intTypePromotion=1

Đánh giá hiệu quả sử dụng sinh khối vi tảo biển biến dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6 trong việc làm giàu luân trùng và Artemia Nauplii

Chia sẻ: Nguyennghe Nguyennghe | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
77
lượt xem
12
download

Đánh giá hiệu quả sử dụng sinh khối vi tảo biển biến dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6 trong việc làm giàu luân trùng và Artemia Nauplii

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của việc bổ sung sinh khối vi tảo biển Schizochytrium mangrovei PQ6 như là nguồn cung cấp các axit béo quan trọng, đặc biệt là DHA trong việc làm tăng hàm lượng các axit béo này trong luân trùng Brachionus plicatilis và Artemia Nauplii.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiệu quả sử dụng sinh khối vi tảo biển biến dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6 trong việc làm giàu luân trùng và Artemia Nauplii

Tieu ban: CONG NGHE SINH HOC BIEN VA MOI TRU'Q'NG 413<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> DANH GIA HIEU QUA SU* DUNG SINH KHOI VI TAO BIEN DI<br /> DU'O'NG SCHl'zOCHYTRIUMMANGROVEI¥Q6 TRONG VIEC<br /> LAM GIAU LUAN TRUNG {Brachionusplicatilis) Vk ARTEMIA<br /> NAUPLII<br /> Hoang Lan Anh, Dinh Thj Thu Hang, Dang Dilm Hong*<br /> Vien Cong nghe Sinh hpc, Vien Khoa hpc vd Cong nghi ^'?t Nam<br /> <br /> <br /> I. MO DAU<br /> Vipc sir dyng vi khuan, nam va tao bien nhu ngu6n thirc an trong nuoi tr6ng thuy san dang<br /> la moi quan tam tren pham vi toan cau trong nhieu nam gan day (Song va cs., 2007). Cac loai<br /> sinh trudng theo phuong thirc dj dudng co nhieu uu diem khac biet trong do dac trung nhat la<br /> khdng can anh sang so vdi 16i s6ng quang ty dudng (Harel va cs., 2002). Schizochytrium la mpt<br /> loai thraustochytrid dugc biet nhu la d6i tugng tiem nang co the san xuat ra lugng Idn cac axit<br /> beo khong bao hoa (PUFA), dac biet la axit docosahexaenoic (DHA: C22:6n-3) (Yaghuchi va<br /> cs., 1997; Raghukumar, 2008). Trong ty nhien, chiing cung la mpt mat xich co ban, quan trong<br /> frong chuoi thirc an ciia he sinh thai bien va viing ngap man (Raghukumar 2002; Watanabe va<br /> cs., 2002).<br /> DHA la mpt axit beo kh6ng bao hoa quan frpng d6i vdi sy phat trien ciia ca dpng vat co<br /> va kh6ng xuang s6ng. Q ngudi, DHA la mpt thanh phan quan trpng cua mang te bao trong<br /> mpt s6 loai mo trong do ehii yeu la nao va mat. Chiing cung giup cho sy phat trien ciia he<br /> than kinh va thj giac d tre nho, lam giam ty le mac cac benh ve tim mach. Cac loai ca bien d<br /> giai doan con non co nhu cau cao ve cac PUFA n-3 nhu axit eicosapentaenoic (EPA,<br /> C20:5n-3) va DHA de dam bao cho song sot va phat frien cua chiing (Rodriguez va cs.,<br /> 1993; Robin va cs., 2003). Ngoai DHA, Schizochytrium con rit giau DPA. DPA se bii lai sy<br /> thieu hyt mgt loat cac axit beo n-3 quan frpng khac va tang cuong ham lugng vitamin A<br /> trong ca the dgng vat (Song va cs., 2007).<br /> Do kich thudc phii hgp, cd the nhan nu6i sinh kh6i mpt each nhanh chong, luan trimg<br /> Brachionus plicatilis va Artemia nauplii dugc sir dyng lam thiic an tucri song frong viec nu6i ca<br /> bien mgt each rpng rai. Mac dii, luan trimg co the tong hgp dugc mpt s6 loai PUFA n-3 nhung<br /> chi d ham lugng nho, kh6ng the dap ling cho viec nuoi ca bien giai doan non. Nhieu nghien cim<br /> da chimg minh rang, thanh phan axit beo cua luan trimg chju anh hudng Idn tir nguon thirc an<br /> (Song va cs., 2007; Lubrens va cs., 1985; Rainuzzo va cs., 1989). Vi vay, co rat nhieu cac ky<br /> thuat lam giau da dugc ap dyng trong nu6i trong nham tang ham lugng PUFA n-3 frong luan<br /> triing frong do cd sir dyng vi khuan, nam va vi tao (Hayashi va cs., 2002; Millamena va cs.,<br /> 1988; Whyte vacs., 1990).<br /> Muc dich ciia nghien ciru nay la danh gia hieu qua ciia viec b6 sung sinh khoi vi tao bien<br /> Schizochytrium mangrovei PQ6 nhu la nguon cung cap cac axit beo quan trpng, dac biet la DHA<br /> frong viec lam tang ham lugng cac a.\it beo nay frong luan trimg Brachionus plicatilis va<br /> Artemia nauplii.<br /> 414 Tuyen tgp HQi nghj KHOA HQC TOAN QU6c Vg SINH HQC BlfiN VA PHAT TRJ^N BfeN VCTNG<br /> <br /> <br /> <br /> n. VAT LIEU VA PHU'ONG FRAP NGHIEN CLTU<br /> Chung giong va dieu kien nuoi cay<br /> Theo cong bo eua Dang Diem H6ng va cs., (2008), Schizochytrium mangrovei PQ6 thupc<br /> hp Thraustochytriaceae, Idp Labyrinthulea, nganh Heterokontophyta. Cac te bao Schizochytrium<br /> CO dang hinh cau, co mang ludi ngoai chat xuat phat tir be mat te bao. Cac te bao sinh dudng co<br /> dang hinh cau vdi dudng kinh tir 9-20pm. Te bao chira nhieu the lipi't co the quan sat thay dudi<br /> kinh hien vi quang hpc. Ham lugng lipit t6ng s6 chiem 6,26%) frgng lugng tuai. DHA, EPA dat<br /> 43,52% va 0,75% t6ng so axit beo (Dang Diem Hong va cs., 2008).<br /> Chiing nay dugc nuoi ciy frong binh tam giac 1 lit chiia moi frudng co ban Ml (3%<br /> glucose, 1% cao nim men va 17,5 g/L muoi bien nhan tao tuong duong 1,5% NaCl), lac 200<br /> vong/pbiit d 28°C trong 5 ngay (Hoang Lan Anh cs., 2008).<br /> Lam gi^u Artemia nauplii v^ luan triing (Brachionus plicatilis) bang sinh khoi<br /> Schizochytrium mangrovei PQ6<br /> Quy trinh dp na bao xac, lam giau va thu mdu Artemia<br /> 3 g bao xac Artemia nauplii (INVE Aquaculture, Inc., My) dugc li frong 1 lit nude bien co<br /> do man 25%o, cd syc khi va chieu sang lien tyc d 25 - 30°C frong 24 gid. Sau khi Artemia nd se<br /> dugc thu bang vgt cd kich thudc 100pm, chuyen sang nude bien da lpc sach cd dp man 25%o va<br /> dugc chia thanh cac 16 thi nghipm vdi mat dg 150 - 200 ca the/ml.<br /> Viec lam giau dugc tien hanh vdi chat cudng hoa Golden Power (Tesgofarm Aqva BV, Ha<br /> Lan) va Schizochytrium mangrovei PQ6 (bang 1). Thanh phan cua Golden Power dugc chi ra<br /> fren bang 1. Qua trinh lam giau dugc tien hanh frong cac x6 nhya cd the tich 20 L. Cac mau<br /> dugc thu sau 22 gid lam giau de phan tich cac th6ng s6 nhu chieu dai than, kich thudc rupt, ham<br /> lugng lipit va thanh phan axit beofrong^/-?e/wra.<br /> <br /> Bang 1. Bd tri thi nghiem Idm giau Artemia bing Golden Power va sinh khdi<br /> Schizochytrium<br /> Chdt cu'crng hoa (g/l) M|it dp nauplii<br /> Cac cong thi>c thi nghiem<br /> Golden power Schizochytrium (ca th4/ml)<br /> Doi chung am- A1 0 0<br /> Doi chii'ng-du cng- A2 0,3 0<br /> 150-200<br /> Thf nghipm 1-A3 0 1,5 (sinh khoi tuoi)<br /> Thi nghipm 2-A4 0 0,3 (sinh khoi kho)<br /> <br /> Quy trinh nuoi, lam giau luan triing: Luan friing gidng (Brachionus plicatilis) dugc nuoi<br /> bang men banh my (Saccharomyces cerevisiae). Sau do, chung dugc lpc, nia bing nude bien va<br /> dugc chia vao cac 16 thi nghipm khac nhau vdi mat dp ban diu 8-10 ca the/ml. Thi nghipm ciia<br /> chung t6i bao gom 6 16: 16 1 luan friing dugc nu6i bang h6n hgp hai loai vi tao bien quang ty<br /> dudng Chaetoceros gracilis vd Chlorella; 16 2- Isochrysis galbana va Nannochloropsis oculata;<br /> 16 3 - dugc nuoi bang h6n hgp g6m 4 loai tao neu fren; 16 4: nu6i bing men banh mi; 16 5: lam<br /> giau bang men banh my; 16 6: lam giau bang vi tao bien dj dudng Schizochytrium mangrovei<br /> PQ6 (bang 2). Nhiet dp va dp man cua m6i trudng nuoi tuong img la 28°C va 25%o. Qua trinh<br /> lam giau dugc thyc hien trong cac x6 co the tich 20L. Trong thi nghipm lam giau, cii sau 2 gid,<br /> mat dp luan trimg dugc xac djnh bing buong dim Sedgwick-Rafter. Ham lugng lipi't tong so va<br /> axit beo trong luan triing dugc xac djnh sau 7 ngay nu6i ciy.<br /> Tilu ban: CONG NGHE SINH HOC BI^N VA MOI TRU'CRNG 415<br /> <br /> Bang 2. Sa d6 thi nghipm nuoi va lam giau luan trimg Brachionus plicatilis<br /> <br /> Cac 16 thi nghiem L6 1 L6 2 L6 3 Ld4 L6 5 L6 6<br /> 150- 150-<br /> Mat dp luan triing ban dau (ca the/ml) 8-10 8-10 8-10 8-10<br /> 200 200<br /> Men banh my (g/IO'' luan triing/ngay) - - 0,5 1 1 -<br /> Mat dp tao (te bao/luan friing/ngay) 40000 40000 20000 - - -<br /> Sinh khoi tuai Schizochytrium/ (g/10^ luan<br /> - - - - - 1<br /> triing/ngay)<br /> Cac lo^i tao Chaetoceros gracilis + - + - - -<br /> quang du&ng Chlorella sp. + - + - - -<br /> Isochrysis galbana + - + - - -<br /> Nannochloropsis + -+<br /> occulata<br /> - - - -<br /> Thdi gian nuoi hoac cudng hoa 7 ngay 7 ngay 7 ngay 7 ngay 7 gid 7 gid<br /> Chii thich: +: cho an; -: khong cho an<br /> <br /> PhtfOTig phap phan tich lipit tong so va thanh phan axit beo: Ham lugng lipit t6ng so<br /> dugc xac djnh theo phuang phap ciia Bligh va Dyer (1959) cd mpt s6 cai tien de phii hgp vdi<br /> dieu kien Vipt Nam (Dang Dilm H6ng va cs., 2008).Thanh phin va ham lugng axit beo dugc<br /> xac djnh bing phuong phap sic ky khi tai Vien Hoa hpc cac hgp chit ty nhien theo tieu chuan<br /> ISO/FDIS 5590:1998, Lien bang Dire theo phuang phap da mo ta frong cong b6 ciia Dang Diem<br /> Hong va cs. (2007).<br /> <br /> m . KET QUA VA THAO LUAN<br /> <br /> 1. Lam giau Artemia b5ng sinh khoi Schizochytrium tu'oi va kho<br /> Hipu qua sir dyng Schizochytrium lam thiic an dugc danh gia qua eac th6ng s6 nhu kich<br /> thudc rupt va chieu dai than ciia Artemia va thanh phan axit beo cua Artemia sau qua trinh lam<br /> giau. Hinh thai Artemia trong cac cong thiic Al, A2, A3 va A4 dugc chi ra tren hinh 1.<br /> <br /> <br /> •• . r # » . . -•'<br /> <br /> <br /> .^Jl^* ><br /> ! .'rlKSaH<br /> <br /> 5fa<br /> f ^/<br /> w<br /> i 91<br /> N 1 r:<br /> <br /> <br /> yj Al A4<br /> <br /> IHinh 1. >-iinh thai ca th4 cua Artemia a cong thu>c A1, A2, A3, A4 sau 22 gia lam giau<br /> 416 Tuyen t|ip Hpi nghj KHOA HQC TOAN QUOC v £ SINH HQC BifeN VA PHAT TRIEN B £ N Vjnui<br /> <br /> <br /> <br /> Hinh 1 cho thiy, sau 22 gid cudng hoa, rupt cua Artemia cd chiia chit cuong hoa (16 A2) va,<br /> tl bao Schizochytrium (16 A3, A4). Va sy thay d6i kich thudc rupt, chieu dai than, ham lugng f<br /> lipit va ham lugng DHA eua Artemia dugc chi ra fren bang 3.<br /> <br /> Bang 3. S y thay do! kich thu-ac rupt, chi§u dai than cua Artemia sau 22 gia cu-ang ho4<br /> <br /> Chl§u dai than sau 22 gicr (^im)<br /> Thi nghipm<br /> Al<br /> Kich thu-o-c ru$t sau 22gi6' f/;mj<br /> 56±6 840±6<br /> 1<br /> A2 63±7 (b) 828±7 (a)<br /> <br /> A3 69±8 (c) 876±7(a)<br /> <br /> A4 67±8 (c) 830±7(a)<br /> <br /> Gia fri P: (a): > 0,05; (b):
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2