intTypePromotion=3

Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng giai đoạn kiến thiết cơ bản ở một số giống Bưởi (C. Grandis) có triển vọng tại Thái Nguyên

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
21
lượt xem
1
download

Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng giai đoạn kiến thiết cơ bản ở một số giống Bưởi (C. Grandis) có triển vọng tại Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thí nghiêm được tiến hành trên vườn bưởi 2 năm tuổi trồng tại khu vực Thái Nguyên nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của các giống bưởi đặc sản trong nước và nhập nội. Kết quả cho thấy: các giống bƣởi thí nghiệm có sức sinh trưởng tương đối tốt trong điều kiện sinh thái của Thái Nguyên. Sau 2 năm trồng, chiều cao cây đạt từ 83,07 cm đến 125,83 cm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng giai đoạn kiến thiết cơ bản ở một số giống Bưởi (C. Grandis) có triển vọng tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hòe và cs<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 62(13): 78 - 81<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG<br /> GIAI ĐOẠN KIẾN THIẾT CƠ BẢN Ở MỘT SỐ GIỐNG BƢỞI (C.GRANDIS)<br /> CÓ TRIỂN VỌNG TẠI THÁI NGUYÊN<br /> Nguyễn Thị Hòe, Ngô Xuân Bình*<br /> Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Thí nghiêm đƣợc tiến hành trên vƣờn bƣởi 2 năm tuổi trồng tại khu vực Thái Nguyên nhằm đánh<br /> giá khả năng sinh trƣởng của các giống bƣởi đặc sản trong nƣớc và nhập nội. Kết quả cho thấy:<br /> các giống bƣởi thí nghiệm có sức sinh trƣởng tƣơng đối tốt trong điều kiện sinh thái của Thái<br /> Nguyên. Sau 2 năm trồng, chiều cao cây đạt từ 83,07 cm đến 125,83 cm. Kết quả nghiên cứu cho<br /> thấy, các giống bƣởi thí nghiệm có sức sinh trƣởng tƣơng đối tốt trong điều kiện sinh thái của Thái<br /> Nguyên. Sau 2 năm trồng, chiều cao cây đạt từ 83,07 đến 125,83 cm, đƣờng kính gốc đạt từ 3,09<br /> cm đến 4,15 cm, đƣờng kính tán đạt từ 83,40 cm đến 99,40 cm. Sinh trƣởng các đợt lộc tƣơng đối<br /> mạnh và tƣơng đối liên tục, các đợt lộc kế tiếp nhau, sinh trƣởng lộc mạnh vào vụ hè, sau đó giảm<br /> dần theo vụ thu và đông.<br /> Từ khóa: Hình thái, sinh trưởng, lộc, giai đoạn kiến thiết cơ bản.<br /> <br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Cây bƣởi thuộc họ cam quýt, sản phẩm quả<br /> có giá trị dinh dƣỡng cao và tác dụng tốt với<br /> sức khoẻ con ngƣời. Trong 100g thịt quả có<br /> 298g nƣớc; 0,5g protein; 0,4g chất béo; 9,3g<br /> tinh bột; 44 mg vitamin A; 0,07 mg vitamin<br /> B1; 0,02 mg vitamin B2; 44 mg vitamin C<br /> [1]…, ngoài ra còn có nhiều khoáng chất.<br /> Hiện nay, với sự phát triển của kinh tế đất<br /> nƣớc, nhu cầu tiêu dùng về sản phẩm quả nói<br /> chung, về quả bƣởi nói riêng ngày càng cao,<br /> giá một quả bƣởi đặc sản nhƣ bƣởi Da Xanh<br /> có thể tới 50 ngàn đồng/quả, bƣởi Năm Roi<br /> có thể đạt 10 ngàn đến 20 ngàn đồng/quả. Ở<br /> Việt Nam, đã hình thành nhiều vùng chuyên<br /> canh sản xuất bƣởi nhƣ: vùng bƣởi Diễn (Hà<br /> Nội) bƣởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh), Bƣởi Đoan<br /> Hùng (Phú Thọ)…<br /> Tuy nhiên, sản phẩm bƣởi còn ít và chƣa đáp<br /> ứng đƣợc nhu cầu ngƣời tiêu dùng về số<br /> lƣợng và chất lƣợng. Vì vậy cần trồng thử<br /> nghiệm và phát triển cây bƣởi ở các vùng sinh<br /> thái khác nhau. Nội dung của bài báo trình<br /> bày kết quả nghiên cứu về một số đặc điểm<br /> <br /> <br /> sinh trƣởng của một số giống bƣởi có triển<br /> vọng trồng tại khu vực Thái Nguyên.<br /> VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ<br /> PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Vật liệu nghiên cứu<br /> Vật liệu nghiên cứu gồm 4 giống bƣởi đặc sản<br /> có nguồn gốc trong nƣớc và nhập nội gồm:<br /> bƣởi Diễn, Bƣởi Đoan Hùng, Bƣởi Phúc<br /> Trạch, và giống bƣởi nhập nội có nguồn gốc<br /> Thƣợng Hải- Trung quốc. Thí nghiệm tiến<br /> hành trên vƣờn bƣởi 2 năm tuổi trồng tại khu<br /> vực Thái Nguyên.<br /> Nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Vƣờn thí nghiêm các giống đƣợc trồng với<br /> khoảng cách 2,5 m x 5 m, các giống chƣa ra<br /> quả đang ở giai đoạn kiến thiết cơ bản. Các<br /> biện pháp kỹ thuật nhƣ bón phân, chăm sóc,<br /> phòng trừ sâu bệnh đƣợc tiến hành đồng đều.<br /> Nội dung nghiên cứu gồm: đặc điểm sinh<br /> trƣởng chiều cao cây, đƣờng kính tán, đƣờng<br /> kính gốc, các đợt lộc và sinh trƣởng các đợt<br /> lộc, mỗi giống đo đếm 9 cây (3 lần nhắc lại, 3<br /> cây/1 lần nhắc lại) và tính trung bình.<br /> Đặc điểm sinh trƣởng lộc: lộc đã thuần thục<br /> (lá chuyển từ màu nõn chuối sang màu xanh<br /> đậm), đo mỗi giống 30 lộc tinh trung bình,<br /> <br /> Tel: 0979736586, Email: ngobinh2000@yahoo.com<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 78<br /> <br /> http://www.Lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Nguyễn Thị Hòe và cs<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> các chỉ tiêu gồm: chiều dài lộc, đƣờng kính,<br /> số lá/lộc.<br /> Thời gian ra lộc: ngày bắt đầu nhú lộc<br /> (10% số lộc mọc), ngày ra lộc đều (50 %<br /> số lộc mọc), ngày kết thúc ra lộc (80 % số<br /> lộc đã mọc).<br /> Đặc điểm hình thái lá: theo dõi lá đã thuần thục.<br /> + Đặc điểm hình dạng lá (eo lá): Quan sát<br /> trực tiếp trên cây.<br /> + Chiều dài lá: đo 30 lá thành thục tính chiều<br /> dài phiến lá.<br /> + Chiều rộng lá: đo 30 lá thành thục, đo tại<br /> điểm rộng nhất của phiến lá.<br /> KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> Một số đặc điểm sinh trƣởng của các giống<br /> bƣởi (2 năm tuổi)<br /> Kết quả đánh giá một số đặc điểm sinh trƣởng<br /> các giống bƣởi (2 năm tuổi đƣợc thể hiện ở<br /> bảng 1.<br /> Bảng 1. Một số đặc điểm sinh trƣởng của các<br /> giống bƣởi thí nghiệm (2 năm tuổi)<br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> Chiều<br /> cao cây<br /> (cm)<br /> <br /> Đƣờng<br /> kính gốc<br /> (cm)<br /> <br /> Đƣờng<br /> kính tán<br /> (cm)<br /> <br /> Thƣợng Hải<br /> <br /> 111,90 a<br /> <br /> 4,15 a<br /> <br /> 97,44 a<br /> <br /> Đoan Hùng<br /> <br /> 125,83a<br /> <br /> 4,15 a<br /> <br /> 99,40 a<br /> <br /> Phúc Trạch<br /> <br /> 83,07 b<br /> <br /> 3,09<br /> <br /> b<br /> <br /> 83,40 b<br /> <br /> Phú Diễn<br /> <br /> 119,21a<br /> <br /> 3,55 b<br /> <br /> 89,21 a<br /> <br /> P<br /> <br /> < 0,01<br /> <br /> < 0,01<br /> <br /> < 0,05<br /> <br /> Giống<br /> <br /> CV%<br /> <br /> 7,4<br /> <br /> Cây bƣởi trồng ở khu vực Thái Nguyên cho<br /> thấy sinh trƣởng khá mạnh, 2 năm sau trồng,<br /> chiều cao cây đạt từ 83 cm đến 125 cm, trong<br /> đó giống bƣởi Đoan Hùng và bƣởi Thƣợng<br /> Hải có thuộc nhóm có chiều cao lớn nhất,<br /> Bƣởi Phúc Trạch và bƣởi Diễn có chiều cao<br /> <br /> 62(13): 78 - 81<br /> <br /> thấp hơn (bảng 1). Tƣơng tự đƣờng kính gốc<br /> của các giống bƣởi thí nghiệm đạt trị số tƣơng<br /> đối lớn từ 3,09 cm. đến 4,15 cm, trong đó hai<br /> giống Đoan Hùng và Phúc Trạch có đƣờng<br /> kính gốc lớn nhất. Sự phát triển của tán cây<br /> cũng đạt giá trị từ 83,4 cm đến 99,4 cm. Nhìn<br /> chung đƣờng kính tán của các giống khá đồng<br /> đều. Bƣởi Phúc Trạch có giá trị thấp hơn<br /> (bảng 1).<br /> Đặc điểm sinh trƣởng lộc của các giống<br /> bƣởi thí nghiệm<br /> Thời gian ra lộc của các giống bưởi<br /> Kết quả đƣợc thể hiện ở bảng 2, các giống<br /> bƣởi trồng ở giai đoạn kiến thiết – là thời<br /> gian cây tích lũy vật chất, tăng cƣờng tích lũy<br /> sinh khối để tiếp sang giai đoạn cây cho quả<br /> (giai đoạn kinh doanh). Kết quả theo dõi cho<br /> thấy, trong 6 tháng cuối năm (2008) các giống<br /> bƣởi ra 3 đợt lộc chính là hè, thu và đông.<br /> Đợt lộc hè, các giống ra lộc vào khoảng từ<br /> cuối tháng 6 và trong tháng 7. Đợt lộc thu ra<br /> vào khoảng tháng 8-9, và lộc đông ra vào<br /> khoảng tháng 10-11. Đặc điểm có thể dễ nhận<br /> thấy là các đợt lộc kế tiếp nhau liên tục, điều<br /> này phản ánh đặc điểm sinh học của các<br /> giống bƣởi giai đoạn kiến thiết cơ bản là sự<br /> sinh trƣởng không ngừng. Các giống đều có<br /> đặc điểm chung là: lộc hè, thu ra nhiều và lộc<br /> đông ra ít hơn.<br /> Lộc hè: Bƣởi Thƣợng Hải và Đoan Hùng là 2<br /> giống có chiều dài lộc hè lớn nhất có giá trị<br /> tƣơng đƣơng (bảng 3), Phúc Trạch và Phú<br /> Diễn có chiều dài lộc thấp hơn và có giá trị<br /> tƣơng đƣơng theo so sánh Duncan.<br /> Lộc thu: các giá trị chiều dài lộc đạt từ 13,87<br /> cm đến 19,91 cm. Trong đó lộc thu bƣởi<br /> Thƣợng Hải và Đoan Hùng đạt giá trị cao<br /> nhất (17,78 cm và 19,91 cm). sự sai khác ở<br /> mức độ tin cậy 95%.<br /> <br /> Bảng 2. Thời gian ra lộc của các giống bƣởi (năm 2008)<br /> Lộc hè<br /> <br /> Đợt lộc<br /> <br /> Lộc thu<br /> <br /> Lộc đông<br /> <br /> Giống<br /> <br /> Xuất<br /> hiện<br /> <br /> Thành<br /> thục<br /> <br /> Mức độ<br /> ra lộc<br /> <br /> Xuất<br /> hiện<br /> <br /> Thành<br /> thục<br /> <br /> Mức độ<br /> ra lộc<br /> <br /> Xuất<br /> hiện<br /> <br /> Thành<br /> thục<br /> <br /> Mức độ<br /> ra lộc<br /> <br /> T.Hải<br /> <br /> 21/06<br /> <br /> 10/07<br /> <br /> Nhiều<br /> <br /> 10/08<br /> <br /> 08/9<br /> <br /> Nhiều<br /> <br /> 11/10<br /> <br /> 27/11<br /> <br /> ít<br /> <br /> Đ.Hùng<br /> <br /> 24/06<br /> <br /> 30/07<br /> <br /> Nhiều<br /> <br /> 05/08<br /> <br /> 05/9<br /> <br /> Nhiều<br /> <br /> 03/10<br /> <br /> 09/11<br /> <br /> ít<br /> <br /> P.Trạch<br /> <br /> 29/06<br /> <br /> 30/07<br /> <br /> Nhiều<br /> <br /> 12/08<br /> <br /> 05/9<br /> <br /> Nhiều<br /> <br /> 15/10<br /> <br /> 25/11<br /> <br /> ít<br /> <br /> P.Diễn<br /> <br /> 18/06<br /> <br /> 09/07<br /> <br /> Nhiều<br /> <br /> 04/09<br /> <br /> 20/9<br /> <br /> Nhiều<br /> <br /> 30/10<br /> <br /> 28/11<br /> <br /> ít<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> http://www.Lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> 79<br /> <br /> Nguyễn Thị Hòe và cs<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Sinh trƣởng chiều dài các đợt lộc của các<br /> giống bƣởi đƣợc thể hiện ở bảng 3.<br /> Bảng 3. Sinh trƣởng chiều dài lộc của các giống bƣởi<br /> Chiều dài lộc (cm)<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> Giống<br /> <br /> Lộc hè<br /> <br /> Lộc thu<br /> <br /> Lộc<br /> đông<br /> <br /> Thƣợng Hải<br /> <br /> 20,92 a<br /> <br /> 19,91 a<br /> <br /> 12,42 b<br /> <br /> Đoan Hùng<br /> <br /> 20,17 a<br /> <br /> 17,78 a<br /> <br /> 11,49 b<br /> <br /> Phúc Trạch<br /> <br /> 17,58 b<br /> <br /> 13,87 b<br /> <br /> 16,49 a<br /> <br /> Phú Diễn<br /> <br /> 15,74 b<br /> <br /> 13,79 b<br /> <br /> 12,86 b<br /> <br /> P<br /> <br /> < 0,01<br /> <br /> < 0,01<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản