intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá kết quả bước đầu điều trị trĩ nội độ 3 và 4 bằng phẫu thuật longo cải tiến

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

60
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả ban đầu của phẫu thuật Longo cải tiến. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng áp dụng kỹ thuật mới, có hồi cứu so sánh kết quả ban đầu với phẫu thuật Buie hoặc Whitehead tại bệnh viện Bình Dân. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết quả bước đầu điều trị trĩ nội độ 3 và 4 bằng phẫu thuật longo cải tiến

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ BÖÔÙC ÑAÀU ÑIEÀU TRÒ TRÓ NOÄI ÑOÄ 3 VAØ 4<br /> BAÈNG PHAÃU THUAÄT LONGO CAÛI TIEÁN<br /> Leâ Quang Nhaân**, Nguyeãn Thuùy Oanh*.<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Ñaët vaán ñeà: Caùc phaãu thuaät tró ñeàu gaây ra ñau. Vaøo naêm 1993, Antonio Longo ñaõ ñöa ra phaãu thuaät Longo ít<br /> gaây ra ñau sau moå. Moät soá taùc giaû nöôùc ngoaøi ñaõ tìm caùch caûi bieân kyõ thuaät trieät maïch tró cuûa Longo.<br /> Muïc tieâu nghieân cöùu: Ñaùnh giaù keát quaû ban ñaàu cuûa phaãu thuaät Longo caûi tieán.<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu: Nghieân cöùu thöû nghieäm laâm saøng aùp duïng kyõ thuaät môùi, coù hoài cöùu so saùnh keát<br /> quaû ban ñaàu vôùi phaãu thuaät Buie hoaëc Whitehead taïi beänh vieän Bình Daân.<br /> Keát quaû: nhoùm chöùng vaø nhoùm nghieân cöùu töông ñoàng vôùi nhau veà tuoåi vaø hình thaùi toån thöông tró. Nhoùm<br /> nghieân cöùu coù löôïng maùu maát luùc moå ít hôn, beänh nhaân ít ñau sau moå, thôøi gian naèm vieän vaø thôøi gian laønh veát<br /> moå ngaén hôn, khoâng coù bieán chöùng heïp haäu moân sau moå hoaëc tró taùi phaùt.<br /> <br /> Keát luaän: Phaãu thuaät Longo caûi tieán coù moät soá öu ñieåm hôn so vôùi phaãu thuaät Whitehead vaø phaãu<br /> thuaät Buie. Caàn tieáp tuïc nghieân cöùu soá löôïng beänh nhaân lôùn hôn vôùi phöông phaùp phaân nhoùm ngaãu<br /> nhieân muø ñoâi, thôøi gian nghieân cöùu laâu daøi hôn, keøm coù ñaày ñuû phöông tieän hoã trôï cuoäc moå ñeå ñaùnh<br /> giaù hieäu quaû cuûa vieäc caûi tieán phaãu thuaät Longo.<br /> SUMMARY<br /> INITIAL IVALUATION OF MODIFIED LONGO TECHNIQUE FOR SURGICAL<br /> TREATMENT OF THIRD AND FOURTH DEGREE HEMORRHOIDS<br /> Le Quang Nhan, Nguyen Thuy Oanh*. Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004:<br /> 475 - 484<br /> <br /> Background: All of surgical hemorrhoi-dectomies were painful. In 1993, Antonio Longo presented a new<br /> technique to reduce postoperative pain. Some foreign surgeons modified this dearterialization of Longo<br /> technique.<br /> Purpose: The aim of this study was to determine the efficacy and safety of modified Longo technique.<br /> Methods: Clinical trial applying new technique. A prospective study of 2 groups of hemorrhoidectomy: a<br /> perspective trial of modified Longo technique in 2003 and a retrospective study of Buie operation from 2001 to<br /> 2003.<br /> Results: The two groups were comparable with regard to the age and the degree of hemorrhoids. Modified<br /> Longo technique's group had less intraoperative bleeding, less postoperative pain, less time for postoperative<br /> hospitalization, less time for wound healing, no complication of postoperative anal stenosis and recurrent<br /> hemorrhoids.<br /> Conclusions: Modified Longo hemorrhoi-dectomy had more advantages than Buie operation. Further<br /> randomized controlled trials with a larger number of patients, a longer follow-up time with adequate<br /> paraclinical supports are needed to assess the efficacy of modification of Longo technique.<br /> * Boä moân Ngoaïi TQ tröôøng Ñaïi hoïc Y Döôïc TP.HCM<br /> ** Beänh vieän Bình Daân TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 475<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Beänh tró xuaát hieän töø raát laâu, khôûi ñaàu töø luùc con<br /> ngöôøi baét ñaàu chuyeån töø tö theá di chuyeån boán chaân<br /> sang tö theá ñi baèng hai chaân. Töø thôøi xa xöa ñaõ coù caùc<br /> ghi cheùp veà caùc trieäu chöùng beänh tró cuûa ngöôøi<br /> Babylon, Ai Caäp, Hy Laïp, AÁn Ñoä vaø vaên minh Do<br /> Thaùi(25, 45).<br /> Töø 1993 trôû veà tröôùc, caùc phaãu thuaät tró ñeàu gaây<br /> ra ñau do phaãu tích vaøo vuøng da quanh haäu moân vaø<br /> lôùp bieåu moâ oáng haäu moân, vuøng naøy coù nhöõng teá baøo<br /> thaàn kinh caûm giaùc thaân theå.<br /> Vaøo naêm 1993, taùc giaû Antonio Longo(32), laø phaãu<br /> thuaät vieân ngöôøi YÙ, ñaõ ñöa ra phaãu thuaät Longo duøng<br /> duïng cuï caét vaø khaâu nieâm maïc tröïc traøng baèng maùy<br /> nhaèm trieät maïch tró ôû trong lôùp döôùi nieâm maïc tröïc<br /> traøng vaø khoâng caàn can thieäp vaøo vuøng da quanh haäu<br /> moân, do ñoù ít gaây ra ñau sau moå. Hieän nay ngöôøi ta<br /> ñaùnh giaù ñaây laø moät böôùc ñoät phaù môùi. Vì hieän nay giaù<br /> thaønh maùy naøy quaù ñaét neân chuùng toâi nghieân cöùu caûi<br /> tieán khaâu trieät maïch tró baèng tay.<br /> <br /> MUÏC TIEÂU VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> Muïc tieâu nghieân cöùu cuûa chuùng toâi goàm<br /> Ñaùnh giaù keát quaû ban ñaàu cuûa phaãu thuaät Longo<br /> caûi tieán trong ñieàu trò beänh tró, töø ñoù coù höôùng ñoùng<br /> goùp vaøo vieäc öùng duïng phaãu thuaät naøy trong ñieàu trò<br /> tró noäi ñoä 3 vaø 4.<br /> Ñaùnh giaù caùc bieán chöùng sôùm sau moå (ñau, bí<br /> tieåu, chaûy maùu...), nhaát laø vaán ñeà ñau sau phaãu thuaät<br /> Longo caûi tieán.<br /> <br /> Nhoùm chöùng: nghieân cöùu hoài cöùu 41 tröôøng hôïp<br /> ñaõ phaãu thuaät Buie trong naêm 2001-2003, ñeå so saùnh<br /> keát quaû ban ñaàu vôùi nhoùm nghieân cöùu.<br /> Tieâu chuaån loaïi tröø<br /> Beänh nhaân nöõ ñang mang thai, bò suy tim, xô<br /> gan gaây ra tró trieäu chöùng.<br /> Beänh nhaân khoâng coù ung thö tröïc traøng hoaëc<br /> ung thö vuøng chaäu.<br /> Tieâu chuaån loaïi tröø trong nhoùm nghieân<br /> cöùu<br /> Beänh nhaân ñaõ ñöôïc ñieàu trò tró baèng chích xô<br /> hoaëc baèng thuû thuaät gaây xô chai, hoaïi töû hoaëc chít<br /> heïp haäu moân.<br /> Caùc tröôøng hôïp khoâng ñuùt loït ñöôïc duïng cuï nong<br /> haäu moân coù ñöôøng kính 36 mm.<br /> Ñaùnh giaù möùc ñoä ñau sau moå<br /> Ñau laø moät caûm giaùc chuû quan cuûa beänh nhaân<br /> neân khoù ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan cöôøng ñoä<br /> ñau. Goligher(27) ñaõ nghieân cöùu veà möùc ñoä ñau sau moå<br /> vaø chia ra laøm naêm ñoä: khoâng ñau (ñoä A), ñau nheï (ñoä<br /> B), ñau vöøa (ñoä C), ñau nhieàu (ñoä D) vaø ñau döõ doäi (ñoä<br /> E). Chuùng toâi döïa theo phaân ñoä ñau cuûa Goligher ñeå<br /> boå sung thuoác giaûm ñau cho beänh nhaân nhö sau:<br /> Ñoä A: khoâng caàn duøng thuoác giaûm ñau.<br /> Ñoä B vaø ñoä C: chæ caàn duøng thuoác giaûm ñau<br /> ñöôøng uoáng.<br /> Ñoä D: caàn boå sung baèng thuoác giaûm ñau baèng<br /> ñöôøng tieâm baép hoaëc tieâm tónh maïch.<br /> <br /> Ñaùnh giaù caùc öu khuyeát ñieåm cuûa phaãu thuaät<br /> Longo caûi tieán.<br /> <br /> Ñoä E: caàn duøng ñeán thuoác giaûm ñau thuoäc nhoùm<br /> aù phieän.<br /> <br /> Phöông phaùp nghieân cöùu:<br /> <br /> Chuùng toâi tieán haønh so saùnh möùc ñoä ñau giöõa hai<br /> nhoùm nhö sau: nhoùm ñau möùc ñoä ít (ñoä A, B vaø C) vaø<br /> nhoùm ñau möùc ñoä nhieàu (ñoä D vaø E).<br /> <br /> Ñaây laø nghieân cöùu thöû nghieäm laâm saøng aùp duïng<br /> kyõ thuaät môùi taïi khoa Ngoaïi tieâu hoùa beänh vieän Bình<br /> Daân. Chuùng toâi chia beänh nhaân ra laøm hai nhoùm:<br /> Nhoùm nghieân cöùu: chuùng toâi thöïc hieän nghieân<br /> cöùu phaãu thuaät Longo caûi tieán treân 41 beänh nhaân töø<br /> 12/ 2002 ñeán 9/ 2003.<br /> <br /> 476<br /> <br /> PHAÃU THUAÄT LONGO CAÛI TIEÁN<br /> Nguyeân taéc cuûa phaãu thuaät Longo caûi tieán<br /> Chuùng toâi khaâu muõi chöõ X chæ laáy lôùp nieâm vaø döôùi<br /> nieâm, nhaèm trieät maïch maùu ñeán cung caáp cho caùc ñaùm<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> roái tró vaø ñieàu trò ñöôïc phaàn nieâm maïc sa ra ngoaøi.<br /> Kyõ thuaät<br /> Tieán haønh ñaët duïng cuï nong haäu moân coù ñöôøng<br /> kính 36 mm sau khi beänh nhaân ñaõ ñöôïc gaây teâ tuûy soáng.<br /> Khaâu 12 muõi chöõ X vôùi vicryl 00, ñieåm khaâu thaáp nhaát ôû<br /> vò trí 1 - 2 cm treân ñænh cuûa buùi tró noäi, chieàu cao ñoaïn<br /> nieâm maïc khaâu naøy vaøo khoaûng 2 - 3cm.<br /> Saên soùc vaø theo doõi sau phaãu thuaät<br /> Longo caûi tieán<br /> Thuoác giaûm ñau:<br /> Ngaøy ñaàu: paraceùtamol 1g x 2 tieâm tónh<br /> maïch chaäm.<br /> Nhöõng ngaøy sau: paraceùtamol 0,5g x 3 laàn/ ngaøy,<br /> uoáng trong 5 ngaøy tieáp theo. Neáu sau uoáng thuoác vaãn<br /> ñau veát moå thì chuyeån sang tieâm baép Voltareøne 75mg<br /> x 2 / ngaøy hoaëc Ketin 100mg 2 / ngaøy.<br /> Thuoác trò tró: daflon 0,5g 2 vieân uoáng chieàu ngaøy<br /> moå xong. Sau ñoù uoáng 1 vieân x 2 laàn / ngaøy trong 5 7 ngaøy tieáp theo.<br /> Khoâng coù nheùt gaïc haäu moân vaø khoâng caàn saên<br /> soùc veát moå haøng ngaøy.<br /> Cheá ñoä aên: chieàu toái ngay sau moå baét ñaàu aên thöùc<br /> aên loûng. Caùc ngaøy sau ñoù aên uoáng nhö thöôøng.<br /> Thoâng tieåu neáu coù bí tieåu.<br /> <br /> Tuoåi<br /> Beänh nhaân trong ñoä tuoåi töø 22 ñeán 84 tuoåi.<br /> Baûng 1. Cho bieát ñoä tuoåi beänh nhaân ôû hai nhoùm beänh.<br /> Tuoåi trung<br /> bình (naêm)<br /> 45,6098<br /> 47,5609<br /> <br /> Ñoä leäch<br /> chuaån<br /> 14,4808<br /> 15,3037<br /> <br /> Ñoä töï<br /> do<br /> 80<br /> <br /> Khoâng coù söï khaùc bieät veà maët thoáng keâ ôû ñoä tuoåi<br /> giöõa hai nhoùm beänh, p = 0,01.<br /> Hình thaùi toån thöông giaûi phaãu<br /> Baûng 2. Cho bieát tyû leä bò tró ñoä 3 vaø ñoä 4 ôû hai nhoùm beänh.<br /> Nhoùm chöùng<br /> Nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Khoâng coù söï khaùc bieät veà maët thoáng keâ ôû tró ñoä 3<br /> vaø ñoä 4 giöõa hai nhoùm beänh, p = 0,05.<br /> Baûng 3. Cho bieát toån thöông tró voøng vaø gaàn caû voøng<br /> phaân boá ôû hai nhoùm beänh.<br /> <br /> Nhoùm chöùng<br /> Nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Tró gaàn caû<br /> voøng<br /> 3<br /> 10<br /> <br /> Tró caû voøng haäu<br /> moân<br /> 38<br /> 31<br /> <br /> Khoâng coù söï khaùc bieät veà maët thoáng keâ ôû tró gaàn<br /> caû voøng vaø tró caû voøng haäu moân giöõa hai nhoùm beänh,<br /> p =0,01.<br /> Löôïng maùu chaûy trong moå<br /> Baûng 4. Löôïng maùu chaûy trong luùc moå giöõa hai<br /> nhoùm beänh.<br /> Nhoùm chöùng Nhoùm nghieân cöùu<br /> Löôïng maùu maát trung<br /> 34,7561<br /> 12,5609<br /> bình (ml)<br /> Ñoä leäch chuaån<br /> 11,4538<br /> 4,8890<br /> <br /> t = 11,4119 > t(80) = 2,66. Coù söï khaùc bieät giöõa<br /> löôïng maùu maát trong luùc phaãu thuaät giöõa hai nhoùm<br /> beänh, p = 0,01.<br /> Thôøi gian moå<br /> Baûng 5. Ghi nhaän thôøi gian moå ôû hai nhoùm beänh.<br /> Thôøi gian moå trung bình<br /> Ñoä leäch chuaån<br /> <br /> Nhoùm chöùng Nhoùm nghieân cöùu<br /> 40,8537 phuùt 39,7560 phuùt<br /> 11,4511<br /> 11,5082<br /> <br /> Söï khaùc bieät veà thôøi gian moå khoâng coù yù nghóa<br /> thoáng keâ, p = 0,05â.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> <br /> Nhoùm chöùng<br /> Nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Tró ñoä 3<br /> 14<br /> 15<br /> <br /> Tró ñoä 4<br /> 27<br /> 26<br /> <br /> Keát quaû sau moå<br /> Möùc ñoä ñau sau moå<br /> <br /> Möùc ñoä ñau trong ngaøy sau moå<br /> Baûng 6. Ghi nhaän möùc ñoä ñau ngay trong ngaøy sau moå.<br /> Ñoä ñau haäu<br /> phaãu<br /> A+B+C<br /> D<br /> E<br /> <br /> Möùc ñoä<br /> ñau<br /> Ñau ít<br /> Ñau nhieàu<br /> <br /> Nhoùm<br /> chöùng<br /> 0<br /> 41<br /> <br /> Nhoùm nghieân<br /> cöùu<br /> 5<br /> 36<br /> <br /> χ2 = 3,4078 < χ2(1) = 3,841. Khoâng coù söï khaùc<br /> bieät ôû möùc ñoä ñau trong ngaøy sau moå giöõa hai nhoùm<br /> beänh, P= 0,05.<br /> Möùc ñoä ñau ôû ngaøy haäu phaãu thöù nhaát:<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 477<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> Baûng 7. Ñaùnh giaù möùc ñoä ñau ôû haäu phaãu ngaøy thöù nhaát.<br /> Ñoä ñau haäu<br /> phaãu<br /> <br /> Möùc ñoä<br /> ñau<br /> <br /> Nhoùm<br /> chöùng<br /> <br /> Nhoùm nghieân<br /> cöùu<br /> <br /> A+B+C<br /> <br /> Ñau ít<br /> <br /> 2<br /> <br /> 33<br /> <br /> D<br /> <br /> Ñau nhieàu<br /> <br /> 39<br /> <br /> 8<br /> <br /> E<br /> <br /> χ2 = 47,9039 > χ2(1) = 6,635. Söï khaùc bieät coù yù<br /> nghóa thoáng keâ veà möùc ñoä ñau trong ngaøy haäu phaãu<br /> thöù nhaát giöõa hai nhoùm beänh, p = 0,01.<br /> Möùc ñoä ñau ôû ngaøy haäu phaãu thöù hai<br /> <br /> Sau khi xuaát vieän<br /> Baûng 11. Tyû leä chaûy maùu sau moå ôû thôøi ñieåm sau khi<br /> beänh nhaân ñaõ xuaát vieän.<br /> Chaûy maùu thöù phaùt<br /> 4<br /> 3<br /> <br /> Nhoùm chöùng<br /> Nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Khoâng<br /> 37<br /> 38<br /> <br /> Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ veà tình<br /> traïng chaûy maùu thöù phaùt sau moå giöõa hai nhoùm<br /> beänh, p = 0,05.<br /> Roái loaïn ñi tieåu sau moå<br /> <br /> Baûng 8. Cho bieát möùc ñoä ñau ôû haäu phaãu ngaøy thöù hai.<br /> Ñoä ñau haäu<br /> phaãu<br /> <br /> Möùc ñoä<br /> ñau<br /> <br /> Nhoùm<br /> chöùng<br /> <br /> Nhoùm nghieân<br /> cöùu<br /> <br /> A+B+C<br /> <br /> Ñau ít<br /> <br /> 10<br /> <br /> 41<br /> <br /> D<br /> <br /> Ñau nhieàu<br /> <br /> 31<br /> <br /> 0<br /> <br /> Baûng 12. Tyû leä bí tieåu sau moå tró.<br /> Bí tieåu<br /> 11<br /> 13<br /> <br /> Nhoùm chöùng<br /> Nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Khoâng<br /> 30<br /> 28<br /> <br /> Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ veà tình<br /> traïng bí tieåu sau moå giöõa hai nhoùm beänh, p = 0,05.<br /> <br /> E<br /> <br /> χ2 = 49,8431 > χ2(1) = 6,635. Söï khaùc bieät coù yù<br /> nghóa thoáng keâ veà möùc ñoä ñau trong ngaøy haäu phaãu<br /> thöù hai giöõa hai nhoùm beänh, p = 0,01.<br /> Möùc ñoä ñau ôû ngaøy haäu phaãu thöù ba:<br /> Baûng 9. Ghi nhaän möùc ñoä ñau ôû haäu phaãu ngaøy thöù ba.<br /> <br /> Heïp haäu moân:<br /> Baûng 13. Tyû leä heïp haäu moân sau moå tró.<br /> Nhoùm chöùng<br /> Nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Heïp nheï haäu moân<br /> 3<br /> 0<br /> <br /> Khoâng<br /> 38<br /> 41<br /> <br /> Söï khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ veà tình<br /> traïng bí tieåu sau moå giöõa hai nhoùm beänh, p = 0,05.<br /> <br /> Ñoä ñau haäu<br /> phaãu<br /> <br /> Möùc ñoä<br /> ñau<br /> <br /> Nhoùm<br /> chöùng<br /> <br /> Nhoùm nghieân<br /> cöùu<br /> <br /> A+B+C<br /> <br /> Ñau ít<br /> <br /> 19<br /> <br /> 41<br /> <br /> Sa loä nieâm maïc ró dòch<br /> <br /> D<br /> <br /> Ñau nhieàu<br /> <br /> 22<br /> <br /> 0<br /> <br /> Coù 1 beänh nhaân bò sa nieâm ró dòch nheï ôû nhoùm<br /> chöùng. Nhoùm nghieân cöùu khoâng coù tröôøng hôïp naøo<br /> bò töông töï.<br /> <br /> E<br /> <br /> χ2 = 30,0667 > χ2(1) = 6,635. Söï khaùc bieät coù yù<br /> nghóa thoáng keâ veà möùc ñoä ñau trong ngaøy haäu phaãu<br /> thöù ba giöõa hai nhoùm beänh, p = 0,01.<br /> Chaûy maùu sau moå<br /> <br /> Trong luùc naèm vieän<br /> Baûng 10. Cho bieát tyû leä chaûy maùu sau moå trong thôøi<br /> gian naèm vieän.<br /> Chaûy maùu<br /> <br /> Khoâng<br /> <br /> Nhoùm chöùng<br /> <br /> 0<br /> <br /> 41<br /> <br /> Nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 37<br /> <br /> Khoâng coù söï khaùc bieät veà chaûy maùu sau moå giöõa<br /> hai nhoùm beänh, p = 0,05.<br /> <br /> Maãu da thöøa: ôû nhoùm chöùng coù 5 tröôøng hôïp<br /> xuaát hieän maãu da thöøa nhoû ôû haäu moân sau moå, coøn ôû<br /> nhoùm nghieân cöùu coù 20 tröôøng hôïp<br /> Bieán daïng hình caùn vôït: coù 2 tröôøng hôïp<br /> haäu moân cuûa beänh nhaân bò bieán daïng hình caùn vôït<br /> nheï ôû nhoùm chöùng. Nhoùm nghieân cöùu khoâng coù<br /> tröôøng hôïp naøo bò töông töï.<br /> Moät soá bieán chöùng muoän khaùc (tieâu maát töï<br /> chuû, tuï maùu nhieãm truøng, roø haäu moân hoaëc aùp xe caïnh<br /> haäu moân, nöùt haäu moân): caû hai nhoùm beänh khoâng gaëp<br /> tröôøng hôïp naøo bò caùc bieán chöùng muoän naøy.<br /> <br /> Tró taùi phaùt: qua theo doõi taùi khaùm sau moå töø 3<br /> <br /> 478<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> thaùng 1 naêm, caû hai nhoùm beänh khoâng gaëp tröôøng<br /> hôïp naøo bò tró taùi phaùt.<br /> Thôøi gian naèm vieän sau phaãu thuaät<br /> <br /> giöõa hai nhoùm beänh, p = 0,01.<br /> Thôøi gian laønh veát moå<br /> Baûng 15. Cho bieát thôøi gian laønh veát moå<br /> Nhoùm chöùng<br /> <br /> Baûng 14. Ghi nhaän thôøi gian naèm vieän sau phaãu thuaät.<br /> <br /> Thôøi gian naèm vieän trung bình sau<br /> phaãu thuaät (ngaøy)<br /> Ñoä leäch chuaån<br /> <br /> Nhoùm Nhoùm nghieân<br /> chöùng<br /> cöùu<br /> 5,4878<br /> 3,9024<br /> 2,3035<br /> <br /> 1,3749<br /> <br /> t = 3,7842 > t (80) = 2,66. Söï khaùc bieät coù yù<br /> nghóa thoáng keâ veà thôøi gian naèm vieän sau phaãu thuaät<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Thôøi gian laønh veát moå trung<br /> bình (ngaøy)<br /> Ñoä leäch chuaån<br /> <br /> 28,5854<br /> <br /> Nhoùm nghieân<br /> cöùu<br /> 16,2683<br /> <br /> 8,7119<br /> <br /> 6,0540<br /> <br /> t = 7,4343 > t (80) = 2,66. Coù söï khaùc bieät veà thôøi<br /> gian laønh veát moå giöõa hai nhoùm beänh, p = 0,01.<br /> <br /> Hình 1. Tieán haønh khaâu 4 muõi chæ soie 00 ngoaøi rìa<br /> haäu moân.<br /> <br /> Hình 2. Ñaët vaø coá ñònh duïng cuï nong haäu moân.<br /> <br /> Hình 3. Khaâu muõi chöõ X laáy ñeán lôùp döôùi nieâm tröïc<br /> traøng.<br /> <br /> Hình 4. AÛnh sau khi hoaøn taát phaãu thuaät Longo caûi tieán.<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 479<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=60

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2