intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi lồng ngực

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

52
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội soi lồng ngực để chẩn đoán và điều trị ngày càng phát triển và cho thấy nhiều ưu điểm. Những năm gần đây hầu hết các phẫu thuật trong lồng ngực đều có thể thực hiện qua nội soi. Tại khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch bệnh viện Nhân Dân gia Định đã áp dụng nội soi lồng ngực vào trong điều trị từ năm 1999 và đến ngày hôm nay đã triển khai rộng rãi để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau của Lồng ngực và các cơ quan trong lồng ngực. Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả, rút ra các kinh nghiệm trong phẫu thuật nội soi lồng ngực đã áp dụng tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ tháng 6/1999 đến tháng 12/2002.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi lồng ngực

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ PHAÃU THUAÄT NOÄI SOI LOÀNG NGÖÏC<br /> Traàn Nhö Höng Vieät, Nguyeãn Hoaøi Nam<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Ñaët vaán ñeà: Noäi soi loàng ngöïc ñeå chaån ñoaùn vaø ñieàu trò ngaøy caøng phaùt trieån vaø cho thaáy nhieàu öu ñieåm.<br /> Nhöõng naêm gaàn ñaây haàu heát caùc phaãu thuaät trong loàng ngöïc ñeàu coù theå thöïc hieän qua noäi soi.<br /> Taïi khoa Phaãu thuaät Loàng ngöïc vaø Tim maïch beänh vieän Nhaân Daân gia Ñònh ñaõ aùp duïng noäi soi loàng<br /> ngöïc vaøo trong ñieàu trò töø naêm 1999 vaø ñeán ngaøy hoâm nay ñaõ trieån khai roäng raõi ñeå ñieàu trò nhieàu loaïi beänh<br /> khaùc nhau cuûa Loàng ngöïc vaø caùc cô quan trong loàng ngöïc.<br /> Nghieân cöùu naøy nhaèm ñaùnh giaù keát quaû, ruùt ra caùc kinh nghieäm trong phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc ñaõ<br /> aùp duïng taïi beänh vieän Nhaân Daân Gia Ñònh töø thaùng 6/1999 ñeán thaùng 12/2002.<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu: Moâ taû tieàn cöùu, ñoaøn heä.<br /> Keát quaû vaø baøn luaän: Töø thaùng 6/1999 ñeán thaùng 12/2002. Taïi khoa Ngoaïi Loàng ngöïc vaø Tim maïch tieán<br /> haønh phaãu thuaät noäi soi cho 86 beänh nhaân vôùi caùc loaïi beänh: taêng tieát moà hoâi tay 67 beänh nhaân, noát ñôn ñoäc<br /> phoåi 08 beänh nhaân, vieâm taéc ñoäng maïch chi treân maõn tính 3 beänh nhaân, u trung thaát 3 beänh nhaân, traøn khí<br /> maøng phoåi töï phaùt 2 beänh nhaân, traøn maùu maøng phoåi 3 beänh nhaân.<br /> Caùc loaïi phaãu thuaät ñaõ tieán haønh: caét thaàn kinh giao caûm ngöïc, chaån ñoùan nhöõng u nhoû ôû phoåi chöa roõ<br /> baûn chaát, chaån ñoaùn vaø ñieàu trò maùu ñoâng khoang maøng phoåi, chaån ñoaùn vaø ñieàu trò u trung thaát choïn loïc,<br /> ñieàu trò traøn khí maøng phoåi.<br /> Trong 10 tröôøng hôïp taùi phaùt bieán chöùng sau moå:<br /> 1 daãn löu maøng phoåi laïi sau ñuoåi khí khoâng toát<br /> 3 traøn khí maøng phoåi löôïng ít töï heát<br /> 6 traøn khí döôùi da hai beân<br /> Khoâng coù töû vong. Haàu heát beänh nhaân xuaát vieän keát quaû toát.<br /> Theo doõi töø 1 thaùng ñeán 12 thaùng:<br /> 2 tröôøng hôïp ñoå moà hoâi tay buø tröø ôû löng<br /> 1 tröôøng hôïp ñoå moà hoâi moät tay, phaãu thuaät laàn 2 keát quaû tay khoâ.<br /> Keát luaän: Phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc ít xaâm laán, an toaøn, ít bieán chöùng. Do ñoù caàn xem xeùt aùp duïng<br /> nhieàu hôn.<br /> <br /> SUMMARY<br /> EVALUATE RESULTS VIDEO ASSITE THORACIC SURGERY<br /> Tran Nhu Hung Viet, Nguyen Hoai Nam * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 7 *<br /> Supplement of No 1 * 2003: 36 - 40<br /> <br /> Background: Video asisted thoracic surgery (VATS) develop more and more. It has much benefit.<br /> Recently we have operated by VATS in most of thoracic diseases. We had applied VATS since 1999 at<br /> Cardiovascular and Thoracic Surgery department-Nhan Dan GiaDinh Hospital.<br /> Objective: Studying on results and experience we had applied VATS at Nhan Dan GiaDinh Hospital<br /> from June 1999 to December 2002.<br /> * Boä moân Ngoaïi, Phaân moân Phaãu thuaät Loàng ngöïc vaø Tim maïch Ñaïi hoïc Y döôïc TP. HCM<br /> <br /> 36<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi Loàng ngöïc vaø Tim Maïch<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7* Phuï baûn cuûa Soá 1* 2003<br /> <br /> Method: A prospective and cohort study.<br /> Results: We performed in 86 patients with thoracic diseases compose of hyperhydrosis: 67 cases, small<br /> indeterminate pulmonary nodules: 8 cases, chronic upper extremity ischemia: 3 cases, mediastinal tumors:<br /> 3 cases, pneumothorax: 2 cases and hemothorax: 3 cases.<br /> The procedures had done compose of sympathectomies, diagnosis small indeterminate pulmonary<br /> nodules, diagnosis and treatment clotted hemothorax, mediastinal tumors and pneumothorax.<br /> There were 10 cases complications pneumothorax after de-airing 4 cases, subcutanous emphysema 6<br /> cases.<br /> No mortality. All patients demonstrated clinical benefit after operation.<br /> Follow up ranged 1 to 12 months<br /> Compensatory hyperhidrosis located in back 2 cases<br /> Recurrence hyperhidrosis 1 case. Sympathectomy again.<br /> Conclussion: Because the VATS procedure is minimally invasive, safe and associated with a low rate of<br /> complications, it should be considered earlier application in thoracic diseases.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Phaãu thuaät Loàng ngöïc Tim maïch noùi chung vaø<br /> phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc noùi rieâng ñaõ coù nhöõng<br /> böôùc tieán vöôït baäc trong ngoaïi khoa loàng ngöïc cuûa<br /> thaäp nieân vöøa qua. Phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc<br /> ngaøy caøng phaùt trieån vaø cho thaáy nhieàu öu ñieåm(6,7).<br /> Trong nhöõng naêm sau naøy haàu heát caùc phaãu thuaät<br /> trong loàng ngöïc ñeàu coù theå thöïc hieän qua noäi soi.<br /> Töø naêm 1992 phaãu thuaät noäi soi laàn ñaàu tieân<br /> ñöôïc aùp duïng ôû Vieät Nam(1). Naêm 1996 ñaõ aùp duïng<br /> vaøo phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc taïi khoa loàng ngöïc<br /> tim maïch taïi beänh vieän Chôï Raãy vaø beänh vieän Bình<br /> Daân, ñaàu tieân laø phaãu thuaät caét haïch thaàn kinh giao<br /> caûm ngöïc. Cho ñeán nay ñaõ coù nhieàu loaïi beänh cuûa<br /> Loàng ngöïc ñaõ ñaït keát quaû toát qua phaãu thuaät noäi<br /> soi.<br /> Chuùng toâi ñaõ böôùc ñaàu aùp duïng phaãu thuaät noäi<br /> soi loàng ngöïc cho moät soá beänh töø naêm 1999 taïi<br /> beänh vieän Nhaân Daân Gia Ñònh. Coâng trình nghieân<br /> cöùu naøy nhaèm muïc ñích: Ñaùnh giaù keát quaû cuûa<br /> phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc trong thôøi gian töø<br /> thaùng 6/1999 ñeán thaùng 12/2002, ruùt ra caùc kinh<br /> nghieäm trong quaù trình aùp duïng phaãu thuaät naøy.<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> Moâ taû tieàn cöùu, ñoaøn heä.<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi Loàng ngöïc vaø Tim Maïch<br /> <br /> Thôøi gian nghieân cöùu<br /> Töø thaùng 6/1999 ñeán 12/2002.<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Taát caû caùc beänh nhaân phaãu thuaät noäi soi loàng<br /> ngöïc taïi khoa Phaãu thuaät Loàng ngöïc vaø Tim maïch<br /> beänh vieän Nhaân Daân Gia Ñònh.<br /> Caùc beänh nhaân ñöôïc chuaån bò moå nhö moät<br /> tröôøng hôïp môû ngöïc thoâng thöôøng. Gaây meâ noäi khí<br /> quaûn hai noøng nhaèm laøm xeïp moät beân phoåi caàn<br /> thao taùc, coù monitor theo doõi SaO2. Söû duïng boä<br /> duïng cuï phaãu thuaät noäi soi toång quaùt vôùi 2 hoaëc 3<br /> hay 4 ngoõ vaøo. Tö theá naèm nghieâng, naèm saáp hay<br /> naèm ngöûa (semi-Fowler). Ñaët daãn löu maøng phoåi<br /> hay ñuoåi khí khoâng caàn daãn löu maøng phoåi. Caùc keát<br /> quaû ñöôïc ghi nhaän bao goàm caùc bieán chöùng sau<br /> moå, keát quaû ñieàu trò beänh, caùc öu nhöôïc ñieåm cuûa<br /> phöông phaùp phaãu thuaät, caûi tieán kyõ thuaät cho phuø<br /> hôïp vôùi beänh lyù vaø hoaøn caûnh cô sôû hieän taïi.<br /> <br /> SOÁ LIEÄU VAØ KEÁT QUAÛ<br /> Loaïi hình phaãu thuaät<br /> Caét haïch thaàn kinh gia caûm ngöïc: 67 beänh<br /> nhaân ñoå moà hoâi tay, 03 beänh nhaân vieâm taéc ñoäng<br /> maïch chi treân maõn tính.<br /> Chaån ñoaùn vaø phaãu thuaät: ñieàu trò khoái u nhoû ôû<br /> phoåi chöa roõ baûn chaát. Qua noäi soi loàng ngöïc sinh<br /> thieát laïnh coù keát quaû laø lao, khoâng phaûi môû ngöïc<br /> <br /> 37<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> hay chæ keát hôïp môû ngöïc nhoû caùc u khoâng ñieån<br /> hình.<br /> Phaãu thuaät caét boû u trung thaát choû beänh nhaân<br /> ñöôïc chaån ñoaùn döïa treân laâm saøng, X quang ngöïc<br /> thaúng, CT Scan ngöïc xaùc ñònh u trung thaát.<br /> Phaãu thuaät laáy maùu ñoâng khoang maøng phoåi,<br /> boùc voû phoåi cho 3 beänh nhaân chaán thöông ngöïc coù<br /> traøn maùu maøng phoåi, ñöôïc xaùc ñònh treân laâm saøng,<br /> X quang ngöïc vaø Sieâu aâm ngöïc.<br /> Phaãu thuaät caét, khaâu keùn khí trong 2 tröôøng<br /> hôïp traøn khí maøng phoåi töï phaùt thöù phaùt, ñaõ ñöôïc<br /> ñaët daãn löu maøng phoåi maø vaãn coøn ra khí ôû oáng daãn<br /> löu.<br /> Tuoåi vaø giôùi<br /> Nam 56 beänh nhaân (65,12%)<br /> Nöõ 30 beänh nhaân (34,88%)<br /> Tuoåi trung bình: 27,55 tuoåi. Lôùn nhaát: 57 tuoåi,<br /> nhoû nhaát: 15 tuoåi<br /> Tö theá phaãu thuaät<br /> <br /> Ñoái vôùi caùc beänh nhaân caàn phaãu thuaät ôû hai beân<br /> thì tö theá ñöôïc löïa choïn laø:<br /> - Naèm nghieâng thay ñoåi beân.<br /> - Naèm saáp coù ñoän goái döôùi ngöïc.<br /> - Naèm ngöûa ñaàu cao (semi-Fowler) coù ñoän goái<br /> döôùi vai, hai tay gaùc leân ñaàu.<br /> <br /> Naèm saáp<br /> Naèm ngöûa<br /> <br /> tröôøng hôïp khoù thao taùc do daây dính maøng phoåi hay<br /> phoåi xeïp khoâng toát hoaëc ôû trong giai ñoaïn ñaàu môùi<br /> thöïc hieän coù theå ñaët theâm 1 loã vaøo 5 mm nhaèm<br /> phoái hôïp thao taùc.<br /> Ñoái vôùi phaãu thuaät khaùc nhö caét keùn khí phoåi, u<br /> trung thaát, laáy maùu ñoâng, boùc voû maøng phoåi, ngoaøi<br /> loã ñaët camera, chuùng toâi thöôøng ñaët theâm 2 loã vaøo<br /> khaùc ñeå thao taùc.<br /> Daãn löu maøng phoåi maøng phoåi sau moå<br /> Trong caùc phaãu thuaät caét keùn khí ñieàu trò traøn<br /> khí maøng phoåi töï phaùt, caét u trung thaát, chaån ñoaùn<br /> caùc khoái u nhoû ôû phoåi chöa roõ baûn chaát, laáy maùu<br /> ñoâng maøng phoåi chuùng toâi ñeàu ñaët daãn löu maøng<br /> phoåi (16 tröôøng hôïp).<br /> Caét thaàn kinh giao caûm ngöïc: Ñuoåi khí khoâng<br /> toát, phoåi dính nhieàu phaûi coù thao taùc gôõ dính thì<br /> daãn löu maøng phoåi 1 beân (1 tröôøng hôïp). Coøn laïi<br /> ñuoåi khí toát khoâng caàn ñaët daãn löu maøng phoåi (66<br /> tröôøng hôïp).<br /> Voâ caûm phaãu thuaät<br /> <br /> Ñoái vôùi caùc beänh caàn phaãu thuaät ôû moät beân, tö<br /> theá naèm nghieâng nhö phaãu thuaät môû ngöïc kinh<br /> ñieån.<br /> <br /> Tö theá<br /> Naèm nghieâng<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Beänh nhaân<br /> 15<br /> 49<br /> <br /> Beân phaãu thuaät<br /> 1 beân<br /> 2 beân<br /> <br /> 07<br /> 10<br /> <br /> 2 beân<br /> 2 beân<br /> <br /> Ngoõ vaøo<br /> Tuøy theo moãi loaïi beänh lyù phaãu thuaät maø caàn 2<br /> hay 3 hoaëc nhieàu hôn nöõa ngoõ vaøo.<br /> <br /> Caùc beänh nhaân ñeàu ñöôïc gaây meâ noäi khí quaûn<br /> coù hai noøng, laøm xeïp moät beân phoåi, coù monitor<br /> theo doõi SaO2<br /> Theo doõi haäu phaãu<br /> Caùc beänh nhaân haäu phaãu ñöôïc theo doõi: daãn<br /> löu maøng phoåi (neáu coù), khaùm laâm saøng ñaùnh giaù<br /> phoåi nôû, X quang phoåi kieåm tra:<br /> - Coù 1 tröôøng hôïp traøn khí maøng phoåi sau caét<br /> thaàn kinh gia caûm ngöïc do ñuoåi khí khoâng toát phaûi<br /> ñaët daãn löu maøng phoåi.<br /> - Vaø 3 tröôøng hôïp traøn khí maøng phoåi löôïng ít<br /> sau phaãu thuaät caét thaàn kinh giao caûm ngöïc töï haáp<br /> thu.<br /> - 6 tröôøng hôïp traøn khí döôùi da sau phaãu thuaät<br /> caét thaàn kinh giao caûm ngöïc khoâng xöû trí gì.<br /> Khoâng coù tröôøng hôïp naøo töû vong.<br /> <br /> Ñoái vôùi caét haïch thaàn kinh giao caûm ngöïc chæ<br /> caàn 2 loã vaøo: cho 1 trocart 10mm ñaët camera, loã vaøo<br /> coøn laïi cho 5mm cho duïng cuï thao taùc. Trong<br /> <br /> Vaán ñeà ñau haäu phaãu: ñaùnh gía baèng soá ngaøy söû<br /> duïng giaûm ñau daïng chích.<br /> <br /> 38<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi Loàng ngöïc vaø Tim Maïch<br /> <br /> 01 ngaøy: 42 tröôøng hôïp.<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7* Phuï baûn cuûa Soá 1* 2003<br /> <br /> 02 ngaøy: 25 tröôøng hôïp.<br /> Treân 3 ngaøy: 19 tröôøng hôïp.<br /> Beänh nhaân xuaát vieän vôùi keát quaû toát, veát moå<br /> laønh seïo toát, tính thaåm myõ cao, ít ñau.<br /> Thôøi gian naèm vieän<br /> Ñöôïc tính töø luùc moå ñeán luùc xuaát vieän<br /> Sôùm nhaát laø 02 ngaøy<br /> Muoän nhaát laø 15 ngaøy.<br /> Trung bình laø 3,51 ngaøy.<br /> Theo doõi sau xuaát vieän<br /> Chuùng toâi theo doõi beänh nhaân töø sau xuaát vieän<br /> ñeán 12 thaùng, ghi nhaän keát quaû toát. Coù 02 tröôøng<br /> hôïp ñoå moà hoâi buø tröø ôû löng khoâng xöû trí gì. 01<br /> tröôøng hôïp bò ñoå moà hoâi laïi ôû 1 tay phaûi moå laïi caét<br /> haïch giao caûm laàn 2, keát quaû tay khoâ.<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc ngaøy caøng phaùt<br /> trieån vaø coù nhieàu öùng duïng roäng raõi (6). Vieäc söû duïng<br /> boä duïng cuï phaãu thuaät noäi soi toång quaùt vaøo phaãu<br /> thuaät noäi soi loàng ngöïc duø coù moät vaøi khuyeát ñieåm<br /> nhöng cuõng ñaõ cho pheùp thöïc hieän ñöôïc moät soá lôùn<br /> caùc phaãu thuaät(2). Phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc coù<br /> nhieàu öùng duïng töø nhöõng phaãu thuaät ñôn giaûn nhö<br /> caét thaàn kinh giao caûm ngöïc, huùt maùu ñoâng xoang<br /> maøng phoåi, cho ñeán nhöõng phaãu thuaät khaù phöùc<br /> taïp nhö phaãu thuaät caét u trung thaát, caét keùn khí<br /> phoåi, caét u phoåi nhoû ngoaïi vi.<br /> Tö theá phaãu thuaät<br /> Naèm nghieâng laø tö theá lyù töôûng, caùc khoang<br /> lieân söôøn daõn roäng deã thao taùc (6). Tuy nhieân tö theá<br /> naèm nghieâng coù baát lôïi laø phaûi xoay trôû beänh nhaân,<br /> coù aûnh höôûng ñeán hoâ haáp, huyeát ñoäng vaø nhaát laø<br /> trong nhöõng tröôøng hôïp beänh nhaân caàn phaãu thuaät<br /> hai beân, toán thôøi gian vaø phaûi chuaån bò khaên vaûi töø<br /> ñaàu. Tö theá naèm saáp khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm laø<br /> khoâng phaûi xoay trôû beänh nhaân nhöng khoù tieáp caän<br /> toån thöông, thao taùc khoù. Tö theá naøy aûnh höôûng<br /> nhieàu ñeán chöùc naêng hoâ haáp vaø huyeát ñoäng cuûa<br /> beänh nhaân (3,4). Tö theá naèm ngöûa ñaàu cao giuùp tieáp<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi Loàng ngöïc vaø Tim Maïch<br /> <br /> caän ñöôïc nhöõng thöông toån ôû ñænh phoåi deã daøng, coù<br /> theå thöïc hieän ôû caû hai beân maø khoâng caàn xoay trôû<br /> beänh nhaân. Tö theá naøy coù nhieàu öu ñieåm trong caét<br /> haïch thaàn kinh giao caûm ngöïc(9).<br /> Trong nhöõng tröôøng hôïp caét keùn khí, sinh thieát<br /> nhöõng khoái u nhoû ngoaïi vi chöa roõ baûn chaát, caét u<br /> trung thaát...chuùng toâi chöa trang bò ñöôïc moät soá<br /> duïng cuï phaãu thuaät chuyeân duøng nhö Stapler neân<br /> chuùng toâi ñaõ thao taùc qua loã Trocart 10mm coù theå<br /> keát hôïp vôùi môû ngöïc nhoû vaãn thao taùc ñöôïc khoâng<br /> caàn phaûi môû ngöïc lôùn traùnh ñau haäu phaãu cuõng<br /> nhö nhöõng bieán chöùng coù theå coù trong tröôøng hôïp<br /> môû ngöïc lôùn.<br /> Daãn löu maøng phoåi:<br /> Cuõng laø vaán ñeà quan taâm, nhöõng tröôøng hôïp<br /> phaãu thuaät caét keùn khí, laáy maùu ñoâng khoang maøng<br /> phoåi, sinh thieát phoåi, caét u trung thaát chuùng toâi ñeàu<br /> ñaët daãn löu maøng phoåi ñeå theo doõi beänh nhaân sau<br /> moå. Caùc tröôøng hôïp caét thaàn kinh giao caûm ngöïc<br /> (3,4)<br /> .<br /> chuùng toâi ñuoåi khí khoâng daãn löu maøng phoåi<br /> Giaûm ñau sau moå<br /> Ñaùnh giaù qua vieäc söû duïng giaûm ñau daïng<br /> chích 1 ngaøy 42 tröôøng hôïp, 2 ngaøy 25 tröôøng hôïp,<br /> ña phaàn trong phaãu thuaät caét thaàn kinh giao caûm<br /> ngöïc ñieàu trò ñoå moà hoâi tay vaø vieâm taéc ñoäng maïch<br /> maõn tính chi treân. 19 tröôøng hôïp duøng treân 03<br /> ngaøy vaø nhöõng tröôøng hôïp coøn laïi coù daãn löu maøng<br /> phoåi phaûi söû duïng giaûm ñau keùo daøi hôn. Qua ñoù<br /> (2)<br /> thaáy roõ lôïi ích cuûa phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc .<br /> Thôøi gian haäu phaãu<br /> Ña phaàn caùc beänh nhaân ñöôïc phaãu thuaät ñôn<br /> giaûn seõ xuaát vieän sôùm 2-3 ngaøy. Caùc beänh nhaân<br /> phaãu thuaät phöùc taïp hôn thôøi gian naèm vieän keùo daøi<br /> hôn. Thôøi gian naèm vieän trung bình laø 3,51 ngaøy<br /> phuø hôïp vôùi caùc taùc giaû khaùc (Tiziano de Giacomo<br /> 5,3 ± 0,5 ngaøy)(10).<br /> Bieán chöùng phaãu thuaät<br /> <br /> Khoâng ghi nhaän töû vong. Coù 10 bieán chöùng<br /> nheï treân 86 beänh nhaân<br /> <br /> 39<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 7 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2003<br /> <br /> Traøn khí maøng phoåi 4 tröôøng hôïp. Coù 1 tröôøng<br /> hôïp caàn ñaët daãn löu maøng phoåi.<br /> Traøn khí döôùi da 06 tröôøng hôïp<br /> (8)<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> do vaäy, phaãu thuaät naøy caàn sôùm ñöôïc aùp duïng roäng<br /> raõi vaø môû roäng chæ ñònh.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> <br /> Theo taùc giaû Dominique Gossot<br /> thöïc hieän<br /> 940 phaãu thuaät caét haïch thaàn kinh giao caûm ngöïc<br /> treân 467 beänh nhaân ghi nhaän: Khoâng coù töû vong,<br /> daøy dính maøng phoåi 1 tröôøng hôïp, chaûy maùu 25<br /> tröôøng hôïp (5,3%), ña phaàn töø tónh maïch lieân söôøn,<br /> 01 tröôøng hôïp töø ñoäng maïch döôùi ñoøn, traøn dòch<br /> döôõng traáp 2 tröôøng hôïp, traøn khí maøng phoåi 12<br /> tröôøng hôïp (1,3%),traøn dòch maøng phoåi 01 tröôøng<br /> hôïp, hoäi chöùng Horner 4 tröôøng hôïp (0,4%), vieâm<br /> muõi 1 tröôøng hôïp.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Öu ñieåm cuûa phaãu thuaät noäi soi<br /> <br /> 5<br /> <br /> ruùt ngaén thôøi gian naèm vieän, giaûm ñau haäu<br /> phaãu, phaãu thuaät töông ñoái an toaøn, ít bieán chöùng,<br /> (3,4,6,10)<br /> tính thaåm myõ cao, giaûm chi phí naèm vieän<br /> .<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6<br /> <br /> NGUYEÃN MAÄU ANH, NGUYEÃN TAÁN CÖÔØNG,<br /> MINORU AKYYAMA. Taøi lieäu höôùng daãn phaãu thuaät<br /> noäi soi, beänh vieän Chôï Raãy-1999, 6-13.<br /> NGUYEÃN THEÁ HIEÄP, NGUYEÃN COÂNG MINH vaø cs.<br /> Phaãu thuaät loàng ngöïc qua noäi soi. Coâng trình thöïc<br /> hieän taïi beänh vieän Nhaân Daân Gia Ñònh 1999-2000, 19.<br /> HOÀ NAM. Ñieàu trò taêng tieát moà hoâi tay baèng phaãu<br /> thuaät caét haïch thaàn kinh giao caûm qua noäi soi. Luaän<br /> vaên toát nghieäp thaïc syõ 1999, 2-20.<br /> VAÊN TAÀN. Caûi tieán phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc ñieàu<br /> trò chaûy moà hoâi tay. Toaøn vaên baùo caùo toång keát nghieân<br /> cöùu khoa hoïc vaø caûi tieán kyõ thuaät 10 naêm taïi beänh<br /> vieän Bình Daân 2000. 157-162.<br /> ATHONY P.YIM. Chuyeân ñeà phaãu thuaät noäi soi loàng<br /> ngöïc söû duïng video. Taøi lieäu taäp huaán lôùp noäi soi naâng<br /> cao 1996.<br /> PETER F. FERSON. Thoracosopy- General principle<br /> and diagnostic procedures 1996, 191-206. Stephen<br /> R.HaZelrigg-Thoracoscopy- Therapeutic procedures<br /> 1996, 207-230.<br /> GOSSOT D. Early complication of thoracic endoscopic<br /> sympathectomy. Vascular syrgery 1997, 312-326.<br /> KRASNA<br /> MJ.<br /> Thoracoscopic<br /> sympathectomy.<br /> CTSNET 2000, 1-3.<br /> DE GIACOMO T. Thoracoscopic sympathectomy for<br /> systematic arterial obstruction of upper extremities.<br /> The annal of Thoracic surgery, 2002, 1-7.<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> <br /> 7<br /> <br /> Phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc ít xaâm laán, an<br /> toaøn, ít bieán chöùng, tính thaåm myõ cao. Ngaøy nay<br /> vôùi söï tieán boä cuûa gaây meâ hoài söùc vaø haàu heát caùc<br /> beänh vieän ñaõ ñöôïc trang bò maùy noäi soi toång quaùt,<br /> <br /> 8<br /> <br /> 40<br /> <br /> Chuyeân ñeà Ngoaïi Loàng ngöïc vaø Tim Maïch<br /> <br /> 9<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=52

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2