intTypePromotion=1

Đánh giá áp dụng bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao tại các khu dân cư, nơi công cộng tại một số địa điểm tổ chức sự kiện thể dục thể thao có sẵn cơ sở vật chất

Chia sẻ: Bình Hòa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
3
lượt xem
0
download

Đánh giá áp dụng bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao tại các khu dân cư, nơi công cộng tại một số địa điểm tổ chức sự kiện thể dục thể thao có sẵn cơ sở vật chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu nhằm đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại các địa điểm tổ chức sự kiện thể dục thể thao có sẵn cơ sở vật chất theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao tại các khu dân cư, nơi công cộng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá áp dụng bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao tại các khu dân cư, nơi công cộng tại một số địa điểm tổ chức sự kiện thể dục thể thao có sẵn cơ sở vật chất

  1. 4 LYÙ LUAÄN THEÅ DUÏC THEÅ THAO Ñaùnh giaù aùp duïng boä tieâu chí höôùng daãn baûo veä moâi tröôøng trong hoaït ñoäng theå duïc theå thao taïi caùc khu daân cö, nôi coâng coäng taïi moät soá ñòa ñieåm toå chöùc söï kieän theå duïc theå thao coù saün cô sôû vaät chaát PGS.TS. Traàn Hieáu; ThS. Nguyeãn Thò Hoàng Lieân Q TOÙM TAÉT: ABSTRACT: Thöïc hieän ñaùnh giaù baûo veä moâi tröôøng Processing an environmental protection assess- (BVMT) theo “Boä tieâu chí höôùng daãn BVMT trong ment (environmental protection) according to "The hoaït ñoäng TDTT taïi caùc khu daân cö, nôi coâng application of criteria environmental protection coäng” ñöôïc Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch ban guidance in sports activities in residential areas and haønh taïi Quyeát ñònh soá 1497/QÑ-BVHTTDL. public places" issued by the Ministry of Culture, Ñaùnh giaù vieäc aùp duïng Boä tieâu chí theo 3 möùc: Coù Sports and Tourism in Decision No. 1497/QD- thöïc hieän thöôøng xuyeân lieân tuïc; Coù thöïc hieän BVHTTDL. To evaluate the application of the nhöng khoâng thöôøng xuyeân; Khoâng thöïc hieän. criteria according to 3 levels: with regular Keát quaû ñaùnh giaù ñaõ boäc loä moät soá tieâu chí chöa implementation; Done but infrequently; Not phuø hôïp taïi moät soá ñòa ñieåm toå chöùc söï kieän implemented. Evaluation results have revealed TDTT vaø vieäc aùp duïng Boä tieâu chí trong thöïc tieãn some inappropriate criteria at some sports event chöa ñöôïc ñoàng boä taïi nhieàu ñòa phöông. venues and the application of the criteria in practice has not been synchronous in many localities. Töø khoaù: Baûo veä moâi tröôøng, söï kieän theå duïc theå thao, Boä tieâu chí höôùng daãn baûo veä moâi Keywords: Enviromental protection, sports tröôøng… event, The application of criteria environmental protection guidance 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ aùp duïng Boä tieâu chí höôùng daãn BVMT trong hoaït ñoäng TDTT taïi caùc khu daân cö, nôi coâng coäng taïi moät soá ñòa Xaùc ñònh ñöôïc taàm quan troïng cuûa vaán ñeà BVMT ñieåm toå chöùc söï kieän TDTT coù saün cô sôû vaät chaát”. trong hoaït ñoäng TDTT, Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch ñaõ ban haønh Quyeát ñònh soá 1497/QÑ-BVHTTDL veà Quaù trình nghieân cöùu söû duïng caùc phöông phaùp sau: “Boä tieâu chí höôùng daãn BVMT trong hoaït ñoäng TDTT Phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu, khaûo saùt thöïc ñòa vaø ñieàu taïi caùc khu daân cö, nôi coâng coäng”(sau ñaây vieát taét laø Boä tra xaõ hoäi hoïc, chuyeân gia, toaùn thoáng keâ. tieâu chí) vôùi 55 tieâu chí, goàm: 39 tieâu chí baét buoäc vaø 16 tieâu chí khuyeán khích, trong ñoù quy ñònh BVMT veà 4 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU nhoùm: (1) Ñoái vôùi coâng trình theå thao trong nhaø-nhaø theå Ñaùnh giaù aùp duïng Boä tieâu chí höôùng daãn BVMT thao; (2) Ñoái vôùi saân baõi, coâng trình theå thao ngoaøi trôøi; trong hoaït ñoäng TDTT taïi caùc khu daân cö, nôi coâng coäng (3) Ñoái vôùi nôi coâng coäng coù theå taäp luyeän TDTT; (4) trong coâng taùc BVMT taïi moät soá ñòa ñieåm toå chöùc söï Nhoùm tieâu chí chung. Caùc tieâu chí cuï theå trong moãi kieän TDTT coù saün cô sôû vaät chaát. nhoùm tieâu chí ñeàu höôùng ñeán thöïc hieän caùc quy ñònh veà Ñaùnh giaù thöïc traïng baûo veä moâi tröôøng taïi 45 ñieåm BVMT, nhö: Ñieàu kieän töï nhieân; quaûn lyù, xöû lyù chaát toå chöùc söï kieän TDTT coù saün cô sôû vaät chaát thoâng qua thaûi; heä thoáng nhaø veä sinh; phoøng ngöøa oâ nhieäm, suy aùp duïng Boä tieâu chí goàm 55 tieâu chí (39 tieâu chí baét thoaùi moâi tröôøng... Ñoàng thôøi, Boä cuõng ban haønh “Soå tay buoäc, 16 tieâu chí khuyeán khích, goàm: Ñieàu kieän töï höôùng daãn thöïc hieän Boä tieâu chí höôùng daãn BVMT trong nhieân; Quaûn lyù, xöû lyù chaát thaûi; Heä thoáng nhaø veä sinh; hoaït ñoäng TDTT taïi caùc khu daân cö, nôi coâng coäng”. Phoøng ngöøa oâ nhieãm, suy thoaùi moâi tröôøng...) cho thaáy Vôùi mong muoán ñaùnh giaù ñöôïc coâng taùc baûo veä moâi moâi tröôøng hoaït ñoäng TDTT taïi caùc ñòa ñieåm toå chöùc söï tröôøng taïi caùc ñòa ñieåm toå chöùc söï kieän TDTT coù saün cô kieän TDTT coù saün cô sôû vaät chaát ñeàu ñaûm baûo thöïc hieän sôû vaät chaát theo caùc tieâu chí cuûa Boä tieâu chí höôùng daãn toát vaø raát toát theo quy ñònh cuûa Boä tieâu chí. Chæ coù moät BVMT trong hoaït ñoäng TDTT taïi caùc khu daân cö, nôi soá ñòa ñieåm khoâng coù ñieàu kieän thöïc hieän ñöôïc hoaëc caùc coâng coäng, chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu: “Ñaùnh giaù nhöõng yeáu toá khaùch quan taùc ñoäng aûnh höôûng khoâng toát SOÁ 1/2021 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. Phaàn A. ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH THEÅ THAO TRONG NHAØ - NHAØ THEÅ THAO: TIEÂU CHÍ THEO QUY ÑÒNH Keát quaû thöïc hieän (n=45) Coù thöïc hieän Coù thöïc hieän Khoâng thöïc Yeâu caàu thöôøng xuyeân nhöng khoâng hieän Noäi dung thöïc hieän Maõ soá Quy ñònh cuï theå lieân tuïc thöôøng xuyeân tieâu chí KHOA HOÏC THEÅ THAO Baét Khuyeán n % n % n % buoäc khích A1 Ñieàu kieän töï nhieân - Phuø hôïp vôùi quy hoaïch söû duïng ñaát, quy hoaïch ñoâ thò, khu daân cö taäp 30 66.7 15 33.3 0 0.0 trung ñaõ ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn pheâ duyeät A1.1 Vò trí x - Deã tieáp caän; thuaän tieän cho vieäc caáp ñieän nöôùc, coù keát caáu haï taàng 45.0 100.0 0 0.0 0 0.0 SOÁ 1/2021 veà baûo veä moâi tröôøng ñoàng boä Kieán truùc, khoâng Ñoùn gioù chuû ñaïo veà muøa heø; taän duïng aùnh saùng töï nhieân ñeå chieáu A1.2 x 26 57.8 14 31.1 5 11.1 gian cuûa cô sôû saùng cho coâng trình A2 Quaûn lyù, xöû lyù chaát thaûi Heä thoáng xöû lyù phaûi ñöôïc xaây döïng vaø vaän haønh theo ñuùng quy ñònh; Heä thoáng thu gom A2.1 tyû leä thu gom vaø xöû lyù ñaït 100%; nöôùc thaûi sau khi xöû lyù phaûi ñaït quy x 42 93.3 3 6.7 0 0.0 vaø xöû lyù nöôùc thaûi chuaån kyõ thuaät quoác gia veà nöôùc thaûi Thu gom vaø xöû lyù 100% chaát thaûi raén phaûi ñöôïc thu gom vaø phaân loaïi ngay taïi nguoàn A2.2 x 41 91.1 4 8.9 0 0.0 chaát thaûi raén thaønh raùc thaûi höõu cô; raùc thaûi voâ cô; raùc thaûi taùi cheá Thieát bò löu chöùa Phaûi coù naép ñaäy vaø ñöôïc thieát keá thuaän tieän cho vieäc phaân loaïi raùc taïi A2.3 x 45 100.0 0 0.0 0 0.0 chaát thaûi raén nguoàn; coù kích côõ phuø hôïp vôùi thôøi gian löu chöùa Thôøi gian löu A2.4 chöùa chaát thaûi raén Khoâng quaù 24 giôø x 45 100.0 0 0.0 0 0.0 sinh hoaït A3 Heä thoáng nhaø veä sinh Phuø hôïp vôùi caûnh quan vaø ñaëc ñieåm cuûa cô sôû theå duïc theå thao; ñaûm A3.1 Thieát keá vaø vò trí baûo an ninh, an toaøn cho ngöôøi söû duïng; trang thieát bò ñöôïc laép ñaët x 38 84.4 5 11.1 2 4.4 chaéc chaén, goïn gaøng, saïch seõ, ñuû aùnh saùng, coù bieån chæ daãn Ñaûm baûo veä sinh A3.2 Khoâng ñeå muøi hoâi thoaùt ra ngoaøi moâi tröôøng xung quanh x 29 64.4 14 31.1 2 4.4 moâi tröôøng Phoøng veä sinh cho ÔÛ nhöõng nôi coù ñieàu kieän thuaän tieän nhaát trong khu veä sinh. Moãi khu A3.3 x 11 24.4 0 0.0 34 75.6 ngöôøi taøn taät veä sinh coù ít nhaát moät phoøng veä sinh cho ngöôøi taøn taät Boá trí thueâ nhaø veä Ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu söû duïng khi soá löôïng ngöôøi taêng ñoät bieán trong A3.4 sinh löu ñoäng x 28 62.2 0 0.0 17 37.8 THEÅ DUÏC THEÅ THAO LYÙ LUAÄN caùc söï kieän theå thao hoaëc coá ñònh 5
  3. A4 A4.1 Phoøng ngöøa oâ nhieãm, suy thoaùi moâi tröôøng Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi Caùc cô sôû laø ñoái töôïng phaûi laäp ÑTM, ñeà aùn BVMT vaø ñaêng kyù keá tröôøng (ÑTM); Keá hoaïch BVMT phaûi thöïc hieän theo caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän hoaïch BVMT; Ñeà haønh x 45 100.0 0.0 0 0.0 6 aùn BVMT LYÙ LUAÄN Giaûm löôïng khí - Haïn cheá caùc hoaït ñoäng phaùt sinh khí thaûi aûnh höôûng ñeán cô sôû, ñaëc 35 77.8 10 22.2 0 0.0 thaûi cuûa caùc bieät laø thôøi ñieåm coù ñoâng ngöôøi tham gia taäp luyeän vaø thi ñaáu A4.2 x phöông tieän giao - Ñaûm baûo khoaûng caùch ly veä sinh toái thieåu cho cô sôû theo quy ñònh 35 77.8 10 22.2 0 0.0 thoâng - Caám huùt thuoác laù taïi khu vöïc taäp luyeän, thi ñaáu trong nhaø 45 100.0 0 0.0 0 0.0 Phoøng choáng taùc - Tuyeân truyeàn vaän ñoäng nhaéc nhôû khoâng huùt thuoác laù 45 100.0 0 0.0 0 0.0 A4.3 x THEÅ DUÏC THEÅ THAO haïi cuûa thuoác laù - Coù heä thoáng bieån baùo caám huùt thuoác laø baèng tieáng Vieät, tieáng Anh 43 95.6 0 0.0 2 4.4 vaø hình aûnh minh hoaï - Ñoái vôùi caùc coâng trình beân ngoaøi cô sôû phaûi phuø hôïp vôùi quy hoaïch xaây döïng, quy hoaïch ñoâ thò ñöôïc pheâ duyeät; khoâng laøm aûnh höôûng 45 100.0 0 0.0 0 0.0 Heä thoáng chieáu A4.4 ñeán ngöôøi vaø phöông tieän trong quaù trình tham gia giao thoâng x saùng - Ñoái vôùi caùc coâng trình trong nhaø phaûi ñaûm baûo ñuû aùnh saùng cho caùc 45 100.0 0 0.0 0 0.0 hoaït ñoäng luyeän taäp vaø thi ñaáu TDTT - Troàng daûi caây xanh theo quy ñònh ñeå ngaên ngöøa gioù, buïi vaø giaûm tieáng Haïn cheá oâ nhieãm 38 84.4 0 0.0 7 15.6 oàn, xung quanh khu ñaát xaây döïng coâng trình theå thao - nhaø theå thao khoâng khí vaø A4.5 - Thieát keá, laép ñaët heä thoáng aâm thanh theo caùc quy ñònh hieän haønh x kieåm soaùt tieáng nhaèm ñaùp öùng phuïc vuï caùc hoaït ñoäng taäp luyeän vaø thi ñaáu theå thao, 45 100.0 0 0.0 0 0.0 oàn ñoàng thôøi giaûm tieáng oàn moâi tröôøng cho khu vöïc xung quanh Phaàn D. CAÙC NHOÙM TIEÂU CHÍ CHUNG TIEÂU CHÍ THEO QUY ÑÒNH KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN Yeâu caàu thöïc hieän Möùc 1: Coù Möùc 2: Coù thöïc Möùc 3: thöïc hieän hieän nhöng Baét Khuyeán Khoâng thöïc Maõ soá Noäi dung tieâu chí Quy ñònh cuï theå thöôøng xuyeân khoâng thöôøng buoäc khích hieän lieân tuïc xuyeân n % n % n % SOÁ 1/2021 D1.1 Ñoái vôùi cô quan quaûn lyù cô sôû TDTTT Phoøng ngöøa caùc yeáu toá aûnh Thöôøng xuyeân kieåm tra, xöû lyù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät D1.1.1 höôûng tieâu cöïc ñeán moâi x 45 100.0 0 0.0 0 0.0 caùc haønh vi laøm aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng vaên hoùa-xaõ hoäi tröôøng vaên hoùa-xaõ hoäi. Phoái hôïp vôùi caùc toå chöùc coù Phoái hôïp caùc hoaït ñoäng söï kieän BVMT do ñòa phöông, caùc D1.1.2 lieân quan trong hoaït ñoäng x 39 86.7 6 13.3 0 0.0 toå chöùc coù lieân quan thöïc hieän ôû taïi ñòa phöông BVMT. Cô sôû phaûi baùo caùo coâng taùc giaùm saùt moâi tröôøng ñònh kyø Thoâng tin baùo caùo vaø nghóa D1.1.3 vaø chaáp haønh vieäc kieåm tra, thanh tra veà BVMT theo quy x 45 100.0 0 0.0 0 0.0 vuï veà thanh tra moâi tröôøng. ñònh KHOA HOÏC THEÅ THAO
  4. D1.2 Ñoái vôùi caùc toå chöùc, caù nhaân hoaït ñoäng kinh doanh, dòch vuï taïi cô sôû TDTT Thöïc hieän caùc quy ñònh veà Yeâu caàu kyù keát vaø thöïc hieän theo ñuùng caùc cam keát D1.2.1 x 45 100.0 0 0.0 0 0.0 BVMT BVMT vôùi cô quan quaûn lyù cô sôû TDTT Caùc cöûa haøng baùn saûn phaåm TDTT, cöûa haøng aên uoáng vaø caùc hình thöùc kinh doanh haøng hoùa dòch vuï khaùc trong khu KHOA HOÏC THEÅ THAO Toå chöùc caùc hoaït ñoäng kinh D1.2.2 vöïc, ñòa ñieåm luyeän taäp thi ñaáu TDTT caàn ñöôïc saép xeáp x 36 80.0 9 20.0 0 0.0 doanh, dòch vuï hôïp lyù, thuaän tieän khoâng laøm aûnh höôûng ñeán caûnh quan moâi tröôøng, ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng Chaáp haønh toát caùc quy ñònh BVMT trong söû duïng caùc chaát Söû duïng caùc saûn phaåm thaân D1.2.3 deã chaùy noå, ñoäc haïi, hoùa chaát…; söû duïng caùc saûn phaån thaân x 43 95.6 2 4.4 0 0.0 thieän moâi tröôøng. thieän, khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng SOÁ 1/2021 D2 Baûo toàn ña daïng sinh hoïc Baûo veä caùc heä sinh thaùi töï Cô sôû TDTT khoâng ñöôïc gaây caùc taùc ñoäng xaáu, laøm suy giaûm D2.1 x 45 100.0 0 0.0 0 0.0 nhieân. heä sinh thaùi trong quaù trình xaây döïng vaø hoaït ñoäng. Giaûm thieåu taùc ñoäng ñeán heä Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng giaûm thieåu taùc ñoäng ñeán heä sinh D2.2 x 38 84.4 5 11.1 2 4.4 sinh thaùi. thaùi theo quy ñònh cuûa phaùt luaät D3 Thoâng tin tuyeân truyeàn Caùc cô sôû nieâm yeát coâng khai quy ñònh veà BVMT, nieâm D3.1 Nieâm yeát quy ñònh BVMT. yeát ñöôïc trình baøy baèng baûng rieâng hoaëc loàng gheùp vôùi noäi x 11 24.4 0 0.0 34 75.6 quy cuûa cô sôû Thöôøng xuyeân tuyeân truyeàn thoâng qua caùc phöông tieän Tuyeân truyeàn - Giaùo duïc truyeàn thoâng cho ngöôøi tham gia hoaït ñoäng TDTT taïi cô D3.2 x 28 62.2 0 0.0 17 37.8 BVMT sôû. Toå chöùc hoaëc tham gia caùc hoaït ñoäng giaùo duïc veà BVMT Khen thöôûng veà hoaït ñoäng Coù hình thöùc khen thöôûng, ñoäng vieân nhöõng ngöôøi tham D3.4 x 3 6.7 14 31.1 28 62.2 BVMT. gia tích cöïc vaøo caùc hoaït ñoäng BVMT D4 Nguoàn löïc vaø nghóa vuï BVMT Nguoàn löïc cho coâng taùc Boá trí nhaân löïc vaø kinh phí ñaûm baûo cho caùc hoaït ñoäng D4.1 x 11 24.4 19 42.2 15 33.3 BVMT BVMT, ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng taïi cô sôû Thöïc hieän nghóa vuï noäp Caùc cô sôû xaû thaûi ra moâi tröôøng hoaëc laøm phaùt sinh taùc THEÅ DUÏC THEÅ THAO LYÙ LUAÄN D4.2 thueá moâi tröôøng, phí BVMT ñoäng xaáu ñoái vôùi moâi tröôøng phaûi noäp phí BVMT x 45 100.0 0 0.0 0 0.0 (neáu coù) 7
  5. 8 LYÙ LUAÄN THEÅ DUÏC THEÅ THAO tôùi moâi tröôøng hoaït ñoäng TDTT nhö tieâu chí: A3.3 ñeán coå vuõ daãn ñeán nhaø veä sinh bò quaù taûi, gaây muøi hoâi Phoøng veä sinh cho ngöôøi taøn taät; A3.4 Boá trí thueâ nhaø veä khoù chòu, aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng khoâng khí, nhöng sinh löu ñoäng hoaëc coá ñònh; A4.5 Haïn cheá oâ nhieãm vaø ñôn vò toå chöùc söï kieän cuõng khoâng thueâ nhaø veä sinh di kieåm soaùt tieáng oàn. ñoäng phuïc vuï nhu caàu khaùn giaû do khoâng coù ñieàu kieän Keát quaû ñaùnh giaù aùp duïng Boä tieâu chí höôùng daãn kinh phí; BVMT trong hoaït ñoäng TDTT taïi caùc khu daân cö, nôi - Tieâu chí A4.5 haïn cheá oâ nhieãm khoâng khí vaø coâng coäng trong coâng taùc BVMT taïi moät soá ñòa ñieåm toå kieåm soaùt tieáng oàn. Vaøo thôøi ñieåm thôøi vuï cuûa ngöôøi chöùc söï kieän TDTT coù saün cô sôû vaät chaát: daân gaët luùa, vieäc ñoát rôm raï traøn lan laøm khoâng khí Treân cô sôû ñaùnh giaù thöïc traïng baûo veä moâi tröôøng taïi khoù löu thoâng, gaây aûnh höôûng raát lôùn tôùi moâi tröôøng 45 ñieåm toå chöùc söï kieän TDTT coù saün cô sôû vaät chaát hoaït ñoäng TDTT; thoâng qua aùp duïng Boä tieâu chí, chuùng toâi coù moät soá nhaän - Caùc ñôn vò toå chöùc söï kieän chöa coù söï gaén keát vôùi ñònh veà vieäc aùp duïng, tính phuø hôïp, söï khoù khaên cuûa Boä caùc ñôn vò chuyeân moân veà baûo veä moâi tröôøng ñeå kieåm tieâu chí taïi moät soá ñòa ñieåm toå chöùc söï kieän TDTT coù saün tra, quan traéc ñaùnh giaù tình traïng moâi tröôøng cuûa nôi toå cô sôû vaät chaát nhö sau: chöùc söï kieän TDTT; - Nhieàu tieâu chí trong Boä tieâu chí ñöôïc thöïc hieän aùp - Vieäc aùp duïng Boä tieâu chí khoâng ñoàng boä, gaëp duïng thöôøng xuyeân. Beân caïnh ñoù, coøn nhieàu tieâu chí coù nhieàu khoù khaên trong toå chöùc trieån khai neân vaán ñeà aùp duïng nhöng khoâng thöôøng xuyeân vaø moät soá ít laø thöïc hieän baûo veä moâi tröôøng hoaït ñoäng TDTT chöa ñaùp khoâng aùp duïng. Tuy nhieân, qua phaûn hoài cuûa nhieàu ñoái öùng yeâu caàu; töôïng tham döï söï kieän TDTT vaán ñeà veä sinh moâi tröôøng - Nhieàu nôi khi toå chöùc söï kieän TDTT thì khuoân chöa thöïc söï ñaït ñöôïc nhö caùc baùo caùo; vieân trong ngoaøi ñeàu ñöôïc doïn deïp saïch ñeïp. Tuy - Trong Boä tieâu chí khoâng ñònh roõ moác thôøi gian (cuï nhieân, sau khi keát thuùc söï kieän hoaëc khoâng toå chöùc söï theå trong naêm) ñeå tieán haønh kieåm tra ñaùnh giaù baûo veä kieän thì vaán ñeà veä sinh moâi tröôøng khoâng coøn ñöôïc moâi tröôøng trong hoaït ñoäng TDTT. Bôûi, moät naêm coù boán quan taâm thöïc hieän; muøa, vôùi ñaëc tính thôøi tieát cuûa moãi muøa khaùc bieät nhau - Nhieàu ñieåm söï kieän TDTT ñöôïc toå chöùc ôû gaàn choã neân phaàn naøo aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng hoaït ñoäng taäp keát raùc thaûi, vieäc xöû lyù thu gom khoâng kòp thôøi gaây TDTT; aûnh höôûng raát lôùn ñeán khoâng khí vaø söùc khoûe VÑV. - Caùc ñôn vò quaûn lyù nhaø nöôùc (ñaëc bieät ôû caáp Nhö vaäy, Boä tieâu chí laø thöôùc ño quan troïng trong Huyeän) chöa thöïc söï “ñeå taâm” ñeán vieäc trieån khai aùp ñaùnh giaù veä sinh moâi tröôøng taïi caùc ñòa ñieåm toå chöùc söï duïng Boä tieâu chí ñaùnh giaù baûo veä moâi tröôøng cho hoaït kieän TDTT. Nhöng vieäc aùp duïng Boä tieâu chí naøy taïi caùc ñoäng TDTT; ñòa ñieåm toå chöùc söï kieän TDTT chöa ñoàng boä, chöa lieân - Caùn boä thuoäc caùc ñôn vò quaûn lyù nhaø nöôùc khoâng coù tuïc, moät soá tieâu chí boäc loä tính chöa phuø hôïp vôùi ñieàu trình ñoä chuyeân ngaønh veà moâi tröôøng ñeå coù keá quaû ñaùnh kieän cuûa töøng ñòa phöông. Ngaân saùch baûo veä moâi tröôøng, giaù chuaån xaùc; nhaân löïc ñaùnh giaù baûo veä moâi tröôøng coøn thieáu. Vieäc - Chöa boá trí moät khoaûn ngaân saùch cuï theå ñeå tieán lieân keát, phoái hôïp giöõa caùc ñôn vò ñeå thöïc hieän Boä tieâu haønh khaûo nghieäm ñaùnh giaù töøng quy ñònh cuûa Boä tieâu chí chöa cao. chí. Ví duï, yeâu caàu cuûa tieâu chí A2.2 laø “... nöôùc thaûi 3. KEÁT LUAÄN sau khi xöù lyù phaûi ñaït quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà Thöïc hieän aùp duïng Boä tieâu chí chöa ñöôïc aùp duïng nöôùc thaûi”; ñoàng boä, khoâng thöôøng xuyeân lieân tuïc vaø moät soá tieâu - Tieâu chí A3.3 phoøng veä sinh cho ngöôøi khuyeát taät. chí theå hieän tính chöa phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa töøng Do ñieàu kieän cuûa moãi ñòa phöông khaùc nhau, neân khoâng ñòa phöông. Chöa boá trí ngaân saùch baûo veä moâi tröôøng, phaûi ñieåm toå chöùc söï kieän TDTT (saân vaän ñoäng, nhaø thi nhaân löïc ñaùnh giaù baûo veä moâi tröôøng coøn thieáu. Vieäc ñaáu..) naøo cuõng coù nhaø veä sinh daønh cho ngöôøi khuyeát lieân keát, phoái hôïp giöõa caùc ñôn vò ñeå thöïc hieän Boä tieâu taät. Hoaëc nhieàu giaûi theå thao thu huùt raát ñoâng khaùn giaû chí chöa cao. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch (2018), Quyeát ñònh soá 1497/QÑ-BVHTTDL veà “Boä tieâu chí höôùng daãn BVMT trong hoaït ñoäng TDTT taïi caùc khu daân cö, nôi coâng coäng”. 2. Luaät TDTT naêm 2006; Luaät söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa luaät TDTT naêm 2018; 3. Luaät Baûo veä moâi tröôøng naêm 2014. Nguoàn baøi baùo: Baøi baùo ñöôïc trích töø keát quaû nghieân cöùu caáp Boä veà nhieäm vuï baûo veä moâi tröôøng vôùi teân nhieäm vuï: “Xaây döïng moâ hình baûo veä moâi tröôøng taïi caùc ñòa ñieåm toå chöùc söï kieän theå duïc theå thao”, Vieän Khoa hoïc TDTT. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 24/9/2020; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 12/12/2020; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 12/1/2021) SOÁ 1/2021 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2