intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá hiệu quả của oxy cao áp trong điều trị điếc đột ngột

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

59
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong các phương pháp điều trị điếc đột ngột, phương pháp oxy cao áp đã được áp dụng nhiều nơi trên thế giới. Ở nước ta, điều trị điếc đột ngột bằng oxy cao áp đã có nghiên cứu thăm dò từ năm 2003, bước đầu cho kết quả khả quan hơn thuốc giãn mạch. Tuy nhiên, để đánh giá tác dụng của oxy cao áp đối với điếc đột ngột còn nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ. Vì thế, đề tài xây dựng và triển khai đề tài này nhằm mục tiêu xác định tỉ lệ cải thiện điếc đột ngột do điều trị bằng oxy cao áp và mối liên hệ giữa việc điều trị sớm hay muộn với kết quả điều trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả của oxy cao áp trong điều trị điếc đột ngột

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA OXY CAO ÁP TRONG ĐIỀU TRỊ ĐIẾC ĐỘT NGỘT<br /> Võ Tá Kiêm, Chu Lan Anh, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Kim Phong, Nguyễn Phương Nam<br /> TÓM TẮT<br /> Tình hình và mục ñích nghiên cứu: Trong các phương pháp ñiều trị ñiếc ñột ngột (ĐĐN), phương pháp oxy<br /> cao áp (OXCA) ñã ñược áp dụng nhiều nơi trên thế giới. Ở nước ta, ñiều trị ĐĐN bằng OXCA ñã có nghiên cứu<br /> thăm dò từ năm 2003, bước ñầu cho kết quả khả quan hơn thuốc giãn mạch (TGM). Tuy nhiên, ñể ñánh giá tác<br /> dụng của OXCA ñối với ĐĐN còn nhiều vấn ñề cần làm sáng tỏ. Vì thế, chúng tôi xây dựng và triển khai ñề tài<br /> này nhằm mục tiêu xác ñịnh tỉ lệ cải thiện ĐĐN do ñiều trị bằng OXCA và mối liên hệ giữa việc ñiều trị sớm<br /> hay muộn với kết quả ñiều trị.<br /> Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiền cứu, so sánh ñối chứng giữa hai nhóm ñiều trị và nhóm chứng.<br /> Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: 300 bệnh nhân ĐĐN ñến khám và ñiều trị tại bệnh viện TMH thành<br /> phố HCM và Trung tâm OXCA từ tháng 4/2007ñến tháng 5/2009. Các bệnh nhân này sau 5 ngày ñiều trị ñược<br /> ño lại thính lưc ñồ: Nếu không cải thiện, hoặc cải thiện < 10 dB sẽ ñược chọn ngẫu nhiên chia làm hai nhóm:<br /> Nhóm chứng tiếp tục ñiều trị như cũ (TGM + Corticoid); Nhóm nghiên cứu: Điều trị như cũ + OXCA.<br /> Kết quả: Tỉ lệ cải thiện triệu chứng ù tai nhóm nghiên cứu là 93%, tỉ lệ có cải thiện thính lực là 82% (tốt<br /> 20.5%), tỉ lệ cải thiện thính lực nhóm ñiếc một tai là 80%, tỉ lệ có cải thiện thính lực nhóm ñiếc nặng là 88.7%, tỉ<br /> lệ có cải thiện thính lực ñối với nhóm bệnh ñến khám trong tuần ñầu là 88.5%, cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa<br /> thống kê.<br /> Kết luận: ĐĐN sau 5 ngày ñiều trị phác ñồ qui ước, nếu thính lực không cải thiện, hoặc cải thiện < 10 dB nên<br /> ñược ñiều trị OXCA kết hợp<br /> ABSTRACT<br /> <br /> ASSESSMENT OF HYPERBARIC OXYGEN IN THE THERAPY OF SUDDEN<br /> DEAFNESS<br /> Vo Ta Kiem, Chu Lan Anh, Nguyen Thanh Loi, Nguyen Kim Phong, Nguyen Phuong Nam<br /> Situation and purposes of research: In the therapy of sudden deafness (DDN), hyperbaric oxygen method<br /> (OXCA) has been applied in many places in the world. In our country, therapy of DDN with OXCA had<br /> research, survey since 2003, initially obtained more satisfactory results than vasodilator (TGM). However, to<br /> evaluate the effect of OXCA for DDN, it remains many issues to clarify. Therefore, we build and deploy this<br /> theme to identify the rate of sudden deafness improvement by therapy with OXCA and the relationship between<br /> sooner or later therapies with the results of therapy.<br /> Research Design: Research describes funds, compares two groups of therapy and control group.<br /> Subjects studied: 300 patients of DDN examined and hospitalized at HCM City ENT hospital and the Center<br /> for hyperbaric oxygen from 4/2007 to May 2009. These patients after 5 days of therapy were measured for<br /> hearing: If no improvement or improvement
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=59

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2