intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đảng và Nhà nước đổi mới chính sách tôn giáo - phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
93
lượt xem
25
download

Đảng và Nhà nước đổi mới chính sách tôn giáo - phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này tập trung trình bày một số biện pháp của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới chính sách tôn giáo nhằm góp phần tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới. Nó vừa bảo vệ lợi ích của cách mạng, vừa bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, bảo đảm xây dựng các tổ chức tôn giáo thực sự đóng vai trò phục vụ cho yêu cầu tín ngưỡng của nhân dân và đồng hành cùng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn đón đọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đảng và Nhà nước đổi mới chính sách tôn giáo - phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc

 1. Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 5 - 2013 3 T«n gi¸o - vÊn ®Ò lÝ luËn vµ thùc tiÔn §¶NG Vµ NHµ N¦íC §æI MíI CHÝNH S¸CH T¤N GI¸O - PH¸T HUY TRUYÒN THèNG §¹I §OµN KÕT D¢N TéC L−u Ngäc Kh¶i(*) N ghiªn cøu ®−êng lèi, quan ®iÓm tån t¹i víi t− c¸ch lµ mét s¶n phÈm cña cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ lÞch sö ®Ó l¹i. D−íi chñ nghÜa x· héi, t«n n−íc vÒ vÊn ®Ò t«n gi¸o trong c«ng cuéc gi¸o vÉn cßn cã mét sè yÕu tè cßn phï ®æi míi toµn diÖn ®Êt n−íc theo ®Þnh hîp víi x· héi, ®ã lµ mÆt ®¹o ®øc v¨n h−íng x· héi chñ nghÜa ®· cã nh÷ng hãa cña t«n gi¸o, nã vÉn ®¸p øng ®−îc ph¸t triÓn míi, ban hµnh nhiÒu NghÞ nhu cÇu tinh thÇn cña mét bé phËn nh©n quyÕt chuyªn ®Ò bµn vÒ vÊn ®Ò t«n gi¸o d©n. VÒ mÆt thùc tiÔn, ViÖt Nam lµ mét vµ c«ng t¸c t«n gi¸o. §Æc biÖt, trong quèc gia ®a d©n téc, ®a t«n gi¸o, ®a d¹ng NghÞ quyÕt sè 24-NQ/TW, cña Bé chÝnh c¸c lo¹i h×nh tÝn ng−ìng vµ cã nguån trÞ Ban chÊp hµnh trung −¬ng §¶ng gèc ra ®êi, ph¸t triÓn kh¸c nhau. Trong khãa VI chØ râ: “T«n gi¸o lµ vÊn ®Ò tån ®ã cã t«n gi¸o tõ bªn ngoµi du nhËp vµo, t¹i l©u dµi. TÝn ng−ìng t«n gi¸o lµ nhu cã t«n gi¸o néi sinh, cã t«n gi¸o hoµn cÇu tinh thÇn cña mét bé phËn nh©n d©n. chØnh ®Çy ®ñ hÖ thèng gi¸o lÝ, luËt lÖ, lÔ §¹o ®øc t«n gi¸o cã nhiÒu ®iÒu phï hîp nghi, tæ chøc vµ cã h×nh thøc t«n gi¸o s¬ víi c«ng cuéc x©y dùng x· héi míi. khai thê ®a thÇn (tÝn ng−ìng d©n gian). ChÝnh s¸ch nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ Nhµ VÒ ph©n bè tÝn ®å kh«ng gièng nhau, cã n−íc ViÖt Nam lµ t«n träng quyÒn tù do h×nh thøc t«n gi¸o th× tÝn ®å c− tró tÝn ng−ìng cña nh©n d©n”. Qua gÇn 30 thµnh céng ®ång riªng, cã n¬i sèng ®an n¨m thùc hiÖn, ®−êng lèi ®æi míi toµn xen trong céng ®ång d©n c− vµ sè l−îng diÖn ®Êt n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi tÝn ®å kh«ng ngang b»ng nhau. T«n gi¸o chñ nghÜa, trong ®ã cã ®æi míi chÝnh ë ViÖt Nam ®−îc h×nh thµnh, tån t¹i vµ s¸ch ®èi víi t«n gi¸o cña §¶ng, Nhµ ph¸t triÓn trong bèi c¶nh lÞch sö kh¸c n−íc ®Õn nay lµ hoµn toµn ®óng ®¾n, phï nhau nªn vÒ ph−¬ng diÖn chÝnh trÞ - x· hîp c¶ vÒ lÝ luËn vµ thùc tiÔn. héi, c¸c t«n gi¸o ë ViÖt Nam mang nh÷ng ®Æc ®iÓm rÊt ®Æc thï. Nh−ng mét VÒ mÆt lÝ luËn, chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt lµ tÝnh ®· kh¼ng ®Þnh d−íi chñ nghÜa x· héi, dung hîp, ®an xen, hßa ®ång cña tÝn t«n gi¸o ch−a mÊt ®i, vÉn cßn c¬ së ®Ó ng−ìng, t«n gi¸o ë ViÖt Nam. Nh÷ng ®Æc tån t¹i. T«n gi¸o còng nh− c¸c h×nh th¸i ®iÓm cña t«n gi¸o ë ViÖt Nam ®· t¸c ý thøc x· héi kh¸c ®Òu cã tÝnh b¶o thñ. ®éng kh«ng nhá tíi viÖc h o ¹ c h ® Þ n h Khi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi s¶n sinh ra nã ®· thay ®æi, nh−ng b¶n th©n *. TS., Khoa CNXHKH, Häc ViÖn ChÝnh TrÞ - Bé nã biÕn ®æi chËm h¬n. V× vËy, t«n gi¸o Quèc Phßng.
 2. 4 Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 5 - 2013 ®−êng lèi, chñ tr−¬ng cña §¶ng, chÝnh Hai lµ, §¶ng vµ Nhµ n−íc ta kh«ng s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc ta ®èi víi ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c t«n gi¸o, gi÷a t«n gi¸o, tÝn ng−ìng t«n gi¸o. MÆt kh¸c, ng−êi theo ®¹o hoÆc kh«ng theo ®¹o, tÝn tõ tæng kÕt thùc tiÔn rót ra nh÷ng bµi ng−ìng hoÆc kh«ng tÝn ng−ìng ®Òu tu©n häc kinh nghiÖm trong l·nh ®¹o, chØ ®¹o thñ vµ b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt. C¸c vÊn ®Ò t«n gi¸o cña §¶ng ta vµ cña c¸c t«n gi¸o ®Òu b×nh ®¼ng tr−íc ph¸p luËt, §¶ng anh em trong c«ng cuéc x©y dùng ho¹t ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt. chñ nghÜa x· héi. §©y lµ nh÷ng c¬ së Nghiªm cÊm hiÖn t−îng ph©n biÖt ®èi xö khoa häc ®Ó §¶ng, Nhµ n−íc ta ®æi míi víi nh©n d©n v× lÝ do cã tÝn ng−ìng t«n chÝnh s¸ch vÒ t«n gi¸o, ph¸t huy h¬n n÷a gi¸o. Thùc hiÖn nhÊt qu¸n ®−êng lèi søc m¹nh ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc ®oµn kÕt gi÷a ®ång bµo theo ®¹o vµ ®ång nh»m ®¸p øng yªu cÇu vµ nhiÖm vô bµo kh«ng theo ®¹o. bÊt k× ng−êi d©n trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi ®−a n−íc ViÖt Nam cã tÝn ng−ìng hay kh«ng cã ta trë thµnh n−íc c«ng nghiÖp vµo tÝn ng−ìng… ®Òu ®oµn kÕt vµo mÆt trËn nh÷ng n¨m 2020, v× môc tiªu ®éc lËp d©n chung, t¨ng c−êng ®ång thuËn x· héi téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi. Néi trong khèi §¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc. dung ®æi míi quan ®iÓm cña §¶ng, chÝnh Xãa bá mÆc c¶m thµnh phÇn giai cÊp s¸ch cña Nhµ n−íc vÒ t«n gi¸o hiÖn nay xuÊt th©n, lÊy môc tiªu x©y dùng mét thÓ hiÖn trªn mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: n−íc ViÖt Nam hßa b×nh, ®éc lËp, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ, d©n giµu, n−íc Mét lµ, tÝn ng−ìng t«n gi¸o lµ nhu cÇu m¹nh, d©n chñ, c«ng b»ng v¨n minh lµm tinh thÇn cña mét bé phËn nh©n d©n vµ ®iÓm t−¬ng ®ång… §©y lµ ®iÓm míi cßn tån t¹i l©u dµi trong qu¸ tr×nh x©y trong chÝnh s¸ch ®æi míi vÒ t«n gi¸o cña chñ nghÜa x· héi ë n−íc ta. §¹i héi §¹i §¶ng vµ Nhµ n−íc ta hiÖn nay, lu«n biÓu toµn quèc lÇn thø XI cña §¶ng Céng quan t©m chó träng ®oµn kÕt l−¬ng gi¸o s¶n ViÖt Nam tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh: “T«n vµ g¾n nã trong mèi quan hÖ x©y dùng, träng vµ b¶o ®¶m quyÒn tù do tÝn ph¸t huy søc m¹nh khèi §¹i ®oµn kÕt ng−ìng, t«n gi¸o vµ kh«ng tÝn ng−ìng, toµn d©n téc ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi t«n gi¸o cña nh©n d©n theo quy ®Þnh cña nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ph¸p luËt”(1). Trong hiÕn ph¸p n¨m 1992 trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. cña Nhµ n−íc ta chØ râ: “Mäi ng−êi cã Ba lµ, néi dung cèt lâi cña c«ng t¸c quyÒn tù do tÝn ng−ìng, t«n gi¸o, theo t«n gi¸o lµ c«ng t¸c vËn ®éng quÇn hoÆc kh«ng theo mét t«n gi¸o nµo…”. chóng, lµm cho mçi c«ng d©n cã tÝn §©y lµ mét trong nh÷ng ®æi míi t− duy ng−ìng, t«n gi¸o thÊy ®−îc quyÒn lîi vµ cña §¶ng vµ cña Nhµ n−íc, hoµn toµn nghÜa vô cña m×nh nh− luËt ph¸p cña phï hîp nhu cÇu thùc tiÔn sinh ho¹t tÝn Nhµ n−íc quy ®Þnh. Mçi ng−êi d©n dï ng−ìng cña nh©n d©n ë n−íc ta hiÖn nay. theo ®¹o hay kh«ng theo ®¹o ®Òu lµ c«ng Thùc tÕ ë n−íc ta hiÖn nay cã trªn 80% d©n n−íc ViÖt Nam, chÊp hµnh nghiªm d©n sè ViÖt Nam cã thùc hµnh c¸c h×nh ®−êng lèi quan ®iÓm cña §¶ng vµ ph¸p thøc sinh ho¹t tÝn ng−ìng, t«n gi¸o. luËt cña Nh µ n−íc. §¹i h é i § ¹ i b i Ó u Riªng t«n gi¸o, hiÖn cã trªn 20 triÖu tÝn ®å, trªn 80 ngh×n chøc s¾c, nhµ tu hµnh 1. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu vµ trªn 25 ngh×n c¬ së thê tù. toµn quèc lÇn thø XI, Nxb. CTQG-ST, H. 2011, tr. 81. 4
 3. L−u Ngäc Kh¶i. §¶ng vµ Nhµ n−íc ®æi míi… 5 toµn quèc lÇn thø XI cña §¶ng ®· kh¼ng ®¹i bé phËn tÝn ®å lµ n«ng d©n, lµ lùc ®Þnh: “Ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa, l−îng chñ chèt cña c¸ch m¹ng trong ®¹o ®øc tèt ®Ñp cña c¸c t«n gi¸o; ®éng khèi liªn minh c«ng n«ng, cÇn cï lao viªn c¸c tæ chøc t«n gi¸o, chøc s¾c, tÝn ®å ®éng, cã lßng yªu n−íc nång nµn vµ ®· sèng tèt ®êi, ®Ñp ®¹o, tham gia ®ãng gãp gãp phÇn cïng toµn §¶ng ra søc phÊn tÝch cùc cho c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o ®Êu thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc” .(2) vÖ Tæ quèc ViÖt Nam X· héi chñ nghÜa. NhiÒu chøc s¾c t«n gi¸o ®· lµm tèt viÖc Bèn lµ, c«ng t¸c t«n gi¸o lµ tr¸ch nhiÖm ®¹o, viÖc ®êi, h−íng dÉn tÝn ®å chÊp cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ do §¶ng l·nh hµnh ®óng c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ®¹o. §©y lµ mét c«ng t¸c ®ßi hái c¸c thµnh Nhµ n−íc. NhiÒu t¨ng ni, phËt tö, ®· lËp tè trong hÖ thèng chÝnh trÞ, c¸c cÊp c¸c nh÷ng thµnh tÝch to lín trong hai cuéc ngµnh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tham gia. §Æc kh¸ng chiÕn lín ®Ó gi¶i phãng d©n téc biÖt, cÇn chó träng x©y dùng vµ ph¸t huy tr−íc ®©y còng nh− trong c«ng cuéc x©y tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò c¸n bé chuyªn dùng ®Êt n−íc hiÖn nay. Nh÷ng ®ãng tr¸ch, trùc tiÕp lµm c«ng t¸c t«n gi¸o. gãp cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ N¨m lµ, c¸c t«n gi¸o vµ c¸c tÝn ®å ®Òu Tæ quèc cña ®ång bµo cã ®¹o ®−îc §¶ng, cã quyÒn truyÒn ®¹o, hµnh ®¹o hîp ph¸p Nhµ n−íc ta vµ nh©n d©n ta ghi nhËn vµ t¹i c¬ së thê tù, t¹i gia ®×nh theo quy ®¸nh gi¸ cao, thÓ hiÖn sù tr©n träng s©u ®Þnh cña ph¸p luËt. Kh«ng ai ®−îc x©m s¾c. §iÒu ®ã chøng tá chÝnh s¸ch t«n ph¹m tù do tÝn ng−ìng, t«n gi¸o hoÆc lîi gi¸o cña §¶ng ®−îc ®ång bµo cã ®¹o t¸n dông tÝn ng−ìng, t«n gi¸o ®Ó vi ph¹m thµnh, ñng hé vµ ra søc thùc hiÖn. §¶ng ph¸p luËt. §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc cña ta lu«n t«n träng quyÒn tù do tÝn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh: ng−ìng, theo hoÆc kh«ng theo mét t«n “Quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ gi¸o nµo cña ng−êi d©n. V× vËy, nÕu ai chøc t«n gi¸o sinh ho¹t theo hiÕn cho r»ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ch−¬ng, ®iÒu lÖ cña tæ chøc t«n gi¸o ®· kh«ng quan t©m hay vi ph¹m quyÒn tù ®−îc Nhµ n−íc c«ng nhËn, ®óng quy do tÝn ng−ìng cña nh©n d©n th× ®ã lµ sai ®Þnh cña ph¸p luËt. §ång thêi chñ ®éng sù thËt, tr¸i víi thùc tÕ ®ang diÔn ra ë phßng ngõa, kiªn quyÕt ®Êu tranh víi ViÖt Nam hiÖn nay. Thùc tiÔn chøng tá, nh÷ng hµnh vi lîi dông tÝn ng−ìng, t«n viÖc ®æi míi chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña gi¸o ®Ó mª hoÆc, chia rÏ, ph¸ ho¹i khèi §¶ng vµ Nhµ n−íc ta trong c«ng cuéc ®¹i ®oµn kÕt d©n téc”(3). ®æi míi toµn diÖn ®Êt n−íc lµm cho vai Nh− vËy, viÖc ®æi míi quan ®iÓm, trß cña c¸c tæ chøc t«n gi¸o, chøc s¾c, chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ chøc viÖc, nhµ tu hµnh vµ c¸c tÝn ®å ngµy n−íc ta hiÖn nay ®· ®¸p øng t©m t− cµng ph¸t huy trªn nhiÒu lÜnh vùc cña nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña c¸c t«n ®êi sèng x· héi. Ho¹t ®éng cña c¸c t«n gi¸o vµ cña tÝn ®å theo ®¹o, ®Ó ®ång bµo gi¸o ngoµi viÖc ®¸p øng nhu cÇu t©m linh theo ®¹o vµ chøc s¾c t«n gi¸o kh«ng bÞ cña con ng−êi cßn h−íng tíi vµ tham gia mÆc c¶m mµ hßa hîp cïng c¶ céng ®ång vµo c¸c ho¹t ®éng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò d©n téc, sèng “tèt ®êi, ®Ñp ®¹o”, lµm trßn 2, 3. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi tr¸ch nhiÖm c«ng d©n ®èi víi tæ quèc §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI, Nxb. CTQG-ST, H. ViÖt Nam X· héi chñ nghÜa. ë n−íc ta, 2011, tr. 245. 5
 4. 6 Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 5 - 2013 cña x· héÞ. Tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng Nam X· héi chñ nghÜa, phÊn ®Êu lµ gi¸o dôc, y tÕ, tõ thiÖn nh©n ®¹o ®Ó gióp nh÷ng tÝn ®å ch©n chÝnh ®ång thêi còng ®ì nh÷ng con ng−êi cã hoµn c¶nh ®Æc lµ c«ng d©n ch©n chÝnh. Cã nh− vËy míi biÖt chÝnh lµ thùc hiÖn chøc n¨ng ®èi víi ng¨n ngõa ©m m−u chia rÏ mèi quan hÖ x· héi cña t«n gi¸o. Tõ khi b−íc vµo thêi gi÷a §¶ng víi quÇn chóng trong chiÕn k× ®æi míi ®Õn nay, ®Æc biÖt lµ sau khi cã l−îc “diÔn biÕn hßa b×nh” mµ kÎ thï sö chñ tr−¬ng khuyÕn khÝch mäi tæ chøc, c¸ dông ®Ó chèng ph¸ sù nghiÖp c¸ch m¹ng nh©n tham gia x· héi hãa ho¹t ®éng cña nh©n d©n ta. Trong chiÕn l−îc “diÔn gi¸o dôc, y tÕ, tõ thiÖn nh©n ®¹o cña Nhµ biÕn hßa b×nh” cña Chñ nghÜa ®Õ quèc vµ n−íc, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tÝn ®å t«n gi¸o c¸c thÕ lùc thï ®Þch ®ang triÖt ®Ó lîi ngµy cµng tham gia tÝch cùc. Ho¹t ®éng dông c¸c vÊn ®Ò t«n gi¸o, d©n téc ®Ó x· héi hãa cña tæ chøc, c¸ nh©n tÝn ®å chèng ph¸ c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Chóng t«n gi¸o ®−îc tiÕn hµnh d−íi nhiÒu h×nh coi ®ã lµ träng ®iÓm chèng ph¸ ®Ó chia thøc phong phó vµ ®a d¹ng nh− më líp rÏ khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, t¹o ra t− thôc, d¹y nghÒ, trung t©m nu«i d¹y trÎ nh÷ng kho¶ng trèng vÒ tinh thÇn - t©m må c«i, ch¨m sãc trÎ khuyÕt tËt, c¸c tr¹i lÝ, khoÐt s©u ®Þnh kiÕn, mÆc c¶m, xãa bá d−ìng l·o… Nh÷ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng bÇu kh«ng khÝ cëi më vµ tin cËy trong cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®ång bµo theo nh©n d©n ta, g©y mÇm b¹o lo¹n, lËt ®æ t«n gi¸o tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÕ ®é X· héi chñ nghÜa ë n−íc ta. Thùc x· héi nh÷ng n¨m qua mang l¹i cho x· tÕ lÞch sö ViÖt Nam ®· chøng tá r»ng, héi lµ rÊt to lín vµ kh«ng thÓ phñ nhËn. mÆc dï t«n gi¸o th−êng bÞ kÎ thï lîi HiÖn nay, sù nghiÖp x©y dùng ®Êt dông ®Ó thùc hiÖn m−u ®å cña chóng, n−íc h¬n bao giê hÕt ®ßi hái ph¶i më nh−ng ®ång bµo cã ®¹o lu«n chñ ®éng réng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc, trªn ®Êu tranh chèng l¹i sù lîi dông ®ã vµ c¬ së lÊy liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng th−êng xuyªn thùc hiÖn tèt khÈu hiÖu nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vµ tÇng líp “KÝnh Chóa yªu n−íc”. Tuy nhiªn, còng trÝ thøc lµm nÒn t¶ng, ®oµn kÕt víi mäi cã ng−êi ch−a nhËn râ ©m m−u, thñ ®o¹n ng−êi trong ®¹i gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, cã ng−êi bÞ lîi Nam, kÓ c¶ ng−êi trong n−íc vµ ngoµi dông vµ nh©n danh Chóa ®Ó lõa bÞp nh©n n−íc, c¶ theo ®¹o hoÆc kh«ng theo ®¹o… d©n. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng thÓ xem Bëi ®ã lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn l−îc v× th−êng, ®ßi hái mçi ng−êi d©n ph¶i c¸ch m¹ng lµ sù nghiÖp cña nh©n d©n, th−êng xuyªn n©ng cao tinh thÇn c¶nh kh«ng ph¸t huy ®−îc vai trß lµm chñ cña gi¸c. Do vËy, ®Ó v« hiÖu hãa ©m m−u lîi nh©n d©n trong sù nghiÖp ®æi míi, c«ng dông vÊn ®Ò t«n gi¸o cña c¸c thÕ lùc thï nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc th× ®Þch trong chiÕn l−îc “diÔn biÕn hßa kh«ng thÓ ®−a c¸ch m¹ng ®i ®Õn thµnh b×nh” chèng ph¸ c¸ch m¹ng ViÖt Nam c«ng. Thùc hiÖn ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n hiÖn nay, tr−íc hÕt ph¶i lµm cho mäi téc hiÖn nay, ph¸t huy vai trß lµm chñ ng−êi, nhÊt lµ gi¸o d©n, hiÓu râ m−u ®å cña ®ång bµo trªn c¶ n−íc nãi chung, ®en tèi, x¶o quyÖt vµ tinh vi cña chóng. ®ång bµo cã ®¹o nãi riªng hiÖn nay lµ C¸c lùc l−îng cùc ®oan lu«n ra søc tuyªn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ång bµo thùc truyÒn, xuyªn t¹c ®−êng lèi, chÝnh s¸ch hiÖn phÇn ®¹o chu tÊt, phÇn ®êi tèt ®Ñp, cña §¶ng ta vÒ t«n gi¸o, khoÐt s©u m©u tÝch cùc tham gia x©y dùng Tè quèc ViÖt thuÉn néi bé, ra søc lîi dông c¸c phÇn tö 6
 5. L−u Ngäc Kh¶i. §¶ng vµ Nhµ n−íc ®æi míi… 7 xÊu trong t«n gi¸o, coi ®ã lµ lùc l−¬ng ®uæi kÎ thï. Do vËy, viÖc tuyªn truyÒn xung kÝch ®Ó liªn kÕt chÆt chÏ víi bén chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña §¶ng, v¹ch trÇn ph¶n ®éng trong c¸c t«n gi¸o víi bén ©m m−u, thñ ®o¹n lîi dông t«n gi¸o cña ph¶n ®éng trong c¸c d©n téc, t¹o thêi c¬ kÎ thï ph¶i ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn cho b¹o lo¹n lËt ®æ. ®Ó x©y dùng §¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc §Ó qu¸n triÖt s©u s¾c chÝnh s¸ch t«n ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña c¸ch m¹ng gi¸o cña §¶ng vµ ph¸t huy §¹i ®oµn kÕt trong giai ®o¹n míi. toµn d©n téc, b¶o ®¶m cho t«n gi¸o ®ång Hai lµ, t¨ng c−êng gi¸o dôc quy ph¹m hµnh cïng d©n téc ®i lªn x©y dùng chñ ph¸p luËt cña Nhµ n−íc vÒ vÊn ®Ò tù do tÝn nghÜa x· héi, cÇn thùc hiÖn mÊy vÊn ®Ò ng−ìng, t«n gi¸o cña nh©n d©n. C¸c tÝn ®å, sau ®©y: t¨ng ni, PhËt tö cña c¸c t«n gi¸o ®Òu lµ nh÷ng c«ng d©n cña n−íc ViÖt Nam vµ ®Òu Mét lµ, th−êng xuyªn ch¨m lo n©ng ph¶i thùc hiÖn tèt quyÒn lîi vµ nghÜa vô cao h¬n n÷a c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®−êng mµ luËt ph¸p ®· quy ®Þnh. HiÕn ph¸p n−íc lèi §¹i ®oµn kÕt toµn d©n téc cña §¶ng Céng hßa X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (söa Céng s¶n ViÖt Nam hiÖn nay. Trong v¨n ®æi, bæ sung n¨m 2001) nªu râ: “C«ng d©n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø cã quyÒn tù do tÝn ng−ìng, t«n gi¸o... XI cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: “§¹i ®oµn kh«ng ai ®−îc x©m ph¹m tù do tÝn kÕt toµn d©n téc lµ ®−êng lèi chiÕn l−îc ng−ìng, t«n gi¸o ®Ó lµm tr¸i ph¸p luËt cña c¸ch mang ViÖt Nam; lµ nguån søc vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc”. §©y chÝnh m¹nh, ®éng lùc chñ yÕu vµ lµ nh©n tè cã lµ c¬ së ph¸p lÝ, quy ph¹m ph¸p luËt ®Ó ý nghÜa quyÕt ®Þnh b¶o ®¶m th¾ng lîi mçi c«ng d©n hiÓu râ quyÒn tù do tÝn cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ ng−ìng, t«n gi¸o cña m×nh mét c¸ch quèc”(4). V× vËy, viÖc tuyªn truyÒn gi¸o ®óng ®¾n, ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó n©ng cao dôc ®−êng lèi quan ®iÓm cña §¶ng vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n ®Êu tranh víi chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc tËp nh÷ng hiÖn t−îng vi ph¹m quyÒn tù do hîp c¸c thµnh phÇn x· héi ®Ó t¹o sù tÝn ng−ìng, t«n gi¸o cña c«ng d©n. ®ång thuËn trong nh©n d©n lµ rÊt quan träng. §Æc biÖt, cÇn chó träng ph¸t huy Ba lµ, n©ng cao n¨ng lùc l·nh ®¹o, lßng yªu n−íc vµ gi¸c ngé cao cña gi¸o qu¶n lÝ cho ®éi ngò c¸n bé c¬ së ë ®Þa d©n trong c¶ n−íc, ®i ®«i víi tuyªn ph−¬ng, nhÊt lµ ë c¸c vïng cã ®¹o. §éi truyÒn s©u réng chÝnh s¸ch t«n gi¸o cña ngò c¸n bé trong hÖ thèng chÝnh trÞ c¬ §¶ng. §ång thêi nh¹y bÐn, kÞp thêi v¹ch së cã vai trß trùc tiÕp tæ chøc hiÖn thùc trÇn ©m m−u lîi dông vÊn ®Ò t«n gi¸o hãa ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña kÎ thï ®Ó ®ång bµo cã ®¹o vµ toµn cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vµo thùc tÕ ë ®Þa ph−¬ng m×nh. Thùc tiÔn cho thÊy, c¸n bé thÓ nh©n d©n ta n¾m v÷ng vµ cã ý thøc chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng nµo cã n¨ng lùc c¶nh gi¸c th−êng xuyªn. Nh©n d©n ta nãi l·nh ®¹o, qu¶n lÝ, tæ chøc thùc hiÖn chung vµ ®ång bµo cã ®¹o nãi riªng vèn ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña cã truyÒn thèng yªu n−íc nång nµn, rÊt §¶ng vµ Nhµ n−íc tèt th× c¸c chØ tiªu quý träng ®éc lËp, tù do. Mçi khi d©n téc kinh tÕ - x· héi, ®êi sèng cña nh©n d©n, bÞ x©m l¨ng, th× céng ®ång d©n téc ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt t«n gi¸o, thµnh 4. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu phÇn d©n téc ®Òu nhÊt tÒ ®øng lªn ®¸nh toµn quèc lÇn thø XI, Nxb. CTQG-ST, H. 2011, tr. 48. 7
 6. 8 Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 5 - 2013 an ninh chÝnh trÞ - x· héi sÏ hoµn thµnh gi¸o ®Ó mª hoÆc, chia rÏ ph¸ ho¹i khèi tèt vµ æn ®Þnh. §éi ngò c¸n bé ®Þa ®¹i ®oµn kÕt d©n téc”(5). ph−¬ng cã vai trß ch¨m lo trùc tiÕp ®êi N¨m lµ, ch¨m lo n©ng cao ®êi sèng sèng cña nh©n d©n nãi chung, cña ®ång vËt chÊt tinh thÇn vµ t¹o viÖc lµm cho bµo cã ®¹o nãi riªng ®Ó hä an t©m tham nh©n d©n lao ®éng nãi chung, ®ång bµo gia x©y dùng quª h−¬ng giµu m¹nh. V× cã ®¹o nãi riªng. §©y lµ chñ tr−¬ng lín vËy, viÖc ch¨m lo gi¸o dôc n©ng cao cña §¶ng, cña Nhµ n−íc ta víi nhiÒu tr×nh ®é mäi mÆt cho ®éi ngò c¸n bé ë biÖn ph¸p rÊt toµn diÖn vµ víi ph−¬ng cÊp x·, ph−êng hiÖn nay lu«n lu«n ®−îc ch©m nhÊt qu¸n cña §¶ng lµ phÊn ®Êu §¶ng, Nhµ n−íc ta quan t©m ®Ó gióp hä thùc hiÖn môc tiªu d©n giµu, n−íc m¹nh, hoµn thµnh tèt c−¬ng vÞ chøc tr¸ch ®−îc x· héi d©n chñ, c«ng b»ng, v¨n minh. giao. Thùc tÕ chøng tá, mét bé phËn c¸n HiÖn nay, ®êi sèng cña nh©n d©n ta so bé ë c¸c ®Þa ph−¬ng do tr×nh ®é mäi mÆt víi nh÷ng thêi k× tr−íc ®©y ®· cã nhiÒu cßn h¹n chÕ cïng víi viÖc ch−a chÞu khã c¶i thiÖn nh−ng so víi nhu cÇu vµ môc tu d−ìng phÈm chÊt, n¨ng lùc nªn hiÖu tiªu th× vÉn cßn nh÷ng bÊt cËp. N−íc ta qu¶ c«ng t¸c ch−a cao, xö lÝ mét sè vô tõ mét nÒn s¶n xuÊt tiÓu n«ng ®i lªn x©y ch−a n¾m v÷ng nguyªn t¾c, chÝnh s¸ch, dùng chñ nghÜa x· héi, c¬ së vËt chÊt kÜ ph¸p luËt cña Nhµ n−íc ®· g©y nªn thuËt cßn nghÌo nµn, n¨ng suÊt lao ®éng nh÷ng bøc xóc kÐo dµi trong nh©n d©n. cßn thÊp nªn chØ cã con ®−êng duy nhÊt §iÒu ®ã, mét phÇn ®· lµm gi¶m sót niÒm lµ ph¶i thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp tin cña quÇn chóng vµo §¶ng vµ ph¸t hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc th× míi t¹o huy søc m¹nh cña §¹i ®oµn kÕt toµn d©n. viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng ngµy cµng Bèn lµ, kiªn quyÕt xö lÝ c¸c phÇn tö bÒn v÷ng cho nh©n d©n lao ®éng. §©y lµ cùc ®oan lîi dông vÊn ®Ò t«n gi¸o ®Ó tr¸ch nhiÖm chung cña c¶ hÖ thèng chèng ph¸ §¹i ®oµn kÕt toµn d©n. Trong chÝnh trÞ, c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ lµ tr¸ch qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, §¶ng ta nhiÖm cña mçi ng−êi d©n cã ®¹o vµ kh«ng cã lîi Ých nµo kh¸c lµ v× ®éc lËp kh«ng theo ®¹o. d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, thùc hiÖn C¸c biÖn ph¸p trªn ®©y cã mèi quan hÖ nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, chÆt chÏ víi nhau, ch¾c ch¾n sÏ gãp phÇn ch¨m lo c¶i thiÖn ®êi sèng cña toµn d©n. t¨ng c−êng søc m¹nh khèi §¹i ®oµn kÕt Khi cã sai lÇm khuyÕt ®iÓm, §¶ng ta kiªn toµn d©n téc trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng quyÕt söa ch÷a, th−êng xuyªn coi träng míi. Nã võa b¶o vÖ lîi Ých cña c¸ch m¹ng, võa b¶o vÖ quyÒn tù do tÝn c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng ®Ó n©ng cao ng−ìng cña nh©n d©n, b¶o ®¶m x©y dùng n¨ng lùc l·nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu cña c¸c tæ chøc t«n gi¸o thùc sù ®ãng vai trß §¶ng nh»m ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô phôc vô cho yªu cÇu tÝn ng−ìng cña trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. §ång nh©n d©n vµ ®ång hµnh cïng d©n téc thêi, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam sÏ kiªn x©y dùng chñ nghÜa x· héi./. quyÕt ®Êu tranh víi nh÷ng lùc l−îng chia rÏ mèi quan hÖ gi÷a §¶ng víi nh©n d©n, chia rÏ ®oµn kÕt d©n téc: “Chñ ®éng 5. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi §¹i phßng ngõa, kiªn quyÕt ®Êu tranh víi biÓu toµn quèc lÇn thø XI, Nxb. CTQG-ST, H.2011, nh÷ng hµnh vi lîi dông tÝn ng−ìng, t«n tr. 245. 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản