Đằng sau sự chết là gì ?

Chia sẻ: Lê Hồng Khoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:207

0
358
lượt xem
218
download

Đằng sau sự chết là gì ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ðây là câu hỏi muôn đời của con người, không những ở những người già mà thôi mà cả người trẻ cũng thường nhiều lần trong đời thắc mắc điều đó nhất là khi có nhiều người chết lúc thanh xuân hay có khi mới lọt lòng thì đã chết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đằng sau sự chết là gì ?

 1. ð ng sau s ch t là gì ? Ðây là câu h i muôn ñ i c a con ngư i, không nh ng nh ng ngư i già mà thôi mà c ngư i tr cũng thư ng nhi u l n trong ñ i th c m c ñi u ñó nh t là khi có nhi u ngư i ch t lúc thanh xuân hay có khi m i l t lòng thì ñã ch t... Trên th gi i có bi t bao câu chuy n có nh ng ngư i ch t r i b t th n s ng l i. M i ngư i k m i khác v nh ng gì h th y ñư c trong th i gian ch t y. Cõi ch t mà h bư c vào như th nào? Phong c nh, s v t, màu s c, âm thanh th nào? Nơi y con ngư i ra sao? Sinh v t nào hi n di n và s sinh ho t nơi y di n ra có gi ng v i th gi i mà ta g i là dương th hay dương gian hay không? Tuy nhiên, cho ñ n nay, nhi u s mô t v cõi ch t ñã ñư c nhi u ngư i ch t ñi s ng l i tư ng thu t nhưng ít ai ch u tin nh t là trong th i ñ i văn minh này. Tuy nhiên, ñi u kỳ l là hi n nay v n ñ này l i n r t i Pháp, ngay gi a kinh thành Paris, nơi quy t các nhà sinh lý, tâm lý và các nhà khoa h c. Nh ng ngư i này ñang c g ng g t b ra m i ý nghĩ có tính cách mê tín d ñoan khi nghĩ v v n ñ c a s ch t ñ có th t nhiên ñón nh n và nghiên c u các trư ng h p liên quan v cõi ch t. Qua hàng ngàn h sơ lưu tr t i các vi n nghiên c u v Ð ng Sau S Ch t, các nhà nghiên c u ñã tìm hi u, gom góp ñư c m t s s ki n trên ño n ñư ng mà sau khi th hơi cu i cùng, ngư i ch t ñã ñi qua. Dĩ nhiên, nh ng ngư i này vì lý do nào ñó ñư c s ng l i và mô t t m . Hi n nay, phân tâm h c, thôi miên h c góp ph n ñ c l c thên cho s ki m tra, nghiên c u v v n ñ này. N bác sĩ tim m ch R. Mantain ñã k l i trư ng h p c a mình có l n ng t ñi g n 20 phút ñ ng h n, bà th y mình ñi quanh qu n trong nhà như c tìm l i thoát ra c a và trong lúc ñó bà th y rõ ràng mình n m b t ñ ng trên gư ng, ñ u nghiêng bên g i, còn ngư i ch ng cũng là bác sĩ h t ho ng lăng xăng tìm cách giúp bà h i t nh. Sau ñó, bà th y thân mình bà c ñ ng, bà mu n giúp s c vào nhưng th t khó khăn và khi thân xác c a bà n m trên giư ng m m t chính là lúc bà tr l i vào ngư i bà. ñây bà R. Mantain ch th y "h n" mình chưa th t s ñi vào th gi i bên kia. M t tài li u khác cho bi t ông Gerard Chouraqui, c v n pháp lu t t i Paris ñã trãi qua hai ngày gi a ch ng ñư ng biên gi i gi a cõi s ng và cõi ch t. Theo l i thu t l i c a chính ông sau khi ñư c các bác sĩ gi i ph u c u thoát căn b nh hi m nghèo thì ông như trôi vào m t l ñen t i yên l ng m t cách d s . Cái l y gi ng như ñư ng h m hun hút và ông t nh th m v i cái vía c a mình lúc y là: " Mình ñang rơi vào ñ a ng c". M t lúc sau, cu i l ñen y xu t hi n chút ánh sáng. R i ánh sáng t a ra sáng d n khi n m t b chói lòa như ánh hào quang muôn s c bao ph . Lúc này thân xác ông b cu n hút vào ch sáng lòa y v i v n t c nhanh m t cách l kỳ ñ ñ n m t nơi yên tĩnh, êm ñ m tr ng xóa như tuy t nhưng không nóng không l nh. Cơ th và ñ u óc b ng như b m t năng l c siêu phàm nào ñó làm quay ñ o và trư c m t ông là quãng ñ i qua, nào v , nào con, nào nhà c ,
 2. h hàng bè b n... T t c hi n ra rõ ràng như th t và b ng nhiên ni m yêu thương c m m n dâng tràn và ông có ý hư ng mu n quay l i v i các ngư i thân. Th r i ông b ng t nh. Bác sĩ cho bi t là ông ñã trãi qua g n 20 gi gi i ph u. Hi n nay, qua hàng ngàn b ng ch ng thu th p, các nhà nghiên c u th y không ph i luôn luôn hình nh v bên kia th gi i c a nh ng ngư i ñã trãi qua m t th i gian coi như "t m r i b ch n gian tr n" vì m t nguyên nhân nào ñó. Tuy nhiên, cũng c n ph i phân tích cân nh c nghiên c u k v các hình nh mà nh ng con ngư i v a ñ t chân vào bên kia th gi i tr v k l i. Trư ng h p c a nh ng ngư i b ñánh thu c mê gi i ph u thì ph n l n các hình nh h th y thư ng là kho ng không gian t i ñen r i xen l n nh ng lóe sáng l lùng. Theo các nhà sinh tâm lý h c thì có s tác ñ ng c a b não, nơi t ng sâu kín nh t t o nên nh ng hình nh kỳ l này. Ði u c n lưu ý là lúc gây mê nh p tim v n còn ñ p, khác v i nh ng ngư i ñư c xem như ch t h n. Tuy nhiên, nhi u bác sĩ nghiên c u v v n ñ này v n c m th y có b t n trong vi c nh n ñ nh như trên vì có th các hình nh v ñư ng h m t i ñen kia chính là biên gi i, là con ñư ng vào cõi ch t và khi ánh sáng lóe t a ra chính là lúc ngư i ch t b t ñ u bư c vào ven bìa c a cõi ch t hay th gi i bên kia. Nhưng s dĩ ngư i y ch th y ñư c ch ng ñó thôi là b i nguyên nhân h chưa th t s ch t h n. Bác sĩ chuyên v khoa tâm sinh lý h c Patri Dewarin ñã nghiên c u r t nhi u trư ng h p như ñã k trên và ông ñã nêu ra m t nghi v n khá l lùng, lý thú ñó là s l p l i c a chu kỳ c a m i ñ i ngư i. Lúc ñ a bé l t lòng m , hình nh c a nó là trôi qua m t kho ng t i om, qua m t ñư ng h m sâu th m ñ r i khi hoàn toàn ñã l t lòng m , bé l i c m th y như rơi vào m t ñư ng h m t i ñen khác ñ r i l i th y ánh sáng chan hòa, v y có th ñây là m t th gi i m i. Ði u này ñã khi n cho m t s nhà nghiên c u nghĩ ñ n v n ñ h u ki p, v n ñ ñ u thai m t ki p khác v.v... V n ñ nghiên c u v nh ng gì hi n h u ñ ng sau cái ch t qu th t cho ñ n nay v n còn ti p t c trong giai ño n, ti n trình nghiên c u. Các nhà sưu t p d ki n qua các l i khai c a nhân ch ng ñã ñi ñ n m t s khái quát v th ng kê như sau: Theo l i thu t l i c a nh ng ngư i ñã ít nh t m t l n di vào cõi ch t thì c 120 ngư i, có kho ng 23% cho th y h rơi vào m t kho ng hun hút t i ñen r i th y ánh sáng chan hòa. 16% th y tho i mái tâm h n như ñang vào c nh yên bình di u v i. Kho ng 40% c m th y mình như lìa kh i xác ñ lơ l ng nh nhành vào qu ng vô biên. Ngoài ra, theo các tài li u thu th p có tính cách chính xác, các nhà nghiên c u ñã phân ra các trư ng h p ñáng quan tâm hơn, ñó là s miêu t c nh trí, ngư i và v t bên kia th gi i. Nhà bác h c Aoriani Rani có l n b ch n thương s não và ông ñã ñư c ghi nh n là "ñã qua ñ i" nhưng l lùng thay, sau m t ngày ñêm phòng l nh ông t nh l i và ñã k rõ ràng r ng "tôi ñi qua m t cái c u c t cao như lơ l ng trên b u tr i t i ñen. Tôi s s t run r y không dám bư c nhưng có ti ng nói xa v ng bên tai, như ra l nh, như h i thúc tôi hãy ñi mau, ti n v phía trư c kia kìa...", th r i như có m t l c kỳ di u ñ y tôi lư t v phía trư c, nơi ñó như le lói ánh ñèn. T xa, tôi nghe như ti ng lao xao và vô s ngư i chen chúc như chu n b bư c lên b c a m t cái h ñen ngòm sâu th m ..."
 3. Ti n sĩ Kenneth Ring ghi trong tài li u sưu t p c a mình m t v n ñ mà ông ñánh d u nhi u ngôi sao ñ t o s chú ý. Ðó là l i k c a nh ng ngư i ñi vào cõi ch t, h kh ng ñ nh là ñã g p nh ng thân nhân hay b n bè ñã ch t trư c ñó. Nh ng ngư i này có gương m t thoáng hi n thoáng khu t và yên l ng. Ði u ñáng quan tâm là ch g p l i ph n l n nh ng ngư i m i ch t còn nh ng ngư i ñã ch t quá lâu thì hi m g p. V y câu h i ñư c ñ t ra là nh ng ngư i y ñi ñâu? Ph i chăng n u tin vào thuy t luân h i thì h ñã tái sinh vào nơi nào ñó. Còn nh ng ngư i m i g p thì ñang ch ñ i ñi vào ki p lai sinh? Trên th gi i, hi n v n ñ này x y ra không riêng gì cho m t qu c gia nào, nơi ñâu cũng ñ u có nh ng ngư i ch t s ng l i, cho dù s miêu t c a h v nh ng cõi ch t có khác nhau nhưng ít nh t cũng cho th y r ng h ñã th y và th y cái gì ñó. T i Vi t Nam, trư ng h p này không ph i là hi m. Bà Lê Th Duyên s ng t i ch Vư n Chu i năm 1972 b trúng gió và qua ñ i. Ngư i nhà khóc lóc lo vi c t m li m... nhưng hai ngày sau, bà vươn vai ng i d y khi n m i ngư i ho ng h n. Bà nói như ñang nói chuy n bình thư ng v i ngư i trong nhà. - Ngư i ta ñu i tôi lên, dư i ñó t i tăm d s l m, tôi có g p ông ch C u H i, ông nói ñói l nh l m, cúng cho ông..." Trong các báo cáo c a các nhà nghiên c u v cõi ch t và linh h n có r t nhi u v n ñ làm m i ngư i trong th i ñ i khoa h c ngày nay ng c nhiên và s ng s t. Ng c nhiên và s ng s t không nh ng vì v n ñ ñư c nêu ra mà còn vì chính do các nhà khoa h c n i danh ñã vi t như Bác Sĩ B. Schwarz, Ian Stevenson, Alexander Graham Bell, D. Danielle v..v... h cho bi t như sau: - Ch t không ph i là h t, cát b i l i tr v cát b i, ch là ñ i v i thân xác, là ph n gi t m mà thôi, còn ph n mà ta g i là linh h n ñã thoát ra kh i th xác khi con ngư i ch t ñi. Linh h n y d t d trôi n i, phiêu du... và khi ch t ñi u tiên kh i lúc bư c vào cõi ch t là c m giác nh nhàng, thanh thoát, linh h n chuy n qua nh ng ño n ñư ng dài hun hút t i tăm ñ r i d n d n t i m t nơi ñ y sương khói và sau ñó là m t vùng chan hòa muôn ngàn tia sáng v i nh ng âm thanh huy n di u l lùng.... Theo bác sĩ Ian Stevenson thì "chúng tôi ch m i nghiên c u và phân tích ñ n ch ng ñư ng ñó và có l câu h i : "có gì ñ ng sau s ch t" v n chưa có l i gi i ñáp trong giai ño n hi n nay nhưng hy v ng tương lai không xa, nhân lo i s bi t rõ ñư c ñi u mà t c ñ i ñ n nay h quan tâm th c m c. (Sưu t m) L i nguy n nơi Kim T Tháp Ai C p M t t m th m k ch l lùng kinh d cùng di n ra m t l n t i hai nơi r t xa khi con
 4. chó c a nhà kh o c l ng danh Lord Carnarvon b ng nhiên h t ho ng tru lên nh ng ti ng hãi hùng r i lăn ra ch t ñúng vào lúc ngư i ch thân yêu c a nó là Lord Carnarvon cách xa ñ n hàng ngàn d m cũng t nhiên kêu lên m t ti ng r i ngã v t ra trút hơi th cu i cùng trong m t căn phòng c a khách s n Cairo, th ñô Ai C p. Câu chuy n kh i ñ u t ngày 17 tháng 2 năm 1929, khi nhà kh o c Lord Carnarvon và ñoàn thám hi m c a ông ñ c phá c a ñá bí m t c a Kim T Tháp n i ti ng Ai C p ñ ñ t nh p vào ngôi m c a vua Tutankhamen. Chính ngay ngôi m c này, Howard Carter ñã khám phá ra ñư c thêm m t kho tàng vô giá vư t ngoài s c tư ng tư ng ho c ư c mơ c a h , nh ng ñ v t b ng vàng kh i, nh ng b o th ch, nh ng ñ dát ng c t p trung nơi chi c quan tài r c r ch a ñ ng thi th vua, nơi ñây hai nhà kh o c còn tìm th y ñư c nh ng th mà t lâu h t ng thi t tha mong ñ i. Ði u làm cho k ñ t nh p ngôi c m trong th y trư c tiên có l là hàng ch kh c trong vách ñá, hàng ch mà n i dung là c m t l i nguy n ñ y v c nh cáo hăm d a : "K nào làm qu y ñ ng gi c ng c a Pharaon (vua Ai C p) ñ u ph i ch t!" Không ai có th ng ñư c, nh t là ñ i v i nhà khoa h c, dòng ch kh c trên ñá y l i là c m t l i nguy n v i s c m nh siêu linh huy n bí tác ñ ng lên nh ng ai dám m o hi m ñ t nh p vào ngôi c m c a vua Ai C p. V sau, nh ng ngư i d n thân vào vi c khám phá Kim T Tháp và ñ n bên áo quan c a vua Tutankhamen ñ u l n lư t tr giá r t ñ t. Trư c tiên là nhà kh o c Lord Carnarvon, m t hôm ñang ng trong căn phòng c a khách s n Continental thì b ng nhiên th c d y nói l m b m như ngư i ng mê: - Tôi c m th y thích ch n ñ a ng c. V a lúc ñó con trai c a ông ch y vào lo l ng h i han, nhưng nhà kh o c v n l m b m câu nói quái g y và ng ng n như ch ng còn bi t gì chung quanh. Ðêm ñó, ông trút hơi th cu i cùng. Cùng th i ñi m y, con chó nhà ông tru lên t ng hơi... Sau ñó không lâu t i khách s n này, nơi trú c a m t nhà kh o c quan sát v Kim T Tháp Ai C p l i x y ra m t th m k ch n a, nhà kh o c M là Arthur Mace t nhiên kêu van là m t m i r i b t thình lình vùng d y t t t ñi v hư ng Kim T Tháp và ñòi vào thăm cho ñư c chi c quan tài c a vua Ai C p Tutankhamen l n n a m c dù ñêm ñã khuya. Th r i, Arthur Mace n c lên và ch t. Các bác sĩ không tìm ñư c nguyên nhân c a cái ch t c a nhà kh o c này. M i ngư i chưa d t s bàng hoàng v cái ch t l kỳ trên thì George Gould, b n c a nhà kh o c Carnarvon (ngư i ñã vào t n h m m c a vua Ai C p trong Kim T Tháp và ñã ch ng ki n t n m t xác thân và gương m t c a nhà vua) b ng
 5. nhiên lên cơn s t d d i và ch t sau m t ñêm không ch p m t. Ti p ñ n, Reid, ngư i ñã chi u tia X qua xác ư p c a vua Tutankhamen ñ mong khám phá nh ng ñi u m i l ñã ch t m t cách ñ t ng t. R i ñi u kinh d khác x y ra; ngư i thư ký c a nhà kh o c Carnarvon (ñã theo ông ta b t c nơi ñâu trong các cu c kh o sát Kim T Tháp) ñư c phát giác là ñã ch t khi ñang n m trên giư ng ng , theo bác sĩ khám nghi m thì ngư i thư ký này ch t vì ch ng tr y tim. Chưa h t, nhà tư b n công nghi p Anh là Joel Wool, m t trong nh ng ngư i ñào h m m c a vua Tutankhamen cũng t nhiên ch t sau m t cơn s t l kỳ. Tính k l i thì ch trong vòng có 6 năm sau cu c khai m canh c a bí m t nơi Kim T Tháp c a ñoàn kh o c ñ vào t n m c a vua Ai C p , ñã có 12 ngư i ch t m t cách bí m t d kỳ. (Sưu t m) Bí n V Ti n Ki p H u Ki p Tác gi : ðoàn Văn Thông L iM ð u Khi nói ñ n Nhân và Qu t c là bao hàm ý nghĩa r ng l n c a Luân h i. Luân h i là s chuy n bi n xoay v n tr l i. Con ngư i ch t ñi không ph i là hoàn toàn m t h n. Thân xác s tan rã theo cát b i nhưng còn m t ph n vô cùng linh ho t và v n hi n h u ñó là linh h n. M i s , v t trong vũ tr , thiên nhiên ñ u ch u s tác ñ ng c a luân h i, nhân qu . Như nư c ch ng h n, trong thiên nhiên, nu c b c thành hơi, hơi nư c ñ ng l i thành mây rơi xu ng thành mưa, mưa ch y tràn ra ñ t, qua sông su i, h và ch y ra bi n. R i hơi nư c l i b c lên cao g p l nh ngưng t thành mây r i thành mưa, c th mà Nư c luân h i chuy n ti p mãi ch ng bao gi m t c . Tương t như th : ñ t gió, l a cây c i, thú v t, con ngư i, t t c ñ u chuy n bi n theo lu t Luân h i nhân qu . Trong vũ tr cũng v y, s xu t hi n tu n t c a ngày và ñêm, s hình thành và h y di t ñ r i phát sinh m t tr i khác. Trong vũ tr có vô s m t tr i, chúng cũng ñ u phát sinh, phát tri n và h y di t. Qu ñ t chúng ta ñang cũng cùng s ph n y ñ r i qu ñ t khác l i ñư c sinh ra. C vũ tr ñ u ch u chung quy lu t y. Nh ng gì ñã có sinh thì ph i có t nhưng rõ ràng qua nh n th c c a ngũ quan con ngư i thì khi ñã t t c là không còn gì n a. Nhưng th c t lúc t l i là lúc kh i ñ u c a sinh. Ch có cái gì không sinh ra m i g i là không b h y di t mà thôi. Vì th m i có câu H u sinh, h u t , h u luân h i. Vô sinh, vô t , vô luân h i.
 6. Lu t nhân qu không ph i là lu t riêng có tính cách tôn giáo. Trong vũ tr , thiên nhiên, m i s v t ñ u ch u lu t nhân qu , ñó là lu t chung c a t nhiên. Nhân qu luôn luôn có s tương quan m t thi t v i nhau và ngay trong nhân ñã có qu và ngay trong qu ñã có nhân. Vì th t nhân ñ n qu và t qu ñ n nhân ph i có s chuy n hóa y liên quan v i nhau r t ch t ch , chính s tương quan chuy n hóa liên t c y mà s tu n hoàn c a tr i ñ t, vũ trũ ñư c ñi u hòa b ng không s t o s b t h p, r i lo n. Hi n tư ng nhân qu thư ng ph i qua m t th i gian chuy n hóa và th i gian y dài, ng n còn tùy s ki n, s v t, s tác ñ ng. v.v... Vi trùng ñ t nh p cơ th ph i qua m t th i gian m i tàn h i ñư c cơ th , s chuy n hóa c a bào thai trong b ng ngư i m ph i qua m t th i gian, s chuy n hóa t tu i tr ñ n tu i già cũng ph i tr i qua m t th i gian.v.v... ðôi khi t nhân ñ n qu có th x y ra r t nhanh hay r t ch m ch p như s tác ñ ng c a hai lu ng ñi n âm dương phát sinh dòng ñi n, s c nóng hay x t ra l a ho c phát ra ánh sáng.v.v... ho c hi n tư ng t o sơn, n i núi, hi n tư ng xâm th c trong thiên nhên... Hi n tư ng nhân qu th y rõ trong thiên nhiên: - Hi n tư ng ñ a ch t: ðây là nh ng hi n tư ng xu t hi n ch m ch p như hi n tư ng ñ t b i, hi n tư ng xâm th c, xói mòn c a gió, c a nư c lên ñ t ñai, núi ñ i. Có khi ph i m y tri u năm m i chuy n bi n th y rõ k t qu t nhân ñ n qu như t o sơn (n i núi). S s i, s t c a ñáy bi n, bi n rút kh i l c ñ a hay bi n chi m l c ñ a. ð c các giai ño n phát sinh s s ng và s hình thành qu ñ t chúng ta m i th y nhân và qu liên quan tác ñ ng lên nhau qua m t th i gian r t dài có khi hàng tri u hay hàng t năm. Ngoài ra còn có nh ng hiên tư c xu t hi n nhanh chóng như gió m nh gây ra sóng l n, bão t , Nguyên nhân (Nhân) t o ra gió (Qu ) là s chuy n d ch mau l m nh m c a không khí. Gió phát sinh là do không khí vùng nào ñó b loãng khi n không khí c a vùng k c n chuy n ñ n ñ bù ñ p và s chuy n ñ ng l n c a không khí như v y ñã phát sinh ra gió bão... S t sét phát sinh là do hai lu ng ñi n âm dương t các ñám mây ñ n g n nhau. L t l i phát sinh do mưa nhi u, nư c không thoát k p dâng cao. v.v... Mưa là do hơi nư c b c lên g p l nh t o thành mây r i thành mưa. v.v... - Hi n tư ng sinh v t h c. Các sinh v t t vi trùng, vi khu n, bào t , n m m c v `i kích thư c vô cùng nh bé ñ n các loài sâu, ki n, chim chóc, trâu bò, voi ng a và loài ngư i cũng ñ u
 7. ch u lu t Nhân qu chi ph i. Nhân và qu y luôn luôn tuân theo m t quy lu t ch t ch ñó là nhân nào qu y. T sinh v t li ti cho ñ n loài to l n, loài nào sinh loài ñó như voi k t h p (Nhân) v i voi s sinh ra voi con (Qu ). Voi con qua m t th i gian s l n lên, khi trư ng thành l i k t h p v i m t voi khác (cùng loài) ñ l i sinh ra voi. th c v t cũng v y t nh ng loài r t nh ph i nhìn qua kính hi n vi ñ n nh ng loài to l n như Thông, Tùng, Bác, ð i Th . v.v... cũng ñ u tr i qua các giai ño n chuy n hóa c a Nhân và qu . H t bí (Nhân) gieo xu ng ñ t s n y m m, phát tri n thành cây Bí (Qu ), cây lúa cây táo, cây cà chua cũng v y loài nào sinh ra loài ñó. Khi cây l n lên l i sinh hoa k t qu ti p t c. ñây còn th y rõ th i gian, giai ño n chuy n bi n t nhân ñ n qu có khi r t lâu dài t o thành m t vòng chuy n bi n mà các nhà sinh v t h c g i là chu trình và trong m i chu trình hóa, tho t nhìn qua tư ng ch ng như ph c t p riêng r khác nhau nhưng th c s cái chung nh t ñ u n m trong cái thành, tr , ho i, không, sinh, lão, b nh t ñ r i chuy n vòng tr l i theo lu t luân h i, tái sinh. Schoperhauer ñã vi t: "Cái tư ng trưng ñích th c c a thiên nhiên muôn nơi và muôn thu v n là cái vòng tròn b t di t. Cái vòng tròn ñó là bi u th c c a s xoay v n, tr l i có ñ nh kỳ. ðó là hình th c ph bi n nh t trong thiên nhiên, m t hình th c ph quát mà thiên nhên th hi n m i s v t, t s chuy n v n c a các thiên th , các hành tinh trong vũ tr , cho ñ n s s ng ch t c a các sinh v t. Chính nh s tr l i này mà duy trì ñư c ñ i s ng trư ng t n." ... Ngư i và v t có ch t ñi thì ñó cũng ch là hi n tư ng b ngoài vì b n th ñích th c c a chúng v n t n t i su t th i gian y. ð i v i ngư i ðông phương, thuy t Luân h i xu t hi n t lâu, và trong dân gian lu t qu báo luân h i ñư c xem như là ñi u t nhiên. "Làm ác g p ác", " hi n g p lành", "ð ñ c l i cho con". v.v... là nh ng câu bình thư ng trong ý tư ng và trên c a mi ng m i ngư i nh t là nh ng ngư i bình dân, dù h không ph i là ngư i theo Ph t giáo. Trái l i, ñ i v i ngư i Tây phương, thuy t Luân h i v n còn nhi u xa l v i h cách ñây m y th k . Ch g n ñây, khi nh ng nhà Tâm lý h c. Sinh lý h c, các nhà khoa h c h b t ñ u ñi sâu vào v n ñ nghiên c u các hi n tư ng tái sinh kỳ l mà th nh tho ng xu t hi n trong cu c s ng thì v n ñ m i ñư c khơi d y và t ñó s tìm hi u b t ñ u phát tri n m nh m hơn và dĩ nhiên dù mu n dù không, các nhà khoa h c cũng ph i ti n sâu vào lãnh v c nghiên c u thuy t luân h i, tái sinh, nghi p qu ... c a ñ o Ph t. ðã t lâu ñ i v i ngư i Tây phương, hi n tư ng tái sinh qu th t là m t hi n tư ng l lùng n u không mu n nói là kỳ quái và ñôi khi ñư c gán cho là chuy n huy n ho c ñ y v mơ h mê tín. ð i v i tín ñ Ky Tô giáo thì hi n tư ng tái sinh l i càng khó ñư c ch p nh n và ñư c coi như là "m t trong nh ng lo i tín ngư ng ngo i ñ o." Tuy nhiên, m c cho s bài bác, ch ng ñ i, ch trích hi n tư ng liên quan ñ n s
 8. luân h i, tái sinh v n ti p t c di n ra kh p nơi và ñ i v i con ngư i, tái sinh v n ti p t c di n ra kh p nơi và ñ i v i con ngư i, không hi m nh ng trư ng h p tái sinh ñã xu t hi n các qu c gia: Không riêng n ð mà Vi t Nam, Trung Hoa, Th Nhĩ Kỳ, Tích Lan, Tây T ng, Mi n ði n, Thái Lan, A Phú Hãn, An, Pháp, Hoa Kỳ, ð c, Ý, ðan M ch, Hòa Lan, Liban và c nh ng dân t c khác như ngư i da ñ B c M châu ch ng h n. Các hi n tư ng xu t hi n ngày càng nhi u là nh ng b ng ch ng rõ ràng v s ki n tái sinh, ti n ki p và cũng chính nh ng b ng ch ng này ñã khi n có s xích l i g n nhau hơn c a các tri t gia, các h c gi , các nhà khoa h c mà ph n l n ngư i Tây phương trong v n ñ h p tác, tìm hi u, nghiên c u hi n tư ng các hi n tư ng liên quan ñ n tái sinh, luân h i. Chưa bao gi các nư c Tân Phương l i xu t hi n vô s nhà nghiên c u, ñi sâu vào v n ñ tái sinh, luân h i như hi n nay, cũng như chưa bao gi ñ tài thu c lãnh v c này l i ñư c th o lu n v i tính cánh nghiêm túc qua các cu c h i th o, di n thuy t, thuy t trình ho c qua báo chí, sách v nhi u như bây gi . ði u ñáng nói là nh ng ngư i hăng hái, say mê nh t và ñi sâu vào lãnh v c luân h i tái sinh l i là nh ng Bác sĩ y khoa mà n i ti ng ph i k ñ n Bác sĩ Ian Stevenson (ð i h c Virginia), Bác sĩ Bruce Greyson, n Bác sĩ Elizabeth Kubler Ross, n Bác sĩ Edith Fiore, Bác sĩ R.J.Staver. Bác sĩ R.B.Hout, Bác sĩ Ahdrey Butt, Bác sĩ Raymon Moody, Bác sĩ C.G.Jung. Bác sĩ Schultz, Bác sĩ Wiltse. Bác sĩ A.J.Davis v.v... N u k v các Y Bác sĩ ñã tham gia vào vi c nghiên c u hi n tư ng tái sinh, luân h i thì danh sách nêu ra s r t nhi u và bên c nh ñó còn có thêm các nhà khoa h c khác ti p tay như Ti n Sĩ Carl Jung, m t Khoa h c gia n i ti ng trên th gi i. Ti n sĩ Rhine, nhà Khoa h c ñã m nh d n tiên phong trong v n ñ nghiên c u hi n tư ng siêu linh, ngư i ñã phát tri n ngành Siêu tâm lý (Metapsychique hay Parapsychologie). Ti n sĩ Micheal Sabom (ngư i mà trư c ñó ñã bác b hi n tư ng tái sinh, cho ñó là ñiêu huy n ho c) là m t nhà khoa h c b o th nh t nhưng l i là ngư i ñã ng h thuy t tái sinh. ðó là chưa k các Giáo sư t i các ð i h c Hoa Kỳ, Anh, ð c, Pháp, Hà Lan. Trong ñó có các giáo sư như Carol Zaleski, Daniel Dennette, Ernst Benz. Giáo sư Ti n sĩ Werner Borin, n giáo sư Diane Kemp, giáo sư Crado, Balducci. Giáo sư Ti n sĩ Kenneth Ring v.v.. Ngoài ra còn vô s các nhà phân tâm h c, Tâm lý h c và ñ c bi t là nh ng nhà nghiên c u v thôi miên, trong có Ti n sĩ v t lý n i ti ng ngư i Pháp là Patrick Drouot ñã áp d ng phương pháp thôi miên ñ ñưa con ngư i ñi v quá kh xa xăm c a mình. Cái quá kh vư t kh i ñ i ngư i hay g i là Ti n ki p. N Bác sĩ Edith Fiore cũng là ngư i ñã dùng thôi miên ñ giúp b nh nhân th y l i ti n ki p c a mình. Cu n sách quy t các công trình c a bà là cu n "B n ñã s ng nơi này trư c ñây" (ki p trư c) (You have been here before) ñã làm bà n i ti ng và ñã thôi thúc thêm các nhà khoa h c m nh d n hơn trong vi c ti n sâu vào nghiên c u v n ñ tái sinh. ð c bi t hơn n a là N ti n sĩ Helen Wambach v i tác ph m biên so n công phu có giá tr vi t v v n ñ ki p trư c (life before life) trong ñó ghi l i hàng trăm trư ng h p l lùng có th t v hi n tư ng Tái sinh, luân h i ñã xãy ra. Nh ng s ki n này ñã khám phá ñư c nh phương pháp thôi miên ñ ñưa con ngư i vào gi c ng g i là gi c ng thôi miên và qua gi c ng y, h ñã th y l i nh ng gì v ñ i s ng ki p trư c c a h . Như th nh thu t thôi miên h tr mà ti n ki p c a m i con
 9. ngư i ñư c hi n ra gi ng như m t cu n phim chi u l i. Hi n nay các công trình này ñã và ñang phát tri n m nh trên kh p th gi i. Nhi u sách v , tài li u ñ c p ñ n v n ñ này ñư c r t nhi u nhà nghiên c u biên so n như Col Albert de Rochas, Bác sĩ Alexander cannon, Bác sĩ Jonhathan Rodney, Henry Blythe, Bác sĩ Stevenson, Arnoll Bloxom, Morey Berenstein, Johnathan Rodney v.v... Trong cu n Many Mansions c a Gina Cerninira, cu n The next world and the Next hay cu n Out of the body experiences c a Robert Crookall, cu n Born Again, Again (Tái sinh) c a John Van Auken, cu n Reincarnation (S luân h i, Tái sinh) c a Lynn Sparrow và Violet Shelley hay trong In search of the Dead (Nghiên c u v cái ch t) c a Jeffrey Iverson... ñ u nêu lên trư ng h p có th t v s tái sinh. Các tài li u giá tr và trung th c này ñã ñư c xem là nh ng b ng ch ng rõ ràng ch ng minh s luân h i tái sinh là có th t. Nh ng cu n sách ñi n hình v a nêu trên ch là m t ph n, nh trong hàng ngàn cu n sách trình bày lý gi i v nh ng gì thu c ti n ki p con ngư i. Sách ñư c biên so n b i các tác gi có uy tín, ph n l n là nh ng nhà Khoa h c, các nhà Sinh lý h c, Tâm lý h c, các nhân v t n i ti ng trong gi i y khoa, ñi u ñó nói lên ñư c ph n nào s th t ñáng lưu tâm c a v n ñ t lâu b ng nh n là mê tín và mơ h . Tuy nhiên không ph i t t c gi i khoa h c ñ u ch p nh n hay lưu tâm ñ n v n ñ tái sinh, v nh ng gì g i là ti n ki p và h u ki p. Hi n nay v n còn nhi u và r t nhi u nhà khoa h c (và ngay c m t s không ít nh ng con ngư i bình thư ng có nghĩa không ph i h là nh ng nhà khoa h c) không th a nh n có s tái sinh ho c n u có quan tâm thì cũng tr ng thái hoài nghi mà thôi. ði u d hi u chính là nguyên nhân t nhiên r ng v i tinh th n khoa h c, khó mà không cho phép con ngư i có thái ñ hay nh n th c b t h p v i hi n tư ng luân h i không n m trong ph m vi c a lý trí con ngư i cũng như không th ch ng minh trong phòng thí nghi m. Th t v y, cho ñ n nay, m c d u s ki n v n x y ra ñ u ñ u kh p nơi trên th gi i v ñi u mà rõ ràng s tái sinh ñã ñư c th hi n. Nhưng cái khó là s nh n th c. Vì làm th nào ñ th y ñư c s tái sinh và ch ng minh m t cách rõ ràng. T lâu các nhà Khoa h c cho r ng con ngư i n u có ñư c s tái sinh th hi n qua các trư ng h p ñư c coi là bi u hi n cho s luân h i thì s th y hay s nh n th c ngo i giác quan c . Mà qu th t con ngư i ch có ñư c kh năng nh n th c theo ngũ quan hi n có c a mình mà thôi. Vì th ñ i v i m t s l n nhà Khoa h c cũng như nh ng ngư i không tin vào hi n tư ng tái sinh thì nh ng gì mà t lâu con ngư i cho r ng thu c v hi n tư ng luân h i, ti n ki p ñ u là nh ng hi n tư ng do tư ng tư ng, do s thêu d t, trùng ng u ho c ñôi khi t o d ng vì m c ñích nào ñó ch không có th c. Trong khi ñó, nh ng ngư i ñã và ñang nghiên c u, tìm hi u hi n tư ng luân h i, tái sinh cũng cho r ng: S nh n th c c a con ngư i v hi n tư ng tái sinh qu th t có nhi u tr ng i. Lý do là con ngư i ch nh n th c s ki n qua năm giác quan gi i h n c a mình ch không th vư t ra kh i năm giác quan y. Theo Pierre Lecomte de Noiiy, nhà Bác h c n i ti ng th gi i thì "Ngay c nh ng
 10. hình nh mà ta th y, ta bi t hay t t o v vũ tr thì ñôi khi cái vũ tr y ch là cái vũ tr t t o c a ta qua b não c a con ngư i. Nh ng hình nh có ñư c s b l nh l c ñi g p ñôi do h th ng giác quan c a con ngư i tác ñ ng vào. T ñó s hi u bi t tr nên ch quan vì tùy thu c vào giác quan và b não. Như th thì nh ng gì mà khoa h c gi i ñáp cho con ngư i hi u rõ thư ng tùy vào cơ c u c a giác quan và b não nên b cái gi i h n tuy t ñ i là d a vào nhi u ñ nh lu t th ng kê mà không lưu tâm t i nh ng hi n tư ng cơ b n cá tính. ði u ñó ñã c n tr con ngư i ph n nào trong vi c ti n sâu vào vi c khám phá thêm nh ng gì thu c v s ti n hóa và tr t t c a vũ tr ... N u con ngư i ch d a vào năm giác quan mình ñ nh n th c s v t, hi n tư ng thì con ngư i ch nh n ñư c nh ng chân lý tương ñ i mà thôi. Phương pháp c a Khoa h c chính là phương pháp th c nghi m vì d a vào s quan sát nh ng hi n tư ng cũng như phân tách, di n d ch. Tuy nhiên khi g p nh ng hi n tư ng có tính cách siêu hình khó gi i thích vì phương pháp th c nghi m không áp d ng ñư c lãnh v c này thì siêu hình ñư c xem như thoát ra ngoài th c t i và giác quan gi i h n c a con ngư i không ñ kh năng ñ quan sát, nh n th c. Các nhà khoa h c thư ng có cái t hào v nh ng gì g i là Khoa h c th c nghi m. H ch tin vào nh ng gì mà h th y và bi t qua các giác quan c a mình, giác quan c a con ngư i. Vì th mà không l gì khi m t bác sĩ gi i ph u n i ti ng l i g t gù khoái trá tuyên b r ng: "Tôi chưa bao gi th y ñư c linh h n mũi dao m c a tôi c ". Theo Pierre Lecompte de Noiiy thì "làm sao mà khi m x m t ñĩa hát, ta l i có th b t g p ti ng hát c a Caruso ñ y ñư c?" Con ngư i l i l c Ch.Eug.Guye ñã có l n phát bi u như sau: "Con ngư i ch có th th u hi u rõ ràng ý nghĩa c a hi n tư ng v t lý, hóa ngày nào ta bi t ñư c m i liên h k t h p nó v i hi n tư ng Tâm lý và Tâm linh có th ñi ñôi v i nó cơ th sinh v t" (Nguy n H u Tr ng d ch t Entre savoir et croire c a Pierre Lecompte de Noiiy). Bao lâu con ngư i còn khăng khăng cho r ng s gi i quy t m i v n ñ ph i ch ng minh b ng khoa h c th c nghi m thì trong t nhiên v n còn vô s hi n tư ng mà các nhà khoa h c s không th ch ng minh ñư c và khi ñó nh ng hi n tư ng y l i v n còn b cho là vô lý, huy n ho c, mơ h ho c có tính cách tôn giáo, tr u tư ng. T nh ng nguyên nhân xa, g n trên mà ta th y rõ ñư c r ng: Ta không th tìm cách ñ ñưa v n ñ có tính cách "Huy n bí" như v n ñ Ti n ki p, H u ki p, v n ñ Tái sinh Luân h i ñi vào khoa h c ñư c, vì cho ñ n nay, th t s v n ñ này trư c nh t chưa ph i là v n ñ mà khoa h c ch p nh n d dàng vì có nh ng v n ñ c n ñư c ch ng minh nhưng phương pháp khoa h c th c nghi m l i không th ti n hành trên các hi n t ơng v tái sinh cũng như s ki n này không th ñưa vào phòng thí nghi m, và cũng không th hi n rõ qua các giác quan có t m m c gi i h n c a con ngư i. Hơn n a trên th gi i, không thi u nh ng con ngư i ñưa khoa h c lên hàng Tôn giáo. Cái gì cũng ñ u ph i là khoa h c m i ñúng, m i có th t. Ngày xưa hi n tư ng th n giao cách c m hay thôi miên ñ u b xem như nh ng trò mê tín d ñoan. Ngày nay các nhà Khoa h c ñã
 11. ch p nh n Phân tâm h c là m t khoa h c. Ngày xưa khi nói nh hư ng tinh tú lên con ngư i hay toàn b sinh v t là ñi u huy n ho c, vô lý mơ h thì ngày nay chính xác các nhà khoa h c nh t là các nhà Khoa h c Nga l i ñ cao và g i nó là Th i h c sinh, là Nh p ñi u h c sinh. ði u c n nh là như nhà khoa h c n i danh Fritjov Carpra ñã phát bi u, r ng nh ng hi n tư ng mà ta nghe ñư c, th y ñư c, thư ng ch là nh ng h u qu ch không bao gi là b n thân c a nh ng hi n tư ng mà ta ñang c công tìm ki m. Ngày nay con ngư i t hào ñã tìm ra và ñi sâu vào th gi i nguyên t , siêu nguyên t nhưng th t s con ngư i chưa hoàn toàn th y, bi t rõ r ng b n thân th gi i nh bé này vì chúng làm ngoài s nh n th c c a ngũ quan gi i h n c a con ngư i. Nhưng dù cho con ngư i có t n d ng ñ n nh ng máy móc tinh x o ñ quan sát sâu xa hơn thì cái t n cùng sâu th m và nguyên nhân sau cùng làm phát sinh chúng cũng khó mà bi t rõ h t ñư c. Th t ra, khi ñi sâu vào th gi i bên trong c a h t nguyên t và tìm hi u c u trúc c a chúng t c là khoa h c ñã t ng bư c qua l n ranh gi i c a c m quan con ngư i và lúc ñó n u khoa h c v n b o th cái khoa h c theo ý nghĩ hoàn toàn c a mình thì khó lòng ñ ti n sâu hơn n a vào t n cùng c a s khám phá... Nhưng dù sao, ñ i v i các nhà khoa h c, ngay t th k 20, cái th th gi i quan c a h ñã b rung chuy n vì nh ng khám phá v nguyên t ñã khi n có s ñ i thay l n v nh ng khái ni m không gian, th i gian, v t ch t và c hi n tư ng nhân qu . Và cũng t ñó các nhà khoa h c mà ph n l n ñ u ñã có cái nhìn hoàn toàn khác v th gi i, vũ tr , con ngư i... Ngày xưa, qua v t lý h c c ñi n, thói quen suy nghĩ trong ñ u óc con ngư i, ngay cã nh ng nhà khoa h c l i l i lúc ñó cũng cho r ng không gian r ng không và v t th là l i r n ch c di chuy n trong không gian tr ng y. Ngày nay ý ni m không gian và v t ch t ki u ñó ñã d n d n b l i th i và m t ý nghĩa. ð i v i nguyên t ngày xưa ñư c xem như là m t v t vô cùng nh và c ng ch c, v sau nh Rutherford mà phát giác ra r ng nguyên t là vùng không gian r ng l n hay m t th gi i mà trong ñó có hi n di n nh ng h t r t nh g i là ñi n t xoay quanh m t h t nhân. Ngày xưa nói ñ n vi trùng gây b nh không ai tư ng tư ng ra n i vi trùng là gì. ðã có bi t bao nhà khoa h c ngày xưa cho r ng th t sinh ra giòi, bùn sinh ra giun, sưong mù sinh ra bư m và h l p ra thuy t T nhiên sinh. R i khi kính hi n vi ra ñ i, lúc ñó m i th y rõ vi trùng là có th t và thuy t t nhiên sinh là c m t sai l m l n lao... Do ñó nh ng gì chưa n m v ng ñư c, chưa rõ ñư c, nh ng gì chưa ch ng minh ngay ñư c thì t t nh t là c n bình tâm tìm hi u, chưa nên v i vàng qu quy t sai hay ñúng vì m t ngày nào ñó s th t s là s th t vì tìm chân lý và nói ñ n chân lý là v n ñ không ph i d dàng nh t là khi con ngư i (dù tài năng ñ n m y thì v n ph i ch u m t gi i h n nào ñó trong v n ñ tìm hi u vũ tr t nhiên) mu n ñi sâu vào thiên nhiên, v t ch t ñ quy t khám phá tìm hi u ñ n t n cùng c a s v t và hi n tư ng thì con ngư i v n còn khó mà th y ñư c nh ng "viên g ch cơ b n" (buiding blocks) (theo như nhà khoa h c Fritjov Carpa ñã nói) riêng bi t mà ch th y ph c t p r c r i như m t m ng lư i liên k t các ph n c a m t cái toàn th . Hi n tư ng tái sinh, luân h i cũng v y, ñó là m t hi n tư ng vư t ra ngoài ph m vi c a Lý trí và s Hi u bi t c a con ngư i. M c d u trên th gi i ñã x y ra vô s trư ng h p nói lên s th t v hi n tư ng này nhưng không ai dám ch c hay
 12. kh ng ñ nh r ng hi n tư ng tái sinh là có th t vì theo yêu c u c a ý mu n con ngư i th i ñ i hi n nay là ph i có s ch ng minh rõ ràng. Ông cũng ch phát bi u ñ i ý r ng các hi n tư ng, các trư ng h p mà ông sưu t m, nghiên c u, tìm hi u ñã góp ph n vào vi c nghiên c u và hy v ng trong tương lai, v n ñ Luân h i tái sinh s tr thành m t v n ñ t nhiên như bao nhiêu v n ñ s tr thành m t v n ñ t nhiên như bao nhiêu v n ñ liên h ñ n cu c ñ i c a con ngư i v y. Trư c ñó, t i Hoa Kỳ cũng ñã có nhi u nhà nghiên c u hi n tư ng liên quan ñ n ti n ki p. Ông Edgar Cayee là m t ngư i Hoa Kỳ có kh năng bi t ñư c ki p trư c c a ngư i nào ñó b ng phương th c dùng thôi miên g i là cu c soi ki p. K t qu ông ñã th c hi n kho ng 30.000 trư ng h p k rõ r ng v ti n ki p cho th y có s luân h i tái sinh. Riêng ñ i v i Albert Einstein, nhà bác h c v i thuy t Tương ñ i n i ti ng ñã phát bi u như sau khi ñư c h i v v n ñ Nhân qu : "Càng ngày, con ngư i càng tin vào lu t Nhân qu và ngay c khoa h c cũng ñang ti n d n vào vi c xác nh n s ki n này là có cơ s . Riêng tôi, tôi tin vào lu t Nhân Qu ". Cu n sách này ch ý ñư c vi t không ngoài m c ñích là trình bày m t s v n ñ liên quan ñ n hi n tư ng Nhân Qu , Tái sinh. Hy v ng r ng v i m y trăm trang sách ñơn, sơ, ñ c gi v n có ñư c m t s ki n l lùng mà ngay c chính b n thân mình ñôi khi cũng g p ph i trong ñ i và m t s th c m c t muôn nơi, muôn thu v nh ng gì liên h ñ n hi n tư ng Luân h i tái sinh cũng s ñư c gi i ñáp ph n nào. ð c h t quy n sách, ch c h n ñ c gi s ho c hài lòng v m t s v n ñ ñã ñư c nêu ra. ðó chính là ñi u khó tránh vì s lãnh h i và phê bình là nh ng cái mà ñ c gi hoàn toàn t do. Tác gi ch hy v ng ñóng góp m t ph n r t nh vào lãnh v c nghiên c u hi n tư ng Luân h i. Tái sinh, m t lãnh v v mà ngày nay, không riêng g các nhà tôn giáo mà c các nhà khoa h c cũng ñã quan tâm, vì ñó là m t d ki n c n ñư c nghiên c u và kiêm nh n. Khi vi t quy n sách này, tác gi may m n ñã có ñư c khá nhi u thu n l i v nhi u m t nh t là v n ñ tài li u. Trư c tiên, tác gi xin chân thành c m t Thư ng toa Thích Trí H i chùa H i ð c (Nam Giao Hu ) ñã g i t ng b c nh (ch p năm 1958) Sư Phư c Hu ch p chung v i viên K s Frank. M. Balk (ngư i con ti n ki p) ñ ch ng minh cho câu chuy n l lùng có th t Vi t Nam. Ngoài ra tác gi cũng xin c m t Linh m c T.H. Châu, Sư huynh Thanh ð c. Thư ng t a Thích Chánh L c, Thư ng t a Thích Giác Lư ng ñã góp ý, phê bình, khuy n khích và giúp m t s tài li u. Tác gi cũng không quên cám ơn ông ðoàn Văn Hai, nhà giáo và cũng là nhà sưu t m biên so n Hu ñã cung c p nhi u tài li u quý giá cũng như ñã liên l c v i quý th y t i chùa Phư c Hu ñ ghi l i các s ki n v Sư Phư c Hu ñ g i sang. Tác gi cũng ghi nh n h o ý c a anh Nguy n Huy Tr c Cali ñã vui lòng gi i thi u m t m t s sách m t s sách liên h ñ n ñ tài Tái Sinh, Luân h i. Ngoài ra còn có nhã ý gi i thi u anh Ngô Văn Hoa
 13. Montreal d ch gi cu n Have We Lived beford c a Linda Atkinson (1982). Chính d ch gi cũng ñã t Montreal vi t thư qua khích l khi bi t tác gi ñang biên so n cu n sách này và ñã cung c p khá nhi u tư li u quý giá. May m n nh t là nh ng tư li u tranh nh trong công trình biên so n cu n Medical Curiosities c a hai nhà khoa h c George M.Gould (AM.MD) và Walter L.Pyle (AM.MD) do nhà xu t b n Hammond Hoa Kỳ phát hành năm 1983. ðây là nh ng tư li u tranh nh r t có giá tr , giúp góp ph n vào s tìm hi u và gi i ñáp v v n ñ Luân h i nghi p báo. Nh ng tư li u ñ c bi t c a nhà nghiên c c Jeffrey Iverson trình bày nh ng trư ng h p có th t v hi n tư ng tái sinh cũng như nh ng trư ng h p l lung mà ð.ð. K. Sri Dhammananda thu th p ñư c kh p nơi trên th gi i (Minh Tu - 1974). Ngoài ra còn nhi u tư li u tranh nh, sách báo trong và ngoài nư c ũng ñư c thu th p ñ minh h a cho ñ tài Ti n Ki p và H u Ki p. Vì nhi u khó khăn tr ng i, chúng tôi không th ti p xúc hay liên l c ñư c v i tát c tác gi c a nh ng tác ph m, nh ng tài li u mà chúng tôi ñã s d ng, ñó là m t ñi u ñáng ti c. R t mong quý v hoan h b qua nh ng thi u sót l n lao y. Tuy nhiên, ñ ñư c rõ ràng v ngu n g c tư li u, chúng tôi luôn luôn ghi chú ñ y ñ xu t x c a nh ng tư li u nh ng ño n trích ñăng hay dư i các tranh nh. Các tư li u trích d n còn ñư c ghi chú rõ ràng ph n tài li u tham kh o nơi cu i sách. Cu n sách nh này không th ch a ñ ng ñ y ñ nh ng chi ti t quan tr ng. M c d u v y, chúng tôi cũng hy v ng giúp b n ñ c ph n nào có ñư c vài ý ni m v Luân h i tái sinh. Dù tác gi ñã c g ng th t nhi u trong khi so n th o cu n sách này, nhưng ch c ch n l n xu t b n ñ u tiên s có nhi u sai sót. R t mong ñư c s s ñóng góp tài li u và ch giáo thêm c a quý v ñ c gi xa g n ñ hy v ng l n xu t b n sau ñư c ñ y ñ hơn. Chương 1 - Luân H i, Tái Sinh Là Gì? Luân h i hay tái sinh là s chuy n hóa s s ng c a m t sinh v t qua nhi u ki p theo s tái sinh. ðây chính là tri t thuy t tôn giáo ñư c phát tri n cách ñây ñ n m y nghìn năm. Thuy t này bàng b c trong dân gian, kh p nơi trên th gi i, Ai C p, Hy L p c ñ i, nh t là n ð . Các tôn giáo như n ð giáo, Ph t giáo, Do Thái giáo và c nh ng ngư i theo thuy t th n trí h c (theosophy) ñ u ñ c p ñ n v n ñ này... thuy t luân h i lan truy n h u như toàn b các nư c Châu Á. Ngư i Tây phương hi u luân h i qua t Metempsychosis, Tranmission hay Reincarnation. Theo Webster's New World Encylopedia (1992) thì thuy t luân h i bao hàm ý nghĩa r ng sau khi ch t, linh h n c a loài ngư i cũng như loài v t và ngay c loài cây c cũng s chuy n sinh t cơ th này qua cơ th khác t d ng
 14. này qua d ng khác tùy theo nh ng gì ñã gây ra lúc còn s ng. Thuy t luân h i hay tái sinh có ý nghĩa vô cùng sâu s c và chi li: m i sinh v t, sau khi ch t s chuy n hóa t m t thân xác này sang m t thân xác khác. Ngay c loài v t và loài cây c cũng v y. Luân h i hay tái sinh (Reincarnation) là s chuy n hóa hay s chuy n sinh, ñ u thai (transmission) c a linh h n. Nói rõ hơn là khi ch t, linh h n s chuy n t thân xác này ñ nh p vào m t thân khác. Khi ch t thân xác h y ho i tan rã, ch có linh h n t n t i. Theo Ph t giáo thì luân h i, tái sinh là m t ph n ng ngh ch l i, là m t s báo ng t nhiên c a m i hành ñ ng. M i hành ñ ng ñ u có nh ng ph n ng d i l i cho hành ñ ng gây ra. Ch luân h i theo Ph t giáo l y t Ph n ng là Samsàra. Con ngư i ph i tr i qua nhi u ki p cho ñ n khi ch u ñ s tr qu tương x ng v nh ng gì ñã làm và không t o nên nghi p x u thì m i mong ñư c t i cõi an l c mà Ph t giáo g i là cõi Ni t Bàn (Nirvana). Nh ng ai ph m ñi u x u, ác thì khi ch t ph i ñ a vào ñ a ng c và ch u nh ng s x ph t công minh. Theo thuy t c a Ph t giáo có mư i nghi p d (sát sinh, tr m c p, dâm d t, tham mu n, t c gi n, si mê) ñ i l i v i mư i nghi p d có mư i nghi p lành như không gi t h i, không tham lam tr m c p, không gi n h n, không mê mu i...) n u khi s ng t o nghi p ác thì khi ch t ph i ch u luân h i tái sinh vào thân ph n k ch u kh ñau vì ph i tr cái nghi p x u y. N u khi s ng t o nghi p lành, thì khi ch t s luân h i ñ u thai vào thân xác m i có ñ i s ng sung sư ng t t lành hơn. Nói tóm l i t t c nh ng gì mà b n thân ñang ph i tr i qua hi n t i chính là k t qu c a nh ng nghi p gì mà ki p trư c b n thân ñã làm. Và t t c nh ng gì mà hi n t i b n thân hành ñ ng thì ñó s là cái nghi p ñư c t o l p trong hi n t i ñ có nghi p báo tương lai t c là sư báo ng c a vi c mình làm. Các nhà nghiên c u v thuy t luân h i tái sinh lúc ñ u tư ng r ng thuy t này ch phát tri n các nư c Á Châu, nh t là vùng ðông Nam Á. Nhưng d n d n h khám phá ra r ng không riêng gì vùng Á Châu mà các nư c Ai C p, Hy L p c ñ i như nơi vùng c ñ o xa xăm, thuy t này v n bàng b c trong dân chúng và c ngư i dân Da ñ cũng thư ng tin vào thuy t tái sinh. Các nhà nghiên c u hi n tư ng luân h i lúc ñ u r t ng c nhiên v s trùng h p l lùng c a m t s l n ngư i Da ñ B c M Châu gi ng m t s l n ngư i dân Châu Á v ni m tin có s tái sinh. Nhưng khi xét v m t ñ a lý h th y không có gì ñáng ng c nhiên vì th i ñ i Băng Hà, Á Châu và M Châu ñã dính li n v i nhau m t cách t m th i t hai vùng Tây Bá L i Á (Siberia) và Alaska. Lúc b y gi ngư i Á Châu ñã liên l c ñư c v i vùng B c M qua ng này và ngay c m t s loài thú cũng v y. Bác Sĩ Mills ñã ñưa ra nh ng ñi m tương ñ ng v s ki n này như sau. Ngư i Tây T ng tin r ng, vì Ph t S ng L t Ma c a h khi qua ñ i s l i tái sinh ñ chăm d t và che ch cho dân t c h . Cũng v y, nh ng ngư i Da ñ B c M Châu tin r ng v Tù Trư ng b l c ñôi khi ch n s ñ u thai tr l i ñ giúp ñ nh ng
 15. ngư i trong th t c. Ngày nay, m t s tôn giáo khác tuy nhiên m t s ngư i dân ñây v n còn tin vào s tái sinh. Thư ng thì h suy ñoán qua gi c m ng, qua l i nói b t ch t c a ngư i trong nhà, nh t là c a ñ a bé. S trùng h p v hình hài, c ch , hi n tư ng v.. v... ñ u ñư c chú ý c n th n. ðôi khi h còn tin tư ng r ng ngư i ch t hi n v dù trong gi c m ng cũng bao hàm ý tư ng là h s p ñ u thai tr l i. ðôi khi h còn ñ ý qua d u b t, v t s o trên da c a tr sơ sinh. N u gi ng v i d u v t mà ngư i ñã ch t trư c ñó có thì có th nghĩ r ng ngư i y ñã l i tái sinh. Cũng có khi h quan sát ñ a tr v cách cư x , ăn c a nó. N u gi ng v i ngư i ñã ch t thì ñó là ñi u ñáng quan tâm. Nhi u ngư i trư c khi ch t thư ng tr i trăn l i l i ao ư c mu n hay không mu n ñư c sinh ra l n n a. Chương 2 - Ý Nghĩa Sâu Xa C a Hai Ch Luân H i Ch luân h i còn ñư c hi u r ng nghĩa hơn n a khi nh c ñ n thuy t Linh V t (Animism). Bách khoa t ñi n cho field Enterpises Educational corporation (Hoa Kỳ) xu t b n năm 1961 ghi r ng thuy t Linh V t tin tư ng r ng m i v t th trong vũ tr ñ u có tính linh và cũng ch u luân h i nhân qu . M i sinh v t ñ u có linh h n, Ngay c con ngư i có v th t i cao trong các loài ñôi khi v n ph i tái sinh làm loài thú như ng a, bò heo tùy theo nh ng gì mà ngư i y ñã t o trư c ñó. Cái mà ngư i y ñã gây ra ñư c g i là nghi p. Theo D. T. Suzuki nhà tâm lý, tri t h c n i danh th gi i, khi nghiên c u v v n ñ tái sinh t ngư i qua loài thú ñã ghi nh n r ng "cái mà ta g i là nh ng nghi p có th xem như tương ñương v i nh ng b n tính mà ta thư ng th y t nh ng con v t y". T ñó ông nêu lên nh ng thí d như có nh ng con ngư i lúc s ng ñã có nh ng hành ñ ng, c ch , cách s ng bi u l qua nh ng gì g i là "thói"1 thì khi ch t có th tái sinh thành con v t có nh ng ñ c tính tương t . Như k phàm ăn, t c tĩu, thô l u, x u xa, hèn h , dơ b n, sau khi ch t có th h s tái sinh thành loài heo. Trái l i nh ng k khi s ng thư ng ranh mãnh mưu lư c, ganh t , thâm hi m, x o quy t... sau khi ch t có th chuy n sinh thành ch n cáo, chu t, kh . v. v... lý lu n này m i nghe qua s không hi m cho là kỳ qu c mơ h . Cũng có lý lu n ngư c l i r ng nh ng ngư i khi s ng có nh ng tư ng cách y là hình nh c a loài v t th p hèn ti n ki p. Nh ng thuy t luân h i tái sinh th t s ñã trình bày s vi c v n ñ m t cách chi li, ph c t p như ñã nói và ai trong chúng ta dù không tán thành, ñ ng ý nhưng cũng ít nh t m t l n trong cu c, s t h i t i sao trong ñ i l i có nh ng ngư i hình dáng, c ch , hành ñ ng, cách s ng gi ng loài thú? Có ngư i khi n m ng co qu p hay co co rúm l i, có ngư i ngáy vang như s m, có nh ng ñi như r n bò, có ngư i cư i như ng a hí, có k gương m t luôn luôn nhăn nhó như loài kh hay h n lên nét m t d t n, v i ñôi m t tr ng dã, gư m gư m như ác thú. Có ngư i khi ng i có tư th như c p heo hày gi ng nói to, sang s ng như ti ng thú g m vang? Ph i chăng ñó là nh ng loài thú các ki p quá kh và hi n t i mang ki p ngư i nhưng v n chưa thoát h n m t s chi ti t c a loài thú? Nh ng k gi t ngư i, nh ng k tra t n ngư i không g m tay, nh ng ñao ph , luôn c nh ng ñ t (nh ng k gi t súc v t) ph n l n hi n rõ ác tính trên c ch dáng ñi, gi ng nói và nh t là gương m t; thư ng thì ñi l m lũi (như c m nh n ñư c cái x u xa tàn ác c a mình nên không th bi u l ñư c s thanh th n, yên tĩnh c a tâm h n), ñôi tay thư ng n m
 16. l i, như th th , ñ c bi t ñôi m t tr ng ñã l nhãn có nhi u ñư ng gân máu tràn c lòng tr ng và lan vào tròng ñen. Có ñi u kỳ d là nh ng ngư i này g n như h u h t ñ u có con m t l i hay tròng ñen treo ñ l 3 ph n tr ng trong m t g i là tam b ch ñ n ho c xu t phát, bi u l ác tính dã man không có chút tính ngư i qua l i nói như năm 1992, t i Hoa Kỳ, tên sát nhân kỳ d , dã man chuyên ăn th t ngư i tên là Jeffrey Dahmer m c d u b b t h n v n không t d u ăn năn t i l i mà còn tuyên b : "N u có cơ h i, tôi s gi t, phân thây và ăn th t nh ng ai mà tôi b t ñư c!" Tên sát nhân Jeffrey Dahmer này ñã gi t 17 ngư i vô t i và ăn th t r t nhi u ngư i. M c d u là m t con ngư i nhưng rõ ràng h n còn kém xa thú v t n u xét v m t ti n hóa c a ch ng lo i v s phát tri n c a tư duy t nh c m. V n ñ thú có th chuy n sinh làm ngư i hay ngư i có th chuy n sinh làm thú trong thuy t luân h i qu báo ñã khi n cho thuy t này tr nên bao trùm m i v t tương t như thuy t Linh V t (Animism) theo ñó m i v t ñ u có tính linh hay linh h n và ch u s chuy n sinh c a luân h i, vì th nh ng ngư i tin vào thuy t luân h i thư ng kiêng ăn th t vì hai lý do: Th nh t sinh v t ñã có sinh, có di t, có s ng có ch t t c là có bi t ñau bi t kh , bi t sung sư ng thì t i sao ta l i gi t chúng? Th hai sinh v t ta th y s ng trên qu ñ t có th là h u thân c a nh ng ngư i nào ñó ho c ñôi khi có th là ngư i thân mang hình hài loài thú qua s chuy n sinh? Tuy nhiên thuy t luân h i cho r ng s tái sinh luôn luôn xem như m t s ti n hóa hơn. ñây c n ph i lưu ý v m t s th c m c ñư c ñ t ra, r ng ñã là loài thú thì làm gì có trí óc sáng su t ñ nh n ra ñâu là tà ñâu là chánh ñâu là ñi u lành ñâu là ñi u d . Vì th b o r ng loài thú gây nghi p lành hay nghi p d ch là s ng u nhiên mà thôi ch không ph i do ch ý c a nó. ði u th c m c rõ ràng h u lý, nhưng n u nhìn l i ngay c loài ngư i mà t lâu ai cũng công nh n là loài sinh v t thư ng ñ ng có trí óc thông minh hơn t t c loài v t v n không hi m nh ng con ngư i tàn ác, vô nhân ñ o, nh ng con ngư i hoàn toàn vô luân, tay luôn luôn nhúng máu, m t luôn luôn ch mu n th y c nh ch t chóc và ai thích nghe nh ng l i kêu la th ng th t, kh ñau c a ngư i khác. Nh ng k này có trí óc, có suy nghĩ nhưng không bao gi có lòng nhân ñ o xót xa. V y h cũng c p ñ cao c a trí th c, v c u t o b não nhưng t i sao h l i gi ng loài ác thú? Nh ng k này xét cho cùng còn thua loài v t vì có nhi u loài v t r t hi n lành. V ý ni m tái sinh luân h i t c p ñ th p t i c p ñ cao theo s ti n hóa t lâu ñã ñư c nhi u nhà nghiên c u lưu tâm. Nhà sinh v t h c Charles Darwin nêu thuy t ti n hóa c a sinh v t theo ñó sinh v t ti n hóa t trình ñ th p ñơn gi n d n d n ñ n trình ñ cao hơn và ph c t p hơn theo nhu c u, cu c s ng và môi trư ng s ng. Tuy nhiên nhà khoa h c ch nghiên c u căn c ph n l n vào nh ng gì có tính cách thu n v t ch t v c u t o, d ng th c a các cơ quan cơ th cùng liên h v i các hi n tư ng sinh lý, sinh hóa ch không ñi sâu vào lĩnh v c luân lý ñ o ñ c, tâm linh sâu xa hơn như thuy t luân h i chuy n ki p tái sinh. Charles Darwin nh n th y r ng nh ng sinh v t như cá, rùa, ch, chim, sư t , bò, ng a, kh , ngư i
 17. ñ u có d ng th phôi (Rmbryos) ñ u tiên tương t nhau. Nhà khoa h c ch th y rõ s ti n hóa t "v n v t ñ ng nh t th " y qua s ti n hóa mà thành nhi u hư ng ñ phát sinh ra các loài, h , b , gi ng, ngành sinh v t khác nhau mà không chú tâm nghiên c u cái nguyên nhân sâu xa ti m n bên trong và trư c ñó m i s v t. Thuy t ti n hóa như th ch phát h a ñư c r ng: "con ngư i như là m t toàn th ñã tr i qua nhi u giai ño n ti n hóa. Trong khi thuy t luân h i cho th y s chuy n hóa ñ thành con ngư i ph i tr i qua nhi u giai ño n c a s tái sinh có liên quan nhi u ñ n nh ng gì thu c v tâm linh và luân lý cùng s thư ng ph t công minh gi ng như nh ng ñ nh lu t t nhiên trong vũ tr . M i con ngư i trư c khi tr thành toàn h o, hoàn thi n ñ vào c nh gi i an l c ph i tr i qua nhi u ki p chuy n hóa tái sinh. Trong các l n chuy n sinh y s có nh ng ki p khác nhau; khi thì loài v t, khi thì loài ngư i, khi chuy n sinh thành loài v t, có th h ph i tr i qua nhi u ki p như khi thì loài này khi thì loài kia tùy theo c p ñ c a nghi p qu . Qua các tài li u kinh Ph t giáo thì ñ c Ph t Thích Ca, trư c khi thành Ph t, ngài ñã ph i chuy n sinh qua nhi u ki p. Cũng theo thuy t luân h i thì khi còn là ki p thú, ki p thú này cũng có h n ñ nh c a nó. H n ñ nh này tùy thu c vào nh ng gì mà nghi p qu trư c ñó ñã quy ñ nh trong th i gian bao lâu ñ tr i qua. Cùng là m t loài v t nhưng cũng v n có nh ng con khác nhau v cách s ng. Nhưng cùng là m t loài chó, v y mà có con r t trung thành, hi n lành, t t n. Trái l i có con r t hung d , ph n ch , nhác lư i, tham ăn... Chúng ta t nh thư ng ñã t ng nghe k chuy n con chó trung thành n r t thương ch , thư ng ngày ra ga ñón ch v . Nhưng sau ñó ch nó không tr v n a vì b pháo kích ch t trong m t chuy n ñi. Con chó không bi t ch ñã ch t, v n ngày ngày ñ n sân ga ñón ch . Su t m y tháng tr i, con chó bu n b m t cách l thư ng b ăn b ng và sau ñó g c ch t trên ñư ng t i nhà ga. Ngư i dân trong vùng vô cùng thương ti c nên ñã chôn c t và xây cho nó m t n m m v i t m bia m ghi câu "ñây là nơi an ngh cu i cùng c a con chó trung nghĩa". Tùy theo b n tính riêng bi t m i con v t mà lu t luân h i tái sanh quy ñ nh cho chúng s chuy n sinh vào m t ki p nào ñó theo ñúng v i s thư ng ph t hoàn toàn vô tư và công bình. Dù mèo, chó, chim chóc, cây c i...các ch ng lo i này c nh nhau, g n gũi nhau t th i ñ i này qua th i ñ i khác và ch ng có gì là ñáng ng c nhiên khi chúng ta và ngay c nh ng ñ a bé m i hi u bi t cũng v n c m th y rõ ràng là có s t nhiên, quen thu c và h u như g n gũi v i t t c nh ng sinh v t xung quanh ta v i m i ch ng lo i. Ph i chăng ñi u ñó nói lên r ng ta và nh ng sinh v t y ñã có s liên h vô hình nào ñó ràng bu c? Ph i chăng chúng có cùng m t b n tính v i ta là cùng sinh ra, l n lên, b nh (sâu, b nh) dinh dư ng (ăn, u ng, hô h p, bài ti t) sinh s n r i ch t là do ta và chúng ñã có l n chuy n sinh cho nhau t muôn ngàn ki p trư c và s còn g p g nh ng ki p lai sinh? Th gian, v n v t ñ ng nh t th ñã m t ph n th hi n ñó. Nhìn m i loài v n v t chung quanh chúng ta m i th y ñư c nh ng hình th c ti n hóa quy t c trên th
 18. gian này gi ng như trong m t trư ng h c có vô s h c sinh nhưng khác nhau v trình ñ tri th c, s năm h c, l p h c, môn h c... Bên ngoài là toàn th ngôi trư ng và toàn th h c sinh nhưng bên trong ti m tàng s chuy n ñ ng, v n hành c a v n ñ h c v n, v s ti n hóa c a ki n th c, h c h i và trình ñ ngày càng cao c a các h c sinh. N u các h c sinh chuyên tâm h c h i thì vào th i gian nào ñó h s ñư c chuy n d n lên l p m i và ra trư ng, h s không còn ph i h c trư ng ñó n a. Ch có nh ng h c sinh nào nhác lư i, ham chơi, h nh ki m x u, h c kém thì nh ng h c sinh y m i d b thi h ng, l i l p ch m ra trư ng... T t c nh ng hình nh v a k là bi u tư ng c a hình nh v s ti n hóa c a nh ng ki p. Ngay trong m t ki p s ng c a ta, n u tìm hi u k và suy lu n theo thuy t luân h i thì (theo D.J.Suziki) cũng th y ñư c m t cách khá rõ ràng nh ng giai ño n tương ng v i nh ng cõi mà su t trong vô lư ng ki p ta ñã ph i và s tr i qua. Daisetz Teitaro Suzuki ñã vi t trong cu n Mysticism Christian and Buddisht m t ño n v nh n ñ nh này v i ñ i ý như sau: "qua nh ng kinh nghi m hàng ngày c a m i con ngư i chúng ta, n u lưu tâm ñ ý chúng ta s th y ngay trong cu c s ng c a ñ i mình có t t c nh ng gì mà ta có th kinh nghi m ñư c b ng cách ñi qua m t h n kỳ v tái sinh dài. Nh ng gì mà chúng ta có ñư c hay g p ph i khi ñang còn s ng ñ u th y có s tương ñ ng v i nó m t nơi nào ñó cõi thanh cao t t ñ p là ch n thiên ñàng dư i h a ng c ho c nh ng nơi khác như cõi ng qu súc sanh. Khi ta vui v h n h , h nh phúc chính là ñi u tương ng v i cõi thiên ñàng, còn khi ta ñau kh , g p hi m nguy, tai h a kh n cùng là như ta ñã rơi vào cõi ñ a ng c. Khi ta t c gi n, n khí xung thiên là như ta ñã ñi vào cõi A - tu - la r i v y..." Viviane Contri khi trình bày v n ñ ñ u thai trong t p chí Madame actuelle s 254 ñã vi t như sau: "Th i gian tr i qua do s ñ u thai m i linh h n thư ng khác bi t nhau, tu nhiên trung bình m t linh h n ñ u thai kho ng m i 250 năm. Gi a th i gian này, m i linh h n s nhìn l i ki p s ng ñã qua và t ñó s ch n l a m t cách lý tư ng cho cu c tái sinh k ti p." Theo Jean Francis Crolart, nhà nghiên c u v hi n tư ng luân h i và là tác gi cu n sách n i ti ng nhan ñ : "Tái sinh sau khi ch t ñã ghi nh n r ng: "Ki p s ng hi n nay c a m i con ngư i chúng ta tùy thu c nhi u ki p s ng trư c ñây (ti n ki p) nhưng chính t ki p s ng hi n t i s ñ t n n t ng và ti n ñ cho ki p s ng tương lai hay h u ki p. Chương 3 - Vai Trò C a Linh H n Trong S Luân H i Tái Sinh Câu h i t ngàn xưa ñã ñư c ñ t ra là cái gì ñã giúp cho s luân h i chuy n sinh
 19. ñư c th c hi n, ph i chăng ñó là linh h n? Nhưng linh h n th t s có hay không? N u có thì linh h n là gì? Linh h n hi n h u hay vô hình? T th i c ñ i con ngư i ñã tin r ng: ngoài thân xác ra, con ngư i còn có linh h n. Linh h n là ph n linh di u thâm sâu nh t. Khi ch t, thân xác tr nên b t ñ ng và ñi vào h y di t còn linh h n thì r i kh i thân xác. Theo Hán Vi t t ñi n c a ðào Duy Anh thì H n là ph n tinh th n hay Linh tính c a con ngư i, là ý th c, tư tư ng c a con ngư i. Ngư i Âu M g i linh h n qua t Âme, soul (Pháp, Anh, M ) hay psyché (Hy L p) ho c seel (ð c). T Âme ñư c gi i thích là nguyên lý c a s s ng, c a tư tư ng hay c a t t c hai, khi nguyên lý ñư c xem như là m t th c t i khác bi t v i th xác, qua ñó h n ho t ñ ng. Th c t i y có th xem là v t ch t hay không v t ch t. Theo ngư i Daisetz Teeitaro Suzuki thì linh h n không th ñư c khái ni m như là m t th c th hay m t ñ i tư ng như b t c m t ñ i tư ng nào khác mà ta ñã th y quanh ta. Linh h n không th là cái có hình d ng ho c có th th y ñư c qua m t ngư i... b i vì n u là h u hình thì làm sao linh h n ñi vào th xác ñư c? ð i v i ngư i Hy L p thì linh h n chính là cái tinh th n có nhi t, cái giúp ta c ñ ng hô h p. Theo T ñi n và Danh t tri t h c c a Tr n Văn Hi n Minh thì H n là nguyên sinh l c h i t nơi sinh v t. Linh h n là cái y u t quy t ñ nh quan tr ng. Nh linh h n mà sinh v t m i có s s ng. T th i c ñ i xu t hi n thuy t nói v linh h n ñó là thuy t v n v t linh (hay thuy t linh h n nguyên th y: Animism). Theo thuy t này thì t t c m i th trên qu ñ t t con ngư i ñ n con thú và ngay c c c y ñ t ñá cũng ñ u có linh h n. Quan ni m này còn bàng b c trong dân gian và ta cũng ñã thư ng g p l i trong các câu như: "H n thiêng sông núi" "H n nư c"... Ngày nay, m t s l n ngư i Á Châu, Phi Châu, Úc Châu và nh t là các th dân vùng H i ñ o v n còn tin tư ng v thuy t ñó. Tuy nhiên, tùy theo tôn giáo, phong t c, t p quán m i qu c gia mà s tin tư ng c a m i dân t c có vài khác bi t, nhưng ph n chính y u thì v n gi ng nhau ñó là s tin tư ng r ng có linh h n. Ngư i Vi t Nam và Trung Hoa còn ch u nh hư ng nhi u c a n n văn hóa c xưa, h quan ni m r ng con ngư i có ba h n. Ba th h n y là:Sinh h n: ph n ñem l i sinh ho t l c cho th xác. Giác h n: giúp thu nh n và th hi n các c m giác và nh ng ph n ng. Linh h n: là ph n quan tr ng nh t, ñây là ph n thâm sâu vi ñi u nh t c a con ngư i và cũng chính nh ph n này mà s luân h i, ñ u thai, chuy n sinh ñư c th c hi n thu n l i. ð i v i ngư i Ai C p thì khi ch t linh h n s thoát kh i th xác như chim bay vì th h dùng hình nh m t phi ñi u bi u tư ng cho linh h n th xác thì tan rã nhưng linh h n thì tư ng t n và chu n b chuy n vào m t cu c s ng m i khác
 20. qua mo6t thân xác khác. Vi c ư p xác c a ngư i Ai C p ph n l n ch ñích mu n duy trì s liên h gi a linh h n và thân xác ñư c lâu dài. ð i v i ngư i Tây T ng thì h n là ph n linh di u trú ng trong m t ph n g i là thân xác. Th xác ch có cái v cho hôn trú ng mà thôi. H n và xác liên h nhau qua m t th gi ng như s i dây ñ c bi t có t tính. Khi s i dây y ñ t chính là lúc h n lìa kh i xác. ð i v i các nhà tri t h c thì t c ñ i, m t s nhà tri t h c như Platon, Pythagore, Hereclite. Empedocles, Aristote Epicure ñ có nghiên c u và ñ c p nhi u ñ n linh h n và coi linh h n như là m t th quan tr ng trong s chuy n hóa ñ i s ng. V sau có Plotin, Descartes, Pascal, Shopenhauer, Ralph Waldl Emerson, Frederic William Henry Myers... ti p n i s nghiên c u, tìm hi u cũng như tin tư ng vào s hi n h a c a linh h n. Plotin tin r ng: con ngư i ph p t i, khi ch t linh h n r i kh i thân xác s nh p vào m t cơ th khác ñ tr i qua m t ki p s ng khác nh m tr n nh ng t i l i, sai l m mà ngư i y ñã gây ra trư c ñó. Như v y, theo Plotin thì s tái sinh hay ñ u thai phát sinh là do t i l i mà ra. Chính nh ng sai l m, nh ng hành ñ ng t trư c c a ta ñã gây ra nh ng tr ng ph t k ti p mà ta ph i tr . D. T. Suzuki ghi nh n r ng: sau khi ch t, linh h n s chuy n t m t thân xác này sang m t thân xác khác thu c cõi thiên, nhân, ñ ng v t, th c v t... ð i v i c tôn giáo thì m c d u có khác nhau v lý thuy t nhưng hi m có tôn giáo nào ph nh n v linh h n. Theo n ð giáo thì linh h n là th c th vô cùng quan tr ng ñ i v i m i v t th s ng. Linh h n ñư c g i là Atman và do ñ ng toàn năng Brahma t o ra. Theo n ð giáo thì t t c m i loài s ng trên qu ñ t này ñ u có linh h n. Linh h n b t sinh b t di t. Linh h n giúp s tái sinh chuy n hóa. Linh h n chuy n hoán t thân xác này qua thân xác khác ñ tr i qua m t ki p s ng khác, c th cho ñ n khi ñ t ñư c ñi u ki n ñ h p nh t hay liên k t v i Brahma m i thôi. Brahma ñư c hi u như linh h n c a vũ tr . Theo quan ni m c a Ky Tô giáo thì con ngư i là m t linh h n và vì con ngư i là m t linh h n nên khi ch t, linh h n cũng s ch t theo. Như v y ñ i v i Ky Tô giáo, linh h n hi n h a nhưng nhưng linh h n không th bi t l p và riêng tư ñ i v i th xác. Tuy nhiên c n lưu ý là, theo quan niêm Ky Tô giáo thì "linh h n nào ph m tôi thì s ch t (Ê Xê Chiên 18: 4 và 20) và ñ n ngày phán xét: "m i ngư i trong M M nghe ti ng ngày và ra kh i: ai làm lành thì s ng l i ñ ñư c s ng, ai làm ác thì s ng l i ñ b xét ñoán... (Giăng 5: 28 - 30). Như th , khi m t linh h n ch t ñi (ngư i là m t linh h n) thì có th trong tương lai, trong này phán xét, linh
Đồng bộ tài khoản