intTypePromotion=1

Đánh giá năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam: Phần 2 - Nhiều tác giả

Chia sẻ: Lê Bảo Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
85
lượt xem
17
download

Đánh giá năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam: Phần 2 - Nhiều tác giả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam: Phần 2 đề cập đến các ví dụ của quốc tế và các kiến nghị ngắn cho dự án ở giai đoạn 2. Các đề xuất chung, đề xuất cụ thể, đề cương thảo luận và phân tích sâu,phát hiện và sắp xếp ưu tiên các vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn 2. Ý tưởng cần được cân nhắc khi đưa ra kế hoạch hành động cho giai đoạn 2 và đưa ra lời khuyên sách lược cho dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam: Phần 2 - Nhiều tác giả

  1. PhÇn II C¸c vÝ dô quèc tÕ vµ c¸c kiÕn nghÞ ng¾n cho nghiªn cøu ë giai ®o¹n II ThÊy tr−íc ®−îc r»ng Pha II cña dù ¸n nµy sÏ b¾t ®Çu b»ng c¸c cuéc th¶o luËn gi÷a c¸c chñ thÓ kh¸c nhau thuéc ChÝnh phñ – nh÷ng c¬ quan sÏ tham gia vµo c¸c khÝa c¹nh cèt yÕu trong qu¶n lý rñi ro thiªn tai, x¸c ®Þnh môc tiªu vµ thiÕt kÕ mét chiÕn l−îc. ChiÕn l−îc nµy bao gåm c¸c nç lùc gióp c¸c nhµ ra quyÕt ®Þnh lµm quen víi c¸c kh¸i niÖm vµ c¸ch tiÕp cËn ®èi víi qu¶n lý rñi ro th¶m ho¹ vµ sau ®ã chó träng vµo c¸c thay ®æi vµ kÕt qu¶ cô thÓ. PhÇn nµy b¾t ®Çu qu¸ tr×nh b»ng c¸ch ®−a ra: • C¸c ®Ò xuÊt chung xuyªn suèt tõ PhÇn I cña nghiªn cøu nµy • X¸c ®Þnh c¸c t¸c nh©n vµ ®èi t¸c chñ chèt cã thÓ tiÕn hµnh c¸c thay ®æi nh»m c¶i thiÖn hÖ thèng qu¶n lý rñi ro th¶m ho¹ cña quèc gia • Tr×nh bµy mÉu/®Þnh d¹ng ®Ó th¶o luËn vµ ®−a ®Õn ph©n tÝch chuyªn s©u, x¸c ®Þnh vµ −u tiªn c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt, vµ h×nh thµnh c¸c chiÕn l−îc cho Pha II; • Gîi ý vÒ c¸c m« h×nh cña quèc tÕ phï hîp trong qu¶n lý rñi ro th¶m ho¹ • C¸c ý t−ëng ®Ó c©n nh¾c khi thiÕt kÕ ‘Ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng’ cho Pha II 2.1. C¸c ®Ò xuÊt chung xuyªn suèt tõ phÇn I cña nghiªn cøu: c¸c lÜnh vùc ®Ó th¶o luËn 1. C¸c ®Ò xuÊt chung liªn quan ®Õn Quèc héi vµ ChÝnh phñ Quèc héi C¸c chøc n¨ng hiÖn cßn thiÕu cña Quèc héi cã thÓ cÇn ®Õn nh÷ng nç lùc t¨ng c−êng n¨ng lùc bao gåm: • Ph©n c«ng, ph©n cÊp chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ qu¶n lý gi¶m nhÑ rñi ro thiªn tai.; • X¸c ®Þnh c¸c chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cßn thiÕu cña ChÝnh phñ trong qu¶n lý rñi ro th¶m ho¹; • Thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t. ChÝnh phñ/ Thñ t−íng ChÝnh phñ Nh÷ng chøc n¨ng ®iÒu hµnh cßn ch−a ®−îc chó ý ë cÊp ChÝnh phñ cÇn ®−îc t¨ng c−êng: • X¸c ®Þnh lo¹i thiªn tai míi cã nguy c¬ x¶y ra trong t−¬ng lai; • Gi¸m s¸t tÊt c¶ nh÷ng tæn h¹i tiÒm n¨ng th«ng qua c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng vÓ gi¸m s¸t; • ChuÈn ho¸ c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thiÖt hai do c¸c lo¹i thiªn tai g©y ra; • Th−êng xuyªn ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ c¸c lo¹i h×nh tµi s¶n Quèc gia mét c¸ch chuÈn ho¸ (lËp c¸c b¶ng kª gi¸ trÞ tµi s¶n quèc gia) vµ th«ng b¸o vÒ nh÷ng thiÖt h¹i ®èi víi tÊt c¶ h¹ng môc tµi s¶n; • X¸c ®Þnh nh÷ng c¬ quan, tæ chøc cung cÊp b¶o hiÓm cho c¸c rñi ro vµ t¹i sao (vµ hè trî b¶o hiÓm c¸ nh©n); vµ • Ph©n giao tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c tr−êng hîp khÈn cÊp kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o viÖc xö lý ®−îc hiÖu qu¶ vµ c«ng b»ng. §iÒu quan träng nhÊt cña c¶ Quèc héi vµ ChÝnh phñ lµ x©y dùng n¨ng lùc cho: • Mét hÖ thèng tÝnh to¸n gi¸ trÞ tµi s¶n quèc gia cÊp Quèc gia theo ®óng nghÜa– lµ sù ph¸t triÓn xa so víi biÖn ph¸p ng¾n h¹n tÝnh to¸n t¨ng tr−ëng kinh tÕ hµng n¨m GDP vµ qu¶n lý nh÷ng tµi s¶n mµ Quèc gia thùc sù lµm chñ vµ nh÷ng rñi ro x¶y ra d−íi mäi h×nh thøc; • Mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p chuÈn ho¸ ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i do thiªn tai g©y ra. 66
  2. 2.2. C¸c ®Ò xuÊt cô thÓ Quèc héi Trong giai ®o¹n II cÇn ®i s©u nghiªn cøu vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng Dù ¸n LuËt qu¶n lý rñi ro thiªn tai thay thÕ cho c¸c luËt, ph¸p lÖnh ®· ban hµnh ®èi víi tõng lo¹i thiªn tai riªng rÏ ®Ó ChÝnh phñ xem xÐt tr×nh Quèc héi kÕ ho¹ch x©y dùng Dù ¸n LuËt nµy. ChÝnh phñ 1. KiÕn nghÞ ban hµnh v¨n b¶n ph¸p quy bæ sung. 1.1. §Ó t¹o hµnh lang ph¸p lý cô thÓ cho viÖc ng¨n chÆn cã hiÖu qu¶ t×nh tr¹ng vi ph¹m Ph¸p lÖnh ®ª ®iªu, Ph¸p lÖnh phßng, chèng lôt, b·o, kiÕn nghÞ Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT tËp trung x©y dùng Dù th¶o NghÞ ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc phßng, chèng lôt, b·o vµ qu¶n lý ®ª ®iÒu tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh trong thêi gian sím nhÊt. 1.2. Sím nghiªn cøu ph©n giao c¬ chÕ phèi hîp gi÷a c¸c bé ngµnh trong viÖc h×nh thµnh ph−¬ng ¸n phôc håi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ vµ æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n sau khi thiªn tai x¶y ra. 3. KiÕn nghÞ vÒ kiÖn toµn HÖ thèng tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng phßng, chèng vµ gi¶m nhÑ thiªn tai ë c¸c cÊp. HiÖn nay cã nhiÒu tæ chøc ®−îc giao tr¸ch viÖc qu¶n lý rñi ro thiªn tai nh−: Ban C§PCLBTW; Ban chØ ®¹o Trung −¬ng phßng ch¸y, ch÷a ch¸y rõng; Uû ban Quèc gia t×m kiÕm, cøu n¹n; Ph©n ban chØ ®¹o phßng, chèng lôt, b·o MiÒn Nam. §Ó thèng nhÊt lùc l−îng, t¨ng c−êng n¨ng lùc chØ huy, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng phßng chèng thiªn tai, trong giai ®o¹n II kiÕn nghÞ tËp trung nghiªn cøu c¸c ph−¬ng ¸n: Ph−¬ng ¸n 1: Thµnh lËp “Uû ban Phßng chèng Thiªn tai”do mét Phã Thñ t−íng lµm chñ tÞch, thùc chÊt lµ mét Uû ban quyÒn lùc trªn c¬ së hîp nhÊt BC§PCLBTW, BC§T¦PCCCR vµ UBQGTKCN. ViÖc thµnh lËp Uû ban nµy cã thÓ gi¶m ®−îc nhiÒu ®Çu mèi, tr¸nh ®−îc sù chång chÐo vÒ chøc n¨ng vµ sÏ bao qu¸t ®uîc viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng phßng chèng vµ gi¶m nhÑ thiªn tai. Tuy nhiªn, viÖc nghiªn cøu h×nh thµnh tæ chøc nµy cÇn thËn träng vµ nªn tham kh¶o kinh nghiÖm cña nh÷ng n−íc cã ®iÒu kiÖn t−¬ng tù nh− ViÖt Nam. ViÖc thµnh lËp Uû Ban Phßng chèng Thiªn tai nªu trªn ®ßi hái V¨n phßng ChÝnh phñ ph¶i ®−îc t¨ng c−êng n¨ng lùc tham m−u t−¬ng øng. Ph−¬ng ¸n 2: Gi÷ nguyªn hÖ thèng tæ chøc nh− hiÖn nay, nh−ng kiÕn nghÞ Thñ t−íng ChÝnh phñ giao cho mét Phã Thñ t−íng kiªm nhiÖm Tr−ëng Ban ChØ ®¹o phßng, chèng lôt b·o Trung −¬ng ®Ó cã ®ñ thÈm quyÒn quyÕt s¸ch kÞp thêi nh÷ng gi¶i ph¸p ®ñ m¹nh vµ huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña Quèc gia nh»m ®èi phã vµ kh¾c phôc kÞp thêi hËu qña khi xÈy ra lò lín, b·o m¹nh v−ît qu¸ tÇm chØ huy cña c¸c tØnh, thµnh phè; ®ång thêi cÇn t¨ng c−êng n¨ng lùc tham m−u ë cÊp chiÕn l−îc cho V¨n phßng ChÝnh phñ ®Ó ®¸p øng sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ë cÊp cao. §Õn nay ®· thÊy cã ®ñ lý do kh¸ch quan cho viÖc xem xÐt cã nªn tiÕp tôc duy tr× sù tån t¹i cña Ph©n ban ChØ ®¹o Phßng chèng Lôt b·o MiÒn Nam n÷a hay kh«ng? KiÕn nghÞ BC§PCLBTW sím kÕt luËn vÒ vÊn ®Ò nµy. 67
  3. 3. KiÕn nghÞ Thñ t−íng ChÝnh phñ sím phª duyÖt ChiÕn l−îc vµ Ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng Quèc gia lÇn thø II vÒ qu¶n lý vµ gi¶m nhÑ thiªn tai ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2020 ®Ó cã c¬ së ph¸p lý cho c¸c ngµnh, c¸c cÊp triÓn khai thùc hiÖn. C¸c Bé ngµnh Bé KÕ ho¹ch §Çu t− LËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÉn cßn lµ mét kh¸i niÖm míi ë ViÖt nam. Qu¶n lý rñi ro thiªn tai vµ c¸c kh¸i niÖm tÝnh to¸n cña nã ch−a ®−îc ®−a vµo lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn. KiÕn nghÞ Bé sím xem xÐt, tiÕp cËn víi quan ®iÓm coi ®Çu t− cho phßng, chèng thiªn tai còng lµ ®Çu t− cho sù ph¸t triÓn, vµ trong h−íng dÉn lËp kÕ ho¹ch ®Çu t− cã chó ý thÝch ®¸ng viÖc lång ghÐp víi quy ho¹ch phßng tr¸nh thiªn tai ë c¸c vïng, miÒn cña ®Êt n−íc nh»m ®¶m b¶o cho kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cã tÝnh bÒn v÷ng cao. KiÕn nghÞ Bé quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc triÓn khai lËp b¶n ®å qu¶n lý rñi ro thªn tai cho tÊt c¶ c¸c lo¹i thiªn tai ë nh÷ng vïng träng ®iÓm thiªn tai cña ®Êt n−íc vµ khai th¸c, sö dông nh÷ng b¶n ®å nµy trong qu¸ tr×nh lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi Bé Tµi chÝnh: KiÕn nghÞ Bé chØ ®¹o c¸c C«ng ty B¶o ViÖt triÓn khai tõng b−íc b¶o hiÓm thiªn tai vµ cã Dù ¸n ph¸t triÓn hÖ thèng b¶o hiÓm t− nh©n ®Ó hä tham gia b¶o hiÓm thiªn tai nh»m gi¶m nhÑ g¸nh nÆng cho Nhµ n−íc trong viÖc kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai. KiÕn nghÞ Bé ban hµnh sím quy ®Þnh vµ h−íng dÉn cô thÓ vÒ chÝnh s¸ch ®Òn bï tµi s¶n cho tæ chøc, c¸ nh©n bÞ huy ®éng trong tr−êng hîp khÈn cÊp vÒ thiªn tai nh− ®· quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh 32/CP cña ChÝnh phñ. Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé V¨n ho¸ Th«ng tin KiÕn nghÞ Bé Gi¸o dôc-§µo t¹o phèi hîp víi Bé V¨n ho¸-Th«ng tin x©y dùng mét ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc céng ®ång vÒ c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng vµ kinh nghiÖm tù phßng tr¸nh, chñ ®éng cøu hé vµ kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai mµ nh©n d©n cÇn biÕt lång ghÐp vµo gi¸o tr×nh cña hÖ gi¸o dôc phæ th«ng (vµ mét sè tr−êng ®¹i häc nh−: Thuû lîi, Giao th«ng, X©y dùng, KiÕn tróc...) còng nh− trong c¸c ch−¬ng tr×nh phæ biÕn kiÕn thøc cña c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Bé Tµi nguyªn-M«i tr−êng: KiÕn nghÞ Bé phèi hîp víi Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n x©y dùng quy chÕ phèi hîp trong viÖc qu¶n lý khai th¸c mÆt lîi cña n−íc vµ phßng tr¸nh, h¹n chÕ mÆt h¹i do n−íc g©y ra, v× viÖc ph©n giao tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nh− hiÖn nay ch−a thËt khoa häc vµ ch−a thËt hîp lý. Tæng côc Thèng kª: KiÕn nghÞ Tæng côc phèi hîp víi BC§PCLBTW cho nghiªn cøu x©y dùng c¸c tiªu chÝ vµ øng dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thiÖt h¹i ®èi víi tõng lo¹i thiªn tai (c¶ thiÖt h¹i trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp) theo ph−¬ng ph¸p cã tÝnh phæ biÕn cña quèc tÕ, hoÆc cña mét sè n−íc trong khu vùc cã ®iÒu kiÖn t−¬ng tù nh− ViÖt Nam ®Ó ph¶n ¶nh kh¸ch quan h¬n møc ®é thiÖt h¹i vµ nh÷ng ¶nh h−ëng do thiªn tai g©y ra nh»m gióp ChÝnh phñ, c¸c Bé/ngµnh vµ UBND c¸c cÊp ®−a ra ®−îc c¸c quyÕt ®Þnh hîp lý trong viÖc phôc håi vµ t¸i thiÕt sau thiªn tai. 68
  4. Bé Néi vô: §Ó n©ng cao h¬n n÷a tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan dù b¸o lôt, b·o, trong giai ®o¹n II, kiÕn nghÞ Bé Néi vô phèi hîp víi Bé TNMT nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ quy ®Þnh bæ sung tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh cña c¸c c¬ quan dù b¸o trong tr−êng hîp lò, b·o diÔn ra sai kh¸c qu¸ nhiÒu so víi dù b¸o dÉn ®Õn l·ng phÝ lín hoÆc g©y thiÖt h¹i nÆng nÒ kh«ng ®¸ng cã. B¶ng 3.1. C¸c chøc n¨ng qu¶n lý rñi ro thiªn tai vµ c¸c ®èi t¸c chiÕn l−îc t¨ng c−êng hÖ thèng ë ViÖt nam §èi t¸c chiÕn l−îc C¸c m« h×nh C¸c chøc n¨ng ®iÒu phèi tæng qu¸t thùc hiÖn c¶i c¸ch liªn quan, vµ/hoÆc tiÕn hµnh nÕu cã 1.1. C¸c chøc n¨ng ®iÒu hµnh Qu¶n lý rñi ro thiªn tai cña ChÝnh phñ 1.1.1. X¸c ®Þnh c¸c lo¹i thiªn tai Uû ban Phßng chèng Thiªn tai Quèc gia (®· ®−îc ®ª xuÊt ë phÇn khuyÕn nghÞ) 1.1.2. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng rñi ro tiÒm tµng cã thÓ x¶y ra – Gi¸m s¸t Uû ban Phßng chèng c¸c hÖ thèng tµi nguyªn Thiªn tai Quèc gia (®· ®−îc ®ª xuÊt ë phÇn khuyÕn nghÞ) 1.1.3. §¸nh gi¸ tÝnh dÔ bÞ tæn h¹i: a) Tæng cô Thèng kÕ, BÊt kú quèc a) ChuÈn ho¸ gi¸ trÞ “tµi s¶n” ®Ó so s¸nh vµ ra quyÕt ®Þnh Bé KH&§T gia nµo thùc b) §¸nh gi¸ tµi s¶n cÇn ®−îc b¶o vÖ (con ng−êi vµ c¸c h×nh thøc tµi b) Bé Tµi chÝnh vµ hiÖn tÝnh to¸n s¶n) tr−íc khi thiªn tai x¶y ra; Tæng côc Thèng kª tµi nguyªn c) L−îng ho¸ gi¸ trÞ tµi s¶n cã thÓ bÞ thiÖt h¹i bëi thiªn tai quèc gia; C¸c 1.1.4. X¸c ®Þnh §èi t−îng cung cÊp b¶o hiÓm rñi ro (C¸c vÊn ®Ò Bé tµi chÝnh c«ng ty b¶o b¶o hiÓm) hiÓm t− nh©n trªn thÕ giíi 1.1.5. TiÕp nhËn cøu trî quèc tÕ Bé Tµi chÝnh vµ Bé Ngo¹i giao 1.1.6. C¸c nhiÖm vô cña ChÝnh phñ liªn quan ®Õn qu¶n lý rñi ro a) Thñ t−íng ChÝnh thiªn tai phñ vµ Bé Néi vô a) Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm xö lý c¸c lo¹i h×nh khÈn cÊp kh¸c nhau ®Ó b) Bé néi vô ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ vµ c«ng b»ng (Mèi quan hÖ gi÷a HÖ thèng c)Thñ t−íng ChÝnh Qu¶n lý Thiªn tai víi C¸c hÖ thèng kh¸c) phñ b) X©y dùng chøc n¨ng qu¶n lý gi¶m nhÑ thiªn tai ë tÊt c¶ c¸c cÊp (®iÒu phèi ho¹t ®éng ph©n tÝch t¸c ®éng x©y d−ng tiªu chÝ sµng long cã tÝnh liªn ngµnh, x¸c ®Þnh nh÷ng chøc n¨ng ChÝnh phñ cßn thiÕu trong ho¹t ®éng qu¶n lý rñi ro Thiªn tai. c) Ph©n bæ tµi chÝnh mét c¸ch nhanh chãng (Giai ®o¹n cøu trî) 1.2. C¸c chøc n¨ng lËp ph¸p: 1.2.1. Ph©n c«ng, ph©n cÊp chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ qu¶n Quèc héi vµ ChÝnh BÊt kú n−íc lý gi¶m nhÑ rñi ro thiªn tai. phñ nµo cã hÖ 1.2.2. X¸c ®Þnh c¸c chøc n¨ng cßn thiÕu cña ChÝnh phñ trong Quèc héi thèng toµ ¸n, qu¶n lý gi¶m nhÑ rñi ro thiªn tai uû ban lËp 1.2.3. Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n Uû ban chuyªn tr¸ch ph¸p m¹nh mÏ lý gi¶m nhÑ rñi ro thiªn tai. cña Quèc héi 2. Nh÷ng mèi quan t©m ®èi víi c¸c giai ®o¹n qu¶n lý rñi ro thiªn tai: 2.1. LËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn tæng hîp Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− 2.2. C¸c c¬ chÕ vµ chøc n¨ng t− ph¸p Quèc héi C¸c n−íc cã hÖ thèng luËt ph¸p Anglo- American 2.3. C¸c vÊn ®Ò gi¸o dôc vµ n©ng cao nhËn thøc c«ng chóng Bé Gi¸o dôc 3. Nh÷ng vÊn ®Ò chung trong viÖc thi hµnh luËt ph¸p trong 6 giai ®o¹n 3.1. Phßng ngõa vµ gi¶m nhÑ: Bé tµi chÝnh 69
  5. 3.1.1. §¶m b¶o c¸c tµi s¶n cã chñ b¶o vÖ (®èi víi viÖc lËp vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n nh»m gi¶m thiÓu rñi ro ®èi víi c¸c tµi s¶n) 3.1.2. Th«ng b¸o víi c¸c bªn cã liªn quan vÒ nguy c¬ x¶y ra thiªn tai ( cho chñ b¶o vÖ tµi s¶n) 3.1.3. Th«ng b¸o tÝnh dÔ bÞ tæn th−¬ng ®Õn c¸c bªn cã liªn quan (nh÷ng chñ b¶o vÖ tµi s¶n) vµ yªu cÇu hä thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. 3.1.4. T¹o ra c¸c c¬ chÕ ®Çu t− nguån lùc mét c¸ch hîp lý ®Ó gi¶m thiÓu tÝnh dÔ bÞ tæn h¹i 3.2. ChuÈn bÞ vµ Dù b¸o /C¶nh b¸o Kh«ng cÇn thay ®æi 3.2.1 X©y dùng KÕ ho¹ch øng phã cho: C¸c nhu cÇu Y tÕ, B¶o vÖ tµi s¶n, Gi¶m nhÑ ThiÖt h¹i 3.2.2. Dù b¸o thiªn tai s¾p x¶y ra 3.2.3. Th«ng b¸o vÒ nguy c¬ x¶y ra thiªn tai 3.3. øng cøu vµ Cøu trî (cã thÓ kÕt hîp thµnh mét b−íc) Héi Ch÷ thËp ®á ViÖt 3.3.1. X©y dùng hÖ thèng ®¸nh gi¸ cho ba lÜnh vùc vÒ nhu cÇu: nam, Bé L§TBXH M«i tr−êng lµnh m¹nh, gi¶m nhÑ thiÖt h¹i, b¶o tån tµi s¶n 3.3.2. §¸p øng nhu cÇu 3.4. Phôc håi - ®Þnh l−îng (C¸c hÖ thèng t¸ch rêi vµ chång 3.4.1. Bé KÕ ho¹ch chÐo) vµ §Çu t− 3.4.1. §¸nh gi¸ c¸c yÕu tè ph¸t triÓn kinh tÕ vµ mèi quan hÖ qua l¹i 3.4.2. Bé L§TBXH 3.4.2. Cung cÊp ®Çu vµo t¹o viÖc lµm tr−íc m¾t 70
  6. 2.3. §Ò c−¬ng th¶o luËn ®Ó ph©n tÝch s©u, ph¸t hiÖn vµ s¾p xÕp −u tiªn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt vµ h×nh thµnh c¸c chiÕn l−îc trong Pha II PhÇn I cu¶ b¸o c¸o nµy kh«ng qu¸ nhÊn m¹nh vÒ nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu ®· ®−îc x¸c ®Þnh, mµ chñ yÕu chØ liÖt kª vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng chøc n¨ng trong qu¶n lý rñi ro thiªn tai. Mét sè lÜnh vùc cã thÓ cßn yÕu kÐm nh−ng chóng kh«ng ph¶i lµ nh÷ng lÜnh vùc chÝnh cÇn ®−îc xem xÐt. X¸c ®Þnh −u tiªn vµ chØ râ vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao n¨ng lùc thÓ chÕ vÒ qu¶n lý gi¶m nhÑ thiªn tai lµ nhiÖm vô cña Pha II. Hai biÓu ®å sö dông trong héi th¶o Pha II ®−îc ®−a vµo Phô lôc G, nh»m t¹o ®iÓm nhÊn cho th¶o luËn vÒ c¸c nhu cÇu thùc sù. §Ò xuÊt mét sè m« h×nh quèc tÕ cã liªn quan trong qu¶n lý rñi ro thiªn tai Mét phÇn trong Pha II sÏ bao gåm phÇn giíi thiÖu c¸c m« h×nh n−íc ngoµi phôc vô c¸c nhµ ra quyÕt ®Þnh lµ nh÷ng ng−êi cã tr¸ch nhiÖm s½n sµng hµnh ®éng ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ vµ mong muèn ®−îc häc hái kinh nghiÖm tõ c¸c m« h×nh cô thÓ. Nh÷ng chiÕn l−îc vµ vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt sÏ ®−îc x¸c ®Þnh trong Pha II. Mét sè giíi thiÖu ®−îc ®−a ra ë ®©y, trong c¶ biÓu ®å tr−íc vµ trong Phô lôc ®i kÌm víi b¸o c¸o nµy, lµ nh÷ng viÖc khëi ®Çu cña tiÕn tr×nh. Phô lôc H m« t¶ nh÷ng hÖ thèng hiÖn cã vµ nh÷ng thay ®æi gÇn ®©y vÒ khÝa c¹nh qu¶n lý rñi ro thiªn tai ë Ên §é, óc vµ NhËt B¶n. Cã thÓ nh÷ng m« h×nh nµy sÏ kh«ng ¸p dông phï hîp víi ViÖt nam. C¶ 3 n−íc nµy hiÖn ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn kh¸i niÖm qu¶n lý rñi ro thiªn tai vµ ®Ó h−íng tíi nh÷ng ph−¬ng thøc tiÕp cËn cã hÖ thèng h¬n, cã lång ghÐp vÊn ®Ò qu¶n lý rñi ro thiªn tai vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Sù liªn quan cña nh÷ng quèc gia nµy víi ViÖt nam ë chç hä cã kh¶ n¨ng thay ®æi theo c¸ch nghÜ cña hä vÒ thiªn tai ®èi víi qu¶n lý rñi ro thiªn tai theo nh÷ng ®Þnh h−íng chiÕn l−îc l©u dµi vµ b¾t ®Çu n¾m lÊy sù hiÓu biÕt vÒ kh¸i niÖm míi nµy ®Ó chuyÓn t¶i nã thµnh luËt vµ c¸c thÓ chÕ phï hîp víi nh÷ng n−íc ®ã. 2.4. ý t−ëng cÇn ®−îc c©n nh¾c khi thiÕt kÕ “kÕ ho¹ch hµnh ®éng” cho Pha II C¸c bµi häc B©y giê cßn qu¸ sím ®Ó ®Ò xuÊt bÊt kú mét thay ®æi nµo cã tÝnh “söa ch÷a nhanh chãng” hoÆc nh÷ng thay ®æi t¹o ra nh÷ng lîi Ých tr−íc m¾t sau b¸o c¸o nµy. H¬n n÷a, n¨ng lùc vµ mèi quan t©m t¹o ra sù thay ®æi gi÷a c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vµ tÇm quan träng cña nh÷ng thay ®æi cßn ch−a ®−îc biÕt. B¸o c¸o nµy kh«ng ®i s©u t×m hiÓu nh÷ng néi dung ®ã. Nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc nªu râ trong b¸o c¸o nµy lµ sù thay ®æi cã hÖ thèng, lµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn tèt nhÊt vµ cÇn ®−îc b¾t ®Çu ë nh÷ng cÊp cao nhÊt. Nghiªn cøu cho chóng ta biÕt r»ng cã mét sè vÊn ®Ò “liªn quan ®Õn thiªn tai” cã thÓ ®−îc t¸ch ra khái vÊn ®Ò vÒ nh÷ng bÊt cËp cña hÖ thèng hµnh chÝnh c«ng tæng thÓ ë ViÖt nam nh»m xö lý vµ c¶i thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro thiªn tai. C¸c vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý rñi ro do thiªn tai g©y ra lµ nh÷ng vÊn ®Ò phæ biÕn. Cè g¾ng söa ch÷a nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hay chøc n¨ng cßn thiÕu ngay b©y giê, cô thÓ lµ ®èi víi vÊn ®Ò qu¶n lý rñi ro thiªn tai thùc sù lµ mét c¸ch thøc t¹o ra nh÷ng ph¶n øng trë l¹i vµ kh«ng ®¹t kÕt qu¶. §æi míi hÖ thèng qu¶n lý rñi ro thiªn tai cÇn ph¶i ®−îc phèi hîp nhÞp nhµng víi c¸c lo¹i h×nh dù ¸n c¶i c¸ch hµnh chÝnh kh¸c. 71
  7. ChiÕn l−îc C¸c b−íc thùc hiÖn ChiÕn l−îc : • Ph©n lo¹i −u tiªn c¸c vÊn ®Ò • X¸c ®Þnh c¸c nhãm môc tiªu • §¸nh gi¸ c«ng viÖc tr−íc ®©y vµ lång ghÐp víi c¸c dù ¸n ®ang thùc hiÖn • §¸nh gi¸ sù phï hîp, liªn quan víi c¸c ch−¬ng tr×nh ®ang thùc hiÖn ®Ó cã ®−îc c¸c kÕt qu¶ ®iÒu phèi • So s¸nh c¸c nhu cÇu víi nh÷ng nguån lùc s½n cã • Xem xÐt t¸c ®éng tiÒm n¨ng cña viÖc sö dông c¸c nguån tµi nguyªn. 2.5. Lêi khuyªn s¸ch l−îc Nghiªn cøu nµy còng ®Ò xuÊt 3 mèi quan t©m kh¸c nhau cÇn ®−îc l−− t©m. 1. CÇn nghiªn cøu vµ h−ëng lîi tõ nh÷ng nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu ®∙ lµm tr−íc ®©y mµ ch−a ®−îc th¶o luËn ®Çy ®ñ trong c¸c c¬ quan h÷u quan cña ChÝnh phñ, ®Ó tr¸nh l∙ng phÝ c¸c nguån lùc. C¸c chuyªn gia t− vÊn trong n−íc vµ quèc tÕ ®Òu c«ng nhËn r»ng ViÖt nam ®· cã nhiÒu n¨ng lùc ®Ó t¹o ra nh÷ng thay ®æi cÇn thiÕt vµ trong ®ã cã nhiÒu n¨ng lùc chuyªn m«n kü thuËt trong c«ng t¸c qu¶n lý rñi ro thiªn tai ®· ®−îc chuyÓn giao cho ViÖt nam (gåm cã c¸c dù ¸n tr−íc ®©y cña UNDP víi Bé NNPTNT vµ V¨n phßng Quèc Héi). Cã nhiÒu mèi quan t©m lµ mét phÇn trong c«ng t¸c c¶i thiÖn hÖ thèng qu¶n lý rñi ro thiªn tai cã thÓ ®−îc gi¶i quyÕt trong néi bé cña ChÝnh phñ ViÖt nam. Trong mét sè tr−êng hîp, c¸c dù ¸n ®ang thùc hiÖn hay ®· hoµn thµnh trong c¸c lÜnh vùc nµy, v× vËy ChÝnh phñ ®· cã nh÷ng th«ng tin ®Ó hµnh ®éng nÕu ViÖt nam mong muèn. Tr−íc khi tiÕn hµnh thªm mét nghiªn cøu Quèc tÕ nµo, Pha II cÇn cã nh÷ng cuéc th¶o luËn hiÖu qu¶ h¬n vµ tæng hîp thªm nh÷ng ®Ò xuÊt ®· ®−îc ®−a ra tõ tr−íc vµ nh÷ng t− vÊn víi nh÷ng cuéc th¶o luËn chi tiÕt vÒ t×nh h×nh thùc tÕ vµ n¨ng lùc cña ViÖt nam trong viÖc t¹o ra nh÷ng c¶i thiÖn sö dông “nh÷ng søc m¹nh néi lùc cña m×nh”. 2. B¾t ®Çu nhiÖm vô ph©n tÝch chøc n¨ng, tæng qu¸t vµ cô thÓ CÇn cã c¸c chuyªn gia tõ nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng chøc n¨ng cßn thiÕu trong c¸c c¬ quan ChÝnh phñ kh«ng chØ n»m trong ph¹m vi nghiªn cøu (vÝ dô nh− b¶o vÖ ®Êt) vµ c¸c hÖ thèng tù nhiªn cßn thiÕu ®Ó gi¸m s¸t nh÷ng rñi ro tiÒm n¨ng cã thÓ t¹m thêi bæ sung thªm vµ x¸c ®Þnh nh÷ng t×nh tr¹ng dÔ bÞ tæn th−¬ng ®Ó cã thÓ håi phôc. TÊt c¶ c¸c biÓu ®å trong c¸c Phô lôc chØ ra nh÷ng chøc n¨ng vµ quyÒn lùc cßn thiÕu trong ChÝnh phñ mµ cã thÓ xem xÐt th¶o luËn vµ c¸c ph−¬ng thøc söa ch÷a cïng víi c¸c thay ®æi cã tÝnh hÖ thèng. 3. X¸c ®Þnh nh÷ng c¶n trë tíi sù tiÕn bé Nh÷ng c¸ch suy nghÜ vµ hiÓu biÕt míi lµ ch×a kho¸ cho sù c¶i thiÖn h¬n lµ c¸c m« h×nh, nguån vèn hay kü thuËt cô thÓ nµo ®ã cña n−íc ngoµi. Tuy nhiªn viÖc ®−a ra nh÷ng ph−¬ng ph¸p qu¶n lý rñi ro thiªn tai míi cã thÓ lµ v« Ých vµo thêi ®iÓm nµy, nÕu cßn ch−a thèng nhÊt vÒ quan ®iÓm vµ c¸c nhµ ra quyÕt ®Þnh vÉn ch−a s½n sµng cho c¸c b−íc c¬ b¶n nhÊt. C¸c chuyÕn tham quan häc tËp vµ c¸c dù ¸n cã thÓ cã t¸c ®éng, khi vµ chØ khi chóng cã thÓ gióp mäi ng−êi hiÓu ®−îc nh÷ng kh¸i niÖm nµy vµ sÏ dÉn ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ thùc sù. 72
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2