Đánh công thức Hóa Lý Toán

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
230
lượt xem
76
download

Đánh công thức Hóa Lý Toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách đánh công thức Hóa, Lý , Toán thế nào cho nhanh?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh công thức Hóa Lý Toán

  1. §¸nh c«ng thøc Ho¸ - Lý - To¸n vμ sù cè 53 §¸nh c«ng thøc Ho¸ - Lý - To¸n 113- §¸nh c«ng thøc Ho¸ häc nh− thÕ nμo cho nhanh? +GØa sö b¹n ®¸nh c«ng thøc CaCl2 b¹n lμm theo c¸ch sau ®©y: b¹n gâ CaCl nh− c¸ch ®¸nh ch÷ th«ng th−êng, muèn ®¸nh chØ sè 2 b¹n Ên CTR+ = sau ®ã gâ sè 2, b¹n l¹i Ên tæ hîp CTR+ = mét lÇn n÷a ®Ó tr¶ l¹i con trá vÒ vÞ trÝ cò. + C¸ch thø 2: B¹n cø gâ c«ng thøc b×nh th−êng thÝ dô: H2SO4, sau ®ã b¹n b«i ®en sè 2 vμ Ên CTR+ = sè 2 sÏ tôt xuèng, b¹n l¹i b«i ®en sè 4 vμ Ên F4 sau ®ã Ên tæ hîp CTR+ = ®Ó con trá trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. + C¸ch thø 3: Dïng nót c«ng cô b¹n lμm nh− sau: Nh¸y chuét ph¶i vμo nót c«ng cô bÊt kú, chän Customize trong thùc ®¬n tr¶i xuèng, nh¸y vμo nh·n 2 Command, nh¸y vμo Format trong khung bªn tr¸i, ®Èy thanh cuèn cña khung bªn ph¶i t×m nót c«ng cô Nh¸y chuét vμo nót gi÷ nguyªn rª lªn hμng thùc ®¬n vμ nh¶ chuét. + C¸ch sö dông nót chØ sè trªn vμ chØ sè d−íi: B«i ®en chØ sè, nh¸y vμo nót c«ng cô t−¬ng øng lμ chØ sè trªn hay d−íi, sau ®ã nh¸y l¹i nót ®ã 1 lÇn n÷a ®Ó t¾t chøc n¨ng, khi thÊy nót nμy kh«ng s¸ng lªn lμ ®−îc. 114- §¸nh c«ng thøc Lý nh− thÕ nμo cho nhanh? + B¹n cÇn ®¸nh chØ sè trªn thÝ dô: M3 b¹n gâ M sau ®ã Ên CTRL+ SHIFT+ =, tiÕp theo gâ sè 3, Ên l¹i tæ hîp phÝm CTRL+ SHIFT+ = mét lÇn n÷a. B¹n cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kh¸c lμm theo c¸ch gâ c«ng thøc ho¸ ®Ó s¸ng t¹o thªm. 115- §¸nh c«ng thøc To¸n nh− thÕ nμo? + Nh¸y vμo Insert \ Object \ Create New, nh¸y vμo Microsoft Equation3.0 \ OK + 45 + 96 + [90] 1 1 1 1 x2 = x2 = x2 = + x2 = + 45 x2 = + 45 + 96 x2 2 2 2 2 GØa sö b¹n cÇn ®¸nh c«ng thøc nh− h×nh trªn b¹n lμm nh− sau: +§¸nh ch÷ X, nh¸y vμo nót c, nh¸y vμo biÓu t−îng héc xuuãng thÊp gâ sè 2, ®Æt con trá vμo sau sè 2 vμ nh¸y chuét, gâ dÊu =. + Nh¸y vμo nót b, nh¸y vμo biÓu t−îng ph©n sè, gâ sè 1, Ên Tab chuyÓn con trá xuèng d−íi gâ sè 2, nh¸y con trá sau ph©n sè, gâ dÊu +, nh¸y vμo nót b, nh¸y vμo biÓu t−îng dÊu c¨n bËc 2 gâ 45+96, muèn chÊm døt dÊu c¨n bËc 2 dμi ra, b¹n nh¸y vμo sau sè 96 vμ b¹n thÊy dÊu con trá dμi ra, gâ dÊu +, nh¸y vμo nót a, chän biÓu t−îng vμ gâ sè 90, nh¸y ra ngoμi ®Ó trë vÒ.so¹n th¶o. D−¬ng M¹nh Hïng s−u tÇm vμ biªn so¹n - §TNR:04-8642220
  2. §¸nh c«ng thøc Ho¸ - Lý - To¸n vμ sù cè 54 116- §¸nh c«ng thøc xong muèn cã viÒn bao quanh? + Sau khi gâ xong c«ng thøc b¹n nh¸y vμo «ng thøc ®Ó t¹o thμnh 8 « vu«ng + 45 + 96 + [90] 1 x2 = 2 nh− h×nh trªn, nh¸y vμo nót Line Style cña thanh c«ng cô Drawing vμ b¹n ®−îc viÒn bao quanh c«ng thøc. 117- Sao chÐp ( Copy ) c«ng thøc nh− thÕ nμo? +B¹n nh¸y vμo c«ng thøc t¹o thμnh 8 « vu«ng, Ên phÝm CTRL, nh¸y chuét gi÷ nguyªn vμ rª chuét sang vÞ trÝ kh¸c vμ nh¶ chuét. 118- Söa c«ng thøc lμm thÕ nμo? + Nh¸y ®óp vμo c«ng thøc ®Þnh söa ®Ó vμo m«i tr−êng so¹n c«ng thøc vμ tiÕn hμnh söa ®æi b×nh th−êng, söa xong nh¸y ra ngoμi ®Ó trë vÒ. 119- C«ng thøc kh«ng ngang hμng víi ch÷. +Khi b¹n gâ: Ta cã c«ng thøc: nÕu b¹n gâ xong th× c«ng thøc sÏ tråi lªn kh«ng ngang hμng víi dßng Ta cã c«ng thøc, muèn c«ng thøc ngang hμng tr−íc khi gâ c«ng thøc b¹n nh¸y vμo Insert \ Object, nh¸y vμo Microsoft Equation3.0, huû bá dÊu trong môc Float over text, bÊm OK c«ng thøc sÏ ngang hμng. 120- Lμm thÕ nμo ®Ó viÕt ch÷ däc theo c¹nh cña h×nh vu«ng? + B¹n vμo Excel, nh¸y vμo nót Drawing, vÏ h×nh vu«ng, nh¸y vμo AutoShapes, chän 1 khu«n mÉu s½n lμ h×nh vu«ng. + Nh¸y vμo Format \ Cells, nh¸y vμo môc 2 Agriment, nh¸y vμo mòi tªn nhÊn chuét vμ kÐo xuèng, bÊm OK. §Ó lμm mÊt ®−êng l−íi b¹n nh¸y vμo Tools\Options \ View huû dÊu ë Grindlines\OK, Ên Prin Screen ®Ó chôp toμn mμn h×nh, vμo Word Ên CTRL+V ®Ó d¸n, sau ®ã c¾t bít h×nh. D−¬ng M¹nh Hïng s−u tÇm vμ biªn so¹n - §TNR:04-8642220
  3. §¸nh c«ng thøc Ho¸ - Lý - To¸n vμ sù cè 55 H×nh trong to¸n häc 121 - §−a c¸c ch÷ a, b c vμ c¸c ®iÓm trßn vμo c¸c giao ®iÓm trong h×nh häc nh− thÕ nμo? • e f •• b• c a• • •d + Nh¸y vμo Insert \ Object, nh¸y vμo Microsoft Equation3.0bÊm OK nh¸y vμo nót c«ng thøc vμ chän nót chÊm trßn, bÊm ra ngoμi ®Ó vÒ so¹n th¶o, muèn Copy chÊm trßn b¹n nh¸y vμo chÊm trßn thÊy mòi tªn 4 ®Çu, Ên CTRL nh¸y chuét gi÷ nguyªn rª sang c¹nh vμ nh¶ chuét b¹n sÏ ®−îc 1 chÊm trßn kh¸c, cø lμm nh− thÕ vμi lÇn ®Ó cã ®ñ c¸c chÊm trßn, nh¸y vμo chÊm trßn rª vμo c¸c giao ®iÓm cña h×nh vμ nh¶ chuét. C¸ch t¹o c¸c ch÷ a, b, c, ... còng lμm theo nh− c¸c dÊu chÊm trßn, chØ kh¸c lμ khi vμo Equation3.0bÊm OK b¹n gâ a hoÆc b, c, d, e, f sau ®ã nh¸y vμo tõng ch÷ vμ rª vμo vÞ trÝ nh− h×nh trªn.. 122- Khi di chuyÓn c¸c ®iÓm vμo c¸c vÞ trÝ giao nhau th−êng kh«ng chÝnh x¸c, vËy lμm c¸ch nμo ®Ó ®iÒu khiÓn ®−îc? +Muèn di chuyÓn c¸c chÊm trßn hay mòi tªn vμo c¸c vÞ trÝ thËt chÝnh x¸c, b¹n nh¸y vμo nót c«ng cô Draw \ Gritd huû dÊu môc Snap to gnid \ OK. 123- VÏ xong h×nh trßn vμ c¸c tam gi¸c muèn bã chóng l¹i thμnh mét bã ®Ó di chuyÓn cho tiÖn lμm c¸ch nμo? + Khi vÏ xong c¸c h×nh, muèn gom chóng l¹i thμnh 1 nhãm, b¹n nh¸y chuét vμo nót cã h×nh con trá mμu tr¾ng ( Select Objects) bao quanh c¸c h×nh vμ nh¶ chuét, nh¸y vμo nót Draw ( phÝa trªn nót Start) chän Group ( gom nhãm) . D−¬ng M¹nh Hïng s−u tÇm vμ biªn so¹n - §TNR:04-8642220
  4. §¸nh c«ng thøc Ho¸ - Lý - To¸n vμ sù cè 56 124- Khi vÏ 2 vßng trßn giao nhau lμm thÕ nμo ®Ó phÇn che lÊp cña vßng trßn thø nhÊt hiÖn ra ®−îc? +Khi b¹n vÏ 2 vßng trßn giao nhau, b¹n sÏ thÊy vßng trßn 2 che khuÊt mét phÇn cña vßng trßn thø nhÊt, muèn cho phÇn che khuÊt hiÖn lªn b¹n nh¸y vμo vßng trßn 2 ®Ó t¹o thμnh 8 « vu«ng, nh¸y vμo nót tam gi¸c gi÷a c¸i ca vμ bót trªn thanh c«ng cô n»m s¸t ®¸y mμn h×nh, chän No Fill 125- Khi vÏ mét h×nh tam gi¸c c©n, hoÆc tam gi¸c vu«ng cã c¸ch nμo ghi ®−îc sè vμ ch÷ vμo c¹nh cña tam gi¸c c©n vμ c¹nh huyÒn tam gi¸c vu«ng kh«ng, xin h−íng dÉn c¸ch lμm chi tiÕt. + §Ó lμm ®−îc ®iÒu nμy b¹n ph¶i tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n, h·y vμo Excel vμ thùc hiÖn c¸c b−íc sau: Gâ 8 Cm, nh¸y vμo Format \ Cells, hép tho¹i hiÖn ra nh¸y vμo nh·n 2 Aligment, ®Èy nóm ®á cña môc Text chÕch lªn nh− trong h×nh vμ bÊm OK. NÕu c¹nh huyÒn tam gi¸c vu«ng b¹n kÐo quay xuèng sau ®ã bÊm OK + Nh¸y vμo nót Drawing ®Ó hiÖn thanh c«ng cô vÏ, nh¸y vμo AutoShapes \ Pasic Shapes chän h×nh cã tam gi¸c c©n, nh¸y vμo ®ã vμ vÏ vμo vïng so¹n th¶o trong Excel97 b¹n sÏ thÊy nh− h×nh bªn. + Nh¸y vμo Tools \ Options, nh¸y vμo nh·n View huû dÊu trong môc Gridlines vμ bÊm OK, Ên phÝm Print Screen, trë vÒ WORD, Ên CTRL+ V ®Ó d¸n, c¾t bá phÇn thõa, b¹n sÏ cã h×nh vμ kh«ng cã ®−êng l−íi trong Excel. D−¬ng M¹nh Hïng s−u tÇm vμ biªn so¹n - §TNR:04-8642220
  5. §¸nh c«ng thøc Ho¸ - Lý - To¸n vμ sù cè 57 126-T«i th−êng xuyªn ph¶i lμm viÖc víi h×nh häc, c¸i khã nhÊt ®èi víi t«i lμ viÖc m« t¶ ký hiÖu gãc ABC cã c¸i dÊu nh− c¸i nãn vËy lμm thÕ nμo? + B¹n gâ ABC muèn thÓ hiÖn dÊu gãc b¹n nh¸y vμo nót Drawing ®Ó hiÖn thanh c«ng cô vÏ, nh¸y vμo AutoShapes \ Lines \ nót Freeform vμ vÏ khi dõng nÐt vÏ b¹n nh¸y ®óp ®Ó chÊm døt, b¹n sÏ cã + §Ó lÇn sau cã mÉu s½n b¹n nh¸y vμo ®Ó t¹o thμnh 6 « vu«ng nh¸y vμo Insert chän môc Auto Text \ Auto Text, trong « Enter AutoText entries here b¹n gâ vμo ký hiÖu t¾t thÝ dô: m sau ®ã nh¸y vμo Add, bÊm OK + Sö dông ký hiÖu lμ ch÷ m ®Ó cã dÊu gãc nh− sau: gâ m, sau ®ã Ên F3, dÊu gãc sÏ hiÖn ra. 127- Trong qu¸ tr×nh ®¸nh c«ng thøc t«i gÆp tr−êng hîp ph¶i ®¸nh c¶ ph©n sè vμ tiÕng ViÖt vËy lμm thÕ nμo? + Nh¸y vμo Insert \ Object \ Microsoft Equation 3.0 \ OK, + Gâ ch÷ TiÒn lóc nμy ch−a hiÓn thÞ tiÕng ViÖt, B«i ®en ch÷, nh¸y vμo Style \ Othe, chän ph«ng ch÷ \ OK 1 sè ngμy c«ng TiÒn = + 2 2000 128- §¸nh sè phÇn tr¨m % th× dÔ, nh−ng ®¸nh phÇn ngh×n lμm thÕ nμo? + Muèn ®¸nh sè % b¹n Ên phÝm Shift sau ®ã Ên phÝm sè 5. + §¸nh sè phÇn ngh×n: thÝ dô: b¹n gâ sè 4, Ên CTRL + SHIDT + = vμ gâ sè 0 b¹n sÏ ®−îc 0, Ên l¹i CTRL + SHIDT + = vμ gâ dÊu / , Ên CRTL + = b¹n ®−îc 00 vμ b¹n l¹i Ên l¹i CRTL + = vμ kÕt qu¶ b¹n ®−îc 40/00 129- Lμm thÕ nμo ®Ó vÏ ®−îc ký hiÖu gãc trong h×nh tam gi¸c. + B¹n vÏ h×nh tam gi¸c, sau ®ã nh¸y vμo nót Curve vμ vÏ 1 ®o¹n th¼ng trong 1 D−¬ng M¹nh Hïng s−u tÇm vμ biªn so¹n - §TNR:04-8642220
  6. §¸nh c«ng thøc Ho¸ - Lý - To¸n vμ sù cè 58 gãc, nh¸y vμo Draw chän Edit points, nh¸y vμo ®o¹n th¼ng t¹o thμnh c¸c ®iÓm chÊm nh− h×nh d−íi vμ kÐo t¹o thμnh ®−êng cong. 130-T«i muèn ®æ mμu vμo c«ng thøc ®· ®ãng khung lμm thÕ nμo? + §«i khi muèn lμ cho c«ng thøc næi bËt ®Ó g©y Ên t−îng, b¹n cÇn ®æ nÒn cho c«ng thøc, lμm cho mμu s¾c sÆc sì, næi bËt ®Ó g©y chó ý, c¸ch lμm nh− sau: + B«i ®en c«ng thøc ®· ®ãng khung t¹o thμnh 8 « vu«ng s¸ng bao quanh c«ng thøc, nh¸y vμo nót cã h×nh tam gi¸c quay xuèng gi÷a c¸i ca vμ bót, nót nμy cã tªn lμ Fill Color (Gray - 25%) nh¸y vμo Fill Efects, nh¸y vμo nh·n 2 Texture hoÆc nh·n 3 Pattem, chän môc t−¬ng øng ®Ó t¹o nÒn cho c«ng thøc thªm léng lÉy vμ g©y Ên t−îng, bÊm OK. + 45 + 96 + [90] + 45 + 96 + [90] 1 1 + 45 + 96 + [90] 1 x2 = x2 = x2 = 2 2 2 + 45 + 96 + [90] + 45 + 96 + [90] + 45 + 96 + [90] 1 1 1 x2 = x2 = x2 = 2 2 2 131- NÕu m¸y tÝnh cña t«i ng−êi ta kh«ng cμi ch−¬ng tr×nh Equation vËy lμm thÕ nμo ®Ó cã ®−îc c«ng thøc? +NÕu b¹n lμ ng−êi biÕt cμi ®Æt OFFICE97 b¹n chØ cÇn cμi bæ sung ch−¬ng tr×nh vμo lμ xong, xin b¹n ®äc phÇn cμi bæ sung ch−¬ng tr×nh hoÆc môc cμi OFFICE97 trong cuèn s¸ch nμy ®Ó râ thªm. + NÕu kh«ng cã bé cμi th× sao? ch¶ lÏ bã tay, b¹n vÉn cã thÓ lμm ®−îc ®iÒu nμy tuy nhiªn nã kh«ng ®−îc chuyªn nghiÖp cho l¾m. Nh−ng cã cßn h¬n kh«ng, muèn lμm ®−îc ®iÒu nμy b¹n lμm nh− sau: + Nh¸y vμo Start \ Programs \ Accessories \ Paint, nh¸y vμo nót ch÷ A trªn thanh c«ng cô vÏ, nh¸y vμo vïng tr¾ng ®Ó gâ c¸c con sè cña c«ng thøc, sö dông nót c«ng cô 1a trªn cïng ®Ó bao quanh c¸c sè vμ di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp, dïng nót ®−êng th¼ng ®Ó vÏ dÊu c¨n bËc 2, nh¸y vμo nót 1a bao quanh c«ng thøc, D−¬ng M¹nh Hïng s−u tÇm vμ biªn so¹n - §TNR:04-8642220
  7. §¸nh c«ng thøc Ho¸ - Lý - To¸n vμ sù cè 59 nh¸y vμo Edit \ Copy, nh¸y vμo biÓu Word, nh¸y vμo nót Paste ®Ó d¸n c«ng thøc vμo v¨n b¶n. 132- T«i muèn vÏ h×nh trong ch−¬ng tr×nh Paint lμm thÕ nμo? + Nh¸y vμo Start \ Programs \ Accessories \ Paint lμm theo chØ dÉn trªn. D−¬ng M¹nh Hïng s−u tÇm vμ biªn so¹n - §TNR:04-8642220
Đồng bộ tài khoản