¹n th¶o, xö lý v¨n b¶n vμ h×nh ¶nh trong c¸c hép. Rotation: Xoay hép vμ c¸c phÇn tö kh¸c . Zoom: Thay ®æi tû lÖ khung nh×n Text Box: T¹o d¹ng hép v¨n b¶n Picture Box: T¹o hép h×nh ¶nh Table: T¹o b¶ng Line: T¹o ®−êng th¼ng hoÆc ®−êng cong theo gãc ®é bÊt kú Line Text-Path: T¹o ®−êng dÉn cã thÓ gi÷ ®−îc khèi v¨n b¶n. Linking: Liªn kÕt c¸c hép v¨n b¶n. Unlinking: T¸ch rêi c¸c hép v¨n b¶n. c. Thanh c«ng cô Measurements : Èn/hiÖn thanh c«ng cô Measurements Vμo menu View/Show Measurements hoÆc nhÊn phÝm F9 . Thanh c«ng cô nμy chøa c¸c x¸c lËp gióp thay ®æi kÝch th−íc , vÞ trÝ cña hép, ®iÒu chØnh néi dung cña hép v¨n b¶n vμ h×nh ¶nh, font ch÷ … khi so¹n th¶o. IV. T¹o mét file míi: B−íc 1: Vμo menu File/New/Document hoÆc nhÊn Ctrl+N. =>Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ New Document: 3
 5. Dμn trang víi QuarkXPress B−íc 2: ThiÕt lËp trang Size: Chän kÝch th−íc : =>sau khi chän kÝch th−íc, sè ®o cña trang ®−îc hiÓn thÞ trong hép Width vμ Height. Width: thiÕt lËp chiÒu ngang cña trang Height: thiÕt lËp chiÒu däc cña trang. Hai chiÒu ngang vμ däc ®Òu ®−îc thiÕt lËp trong ph¹m vi tõ 1 ®Õn 48 inch. Khi b¹n nhËp gi¸ trÞ vμo hai hép nμy th× trong Page size sÏ tù ®éng ®−îc thiÕt lËp lμ Custom. Khi muèn nhËp c¸c gi¸ trÞ cã ®¬n vÞ kh¸c víi ®¬n vÞ ®ang ®−îc hiÓn thÞ trong hép tho¹i, b¹n cã thÓ dïng ch÷ viÕt t¾t sau: Gi¸ trÞ Ch÷ viÕt t¾t Inch In hay ‘’ Inch(thËp ph©n) In hay mét sè thËp ph©n Pica P Point Pt Milimet Mm Centimet Cm Cicero C Agate Ag Orientation: Tuú chän thiÕt lËp trang cho c¶ 2 h−íng: Portrait: h−íng trang däc Landscape: h−íng trang ngang Facing Pages: H·y sö dung tuú chän nμy nÕu dμn trang theo d¹ng s¸ch th«ng th−êng, víi sù tån t¹i cña trang bªn tr¸i vμ trang bªn ph¶i. ViÖc chän Facing Pages cho phÐp xem trang theo tõng cÆp, trong ph¹m vi cöa sæ cña Xpress, ®ång thêi cho phÐp thiÕt lËp tuú chän kh¸c. ThiÕt lË c¸c cét: Column: nhËp sè cét cÇn t¹o trong ph¹m vi tõ 1-30 XPress tù ®éng tÝnh chiÒu réng cña cét phï hîp víi trang cña b¹n Gutter Width: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét gi¸ trÞ cña Gutter Width n»m trong kho¶ng tõ 0,042 ®Õn 4 inch. NÕu Facing Pages kh«ng ®−îc kÝch ho¹t b¹n sÏ thiÕt lËp lÒ nh− sau: Top : LÒ trªn Bottom: LÒ d−íi. Left: lÒ tr¸i 4
 6. Dμn trang víi QuarkXPress Right: lÒ ph¶i. NÕu Facing ®−îc kÝch ho¹t ta cã lÒ trong (insede) lμ lÒ ë c¹nh bªn gÇn víi v¹ch ph©n chia trang ®«i, lÒ ngoμi (outside) lμ lÒ ë c¹nh bªn cßn l¹i. Do vËy, lÒ trong lμ lÒ bªn ph¶i trªn trang tr¸i vμ lμ lÒ bªn tr¸i trªn trang ph¶i. Chän Automatic Text Box cho phÐp b¹n thªm mét hép v¨n b¶n míi vμ trèng kh«ng ®Ó cã thÓ nhËp v¨n b¶n, ngay khi t¹o mét file míi vμ bÊt cø khi nμo mét trang míi ®−îc thªm vμo, XPress thªm vμo mét hép v¨n b¶n trèng, canh th¼ng hμng víi c¸c lÒ cña trang. Khi tuú chän nμy kh«ng ®−îc chän, b¹n ph¶i tù t¹o hép v¨n b¶n cho chÝnh m×nh. B−íc 3: Chän OK PhÇn tr×nh bµy trang Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ cña n»m ë ®©y file míi t¹o: C¸c file ®−îc t¹o lÇn l−ît sÏ cã tªn Documet kÌm theo sè thø tù file míi ®−îc më trªn thanh tiªu ®Ò. VÝ dô më file míi ®Çu tiªu sau khi khëi ®éng sÏ cã tªn lμ Document 1. Chó ý: File th«ng th−êng t¹o trong QuarkXPress cã phÇn ph©n lo¹i *.qxd B−íc 4: So¹n v¨n b¶n hoÆc lÊy v¨n b¶n ë c¸c phÇn mÒm kh¸c vμo ®Ó dμn trang. V. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n: 1. Trang ®¬n vµ trang ®«i: Kh¸i niÖm c¬ b¶n nhÊt trong XPress lμ trang ®¬n vμ trang ®«i – mäi tμi liÖu ®−îc cÊu thμnh tõ 1 hay nhiÒu trang ®¬n, hai trang ®¬n ®èi diÖn nhau h×nh thμnh 1 trang ®«i. Trang lμ s¶n phÈm cuèi cïng, vμ chØ cã nh÷ng ®èi t−îng n»m trªn trang míi ®−îc in ra khi b¹n in tμi liÖu. Tr−íc khi t¹o tμi liÖu míi trong XPress b¹n ph¶i ®Þnh râ khæ trang. TÊt c¶ c¸c trang ph¶i cã cïng khæ. Mçi trang trong QuarkXPress cã ®−êng biªn mμu xanh chØ ra r×a trang. Vμ mét bãng ®æ n»m d−íi, gióp ph©n t¸ch nã víi Pasteboard xung quanh. Trang vμ Pasteboard lu«n cã mμu tr¾ng b¹n kh«ng thÓ thay ®æi mμu cña trang. 5
 7. Dμn trang víi QuarkXPress 2. Pasteboard Trang v¨n b¶n phÇn ®−îc in ra Pasteboard: C¸c v¨n b¶n n»m ë vïng nµy kh«ng ®−îc in ra v× kh«ng n»m trªn trang. Pasteboard thùc hiÖn chøc n¨ng t−¬ng tù víi bÒ mÆt lμm viÖc cña b¹n – mét n¬i ®Ó ®Æt tμi liÖu vμ nh÷ng thø cÇn thªm vμo hoÆc lo¹i bá khái tμi liÖu. Trong tr−êng hîp nμy, tμi liÖu bao gåm nhiÒu trang vμ c¸c phÇn tö sÏ ®Æt lªn trang. B¹n cã thÓ ®Ó bao nhiªu phÇn tö tuú thÝch r¶i r¸c quanh pasteboard, trõ khi chóng n»m trong ph¹m vi trang, cßn kh«ng chóng sÏ kh«ng cã mÆt trªn b¶n in ra. PhÇn tr×nh bμy trang n»m quanh Pasteboard sÏ lμm kÝch th−íc file t¨ng lªn. v× vËy h·y huû bá nh÷ng phÇn n»m trªn Pasteboard khi ®· dμn trang xong. T¹i sao l¹i ®Æt c¸c phÇn tö lªn pasteboard thay v× ®Æt trùc tiÕp lªn trang tμi liÖu? D−íi ®©y lμ mét sè lý do: B¹n ch−a biÕt ch¾c phÇn tö ®ã sÏ ®Æt ë ®©u trªn trang, hoÆc kh«ng muèn nã cã mÆt trªn trang. B¹n kh«ng dïng ®Õn phÇn tö ®ã trong tμi liÖu, nh−ng sÏ cÇn nã sau nμy. B¹n ®ang xem xÐt lùa chän gi÷a nhiÒu phÇn tö cho mét trang – vÝ dô nh− lμ ¶nh chôp hoÆc logo… B¹n muèn ®Ó l¹i chó thÝch cho ng−êi kÕ tiÕp sö dông file nμy. 3. C¸c phÇn tö trong tµi liÖu QuarkXPress næi tiÕng v× giao diÖn dùa trªn d¹ng hép Text box: Hép v¨n b¶n Picture box chøa h×nh ¶nh ®−îc nhËp vμo tõ c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c. Empty box: kh«ng chøa ®èi t−îng nμo c¶ nh−ng cã thÓ dïng chóng d−íi d¹ng phÇn tö ®å ho¹, nghÜa lμ cã thÓ ¸p dông 6
 8. Dμn trang víi QuarkXPress mμu t« ®Çy vμ ®−êng biªn cho chóng, hoÆc dïng ®Ó che mÆt n¹ cho c¸c phÇn tö kh¸c. Minh ho¹ 3 d¹ng hép nãi ë h×nh trªn. 4. Thanh c«ng cô Document Layout Èn hoÆc hiÖn View/ Show Document Layout hoÆc nhÊn phÝm F4=> Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn: Document Layout hiÓn thÞ sè trang cña 1 tμi liÖu, víi mét biÓu t−îng dμnh cho mçi trang trong tμi liÖu vμ mçi trang chñ (A-Master A). Muèn di chuyÓn ®Õn trang nμo th× nhÊp ®óp phÝm tr¸i chuét lªn biÓu t−îng trang. VÝ dô trong DocumentLayout bªn c¹nh hiÓn thÞ mét trang chñ vμ hiÓn thÞ mét tμi liÖu cã 4 trang (C¸ch t¹o vμ sö dông trang chñ häc ë bμi 6) 5. Thanh c«ng cô Style Sheets: Èn hoÆc hiÖn thanh c«ng cô View/Show Style sheets hoÆc nhÊn phÝm F11 => Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn: Style sheets chøa danh s¸ch liÖt kª c¸c style ký tù vμ style ®o¹n v¨n b¶n trong mét tμi liÖu, vèn lμ tËp hîp nh÷ng thuéc tÝnh cña ký tù vμ ®o¹n v¨n b¶n cã thÓ ®−îc ¸p dông cho v¨n b¶n(T¹o vμ sö dông Style sÏ ®−îc häc trong ch−¬ng 5) 6. Thanh c«ng cô Colors Thanh c«ng cô Colors hiÓn thÞ nh÷ng mμu s¾c ®−îc chØ ®Þnh ®Ó dïng trong mét tμi liÖu, Èn hiÖn thanh c«ng cô Colors: Vμo menu View Show Colors hoÆc nhÊn phÝm F12. Khi ®ã trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn cöa sæ Colors Chän mµu cho ®−êng viÒn, néi dung (h×nh ¶nh hoÆc ch÷) , mµu nÒn cho hép v¨n b¶n T« bãng cho nÒn HiÓn thÞ mµu Chó ý: muèn chän mµu kh¸c nhÊp ph¶i chuét vµo cöa sæ mµu vµ chän New/ chän mµu míi vµo nhÊn OK. 7. Xem vµ di chuyÓn trong ph¹m vi tµi liÖu Xem tμi liÖu ë c¸c kÝch th−íc kh¸c nhau b¹n cã thÓ xem tμi liÖu ë bÊt kú tû lÖ nμo, gi÷a 10% vμ 800% b»ng c¸ch gâ tû lÖ phÇn tr¨m vμo tr−êng View 7
 9. Dμn trang víi QuarkXPress HoÆc nhÊp chuét vμo biÓu t−îng Zoom trªn thanh c«ng cô, con trá Zoom xuÊt hiÖn dÊu céng nhÊp nót tr¸i chuét ®Ó phãng to. Thu nhá nhÊn phÝm phÝm chuét tr¸i ®ång thêi nhÊn phÝm Alt khi ®ã con trá Zoom xuÊt hiÖn dÊu trõ ®Ó thu nhá Cã thÓ vμo menu View chän Fit in Window, 50%, 75%, Actual Size, 200% , Thumbnails hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm t−¬ng ®−¬ng. 8. Di chuyÓn xung quanh mét tµi liÖu: - Chän Page/Go to hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl – J xuÊt hiÖn hép tho¹i: Trong môc chän Go to page gâ sè trang cÇn di chuyÓn ®Õn. - Sö dông Document Layout ®Ó di chuyÓn. 8
 10. Dμn trang víi QuarkXPress Bμi 2: T¹o, më vμ l−u tμi liÖu 1. T¹o mét file míi: - Vμo menu File/ New/ Document hoÆc nhÊn Ctrl + N (c¸c phÇn gi¶i thÝch ®· häc ë bμi 1) §Æt v¨n b¶n lªn trang: §Æt v¨n b¶n lªn trang b»ng c¸ch ®−a trùc tiÕp vμo XPress th«ng qua thao t¸c gâ tõ bμn phÝm, hoÆc sao chÐp hay nhËp vμo tõ mét øng dông kh¸c . Tuy nhiªn, dï ®−a v¨n b¶n lªn trang tr×nh bμy b»ng c¸ch nμo, b¹n còng cÇn ph¶i sö dông mét hép v¨n b¶n(text box), cïng víi Content tool. §Ó ®−a v¨n b¶n lªn trang tr×nh bμy b¹n h·y lμm theo c¸c b−íc sau: B−íc 1: NhÊp chuét vμo biÓu t−îng Text box tool trªn thanh c«ng cô. B−íc 2: T¹o mét hép v¨n b¶n b»ng c¸ch chän ®iÓm b¾t ®Çu vμ nhÊn phÝm tr¸i chuét ®ång thêi di chuét cho ®Õn ®iÓm kÕt thóc.(Cã thÓ chän nhiÒu h×nh d¹ng hép v¨n b¶n kh¸c nhau trong biÓu §iÓm b¾t ®Çu t−îng Text box tool). B−íc 3: Sau khi ®· vÏ xong hép v¨n b¶n, chän biÓu t−îng Content tool trªn thanh c«ng cô trong hép v¨n b¶n lóc nμy xuÊt hiÖn con trá ®îi b¹n nhËp v¨n b¶n vμo. ( so¹n th¶o t−¬ng tù nh− phÇn mÒm Word). B−íc 4: §Þnh d¹ng ch÷ §iÓm kÕt thóc Vμo menu Style/font ®Ó chän kiÓu ch÷ so¹n th¶o. §Þnh d¹ng cì ch÷ vμo Style/size hoÆc sö dông thanh c«ng cô. §Þnh d¹ng mμu ch÷: Style/Color HoÆc cã thÓ sö dông thanh c«ng cô Measurements ®Ó ®Þnh d¹ng kiÓu ch÷, cì ch÷, mÇu ch÷ …. b»ng c¸ch nhÊn F9 B−íc 5: Cã thÓ thay ®æi kÝch cì hép v¨n b¶n b»ng c¸ch nhÊp chuét chän biÓu t−îng Content tool trªn thanh c«ng cô (xuÊt hiÖn h×nh bμn tay) bÊm vμ di chuét vμo c¸c mèc ®iÒn cña hép v¨n b¶n ®Ó ®iÒu chØnh kÝch th−íc. 9
 11. Dμn trang víi QuarkXPress 2. Më c¸c file ®∙ l−u: B−íc 1: File/Open => XuÊt hiÖn hép tho¹i Open B−íc 2: X¸c ®Þnh th− môc cÊt file vμ nhÊp chuét chän file cÇn më hoÆc gâ tªn file cÇn më trong môc File name B−íc 3: Chän Open 3. Thªm trang: a. Thªm trang theo ph−¬ng ph¸p thñ c«ng: * Thªm mét trang: Vμo View/Document Layout hoÆc nhÊn F4. Trong cöa sæ Document Layout chän biÓu t−îng trang chñ A-Master A bÊm vμ di chuét tr¸i ®Õn vÞ trÝ cÇn chÌn trang. *Thªm nhiÒu trang : Vμo menu Page/Insert... XuÊt hiÖn hép tho¹i: - Insert: gâ sè l−îng trang muèn chÌn - §Þnh râ n¬i b¹n muèn chÌn c¸c trang míi: + Before page: chÌn vμo tr−íc trang x¸c ®Þnh. + After page: chÌn vμo sau trang x¸c ®Þnh. + At end of document: chÌn vμo cuèi tμi liÖu. b. ChÌn trang tù ®éng: Vμo menu Edit/Preferences/Document xuÊt hiÖn hép tho¹i ®Ó thay ®æi vÞ trÝ chÌn trang. Chän 1 trong 3 tuú chän trong môc Auto Page Insertion: End of Story, End of Section, End of Document vμ chän Off ®Ó t¾t chÕ ®é chÌn trang tù ®éng. 10
 12. Dμn trang víi QuarkXPress 4. Di chuyÓn trang: C¸ch 1: Sö dông cöa sæ Document Layout b»ng c¸ch NhÊn phÝm F4=> XuÊt hiÖn cöa sæ - NhÊp chuét lªn trang cÇn di chuyÓn bÊm vμ di trang ®ã ®Õn vÞ trÝ míi. C¸ch 2: Chän Page/Move xuÊt hiÖn hép tho¹i Move Page Move page(s): gâ vμo sè trang cÇn chuyÓn before page: ChÌn vμo tr−íc trang after page: chÌn vμo sau trang to end of document: chÌn vμo cuèi trang 5. L−u tµi liÖu: B−íc 1: Vμo menu File/Save XuÊt hiÖn tªn cöa Save as B−íc 2: X¸c ®Þnh vÞ trÝ l−u file vμ gâ vμo tªn file cÇn l−u trong môc File name. B−íc 3: Chän OK Chó ý: - Trong QuarkXPress c¸c file ®−îc l−u cho tμi liÖu cã phÇn më réng *.QXD. 6. T¹o tµi liÖu mÉu: Cïng víi c¸c document th«ng th−êng cña Xpress, b¹n cã thÓ më c¸c template. C¸c tempalate lμ c¸c file cã thuéc tÝnh chèng ghi, ®· ®−îc l−u tõ c¸c document. Mét tempalate cã thÓ ®−îc më vμ thay ®æi nh−ng kh«ng thÓ ghi ®Ì lªn nã. Thay v× vËy, mét tempalate ®−îc coi nh− mét c¬ së ®Ó t¹o tμi liÖu míi vμ cã thÓ chøa c¸c néi dung v¨n b¶n, h×nh ¶nh …. C¸c thiÕt lËp dμnh riªng cho document(th−êng gäi lμ tμi liÖu mÉu). B−íc 1: T¹o tμi liÖu d−íi d¹ng Document th«ng th−êng. B−íc 2: L−u file d−íi d¹ng template(thao t¸c t−¬ng tù nh− l−u file documet) tuy nhiªn trong môc Save as type: Chän template khi ®ã c¸c file nμy cã phÇn ph©n lo¹i *.QXT B−íc 3 : Chän OK Sö dông tμi liÖu mÉu: Thñ tôc më template t−¬ng tù nh− më c¸c d¹ng file kh¸c. Template sÏ më ra d−íi d¹ng mét document ch−a l−u, cã tªn lμ document1. 11
 13. Dμn trang víi QuarkXPress Bμi 3: NhËp vμ hiÖu chØnh v¨n b¶n: 1. XÕp chång h×nh ¶nh: NÕu mét ®èi t−îng n»m tr−íc ®èi t−îng kh¸c trong trËt tù xÕp chång, vμ ®−îc dÞch chuyÓn sao cho giÉm lªn ®èi t−îng n»m sau, th× nã sÏ ®−îc che phñ mét phÇn cña ®èi t−îng ®ã trõ khi ®èi t−îng n»m tr−íc lμ mét h×nh hép kh«ng cã ®−êng viÒn vμ cã ph«ng nÒn mμu tr¾ng (None). T¸c ®éng cña trËt tù xÕp chång g©y ra cho hiÖu øng l−u chuyÓn ch÷ xung quanh ®èi t−îng muèn v¨n b¶n n»m d−íi h×nh ¶nh ta thùc hiÖn nh− sau: B−íc 1: T¹o hép v¨n b¶n sau ®ã nhËp v¨n b¶n vμo hép. B−íc 2: T¹o hép h×nh ¶nh nhËp h×nh ¶nh vμo hép. B−íc 3: Di chuét vμo hép v¨n b¶n. NhÊp ph¶i chuét/Modify/XuÊt hiÖn hép tho¹i Modify/trong phiÕu chän Runaround trong môc Type chän None. B−íc 4: NhÊp ph¶i chuét vμo hép tho¹i vμo hép v¨n b¶n chän Send & Bring/Bring to font. B−íc 5: NhÊp chuét vμo hép h×nh ¶nh bÊm vμ xÕp chång h×nh ¶nh lªn hép v¨n b¶n. 2. KÕt hîp c¸c h×nh d¹ng: (¸p dông cho hép v¨n b¶n vμ hép h×nh ¶nh): BÊt kú cã tõ 2 ®èi t−îng trë lªn ®−îc chän ta cã thÓ trén c¸c ®ãi t−îng nμy l¹i víi nhau thμnh mét d¹ng h×nh hép kh¸c nhau, tuú thuéc vμo d¹ng néi dung vμ thø tù xÕp chång. Muèn trén 2 ®èi t−îng l¹i víi nhau thμnh c¸c d¹ng h×nh ¶nh kh¸c cña ®èi t−îng ta thùc hiÖn nh− sau: B−íc 1: Chän c¸c ®èi t−îng cÇn trén (b»ng c¸ch nhÊp chuét vμo c«ng cô Item trªn thanh c«ng cô ®ång thêi nhÊn phÝm Shift vμ chän h×nh cÇn chän). B−íc 2: Vμo menu Item/Merge. B−íc 3: Chän mét trong c¸c lùa chän sau: Intersection: T¹o mét h×nh d¹ng tõ vïng giao nhau cña c¸c ®èi t−îng víi ®èi t−îng n»m d−íi cïng. Union: KÕt hîp h×nh d¹ng cña mäi ®èi t−îng ®−îc chän ®Ó t¹o thμnh ®èi t−îng míi. Difference: Gi÷ l¹i phÇn kh«ng giao víi c¸c ®èi t−îng ®−îc chän cña ®èi t−îng n»m d−íi cïng, huû bá tÊt c¶ nh÷ng g× cßn l¹i. Reverse Difference: t¹o mét h×nh d¹ng Union råi huû bá diÖn tÝch do ®èi t−îng d−íi cïng chiÕm gi÷. Exclusive Or: T¹o mét h×nh d¹ng Union råi huû bá mäi vïng giao nhau, ®Æt hai ®iÓm t¹i gãc bÊt kú n¬i hai ®èi t−îng chång lªn nhau. Combine: t−¬ng tù nh− Exclusive Or nh−ng chØ t¹o mét ®iÓm t¹i vïng giao nhau. Join Endpoints: T¹o mét ®−êng vÏ bÊt kú (thay v× mét h×nh hép) tõ hai v¹ch vÏ, hoÆc hai ®−êng ghÐp ch÷, ®−îc chän khi ®iÓm ®Çu mót c¶u 12
 14. Dμn trang víi QuarkXPress v¹ch vÏ thø nhÊt c¾t víi hoÆc n»m c¹nh ®iÓm ®Çu mót cña v¹ch thø hai. Kho¶ng c¸ch cho phÐp ®−îc quyÕt ®Þnh bëi gi¸ trÞ Snap Distance trªn môc General cña hép tho¹i Edit/Preferences/Preferences VÝ dô: H×nh Intersection d¹ng ban Union ®Çu cña 3 Intersection Diffrence Exclusive Or Reverse Diffrence Combine Join En®points Exclusive Or 3. T¸ch h×nh ¶nh sau khi trén: B−íc 1: Chän h×nh ®· trén. B−íc 2: Vμo menu Item/Split chän mét trong hai tuú chän sau: Outside Path: t¸ch rêi nh÷ng ®èi t−îng kh«ng ch¹m vμo nhau( cã nghÜa lμ nh÷ng ®èi t−îng tr−íc khi ®−îc trén kh«ng xÕp chång lªn nhau) All Paths t¸ch rêi mäi ®èi t−îng trong mét h×nh hép phøc(cã nghÜa lμ nh÷ng ®èi t−îng tr−íc khi ®−îc trén xÕp chång lªn nhau) 4. BiÕn ®æi ch÷ thμnh h×nh hép: B−íc 1: T¹o mét hép v¨n b¶n hoÆc mét ®−êng ghÐp ch÷ råi gâ vμo mét chuçi ký tù B−íc 2: §Þnh d¹ng font ch÷ cho chuçi ký tù. B−íc 3: Vμo menu Style/Text to Box KÕt qu¶ nhËn ®−îc mét hép h×nh ¶nh phøc hîp. VÝ dô: 13
 15. Dμn trang víi QuarkXPress HiÖu chØnh c¸c ký tù thμnh phÇn: Vμo menu Item/Split/Outside Paths lÖnh nμy t¸ch h×nh hép phøc thμnh tõng hép thμnh phÇn, mçi hép lμ mét ký tù thuéc chuçi. Vμo menu Item/Split/All Paths: t¸ch rêi tõng ký tù khái chuçi, mçi ký tù l¹i t¸ch rêi thμnh tõng bé phËn cÊu thμnh. 5. Sao chÐp mét ®èi t−îng: B−íc1: Chän ®èi t−îng cÇn sao chÐp B−íc 2: Vμo menu Item/Duplicate hoÆc nhÊn Ctrl +D 6. HiÖu chØnh h×nh d¹ng cña ®èi t−îng ®−îc t¹o tõ c«ng cô BÐzier: B−íc 1: T¹o mét ®èi t−îng b»ng c«ng cô vÏ BÐzier (c«ng cô cã biÓu t−îng c¸i bót) B−íc 2: Chän ®èi t−îng ®· vÏ. B−íc 3: Vμo menu Item/Shape=> xuÊt hiÖn c¸c h×nh cÇn chän. B−íc 4:Chän mét trong c¸c h×nh d¹ng cÇn chuyÓn tõ ®èi t−îng ®−îc vÏ sang. Khi ®ã ®èi t−îng ®−îc chuyÓn sang d¹ng h×nh vÏ t−¬ng øng víi h×nh ®· chän trong Shape. 7. Ph©n bè v¨n b¶n xung quanh ®èi t−îng: Khi khèi v¨n b¶n giÉm chång lªn mét ®èi t−îng kh¸c, vμ ®èi t−îng nμy n»m tr−íc hép v¨n b¶n trong trËt tù xÕp chång, sÏ cã mét trong hai hiÖn t−îng x¶y ra: Khèi v¨n b¶n tiÕp tôc l−u chuyÓn chång lªn trªn ®èi t−îng hoÆc l−u chuyÓn xung quanh ®èi t−îng. C¸ch thùc hiÖn ph©n bè v¨n b¶n nh− sau: B−íc 1: Chän ®èi t−îng ®ang giÉm lªn hép v¨n b¶n/ NhÊn Ctrl + T hoÆc NhÊp phÝm ph¶i chuét chän Modify/Runaround . B−íc 2: Chän mét tuú chän vÒ kiÓu ph©n bè tõ môc chän Type. NÕu ®èi t−îng lμ hép v¨n b¶n sÏ cã nh÷ng tuú chän sau: + None cho phÐp khèi v¨n b¶n ch¹y ®Ì lªn ®èi t−îng. + Item buéc khèi v¨n b¶n ch¹y xung quanh ®−êng biªn ®èi t−îng. Chän Item b¹n cã thÓ ®Þnh râ gi¸ trÞ Offset (biÕn thiªn tõ 0 – 288 point(4ich) x¸c lËp kho¶ng c¸ch gi÷a khèi v¨n b¶n víi ®−êng biªn cña ®èi t−îng. NÕu ®èi t−îng lμ v¹ch vÏ hay ®−êng ghÐp ch÷, ngoμi None vμ Item, cßn cã Manual kh¶ dông. Manual t¹o mét ®−êng dÉn ch¹y quanh ®èi t−îng, gièng nh− Item, nh−ng cho phÐp b¹n hiÖu chØnh ®−êng dÉn sau khi nã ®−îc t¹o xong. Tr−êng hîp ®èi t−îng lμ hép h×nh ¶nh chøa mét h×nh ¶nh nhËp ngoμi tuú chän None vμ Item cßn cã thªm nh÷ng tuú chän sau: + Picture Bounds:L−u chuyÓn khèi v¨n b¶n xung quanh toμn h×nh ¶nh, vμ ®Þnh râ gi¸ trÞ Outset cho c¶ 4 phÝa cña h×nh ¶nh. 14
 16. Dμn trang víi QuarkXPress +Embedded Path l−u chuyÓn khèi v¨n b¶n xung quanh ®èi t−îng dùa trªn mét ®−êng xÐn (clipping path) vÏ trong photoshop. NÕu chän Embedded path b¹n sÏ thÊy menu Path hiÓn thÞ cho phÐp b¹n chän ®−êng dÉn tuú ý tõ nhiÒu ®−êng dÉn tron mét h×nh ¶nh b»ng c¸ch thiÕt lËp c¸c tuú chän sau: Outset: Gâ vμo mét gi¸ trÞ ®−îc dïng lμm sè ®o kho¶ng c¸ch gi÷a khèi v¨n b¶n víi ®−êng dÉn. Vïng Tolerance b¹n chän mét sè tuú chän: Noise (®−êng con(subpath) nhá nhÊt sÏ ®−îc gép vμo ®−êng dÉn chÝnh xung quanh ®èi t−îng) vaf gi¸ trÞ Soothness (møc ®é khíp chÝnh x¸c cña ®−êng dÉn víi ®èi t−îng). Threshold (tû lÖ mμu ®en d−íi 100% mμ mét pexel sÏ ph¶i r¬i vμo bªn trong ®−êng dÉn. +Alpha Channel t¹o ®−êng dÉn ch¹y quanh ®èi t−îng, dùa trªn kªnh alpha. + None – White Areasn l−u chuyÓn khèi v¨n b¶n xung quanh vïng nμo kh«ng chøa mμu tr¾ng cña h×nh ¶nh +Same as Clipping l−u chuyÓn khèi v¨n b¶n xung quanh ®èi t−îng, dùa trªn mét ®−êng xÐn ®−îc vÏ cho ®èi t−îng ë Quark Xpress (®−êng xÐn sÏ häc sau). +Chän Invert ®Ó nghÞch ®¶o hiÖu øng, tøc cho khèi v¨n b¶n l−u chuyÓn bªn trong ®−êng dÉn. + Chän Outset Edges Only ®Ó l−u chuyÓn khèi v¨n b¶n bªn ngoμi ranh giíi cña h×nh ¶nh, chõa trèng bÊt kú vïng hë tr¾ng nμo. + KÝch ho¹t Restrict to Box ®Ó buéc hiÖu øng ph©n bè v¨n b¶n xung quanh ®èi t−îng chØ x¶y ra trong ph¹m vi hép h×nh ¶nh. + Chän Rescan ®Ó vÏ l¹i ¶nh xem tr−íc cña ®−êng dÉn , sö dông nh÷ng x¸c lËp hiÖn hμnh. Nót Rescan kh«ng lμm thay ®æi kÕt qu¶ cuèi cïng cña nh÷ng x¸c lËp nμy, nã chØ cÊp ¶nh xem tr−íc chÝnh x¸c h¬n khi vμo Modify/Runaround. + KÝch ho¹t tuú chän Crop to Box ®Ó vÏ l¹i ®−êng dÉn sao cho nh÷ng vïng n»m ngoμi hép h×nh ¶nh sÏ bÞ lo¹i bá. +Chän hép v¨n b¶n/NhÊp ph¶i chuét vμo Modify/Text. KÝch ho¹t Runtext around All Sides nh»m cho phÐp khèi v¨n b¶n l−u chuyÓn bªn tr¸i vμ bªn ph¶i ®èi t−îng chÌn vμo. Khö chän x¸c lËp nμy cho phÐp khèi v¨n b¶n chØ ®−îc l−u chuyÓn ë mét bªn ®èi t−îng. Chó ý: Sau mçi x¸c lËp nhÊp chuét vμo nót OK ®Ó chän hiÖu øng cña Runaround 8. Kho¸ vμ th¸o kho¸ ®èi t−îng: RÊt s¬ ý dÞch chuyÓn hoÆc lμm biÕn d¹ng mét ®èi t−îng do ®ã ®Ó ng¨n ngõa viÖc s¬ ý ®ã hoÆc lμm biÕn d¹ng ®èi t−îng nμo ®ã víi c«ng cô Item hoÆc Content, mÆc dï b¹n vÉn cã thÓ thay ®æi trËt tù xÕp chång cña nã, ®iÒu chØnh néi dung, ®æi mμu, dÞch chuyÓn hoÆc t¸i t¹o d¹ng cho nã. VËy muèn kho¸ ®èi t−îng ta thùc hiÖn nh− sau: B−íc 1: Chän ®èi t−îng cÇn kho¸. 15
 17. Dμn trang víi QuarkXPress B−íc 2: Vμo menu Item/Lock hoÆc nhÊn F6. Chó ý: C¸c ®èi t−îng ®−îc kho¸ khi di chuét ®Õn ®Ó ®iÒu chØnh th× xuÊt hiÖn biÓu t−îng kho¸ cho biÕt ®èi t−îng nμy kh«ng thÓ thay ®æi ®−îc do ®ã muèn hiÖu chØnh l¹i ®èi t−îng th× ph¶i th¸o khãa b»ng c¸ch chän ®èi t−îng bÞ kho¸ nhÊn phÝm F6 hoÆc vμo Item/Unlock. 9. §Þnh d¹ng ch÷: B−íc 1: Chän v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng font ch÷(thao t¸c t−¬ng tù nh− Word) 2: NhÊn Vμo menu B−íc Style/Character hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+Shitf+D XuÊt hiÖn hép tho¹i: B−íc 3: X¸c lËp c¸c thuéc tÝnh cho font ch÷. + Font: Chän ph«ng ch÷ thÝch hîp + Size : Chän cì ch÷ + Color: Chän mμu ch÷ + Shade: Chän % ®Ëm nh¹t cho mμu ch÷ nÕu tû lÖ cμng thÊp th× mμu sÏ nh¹t nÕu tû lÖ 0% sÏ gÇn nh− lμ mÇu tr¾ng. + Scale: tû lÖ thÊp h¬n hay nhá h¬n sÏ nÐn gän hoÆc kÐo d·n ch÷ theo chiÒu ngang hay chiÒu däc. Tû lÖ chØnh kÝch th−íc Scale biÕn thiªn tõ 25% ®Õn 400%. + Track Amount: X¸c lËp kho¶ng c¸ch sÏ bÞ trõ bít hoÆc thªm vμo gi÷a mçi ký tù trong chuçi mÆc ®Þnh lμ 0 nã cã thÓ nhËp gi¸ trÞ tõ –500 ®Õn 500. + Baseline Shift: X¸c lËp gi¸ trÞ xª dÞch ký tù ®−îc chän lªn trªn hay xuèng d−íi so víi ®−êng gèc víi kho¶ng dÞch chuyÓn tèi ®a lμ189 point (gi¸ trÞ ©m dêi ký tù xuèng d−íi, gi¸ trÞ d−¬ng ®Èy ký tù lªn trªn). + Type Style: mÆc ®Þnh lμ plain tuy nhiªn b¹n cã thÓ t¹o ch÷ ®Ëm, nghiªng, ch÷ trªn , ch÷ d−íi vμ chØ sè trªn ….. B−íc 4: NhÊp Apply ®Ó xem kÕt qu¶ cña thay ®æi mμ kh«ng tho¸t khái hép tho¹i Character Attributes, nÕu −ng ý nhÊp OK vμ quay vÒ tμi liÖu. 10. HiÖu chØnh kiÓu ®Þnh d¹ng ®o¹n. B−íc 1: Di con trá vμo hép v¨n b¶n ë bÊt kú vÞ trÝ nμo. Vμo menu B−íc 2: Style/Format hoÆc nhÊn Ctrl + Shift +F. Trªn mμn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i Paragraph Attributes: 16
 18. Dμn trang víi QuarkXPress B−íc 3: Trong phiÕu chän Format chän mét trong c¸c tuú chän sau: + Left Indent, First Line vμ Right Indent ë gi¸ trÞ 0; c¸c gi¸ trÞ nμy quyÕt ®Þnh kho¶ng thôt vμo cña lÒ tr¸i ®o¹n, cña dßng ®Çu tiªn trong ®o¹n vμ cña lÒ ph¶i ®o¹n. Chó ý: Gâ vμo mét gi¸ trÞ d−¬ng cho Left Indent vμ gi¸ trÞ ©m cho First line ®Ó cã ®−îc hiÖu øng “nh« ra”, trong ®ã dßng ®Çu tiªn b¾t ®Çu ë vÞ trÝ n»m ngoμi phÇn cßn l¹i cña ®o¹n. + Leading: X¸c lËp kho¶ng c¸ch dßng cã thÓ biÕn thiªn tõ –1080 ®Õn 1080, nh−ng kh«ng thÓ kÐo hai dßng v¨n b¶n qu¸ sÝt vμo nhau ®Õn ®é chóng xÕp chång lªn nhau. + Space Before vμ Space After ë gi¸ trÞ 0. Hai x¸c lËp nμy bæ sung kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n, hoÆc ë trªn(Space Before) hoÆc ë d−íi(Space After) mçi ®o¹n. Kho¶ng c¸ch biªn thiªn tõ 0 ®Õn 90. + Aligment: cã c¸c tuú chän c¨n dßng v¨n b¶n nh− sau: Left: c¨n dßng theo lÒ tr¸i cña hép Right:c¨n dßng v¨n b¶n theo lÒ ph¶i Center: c¨n dßng vμo gi÷a Justified: c¨n ®Òu 2 bªn Forced: c¨n th¼ng hμng 2 bªn tÊt c¶ c¸c dßng cña ®o¹n kÓ c¶ dßng cuèi. + Chän Drop caps ®Ó t¹o ký tù lín ®Çu ®o¹n v¨n b¶n trong ®ã: Character Count: nhËp sè l−îng ký tù sÏ t¹o ký tù lín ®Çu ®o¹n Line Count: NhËp ®é cao cña ký tù ®Çu dßng theo mèi t−¬ng quan víi nh÷ng dßng cßn l¹i trong ®o¹n mÆc ®Þnh ®é cao 3 dßng v¨n b¶n. + Chän Keep Line Together råi kÝch ho¹t All Lines in Paragraph. X¸c lËp nμy sÏ kh«ng cho hai dßng v¨n b¶n ®ang xö lý t¸ch rêi nhau, nÕu kh«ng cßn chç cho toμn ®o¹n hiÓn thÞ hÕt trong hép v¨n b¶n, do ®ã ph¶i ®Þnh râ gi¸ trÞ cho Start vμ End ®Ó quyÕt ®Þnh cã bao nhiªu dßng ë ®Çu vμ cuèi ®o¹n ph¶i ®i cïng víi nhau. + Chän Keep With Next Paragraph: X¸c lËp kh«ng cho mét ®o¹n n»m t¸ch rêi khái ®o¹n theo sau nã. + Chän Lock to Baseline Grid: X¸c lËp nμy buéc dßng ®Çu tiªn cña ®o¹n ph¶i n»m trªn ®−êng l−íi gÇn nhÊt trong l−íi ®−êng gèc. B−íc 4: NhÊp Apply ®Ó xem kÕt qu¶ nÕu chÊp nhËn nhÊn OK ®Ó trë vÒ tμi liÖu. 11. §−êng kÎ vμ b−íc Tab: a. §Æt ®−êng kÎ: C¸c x¸c lËp Rules cho phÐp b¹n ®Æt ®−êng kÎ bªn trªn vμ bªn d−íi mét ®o¹n. Muèn g¸n ®−êng kÎ cho ®o¹n b¹n chän phiÕu chän Rules trong hép tho¹i Paragraph Attributes (tù xem c¸c môc x¸c lËp) b. §Æt b−íc nh¶y Tab: NhÊn Ctrl + Shift + F xuÊt hiÖn hép tho¹i Paragraph Attributes/BÊm chän phiÕu chän Tab=> xuÊt hiÖn hép tho¹i: 17
 19. Dμn trang víi QuarkXPress Muèn Ên ®Þnh mét ®iÓm dõng b−íc tab, b¹n chän lo¹i tab trong hép tho¹i Tabs, sau ®ã gâ gi¸ trÞ vμo môc Positison ®Ó ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm dõng Tab råi nhÊn nót Set hoÆc nhÊn th−íc ®o Tab ®Ó bè trÝ ®iÓm dõng tab. Cã 6 lo¹i tab: + Tab Left: giãng th¼ng hμng phÇn ®Çu cña chuçi ký tù theo ®iÓm dõng tab + Tab Right: giãng th¼ng hμng phÇn ®u«i cña chuçi ký tù theo ®iÓm dõng tab. + Tab Center: C¨n gi÷a chuçi ký tù theo ®iÓm dõng tab + Tab Decimal: giãng th¼ng hμng dÊu chÊm tiÕp theo n»m sau ký tù tab theo ®iÓm dõng tab. + Tab Comma giãng th¼ng hμng dÊu phÈy kÕ tiÕp n»m sau ký tù tab theo ®iÓm dõng tab. + Tab Align On cho phÐp b¹n ®Þnh râ ký tù sÏ ®−îc ®Æt t¹i vÞ trÝ ®iÓm dõng tab. Gâ ký tù giãng hμng vμo môc Align On. + NhËp ký tù cho ®−êng dÉn tab vμo môc Fill Character(VÝ dô nh− dÊu chÊm hoÆc dÊu trõ …) + Chän Set ®Ó nhËp b−íc nh¶y tab + Chän Clear All: ®Ó xo¸ mäi ®iÓm tab + Chän Apply ®Ó xem kÕt qu¶ cña sù thiÕt lËp tab nÕu chÊp nhËn chän OK Bμi tËp: 1. T¹o hép v¨n b¶n theo mÉu: 18
 20. Dμn trang víi QuarkXPress Bμi 4: t¹o Style vμ hiÖu chØnh h×nh ¶nh HiÓn thÞ c¸c Style Paragraph Style 1. T¹o vμ sö dông Style: Kh¶ n¨ng hÖ thèng ho¸ vµ ¸p dông c¸c kiÓu d¸ng cho khèi Character v¨n b¶n tõ l©u ®· trë Style thµnh mét tÝnh n¨ng tù ®éng ho¸ quen thuéc trong c«ng nghÖ xuÊt b¶n. Cho ®Õn nay, tÝnh n¨ng nµy vÉn lu«n lµ mét trong nh÷ng tÝnh Nh÷ng th«ng tin n¨ng m¹nh nhÊt trong vÒ Style ®ang viÖc ®Þnh d¹ng c¸c mÉu chän tù vµ ®o¹n v¨n b¶n. C¸c C¸c nót lÖnh kiÓu d¸ng(style) lµ nh÷ng c«ng thøc ®Þnh d¹ng chñ yÕu dµnh cho khèi v¨n b¶n trong Document cña b¹n. B¹n cã thÓ qu¶n lý vµ ¸p dông c¸c Style cho c¸c mÉu tù lÉn ®o¹n v¨n b¶n, th«ng qua hép tho¹i Style Sheets b»ng c¸ch vµo menu Edit/Style Sheets hoÆc nhÊn tæ hîp phÝm Shift + F11 trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn hép tho¹i Style Sheets: 19
Đồng bộ tài khoản