intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá kết quả xa sau mổ của phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày tại khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện Việt Đức

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

78
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả xa sau mổ và các yếu tố liên quan của phẫu thuật nội soi cắt dạ dày do ung thư tại khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, bệnh viện Việt Đức từ tháng 1/2006 đến tháng 12/2012. 216 bệnh nhân được đưa vào phân tích trong nghiên cứu này, bao gồm 124 nam (54,7%) và 92 nữ (42,6%),... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết quả xa sau mổ của phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày tại khoa phẫu thuật tiêu hóa bệnh viện Việt Đức

<br /> <br />  !"#$%&'&()<br /> *&+,-'./012334<br /> !.&+,5&678787<br /> <br /> <br /> <br /> 9:;'?=<br /> <br /> <br /> 3@ABCDEFGHIJ67K5LG<br /> 5DHGMCJNOCHPQRSCHDGSTUVWOXYZ[ZOQ\]KJSJ^UOV_`GMCWOZCJaZbHcOVHOdVCLG[eGJfVgFgK^<br /> geOCDVHAVFGTHeZhHcOVHOdV3GMOHiZjklCH]GlCmGlVENJVnVHSCD<br /> o2 pRUCVHSCD<br /> 2o2 <br /> 2q2<br /> pklCH<br /> CHrCRAsJRAZ]KebHrCVtJHV@eCDCDHGMCJNOCK^jkZeDuQ <br /> 2CZQ 8vjwx<br /> ]Ky2Cz82jpx<br /> q3O\G<br /> V@OCDk{CH|vwjw}<br /> 2jv VO\G82p y <br /> ~3HBGDGZCVHeg€GV@OCDk{CH|2wj }<br /> yj2yVHSCD8<br /> 1 VHSCD<br /> q3\CD<br /> JLCDJi1<br /> klCHCHrCRJHUVVtCHV‚GVHBGRGƒQbHrCVtJH[_`GlO8<br /> 2o2 <br /> 2<br /> q3HBGDGZC[_CDVHMQV@OCD]„<br /> 8VtCHVHehh…Zb`ZC†G@`K VHSCD8yvx4‡|2vjp vj<br /> ~3ˆ`l[_CDVHMQ<br /> 9 vC‰Q8hhZJVO@G`<br /> `ŠC<br /> `AsV`K1<br /> x 1x 9pxq‹OZbHrCVtJHRŒCkGUCjJSJ^UOV_[ZORr^RAsJJeG`KJi`GMCWOZC8b j v<br /> RUC<br /> [_CDVHMQ[ZOQ\|DG‚GjVO\G8Žpv]Kpv<br /> jDGZGReFCklCH8VHe‘44wVH<br /> jb3jb5]K5 @ZVGe8Ž j2He’J<br />  j2<br /> q5HACDWOZbHrCVtJHRZkGUC8HuGWOG4eY<br /> VH{JH“JiVO\G8b” j y<br /> jb38b” q <br /> ]K5 @ZVGe<br /> 8b” j <br /> RAsJJeG`KJSJ^UOV_VGMC`AsCDRLJ`dbR_G]‚GCDO^JŒV•]eCD[ZOQ\V@eCDWOSV@{CHVHeg€G<br /> `rOgKGq4SJTUVWOXVH–JVUVnCDHGMCJNOCK^JHeVH—^bHcOVHOdVCLG[eGJfVgFgK^geOCDVHAJiVHƒ<br /> RAsJJeG`KZCVeKCjHGlOWOX]KRSbNCDRAsJJSJVGMOJHtOCDVHAHIJJaZQLVbHcOVHOdVVGlVJ‰Cq<br /> <br /> ˜™š›œžšŸ ¡š ¢¡=£¤¥›¤¦ =>¡š;§¨§©ª<br /> <br /> °±8²/<br /> <br /> ³´µ¶·¸´¶¹¸·º¸·»¼½·¾¿À·Á·¸ÃÄ·ÀÅÀ·Æ´Ç·È¹Æ·<br /> Éʶ·¸´ËÀ´·ÈÌÀÍ·ÈÎÊ·ÈÊ·½Ç·Èϸ·¸ÐÑ·½¹¸·ÁÒ¶·¸ÑÅÀ·<br /> ӶʷÁÔÕÀÍ·ÀÖÑ·É×Ñ·Ç·ØÙÀÍ·ÚÛÜÝ·Þß·¸à·Áá·âÊÑ·¸Ãã·<br /> ÈÎÊ·Æ´µ¶·¸´¶¹¸·ÀÖÑ·É×Ñ·Ç·ØÙÀÍ·ä¾ÊÆÊÃ×ÉÈ×Æåæ·<br /> Á·ÿ¸·À´ÊÀ´·È´áÀÍ·¸´ºÈ´·çÀÍ·âèÑ·À´Ñ鶷¾×êÑ·<br /> ¸´Î·¸´¶¹¸·ÀÍ×êÑ·ë´×Ê·ë´ìÈ·À´Ê¶í·Èî·ØïÀ´·¾ËÀ´·<br /> ¸ºÀ´·âË·ìÈ·¸ºÀ´·ÚðÜÝ·ñÔòÈ·À´Ô·â¹å·¾Ë·À´Õ·<br /> À´óÀÍ·¸ÑôÀ·ØÖ·âé·ëõ·¸´¶¹¸ö·É÷·ÍÑÊ·¸øÀÍ·ëÑÀ´·<br /> ÀÍ´Ñï½·ÈÎÊ·ÈìÈ·Æ´µ¶·¸´¶¹¸·âÑÅÀ·ÁùÑ·âèÑ·Æ´µ¶·<br /> ¸´¶¹¸·ÀÖÑ·É×Ñ·¸Ã×ÀÍ·¸´÷È·´ÑïÀ·ÈìÈ·Æ´µ¶·¸´¶¹¸·<br /> ÀÍËå·ÈËÀÍ·Æ´çÈ·¸êÆ·âË·À´Ñ鶷ÀÍ´ÑÅÀ·È綷ȴ׷<br /> ¸´¿å·¾òÑ·ºÈ´·Ãú·ÃËÀÍ·ÈÎÊ·¾×êÑ·´ûÀ´·Æ´µ¶·¸´¶¹¸·º¸·<br /> »¼½·¾¿À·ÀËå·É×·âèÑ·Æ´ÔüÀÍ·Æ´ìÆ·½Ç·½Ä·ëÑÀ´·<br /> ÁÑßÀ·¸ÔüÀÍ·çÀÍÝ·ý÷·Æ´ì¸·¸ÃÑßÀ·ÈÎÊ·Æ´µ¶·¸´¶¹¸·<br /> <br /> E„ZJH“`GMCHl|E«3@ABCD¬ŒCjkLQ­C5DeFGj3@ABCD<br /> EFGHIJ67K5LG<br /> ®QZG`|geV@OeCD[eC21¯DQZG`qJeQ<br /> 5DK^CHdC|29o9o2 <br /> <br /> 5DK^RAsJJH—bVHOdC|2po po2 <br /> <br /> <br /> 12<br /> <br /> º¸·»¼½·¾¿À·ÁùÑ·âèÑ·ÈìÈ·ØïÀ´·¶ÀÍ·¸´Ô·¸ÃÅÀ·¸´÷È·<br /> ¸ô·Á·þÑÿÀ·ÃÊ·½Ö¸·ÈìÈ´·È´¹½·È´êÆ·âû·Èá·À´óÀÍ·<br /> 0·ÀÍêÑ·ÁùÑ·âèÑ·ÈìÈ·ÀͶåÅÀ·¸ÏÈ·¶ÀÍ·¸´Ô·´1Èí·âé·<br /> ¸ºÀ´·ÊÀ·¸×ËÀ·È2ÀÍ·À´Ô·ëô¸·Ó¶î·¾ÑﶷÈá·¸ÔüÀÍ·<br /> ÁÔüÀÍ·âèÑ·½Ç·½Ä·¸Ã¶åéÀ·¸´ùÀÍ·´Êå·ë´ÌÀÍÝ·<br /> 3¶å·À´ÑÅÀí·À´óÀÍ·¾×·ÀÍêÑ·ØÊÀ·ÁÒ¶·ÀËå·þÒÀ·<br /> ÁÔòÈ·ÍÑîÑ·Ó¶åô¸·À´Õ·À´óÀÍ·ëô¸·Ó¶î·¸´÷È·¸ô·<br /> ÈÎÊ·½Ö¸·Éù·¸Ã¶ÀÍ·¸¼½·¶ÀÍ·¸´Ô·¾èÀ·Á·ȴ׷¸´¿å·<br /> ¸ºÀ´·¸ÔüÀÍ·ÁÔüÀÍí·´×4È·¾Ë·¸ù¸·´üÀí·ÈÎÊ·Æ´µ¶·<br /> ¸´¶¹¸·ÀÖÑ·É×Ñ·É×·âèÑ·½Ç·½Ä·¸ÔüÀÍ·çÀÍ·Ú5ÜÝ·<br /> 6ÑÅÀÍ·ÁùÑ·âèÑ·¶ÀÍ·¸´Ô·þê·þËåí·Æ´µ¶·¸´¶¹¸·ÀÖÑ·<br /> É×Ñ·¾ÐÈ·ØÊÀ·ÁÒ¶·È´7·ÁÔòÈ·É8·þÙÀÍ·À´Ô·<br /> Æ´ÔüÀÍ·Æ´ìÆ·È´9À·Á×ìÀ·ÍÑÊÑ·Á×êÀ·ØïÀ´·¸ÃÔèÈ·<br /> ½Ç·À´<br /> ½·ÁìÀ´·ÍÑì·ë´î·ÀøÀÍ·Èϸ·Ø ·¶·âû·ð <br /> 5 ·ÈìÈ·¸ÃÔÕÀÍ·´òÆ·É×Ñ·Ç·ØÙÀͷƴ츷´ÑïÀ·¸´¿å·<br /> þÑ·ÈøÀ·Æ´ÐÈ·½êÈ·½Ë·¸ÃÔèÈ·Áá·¸ÃÅÀ·Æ´Ñ½·È´ÙÆ·<br /> Èϸ·¾èÆ·âÑ·¸ºÀ´·ë´ÌÀÍ·¸´¿å·ÚÜÝ·3¶å·À´ÑÅÀí·âèÑ·<br /> É÷·ÍÑÊ·¸øÀÍ·ëÑÀ´·ÀÍ´Ñï½·ÈÎÊ·ÈìÈ·Æ´µ¶·¸´¶¹¸·<br /> âÑÅÀ·ÈÀÍ·âèÑ·À´óÀÍ·¸ÑôÀ·ØÖ·½èÑ·¸Ã×ÀÍ·ÈÌÀÍ·<br /> ÀÍ´ï·ëõ·¸´¶¹¸·Éù·âË·É÷·½×ÀÍ·ÁòÑ·ÀÍËå·ÈËÀÍ·<br /> À´Ñ鶷ÈÎÊ·ÀÍÔÕÑ·ØïÀ´·âË×·Æ´ÔüÀÍ·Æ´ìÆ·½Ç·º¸·<br /> 3454671189<br /> 2 <br /> <br /> <br />  !"#$%!&'()!*')+*!$,-!./-!*0!1'2!1'3!45$6!78!<br /> 1'9$!7/:$!7;! ?!*=?/!*'K1!'?$'!G!L'/O!*U-!1:1!JM$'!<br /> >-M$!*0!$h !ijjk!>`-!1O!1T*!*l-! +*!JV$6!&'()!<br /> *')+*!$,-!./-!7R)!*-S$!*U-!JM$'!>-M$!m'I!n(G!<br /> *'?$'!&'Q!oc!m'p!_-$'!qg6)Gr$!E#$!m@F$6sD!<br /> g'@$6!&'e-! ;-!7d$!$h !kttu%!$'a$6!1O! H!<br /> 1T*!4U!4?G!4/!)$6!*'@!7R)!*-S$!JV$6!&'()!<br /> *')+*!$,-!./-! `-!7@I1!*'K1!'-M$!*U-!L'/O!<br /> v'()!*')+*!E-S)!'bO%!JM$'!>-M$!f-M*!w]1!WxYD!<br /> ZO)!6R$!it!$h !]$6!4^$6!&'@A$6!&':&!<br /> &'()!*')+*!$,-!./-!7-B)!*=C!1'/!*=S$!ktt!JM$'!<br /> $'$!)$6!*'@!4U!4?G!*U-!JM$'!>-M$!f-M*!w]1%!<br /> y)O!$6'-S$!1])!$?G!1'l$6!*P-! )Q$!*=z$'!J?G!<br /> $'a$6!Ld*!y)e!O!.O)! H!>?!&'$!*p1'!1:1!<br /> Gd)!*Q!"-S$!y)O$!>`-!L[!>{$6!=l*!=O!7@I1!<br /> $'a$6!L-$'!$6'-M !>B!1'3!7C$'! H!*'p1'!'I&!<br /> 1\O!&'()!*')+*!$,-!./-!*=/$6!7-B)!*=C!)$6!*'@!<br /> 4U!4?GD!<br /> <br /> |}~€‚ƒ„<br /> <br /> <br /> U1'!>C!*=:-%!7,$6! U1'!6O$!1')$6%!7,$6!<br /> U1'!6O$!=-S$6%!7,$6! U1'!*'$!*U$6!>?!7,$6!<br /> U1'!":1'D!m:1!*'P$6!*-$!>B!$'$!*=T1!'{1!<br /> q6-`-%!*)H-%!Œ_DDDs%!1:1!*'P$6!*-$!"-S$!y)O$!7d$!<br /> Ld*!y)e!‡*!$6'-M !6-e-!&'()!JM$'!qŽvŒs!<br /> 7@I1!*')!*'+&%!7Q-!1'-d)!6-aO!'c!.A!" !.?$6!<br /> >?!Ld*!y)e!"@)!*=a!*U-!L'/O!Ž-e-!&'()!JM$'%!<br /> JM$'!>-M$!f-M*!w]1%!JO/!6c !*H$6!.Q!'U1'!7;!<br /> $'+$!7@I1!*0!1),1! H%!.Q!"@I$6!'U1'!1b!4-!<br /> 1h$%!*p$'!*!"M!'U1'!4-!1h$!*=S$!.Q!'U1'!$U/!>‡*!<br /> 7@I1!C%!>`-!7,!"M1'!1')9$%!6-:!*=C!*Q-!7O!˜!*Q-!<br /> *'-8)!>?!L'/e$6!*-$!1+G!jX¥D!m'{$! ]1!¦!<br /> $6'§O!*'Q$6!LS!&!¨!t%tX!L'-!./!.:$'!6-aO!1:1!<br /> J-d$!y)O$!* D!Ep$'!*'F-!6-O$!.Q$6!*'S !X!<br /> $h !*'‹/!&'@A$6!&':&!O1*)O=-‹"!>?!*'F-!6-O$!<br /> .Q$6!*'S !*=)$6!>C!JV$6!&'@A$6!&':&!NO&"O$!<br /> _‹-‹=D!Z™!4^$6!*‹.*!"/6!=O$L!78!./!.:$'!<br /> 7@F$6!1/$6!.Q$6!1©$D!Z™!4^$6!'c-!y)-!m/!<br /> 78!*z !1:1!Gd)!*Q!$6)G!1A!7,1!"+&!7Q-!>`-!<br /> $6)G!1A!*™!>/$6!O!.O)! HD!!<br /> š›œžŸšª «¬­®¤y):!*=z$'!&'$!*p1'!1b!<br /> .™!4^$6!&'R$! B !ZvZZ!iuDtD!<br /> }¯°±²Ÿœ¡š¬£œŸ²®<br /> g6'-S$!1])!$?G!*)$!*'\!1:1!$6)GS$!*T1!<br /> 1\O!E)GS$!$6P$!o‹".-$L-!>B!7U/!7]1!*=/$6!<br /> $6'-S$!1])!G!.-$'!'{1%!7;!7@I1!1'#&!*')+$!<br /> <br /> g6'-S$!1])!'c-!1])! P!*e!kk…!JM$'!$'$!<br /> )$6!*'@!4U!4?G!>5$6!'O$6! P$!>C!7@I1! H!<br /> 1T*!4U!4?G!J:$!&'R$!L† !$U/!>‡*!'U1'!ˆk!<br /> JV$6!&'()!*')+*!$,-!./-!*U-!L'/O!v'()!*')+*!<br /> E-S)!'bO%!JM$'!>-M$!f-M*!w]1!*0!*':$6!i‰kttx!<br /> 7d$!*':$6!ik‰ktikD!gU/!>‡*!'U1'!ˆk!JO/!6c !<br /> >-M1!"#G!JŠ!1:1!'U1'!>5$6!)$6!y)O$'!*H$!<br /> *'@A$6!"k@"J,+%"/:iI"=:Ij="8!,"<br /> )'C|"5Z"}"YW{"89(:"(:_("3sl\[r7\"5W"}"Y"<br /> QRSTU<br /> 9(:"(:_("3Z\sr7";B"5Y"}"W"89(:"(:_("<br /> ?V"=:@()"WXYZZ[""&E("WYXYZWY\"&]"G"YY^" 8<br /> Z\pr7>"
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=78

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2