intTypePromotion=3

Đánh giá ban đầu rủi ro môi trường thành phố Đà nẵng

Chia sẻ: Kloi Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:139

0
35
lượt xem
9
download

Đánh giá ban đầu rủi ro môi trường thành phố Đà nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nội dung giới thiệu về thành phố Đà nẵng, trình bày các phương pháp đánh giá rủi ro và đánh giá hồi cổ rủi ro về tài nguyên, sinh cảnh, chất dinh dưỡng, từ đó đưa ra các khuyến nghị và đề xuất để khắc phục những rủi ro đã nêu trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá ban đầu rủi ro môi trường thành phố Đà nẵng

ÁNH GIÁ BAN<br /> U R I RO MÔI TR<br /> THÀNH PH<br /> À N NG<br /> <br /> UBND<br /> Thành ph<br /> à N ng<br /> <br /> NG<br /> <br /> GEF/UNDP/IMO/Ch ng trình H p tác Khu v c trong<br /> Qu n lý Môi tr ng các Bi n ông Á<br /> <br /> 1<br /> <br /> ÁNH GIÁ BAN<br /> <br /> U R I RO MÔI TR<br /> <br /> NG THÀNH P H<br /> <br /> À N NG<br /> <br /> Tháng 4, 2004<br /> Quy n sách này có th<br /> c tái b n toàn b , ho c m t ph n d i b t c hình th c nào cho<br /> c ích giáo d c hay các m c ích phi l i nhu n khác, ho c nh m ph bi n r ng rãi<br /> l y ý ki n<br /> ph n h i t c ng ng, mà không c n s<br /> ng ý b ng v n b n c a Giám c Ch ng trình Khu<br /> c PEMSEA, nh ng có s ghi nh n ngu n tài li u tham kh o và không vì m c ích kinh doanh hay<br /> mua bán tài li u. PEMSEA s r t hoan nghênh n u nh n<br /> c b t c tài li u nào, có s d ng<br /> quy n sách này nh là ngu n tài li u tham kh o.<br /> Không bán l i tài li u này và s d ng nó cho m c ích th ng m i ho c b t k m c ích<br /> nào khác, ngoài các m c ích nêu trên, mà không có s th a thu n b ng v n b n gi a PEMSEA<br /> và bên có nhu c u s d ng.<br /> <br /> Bi n<br /> <br /> UBND thành ph<br /> à N ng và Ch<br /> ông Á (PEMSEA) xu t b n.<br /> <br /> ng trình H p tác Khu v c trong Qu n lý Môi tr<br /> <br /> In t i thành ph<br /> <br /> ng các<br /> <br /> à N ng, Vi t Nam.<br /> <br /> UBND thành ph<br /> à N ng và PEMSEA, 2004. ánh giá Ban u R i ro Môi tr ng Thành<br /> ph<br /> à N ng, Báo cáo k thu t c a PEMSEA s 2004/10, 139 trang, y ban Nhân dân thành ph<br /> à N ng, Vi t Nam và Qu môi tr ng Toàn c u/Ch ng trình Phát tri n Liên h p qu c/T ch c<br /> Hàng h i qu c t /Ch ng trình H p tác Khu v c trong Qu n lý Môi tr ng các Bi n ông Á<br /> (PEMSEA), thành ph Que-zon, Phi-lip-pin.<br /> <br /> ISBN 971-92799-5-8<br /> <br /> án GEF do UNDP và IMO t ch c th c hi n.<br /> <br /> Các n i dung c a quy n sách này không nh t thi t ph n ánh quan<br /> m<br /> hay chính sách c a Qu Môi tr ng Toàn c u (GEF), Liên h p qu c<br /> (UNDP), T ch c Hàng h i Qu c t (IMO) và các t ch c tham gia khác.<br /> Vi c trình bày quy n sách c ng không có ng ý th hi n b t c chính<br /> ki n nào t phía GEF, UNDP, IMO hay PEMSEA, liên quan n lu t pháp<br /> a b t c qu c gia hay vùng lãnh th nào, ho c quy n h n c a qu c<br /> gia/vùng lãnh th ó trong vi c phân nh ranh gi i c a mình.<br /> <br /> 2<br /> <br /> NHI M V CHUNG C A CHÚNG TA<br /> Qu Môi tr ng Toàn c u/Ch ng trình Phát tri n Liên h p qu c/T ch c Hàng h i<br /> Qu c t /Ch ng trình H p tác Khu v c trong Qu n lý Môi tr ng các Bi n ông Á t<br /> c tiêu xây d ng m t vi n c nh chung cho các Bi n ông Á:<br /> Các h th ng tài nguyên c a các Bi n ông Á là di s n thiên nhiên,<br /> m b o vi c cung c p th c ph m lâu dài và an toàn, cung c p sinh<br /> , c a c i và các giá tr xã h i, v n hóa, sinh thái cho m i ng i dân<br /> trong khu v c,<br /> ng th i óng góp cho s th nh v ng v kinh t<br /> Khu v c và th tr ng toàn c u thông qua ho t<br /> ng th ng m i<br /> bi n an toàn và hi u qu , qua ó thúc y s t n t i trong hòa bình,<br /> u ngh c a các th h hi n t i và t ng lai.<br /> PEMSEA t p trung vào vi c xây d ng s h p tác liên chính ph , liên ngành, liên c<br /> quan nh m c ng c n ng l c qu n lý môi tr ng c p a ph ng, qu c gia, khu v c và<br /> phát tri n n ng l c chung<br /> có th t th c hi n<br /> c các chi n l c và các ch ng trình<br /> hành ng môi tr ng phù h p.<br /> c bi t, PEMSEA s tri n khai nh ng ho t ng sau:<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Xây d ng n ng l c qu c gia và khu v c<br /> th c hi n các ch ng trình qu n<br /> lý t ng h p vùng b ;<br /> Khuy n khích các sáng ki n mang tính a qu c gia trong gi i quy t các v n<br /> môi tr ng xuyên biên gi i u tiên t i các vùng bi n và<br /> m nóng ô nhi m<br /> a các ti u khu v c;<br /> Xây d ng và c ng c các m ng l i h tr qu n lý môi tr ng;<br /> Xác nh các c h i u t và c p tài chính cho môi tr ng; thi t l p các c<br /> ch liên quan, nh s h p tác nhà n c - t nhân, các d án môi tr ng<br /> nh m tìm ngu n tài chính và các d ng h tr phát tri n khác;<br /> Áp d ng các ti n b khoa h c, k thu t nh m h tr quá trình ra quy t nh;<br /> Xây d ng các h th ng qu n lý thông tin t ng h p, k t n i các a ph ng ã<br /> a ch n vào m ng l i chia s thông tin và h tr k thu t Khu v c;<br /> Thi t l p môi tr ng thích h p nh m t ng c ng nh n th c và m i quan tâm<br /> a các t ch c phi chính ph , t ch c xã h i, c quan ngôn lu n v môi<br /> tr ng, cácnhóm tôn giáo và các bên liên quan khác;<br /> C ng c n ng l c qu c gia trong vi c xây d ng các chính sách t ng h p v<br /> bi n và vùng ven b , nh là m t ph n c a chính sách qu c gia cho phát tri n<br /> KTXH b n v ng; và<br /> Thúc y cam k t khu v c trong vi c th c hi n các công<br /> c qu c t , c ng c<br /> h p tác/c ng tác khu v c và ti u khu v c b ng m t c ch b n v ng c p<br /> khu v c.<br /> <br /> Mu i hai qu c gia tham gia bao g m: Bru-nây, C m-pu-chia, C ng hòa Dân ch Nhân<br /> dân Tri u Tiên, In- ô-nê-xia, Nh t B n, Ma-lai-xia, C ng hòa Nhân dân Trung Hoa, Phi-lippin, C ng hòa Tri u Tiên, Sin-ga-po, Thái Lan và Vi t Nam. N l c chung c a các qu c<br /> gia này trong vi c th c hi n các chi n l c và ho t ng s t o ra chính sách và các can<br /> thi p qu n lý hi u qu , t o ra l i ích tích l y cho môi tr ng toàn c u, qua ó giúp t<br /> c m c ích cu i cùng c a vi c b o v và duy trì lâu dài các h th ng h tr s s ng t i<br /> các th y v c ven b c a các qu c gia, c ng nh các th y v c qu c t .<br /> <br /> Giám<br /> <br /> 3<br /> <br /> TS. Chua Thia-Eng<br /> c Ch ng trình Khu v c<br /> PEMSEA<br /> <br /> M CL C<br /> C L C......................................................................................................................... 4<br /> DANH M C CÁC B NG................................................................................................. 7<br /> DANH M C CÁC HÌNH.................................................................................................. 9<br /> DANH M C CÁC C M T<br /> <br /> VI T T T .........................................................................10<br /> <br /> I T A..........................................................................................................................12<br /> I C M T ...................................................................................................................13<br /> TÓM T T ........................................................................................................................14<br /> ÁNH GIÁ<br /> ÁNH GIÁ<br /> K<br /> <br /> I<br /> <br /> I RO .......................................................................................16<br /> <br /> BÁO<br /> <br /> I RO......................................................................................18<br /> <br /> T QU ......................................................................................................................18<br /> i ro<br /> <br /> i v i s c kho con ng<br /> <br /> i .............................................................................19<br /> <br /> i ro sinh thái .........................................................................................................20<br /> c bi n .................................................................................................................20<br /> c sông.................................................................................................................20<br /> c h ....................................................................................................................20<br /> TÓM<br /> <br /> T<br /> <br /> T QU<br /> <br /> ÁNH GIÁ<br /> <br /> I RO ..................................................................21<br /> <br /> TÍNH KHÔNG CH C CH N ......................................................................................23<br /> TÓM T T CÁC KI N NGH ...........................................................................................23<br /> S C A ÁNH GIÁ R I RO ...................................................................................30<br /> c tiêu....................................................................................................................30<br /> Ngu n thông tin/d li u.............................................................................................31<br /> nh ngh a m t s thu t ng quan tr ng ...................................................................31<br /> GI I THI U V THÀNH PH<br /> PH<br /> <br /> À N NG.....................................................................33<br /> <br /> NG PHÁP ÁNH GIÁ R I RO ............................................................................35<br /> <br /> ÁNH GIÁ H I C<br /> <br /> R I RO ..........................................................................................37<br /> <br /> GI I THI U.................................................................................................................37<br /> PH<br /> <br /> NG PHÁP LU N ...............................................................................................37<br /> <br /> Xác<br /> <br /> nh v n<br /> <br /> .........................................................................................................37<br /> <br /> ánh giá h i c r i ro...............................................................................................38<br /> TÀI NGUYÊN..............................................................................................................39<br /> i s n .....................................................................................................................39<br /> Thu s n nuôi tr ng ..................................................................................................40<br /> Th c v t phù du ........................................................................................................42<br /> <br /> 4<br /> <br /> SINH<br /> <br /> NH ................................................................................................................ 43<br /> <br /> n san hô................................................................................................................ 43<br /> bi n..................................................................................................................... 44<br /> Bãi cát...................................................................................................................... 46<br /> á........................................................................................................................ 47<br /> t ng p n<br /> <br /> c.......................................................................................................... 48<br /> <br /> Qu n xã áy m m ..................................................................................................... 49<br /> Tài nguyên r ng ....................................................................................................... 50<br /> TÓM<br /> <br /> T<br /> <br /> T QU<br /> <br /> ÁNH GIÁ<br /> <br /> I RO.................................................................. 53<br /> <br /> Tài nguyên................................................................................................................ 53<br /> Sinh c nh.................................................................................................................. 54<br /> ÁNH GIÁ<br /> G<br /> <br /> I RO<br /> <br /> BÁO ..................................................................................... 54<br /> <br /> I THI U ..................................................................................................................... 54<br /> <br /> CH T DINH<br /> <br /> NG................................................................................................. 57<br /> <br /> DO, BOD, COD ........................................................................................................... 62<br /> CH T<br /> <br /> N<br /> <br /> NG (TSS) ...................................................................................... 66<br /> <br /> COLIFORM................................................................................................................. 69<br /> THU C<br /> <br /> O<br /> <br /> TH C<br /> <br /> T..................................................................................... 71<br /> <br /> XIANUA...................................................................................................................... 72<br /> PHENOL...................................................................................................................... 74<br /> KIM LO I<br /> <br /> NG ....................................................................................................... 75<br /> <br /> U/M ..................................................................................................................... 81<br /> ÁNH GIÁ SO SÁNH R I RO VÀ TÍNH KHÔNG CH C CH N................................ 83<br /> GI I THI U ................................................................................................................ 83<br /> ÁNH GIÁ SO SÁNH<br /> I RO DO CÁC CH T TRONG<br /> C<br /> I<br /> I CÁC<br /> SINH THÁI<br /> I VÙNG<br /> À<br /> NG....................................................................... 83<br /> Ch t dinh d<br /> <br /> ng....................................................................................................... 85<br /> <br /> DO, BOD, COD ....................................................................................................... 85<br /> Ch t r n l l ng (TSS).............................................................................................. 85<br /> Coliform................................................................................................................... 85<br /> Thu c b o v th c v t............................................................................................... 86<br /> Kim lo i n ng........................................................................................................... 86<br /> u/m .................................................................................................................... 86<br /> Xianua...................................................................................................................... 87<br /> Phenol...................................................................................................................... 87<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản