intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cầu nối điều trị tắc động mạch mạn tính chi dưới

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

42
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ở khoa lầu 7B1 BV Chợ Rẫy, thực hiện 26 cầu nối trên 19 BN nam và 02 BN nữ. Nhằm đánh giá kết quả sớm 30 ngày sau mổ. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cầu nối điều trị tắc động mạch mạn tính chi dưới

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ SÔÙM PHAÃU THUAÄT CAÀU NOÁI<br /> ÑIEÀU TRÒ TAÉC ÑOÄNG MAÏCH MAÏN TÍNH CHI DÖÔÙI<br /> Leâ Phi Long*, Phaïm Thoï Tuaán Anh*, Nguyeãn Hoaøng Bình**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu: Töø 05/2004 ñeán 12/2004, nghieân cöùu tieàn cöùu taïi khoa laàu<br /> 7B1 BV Chôï Raãy, thöïc hieän 26 caàu noái treân 19 BN nam vaø 02 BN nöõ.<br /> Muïc tieâu: ñaùnh giaù keát quaû sôùm 30 ngaøy sau moå.<br /> Keát quaû: Ña soá caùc BN ôû giai ñoaïn ñau khi nghæ hay loeùt hoaïi töû chi vôùi taéc ngheõn chuû yeáu ôû ñoaïn<br /> chuû chaäu vaø ñuøi khoeo. Taát caû caùc BN ñeàu ñöôïc chuïp DSA ñaùnh giaù tröôùc moå. Coù 20 caàu noái treân goái vaø<br /> 06 caàu noái döôùi goái, cuï theå 08 caàu noái ñuøi-khoeo, 04 caàu noái ñuøi-chaøy sau, 04 caàu noái cross-over ñuøi-ñuøi,<br /> 04 caàu noái ngöïc-ñuøi ñuøi. Soá löôïng caàu noái chuû buïng-ñuøi ñuøi, chaäu-ñuøi vaø ñuøi chung-ñuøi noâng ñeàu laø 02.<br /> Theo doõi 30 ngaøy sau moå cho thaáy tyû leä ñaùp öùng khaù toát chung laø 18/21 ca. Taéc caàu noái dieãn tieán ñoaïn chi<br /> 1 tröôøng hôïp nhöng khoâng do nguyeân nhaân sai soùt kyõ thuaät. Dieãn tieán haäu phaãu naëng 1 tröôøng hôïp, gia<br /> ñình xin veà. Tyû leä coù daáu hieäu nhieãm truøng taïi choã coøn cao 24%.<br /> Keát luaän: Keát quaû sôùm phaãu thuaät caàu noái chi döôùi cho thaáy ñaùp öùng töông ñoái toát, caàn phaùt trieån<br /> theâm caùc loaïi caàu noái xa, caân nhaéc laïi chæ ñònh moå, ruùt kinh nghieäm vaán ñeà voâ truøng.<br /> <br /> SUMMARY<br /> EVALUATION OF EARLY RESULTS OF BYPASS SURGERY IN CHRONIC OCCLUSIVE<br /> ARTERIAL DISEASES OF LOWER EXTREMITY.<br /> Le Phi Long, Pham Tho Tuan Anh, Nguyen Hoang Binh<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 27 – 32<br /> <br /> Subjects and methods: From 05/2004 to 12/2004, prospective study at 7B1 department ChoRay<br /> hospital, we have performed 26 bypass operations in 19 males and 02 females.<br /> Objectives: Evaluate the early results in 30 days postoperatively.<br /> Results: Majority of patients suffered from pains at rest or ischemic ulcers and necrosis. Obstructive<br /> lesions mainly located in aortic-iliac or femoral-popliteal segment. DSA were preoperatively carried out in<br /> all of patients in order to evaluate the disease. There were 20 supragenicular bypasses and 06<br /> infragenicular bypasses, namely 08 femoral-popliteal, 04 femoral-posterial tibial, 04 femoro-femoral<br /> cross-overs and 04 thoracic oartic femoro-femoral bypasses. Numbers of abdominal aortic-femorofemoral,<br /> iliac-femoral and common femoral-superficial bypasses were 02 for all. During 30 postoperative days<br /> following up, the overall good results have been shown in 18/21 cases. The only 1 case of early occlusive<br /> graft, which led to amputation, did not result from technique faults. The severe potsoperative period was<br /> met in one case, which was subsequently discharged from hospital by family’s will in poor condition.<br /> Percentage of local infection signs was high (24%).<br /> Conclusion: (1)Early results of lower limb bypass surgery have shown a good effect relatively, (2) a<br /> demand of more distal bypasses is suggested, (3) considerations in indications of bypass, (4) learning<br /> from experience in perioperative aseptic problems.<br /> * Phaân moân Ngoaïi Loàng ngöïc, boä moân Ngoaïi ÑH Y Döôïc<br /> ** Khoa Ngoaïi Loàng Ngöïc-Tim maïch BV Chôï Raãy<br /> <br /> 27<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Traûi qua hôn 5 thaäp kyû keå töø khi Kunlin laàn ñaàu<br /> tieân thöïc hieän, phaãu thuaät caàu noái ÑM vaãn coøn laø vuõ<br /> khí hieäu quaû nhaát trong ñieàu trò beänh lyù taêcù maïch. Taïi<br /> nhieàu trung taâm maïch maùu treân theá giôùi, beân caïnh<br /> caùc bieäp phaùp can thieäp noäi maïch môùi phaùt trieån,<br /> phaãu thuaät caàu noái ñaõ vaø ñang mang laïi nhieàu keát quaû<br /> to lôùn, taêng khaû naêng baûo toàn chi, giaûm ñaùng keå tyû leä<br /> ñoaïn chi, caûi thieän toát chaát löôïng cuoäc soáng.<br /> ÔÛ nöôùc ta hieän nay, phaãu thuaät caàu noái maïch<br /> maùu ñieàu trò taéc maïch maïn chi chöa phoå bieán nhieàu<br /> vaø môùi chæ ñöôïc thöïc hieän raûi raùc vôùi soá löôïng haïn<br /> cheá taïi moät soá ít caùc beänh vieän lôùn. Taïi beänh vieän Chôï<br /> Raãy hieän nay, ñieàu kieän cô sôû vaät chaát (phöông tieän<br /> chaån ñoaùn, duïng cuï phaãu thuaät, vaät lieäu thay theá,<br /> phoøng moå...) vaø tay ngheà phaãu thuaät vieân maïch maùu<br /> hoäi ñuû khaû naêng ñeå tieán haønh loaïi phaãu thuaät naøy.<br /> Thieáu thoán chuû yeáu cuûa chuùng ta laø kinh nghieäm<br /> thöïc tieãn do chöa laøm nhieàu vaø chöa coù nhieàu nghieân<br /> cöùu heä thoáng veà loaïi phaãu thuaät naøy.<br /> Vì vaäy, vieäc baét tay vaøo thöïc hieän loaïi phaãu thuaät<br /> naøy laø nhöõng böôùc quan troïng ñeå tìm hieåu roõ hôn ñaëc<br /> ñieåm beänh lyù cuûa chính caùc BN nöôùc ta, ñeå ñaùnh giaù<br /> chính xaùc hôn veà hieäu quaû sau phaãu thuaät, ñoàng thôøi<br /> ruùt kinh nghieäm ñeå tieáp tuïc phaùt trieån öùng duïng loaïi<br /> phaãu thuaät naøy.<br /> <br /> MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU<br /> Ñaùnh giaù keát quaû ñieàu trò sôùm trong voøng 30 ngaøy<br /> sau phaãu thuaät caàu noái<br /> Cuï theå<br /> 1.Nhaän xeùt caùc ñaëc ñieåm cuûa phaãu thuaät caàu noái<br /> ñöôïc thöïc hieän.<br /> 2.Ñaùnh giaù ñaùp öùng ñieàu trò cuûa caùc trieäu chöùng<br /> cô naêng vaø söï caûi thieän caùc sang thöông thieáu maùu<br /> sau phaãu thuaät.<br /> <br /> chi.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Ñoái töôïng<br /> Taát caû caùc beänh nhaân coù taéc maïch maïn tính chi<br /> döôùi ñöôïc thöïc hieän phaãu thuaät caàu noái taïi khoa 7B1<br /> BV Chôï Raãy, thôøi gian töø thaùng 05/2004 ñeán 12/2004.<br /> Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> -Moâ taû tieàn cöùu.<br /> Laâm saøng<br /> <br /> BN ñöôïc thaêm khaùm vaø chaån ñoaùn, phaân ñoä theo<br /> baûng Leriche - Fontaine. Ghi nhaän caùc ñaëc ñieåm veà<br /> ñoä tuoåi, giôùi tính, ñau caùch hoài, khi nghæ hay coù loeùt<br /> hoaïi töû chi. Ghi nhaän caùc yeáu toá nguy cô nhö cao<br /> huyeát aùp, tieåu ñöôøng, roái loaïn lipid maùu, beänh maïch<br /> vaønh, huùt thuoác laù, tai bieán maïch maùu naõo...<br /> Caän laâm saøng<br /> <br /> Doppler ñoäng maïch vaø chuïp phim DSA, xaùc ñònh<br /> vò trí vaø möùc ñoä taéc ngheõn, tình traïng tuaàn hoaøn baøng<br /> heä vaø söï taùi hieän ñaàu xa.<br /> -Thöïc hieän phaãu thuaät caàu noái, baéc caàu qua choã<br /> heïp taéc, söû duïng vaät lieäu töï thaân hoaëc nhaân taïo.<br /> -Ghi nhaän söï caûi thieän trieäu chöùng cô naêng (ñau<br /> nhöùc) vaø thöïc theå (veát loeùt, baét maïch) sau moå trong<br /> 30 ngaøy baèng thaêm khaùm vaø Doppler kieåm tra taïi haäu<br /> phaãu vaø taùi khaùm moãi 02 tuaàn.<br /> -Ghi nhaän caùc tröôøng hôïp thaát baïi, bieán chöùng,<br /> taéc caàu noái, ñoaïn chi.<br /> -Keát quaû khaù toát khi coù caûi thieän vaø giöõ ñöôïc chi,<br /> xaáu khi taéc caàu noái, ñoaïn chi hay bieán chöùng naëng.<br /> -Xöû lyù soá lieäu thoáng keâ vôùi phaàn meàm SPSS.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> Ñaëc ñieåm chung<br /> -Toång soá BN: 21 BN<br /> <br /> 3.Ñaùnh giaù tyû leä taéc caàu noái sôùm sau moå.<br /> <br /> -Tyû leä nam/nöõ: 19 / 02<br /> <br /> 4.Ñaùnh giaù caùc bieán chöùng vaø tyû leä thaát baïi, ñoaïn<br /> <br /> -Ñoä tuoåi trung bình:<br /> Lôùn nhaát: 78<br /> Nhoû nhaát: 36<br /> <br /> 28<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> Baûng 1: Caùc yeáu toá nguy cô ghi nhaän:<br /> Yeáu toá nguy cô<br /> Ñaùi thaùo ñöôøng<br /> Cao huyeát aùp<br /> Beänh maïch vaønh<br /> Huùt thuoác laù<br /> <br /> Baûng 7: Vò trí ñaàu treân caàu noái<br /> <br /> Soá BN<br /> 03<br /> 09<br /> 05<br /> 15<br /> <br /> %<br /> 14,3<br /> 42,8<br /> 23,8<br /> 71,4<br /> <br /> Soá BN<br /> 01<br /> 16<br /> 12<br /> <br /> %<br /> 4,7<br /> 76,2<br /> 57,1<br /> <br /> Baûng 2: Trieäu chöùng laâm saøng:<br /> Trieäu chöùng<br /> Ñau caùch hoài<br /> Ñau khi nghæ<br /> Loeùt hoaïi töû chi<br /> <br /> Baûng 3: Phaân ñoä theo Leriche-Fontaine:<br /> Phaân ñoä<br /> Ñoä II<br /> Ñoä III<br /> Ñoä IV<br /> <br /> Soá BN<br /> 01<br /> 08<br /> 12<br /> <br /> %<br /> 4,7<br /> 38<br /> 57,1<br /> <br /> Baûng 4: Vò trí taéc ngheõn (phaân loaïi theo Haimovinci(6)<br /> Vò trí taéc ngheõn<br /> Ñoaïn chuû-chaäu<br /> Ñoaïn ñuøi-khoeo<br /> Ñoaïn chaøy-maùc<br /> <br /> Soá löôïng<br /> 11<br /> 17<br /> 04<br /> <br /> %<br /> 52,4<br /> 81<br /> 19<br /> <br /> Trong soá naøy, taéc heïp taïi moät ñoaïn coù 10 BN<br /> chieám 48%, taéc heïp taïi nhieàu ñoaïn coù 11 BN chieám<br /> khoaûng 52%.<br /> Phaãu thuaät caàu noái<br /> Baûng 5: Soá caàu noái thöïc hieän<br /> Loaïi caàu noái<br /> Treân goái<br /> Döôùi goái<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá löôïng<br /> 20<br /> 06<br /> 26<br /> <br /> %<br /> 77<br /> 23<br /> 100%<br /> <br /> Taát caû 26 caàu noái ñeàu thöïc hieän döôùi neáp beïn.<br /> Baûng 6: Loaïi caàu noái<br /> Loaïi caàu noái<br /> Giaûi phaãu<br /> Chuû buïng-ñuøi<br /> Chaäu-ñuøi<br /> Ñuøi chung-ñuøi noâng<br /> Ñuøi-khoeo<br /> Ñuøi-chaøy sau<br /> Ngoaøi giaûi phaãu<br /> Cross-over<br /> Ngöïc ñuøi-ñuøi<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá löôïng<br /> <br /> %<br /> <br /> 02<br /> 02<br /> 02<br /> 08<br /> 04<br /> <br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> 30<br /> 15<br /> <br /> 04<br /> 04<br /> 26<br /> <br /> 15<br /> 15<br /> 100%<br /> <br /> Loaïi caàu noái ñuøi khoeo chieám ña soá. (30%)<br /> <br /> Vò trí<br /> ÑM chuû ngöïc<br /> ÑM chuû buïng<br /> ÑM chaäu chung<br /> ÑM ñuøi chung<br /> ÑM ñuøi noâng<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá löôïng<br /> 04<br /> 02<br /> 02<br /> 13<br /> 05<br /> 26<br /> <br /> %<br /> 15<br /> 7<br /> 7<br /> 50<br /> 21<br /> 100%<br /> <br /> Baûng 8: Vò trí ñaàu döôùi caàu noái<br /> Vò trí<br /> ÑM ñuøi chung<br /> ÑM ñuøi noâng<br /> ÑM khoeo treân goái<br /> ÑM khoeo ñöôùi goái<br /> ÑM chaøy sau 1/3 treân<br /> ÑM ñuøi saâu<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá löôïng<br /> 10<br /> 8<br /> 6<br /> 2<br /> 4<br /> 1<br /> 31<br /> <br /> %<br /> 32<br /> 26<br /> 19<br /> 6<br /> 12<br /> 3<br /> 100%<br /> <br /> Baûng 9: Vaät lieäu söû duïng<br /> Loaïi vaät lieäu<br /> Dacron<br /> PTFE<br /> Vein<br /> PTFE+vein<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá löôïng<br /> 07<br /> 12<br /> 05<br /> 02<br /> 26<br /> <br /> %<br /> 27<br /> 46<br /> 19<br /> 8<br /> 100%<br /> <br /> Taát caû caùc tröôøng hôïp söû duïng vaät lieäu töï thaân<br /> ñeàu laáy töø ñoaïn tónh maïch hieån lôùn cuøng beân hay ñoái<br /> beân. Coù 04 tröôøng hôïp söû duïng vaät lieäu nhaân taïo cuõ.<br /> Baûng 10: Soá mieäng noái ñaõ thöïc hieän<br /> Loaïi mieäng noái<br /> Taän-beân<br /> Taän-taän<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá löôïng<br /> 56<br /> 05<br /> 61<br /> <br /> %<br /> 92<br /> 8<br /> 100%<br /> <br /> Keát quaû ghi nhaän<br /> Baûng 11: Caûi thieän trieäu chöùng cô naêng<br /> Möùc ñoä caûi thieän<br /> Heát ñau chaân aám<br /> Khoâng thay ñoåi roõ reät<br /> Khoâng ñaùnh giaù ñöôïc<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá BN<br /> 18<br /> 02<br /> 01<br /> 21<br /> <br /> %<br /> 86<br /> 9,5<br /> 4,5<br /> 100%<br /> <br /> Thay ñoåi caùc sang thöông thieáu maùu chaân<br /> <br /> Caùc veát loeùt coù tieán trieån toát nhö khoâ, thu nhoû, coù<br /> daáu hieäu moâ haït ñöôïc ghi nhaän trong 06/12 ca(50%).<br /> Khoâng coù tröôøng hôïp naøo laønh haún coù da che phuû<br /> trong voøng 1 thaùng. Coøn laïi 06 ca khoâng thaáy söï thay<br /> ñoåi roõ reät.<br /> <br /> 29<br /> <br /> Bieán chöùng nhieãm truøng veát moå<br /> <br /> Coù 05/21 tröôøng hôïp (chieám khoaûng 24%) nhieãm<br /> truøng nheï noâng döôùi da, bieåu hieän baèng VM söng taáy<br /> nheï, coù tuï vaø ræ dòch ít. Nhöõng tröôøng hôïp naøy ñaùp<br /> öùng toát vôùi ñieàu trò saên soùc taïi choã vaø khaùng sinh,<br /> khoâng aûnh höôøng ñeán caàu noái.<br /> Söï thoâng suoát caàu noái<br /> <br /> Caàu noái ñöôïc xaùc nhaän thoâng suoát qua ñaùnh giaù<br /> laâm saøng, baét maïch vaø Doppler. Ña soá caùc tröôøng hôïp<br /> (19/21 ca) ñeàu thoâng suoát sau 30 ngaøy. Coù 01 tröôøng<br /> hôïp taéc caàu noái dieãn tieán ñoaïn chi sau 02 tuaàn. Coøn<br /> laïi 01 tröôøng hôïp heïp 70% mieäng noái xa, xaùc ñònh qua<br /> Doppler, tuy nhieân laâm saøng toát, giöõ ñöôïc chaân.<br /> Ñoaïn chi<br /> <br /> Ñoaïn chi treân goái sau 02 tuaàn do tieán trieån xaáu,<br /> caàu noái taéc hoaøn toaøn (xaùc ñònh baèng Doppler).<br /> Tröôøng hôïp naøy beänh lyù xô vöõa naëng neà, tình traïng<br /> ñaàu xa keùm, xô vöõa nhieàu phaûi boùc lôùp xô vöõa tröôùc<br /> khi coá gaéng laøm mieäng noái ñaàu xa.<br /> Bieán chöùng naëng<br /> <br /> Coù 01 tröôøng hôïp dieãn tieán naëng sau moå, nhieãm<br /> truøng veát moå, suy tim, suy hoâ haáp, vieâm phoåi thôû maùy<br /> keùo daøi 01 thaùng khoâng cai maùy ñöôïc, gia ñình xin veà.<br /> Tröôøng hôïp naøy giaø yeáu 78 tuoåi, coù yeáu toá nguy cô<br /> tieåu ñöôøng vaø beänh maïch vaønh.<br /> Baûng 12: Keát quaû chung<br /> Keát quaû chung<br /> Coù ñaùp öùng toát<br /> Giaûm ñau chöa laønh loeùt<br /> Khoâng giaûm ñau, khoâng laønh loeùt, giöõ<br /> ñöôïc chi<br /> Ñoaïn chi<br /> Naëng, xin veà<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá BN<br /> 14<br /> 04<br /> 01<br /> 01<br /> 01<br /> <br /> %<br /> 66<br /> 19<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> <br /> 21<br /> <br /> 100%<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> Ñaëc ñieåm chung<br /> -Keát quaû ghi nhaän cho thaáy caùc BN ña soá laø nam<br /> giôùi ôû ñoä tuoåi cao, treân 50 chieám 81%. Ña soá caùc BN<br /> ñeàu coù huùt thuoác laù. Tieåu ñöôøng gaëp trong 03 tröôøng<br /> hôïp vaø caû hai tröôøng hôïp nöõ giôùi duy nhaát trong loâ<br /> naøy ñeàu maéc beänh tieåu ñöôøng type II. Ñieåm naøy hôi<br /> <br /> 30<br /> <br /> khaùc vôùi keát quaû cuûa taùc giaû Tuaán Anh: khoâng choïn<br /> BN tieåu ñöôøng vaø ñoä tuoåi ña soá döôùi 40(11).<br /> -Cuõng nhö caùc baùo caùo khaùc veà chæ ñònh baûo toàn<br /> chi, caùc BN cuûa chuùng toâi ñeàu bieåu hieän giai ñoaïn<br /> beänh tieán trieån vôùi ñau khi nghæ hoaëc coù loeùt hoaïi töû<br /> ngoùn hay baøn chaân(1,3,5,7,8,9,10,11). Ñau caùch hoài gaëp duy<br /> nhaát 01 ca nhöng cuõng ôû möùc ñoä naëng, aûnh höôûng<br /> nhieàu ñeán sinh hoaït. Theo caùc taùc giaû thuoäc tröôøng<br /> phaùi Baéc Myõ, nhöõng tröôøng hôïp ñau caùch hoài nhö vaäy<br /> cuõng coù chæ ñònh laøm caàu noái vaø cho keát quaû toát, maëc<br /> duø tyû leä naøy chæ chieám khoaûng 20-25% caùc ca laøm<br /> bypass (8). Trong loâ naøy, ñoä IV naëng nhaát chieám nhieàu<br /> nhaát, nghóa laø phaãu thuaät caàu noái cuûa chuùng toâi ñöôïc<br /> tieán haønh phaàn nhieàu treân nhöõng BN maø beänh lyù ñaõ<br /> tieán trieån khaù xa.<br /> -Vò trí taéc ngheõn phaàn nhieàu taäp trung ôû caùc ñoaïn<br /> ÑM trung taâm vaø gaàn, thöôøng laø ñoaïn ñuøi khoeo<br /> (chieám 81%), vôùi khoaûng moät nöûa soá ca taéc ngheõn lan<br /> toûa nhieàu ñoaïn. Taéc ngheõn ñoaïn döôùi goái gaëp 04<br /> tröôøng hôïp, nhöng khoâng coù tröôøng hôïp naøo taéc<br /> ngheõn ñôn thuaàn maø ñeàu phoái hôïp vôùi caùc thöông<br /> toån ôû ñoaïn chaäu ñuøi phía treân. Keát quaû naøy cuõng phuø<br /> hôïp vôùi moät soá y vaên ghi nhaän(6,7,8,11).<br /> Phaãu thuaät caàu noái<br /> -Soá löôïng phaãu thuaät caàu noái ñöôïc thöïc hieän taïi<br /> khoa laàu 7B1 BVCR taêng leân roõ reät so vôùi tröôùc ñaây.<br /> Neáu nhö trong voøng 2 naêm röôõi töø 01/1992 ñeán<br /> 06/1994 chæ coù 31 ca thöïc hieän (11), vaø tröôùc ñoù raát ít<br /> (3 ca trong voøng 2 naêm), thì hieän nay trong loâ naøy ñaõ<br /> coù tôùi 26 caàu noái ñöôïc tieán haønh trong voøng 7 thaùng<br /> cuoái naêm 2004.<br /> -Trong soá 26 caàu noái ñöôïc thöïc hieän, loaïi caàu noái<br /> giaûi phaãu vaø treân goái chieám ña soá. Caàu noái ngoaøi giaûi<br /> phaãu chuû yeáu laø loaïi cross-over vaø chuû ngöïc ñuøi-ñuøi.<br /> Vì taéc ngheõn ñoaïn ñuøi khoeo gaëp nhieàu neân phaãu<br /> thuaät caàu noái thöôøng söû duïng nhaát laø ñuøi khoeo vaø<br /> ñuøi chaøy sau. Caùc ca taéc ngheõn ñoäng maïch xa döôùi<br /> goái thöôøng ñöôïc caét haïch giao caûm thaét löng. Chuùng<br /> toâi chöa phaùt trieån ñöôïc phaãu thuaät caàu noái xa xuoáng<br /> baøn chaân, do coøn thieáu kinh nghieäm, chöa ñuû duïng<br /> cuï vaø ekip laønh ngheà.<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> -Vò trí ñaàu treân caàu noái thöôøng ñöôïc choïn nhieàu<br /> nhaát laø ÑM ñuøi chung cho caùc taéc ngheõn ñuøi khoeo.<br /> Trong thöû nghieäm ngaãu nhieân cuûa taùc giaû Ballota<br /> treân 160 ca caàu noái(2), oâng keát luaän khoâng coù söï khaùc<br /> bieät veà thoáng keâ veà tyû leä thoâng noái giöõa vò trí inflow laø<br /> ÑM ñuøi chung vaø nhöõng ÑM phía döôùi khaùc. Theo<br /> Ascher, cuõng khoâng thaáy coù söï khaùc bieät veà tyû leä<br /> thoâng noái giöõa vò trí inflow laø ÑM ñuøi chung vaø caùc<br /> ÑM phía treân (1). Ñoái vôùi caùc taéc ngheõn chuû chaäu, ñaàu<br /> döôùi thöôøng choïn cuõng laø ÑM ñuøi chung. ÑM khoeo<br /> vaø chaøy sau thöôøng ñöôïc söû duïng laøm ñaàu döôùi cho<br /> caùc taéc ngheõn ñuøi khoeo. Söï thoâng suoát cuûa ñaàu döôùi<br /> vaø doøng run off ñöôïc xaùc ñònh chuû yeáu qua phim chuïp<br /> DSA vaø ñaùnh giaù tröïc tieáp trong khi moå.<br /> -Vaät lieäu duøng nhieàu laø caùc vaät lieäu nhaân taïo.<br /> Tónh maïch hieån töï thaân ñöôïc söû duïng chöa nhieàu vaø<br /> toaøn boä ñeàu duøng kyõ thuaät ñaûo ngöôïc ñaàu. Maëc duø caû<br /> hai phöông phaùp ñeàu coù öu vaø nhöôïc ñieåm khaùc<br /> nhau(8,11), nhöng theo Joseph vaø Dennis(8), khoâng coù<br /> söï khaùc bieät nghieâm troïng veà tyû leä thoâng noái giöõa<br /> duøng vein taïi choã vaø duøng vein ñaûo ngöôïc ñaàu. Hieän<br /> taïi chuùng toâi chöa coù saün caùc duïng cuï phaù van ñeå<br /> thöïc hieän kyõ thuaät noái gheùp taïi choã. Ñaây cuõng laø moät<br /> haïn cheá trong vieäc tieán haønh caùc caàu noái xa xuoáng<br /> baøn chaân. Maëc duø moät soá nghieân cöùu(10,11) cho thaáy coù<br /> söï khaùc bieät ñaùng keå veà tyû leä thoâng suoát caàu noái sau 5<br /> naêm trong vieäc duøng vein töï thaân hay duøng vaät lieäu<br /> nhaân taïo, nhöng cuõng coù taùc giaû cho raèng duøng oáng<br /> nhaân taïo cuõng toát töông töï nhö duøng tónh maïch, ñaëc<br /> bieät laø treân nhöõng caàu noái trung taâm vaø gaàn (11). Tuy<br /> vaäy, ña soá ñeàu khoâng uûng hoä vieäc duøng oáng nhaân taïo<br /> cho caùc caàu noái xa. Nhöõng tröôøng hôïp caàu noái döôùi<br /> goái khoâng ñuû tónh maïch töï thaân, chuùng toâi thöôøng aùp<br /> duïng kyõ thuaät noái gheùp theâm moät ñoaïn PTFE ôû ñaàu<br /> treân, tuy nhieân thôøi gian moå seõ keùo daøi hôn. Vì soá<br /> löôïng caùc ca naøy coøn ít neân chöa theå ñöa ra keát luaän<br /> gì veà tyû leä thoâng noái trong nhoùm naøy.<br /> -Loaïi mieäng noái söû duïng laø noái kieåu taän beân. Coù 05<br /> mieäng noái taän taän thöïc hieän cho 02 tröôøng hôïp noái giöõa<br /> vein vaø oáng PTFE, 01 tröôøng hôïp do ñoaïn TM hieån bò<br /> heïp neân phaûi caét boû ñoaïn heïp noái laïi. Hai tröôøng hôïp noái<br /> taän taän ñaàu xa vaøo ñoäng maïch chaøy sau, ÑM khoeo ôû<br /> ñaây taéc hoaøn toaøn khoâng coù maùu chaûy.<br /> <br /> Keát quaû sôùm<br /> -Do soá löôïng coøn ít neân ñeà taøi cuûa chuùng toâi môùi<br /> chæ mang tính baùo caùo keát quaû laø chuû yeáu, vì vaäy chöa<br /> theå coù caùc so saùnh, bieän luaän vaø keát luaän coù giaù trò<br /> hôn veà keát quaû sôùm. Tuy nhieân, so saùnh vôùi moät soá<br /> taùc giaû khaùc, tyû leä ñaùp öùng khaù toát chung sau 30 ngaøy<br /> cuûa chuùng toâi cuõng laø khaù cao.(xem baûng)<br /> (3)<br /> <br /> Davidson<br /> P.T.T.Anh(11)<br /> L.P.Long<br /> <br /> Toát<br /> 63 (90%)<br /> 25 (74%)<br /> 18 (86%)<br /> <br /> Xaáu<br /> 7 (10%)<br /> 9 (26%)<br /> 3 (14%)<br /> <br /> Toång soá<br /> 70<br /> 34<br /> 21<br /> <br /> -Moät vaán ñeà caàn quan taâm trong ñeà taøi naøy laø tyû leä<br /> bieán chöùng nhieãm truøng veát moå khaù cao. Maëc duø chæ<br /> coù bieåu hieän nheï vôùi tình traïng tuï dòch hoaëc vieâm taáy<br /> ñoû veát moå, neáu theo Szilagyi (1972) laø khoaûng töø ñoä 1<br /> ñeán ñoä 2(11), chöa coù nhieãm truøng caàu noái, nhöng vôùi<br /> con soá 24% veà tyû leä cuõng ñuû caûnh baùo cho chuùng toâi<br /> caàn kieåm soaùt caån thaän hôn veà maët kyõ thuaät voâ truøng.<br /> Chuùng toâi khoâng thoáng keâ veà maët vi truøng hoïc trong<br /> loâ naøy, neân caùc daáu hieäu noùi treân cuõng coù theå laø do<br /> phaûn öùng dò öùng taïi choã vôùi maûnh gheùp.<br /> -Tröôøng hôïp taéc mieäng noái dieãn tieán ñoaïn chi<br /> theo chuùng toâi nguyeân nhaân chuû yeáu laø do tình traïng<br /> beänh lyù xô vöõa lan toaû vaø naëng neà, tình traïng ñaàu xa<br /> keùm (ñaõ ñöôïc tieân löôïng tröôùc treân phim chuïp DSA)<br /> daãn ñeán taéc caàu noái sôùm. Ñieàu caàn löu yù ôû ñaây laø söï<br /> caân nhaéc laïi veà maët chæ ñònh, coù neân coá gaéng tieán<br /> haønh baéc caàu treân nhöõng maïch maùu xô vöõa quaù<br /> nhieàu, khoâng coøn meàm maïi vaø trôn laùng nöõa hay<br /> khoâng. Trong nghieân cöùu cuûa Joseph vaø Dennis, tyû leä<br /> taéc caàu noái sôùm laø khoaûng 2-3%(8). Coøn trong loâ cuûa<br /> Davidson laø 4,2%(3). Tyû leä taéc mieäng noái sôùm tính theo<br /> tyû leä cuûa chuùng toâi laø 5%.<br /> -Ca beänh dieãn tieán haäu phaãu xaáu suy tim suy hoâ<br /> haáp thôû maùy keùo daøi trong loâ cuûa chuùng toâi cuõng laø ca<br /> coù tuoåi cao nhaát (78 tuoåi) vaø coù nhieàu yeáu toá nguy cô<br /> noäi khoa ñi keøm (tieåu ñöôøng, beänh maïch vaønh).<br /> Trong thôøi gian qua, tuy chöa thoáng keâ cuï theå nhöng<br /> thöïc teá cho thaáy soá löôïng caàu noái treân caùc BN tieåu<br /> ñöôøng coøn ít. Ca caàu noái tieåu ñöôøng coù bieán chöùng<br /> noäi khoa sau moå naëng naøy moät laàn nöõa ñaët ra vaán ñeà<br /> caân nhaéc chæ ñònh phaãu thuaät khi coù keøm theo nhieàu<br /> yeáu toá nguy cô chu phaãu nhö vaäy. Ñaây cuõng laø moät<br /> <br /> 31<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2