intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá những điểm mới và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chia sẻ: Dai Ca | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

28
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuộc Tổng điều tra lần này nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên cả nước, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Bài viết này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính của cuộc Tổng điều tra lần này và những điểm mới so với cuộc Tổng điều tra 2009.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá những điểm mới và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

<br /> ĐÁNH GIÁ NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ HIỆU QUẢ<br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG<br /> TRONG TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019<br /> TS. Vũ Thị Thu Thủy*<br /> <br /> Tóm tắt:<br /> Kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Việt Nam đã tổ chức 4 kì Tổng điều tra Dân số<br /> vào các năm 1979, 1989, 1999 và 2009. Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày<br /> 01/4/2019 là lần thứ 5. Cuộc Tổng điều tra lần này nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và<br /> nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên cả nước,<br /> đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020<br /> và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Bài viết<br /> này sẽ giới thiệu tóm tắt những nội dung chính của cuộc Tổng điều tra lần này và những điểm mới<br /> so với cuộc Tổng điều tra 2009.<br /> 1. Tổng quan chung (2) Quyết định số giờ ngày 01 tháng 4 năm<br /> về Tổng điều tra dân số 43/2016/QĐ-TTg ngày 2019 giao nhiệm vụ cho Bộ<br /> và nhà ở năm 2019 17/10/2016 của Thủ tướng Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,<br /> Chính phủ ban hành Chương phối hợp với các Bộ, cơ quan<br /> Tổng điều tra dân số<br /> trình điều tra thống kê quốc ngang Bộ, cơ quan thuộc<br /> và nhà ở năm 2019 là cuộc<br /> gia quy định Tổng điều tra Chính phủ và các Uỷ ban<br /> Tổng điều tra dân số và nhà<br /> dân số và nhà ở được tiến nhân dân tỉnh, thành phố<br /> ở lần thứ năm của nước<br /> hành theo chu kỳ 10 năm trực thuộc Trung ương triển<br /> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa<br /> một lần vào ngày 01 tháng 4 khai công tác chuẩn bị Tổng<br /> Việt Nam. Cuộc Tổng điều<br /> các năm có số tận cùng là 9. điều tra; giao nhiệm vụ cho<br /> tra này được thực hiện dựa<br /> các Bộ, cơ quan ngang Bộ,<br /> trên các cơ sở pháp lý sau: (3) Khoản 3 Điều 164<br /> cơ quan thuộc Chính phủ,<br /> Luật Nhà ở số 65/2014/QH13<br /> (1) Điều 29 Luật thống các Uỷ ban nhân dân tỉnh,<br /> ngày 25/11/2014 quy định<br /> kê số 89/2015/QH13 ngày thành phố trực thuộc Trung<br /> điều tra thống kê về nhà ở<br /> 23/11/2015 quy định Tổng ương phối hợp với Bộ Kế<br /> thực hiện 10 năm một lần hoạch và Đầu tư (Tổng cục<br /> điều tra dân số và nhà ở là<br /> trong Tổng điều tra dân số. Thống kê) thực hiện một số<br /> một trong các cuộc tổng<br /> điều tra thống kê quốc gia (4) Chỉ thị số 44/CT- nhiệm vụ theo chức năng<br /> do Cơ quan thống kê Trung TTg ngày 06/12/2017 của để chuẩn bị tổ chức Tổng<br /> ương (Tổng cục Thống kê) Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra.<br /> chủ trì, phối hợp với các Bộ, chuẩn bị Tổng điều tra dân Thi hành Chỉ thị số<br /> ngành, địa phương thực hiện. số và nhà ở vào thời điểm 0 44/CT-TTg ngày 06 tháng 12<br /> năm 2017 về chuẩn bị Tổng<br /> *<br /> Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động - Tổng cục Thống kê điều tra dân số và nhà ở vào<br /> <br /> <br /> 11<br /> <br /> thời điểm 0 giờ ngày 01 (4) Tổng điều tra năm (1) Khâu chuẩn bị điều tra:<br /> tháng 4 năm 2019, Tổng cục 2019 là căn cứ để cập nhật - Ứng dụng nền tảng<br /> Thống kê đã nghiên cứu, thông tin về dân số; đề xuất mạng Internet trong xây dựng<br /> thiết kế Tổng điều tra dân số nâng cao chất lượng thông<br /> cơ sở dữ liệu bảng kê hộ dân<br /> và nhà ở năm 2019 với một tin của hệ thống báo cáo<br /> cư (xây dựng mới và cập<br /> số điểm mới so với Tổng hành chính để tiến tới năm<br /> nhật trước thời điểm điều<br /> điều tra dân số và nhà ở 2029 không thực hiện Tổng<br /> tra). Trong đó, điều tra viên<br /> năm 2009, cụ thể: điều tra dân số và nhà ở<br /> sử dụng thiết bị di động để<br /> (1) Nghiên cứu phương nếu các nguồn dữ liệu từ hệ<br /> cập nhật bảng kê hộ trước<br /> pháp chọn mẫu đảm bảo thống báo cáo hành chính<br /> thời điểm điều tra 01 tuần.<br /> tính đại diện cao, sai số mẫu đáp ứng được nhu cầu<br /> Cơ sở dữ liệu bảng kê nơi cư<br /> thấp và giảm được quy mô thông tin và đảm bảo chất<br /> trú của các đối tượng đặc<br /> mẫu để tiết kiệm kinh phí. lượng số liệu.<br /> thù (ký túc xá, nhà chùa,<br /> Quy mô mẫu của Tổng điều Trong số những điểm nhà thờ, làng trẻ mồ côi,...)<br /> tra dân số và nhà ở năm mới nêu trên, điểm mới về<br /> - Ứng dụng nền tảng<br /> 2009 là 15% dân số, quy mô ứng dụng công nghệ thông<br /> mạng Internet trong xây<br /> mẫu của Tổng điều tra dân tin - truyền thông trong<br /> dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh<br /> số và nhà ở năm 2019 là Tổng điều tra dân số và nhà<br /> về sơ đồ nền xã, phường<br /> khoảng 10% dân số. ở năm 2019 là điểm nổi bật<br /> nhất, giúp nâng cao hiệu (phân chia ranh giới các địa<br /> (2) Lồng ghép các bàn điều tra trong mỗi xã,<br /> quả của hoạt động sản xuất<br /> thông tin trong Tổng điều tra phường). Trong đó, Ban Chỉ<br /> thông tin thống kê, tạo hiệu<br /> dân số và nhà ở năm 2019 đạo cấp huyện thực hiện<br /> ứng mạnh mẽ về áp dụng<br /> nhằm đáp ứng các chỉ tiêu công nghiệp 4.0 trong công nghiệm thu sơ đồ nền, chụp<br /> thuộc mục tiêu phát triển tác sản xuất sản phẩm dịch ảnh bằng thiết bị di động<br /> bền vững (SDGs). vụ cho xã hội nói chung và thông minh và ứng dụng<br /> (3) Ứng dụng công công tác thống kê nói riêng. công nghệ quét ảnh (scan)<br /> nghệ thông tin - truyền thông trong thiết bị thông minh để<br /> 2. Ứng dụng công<br /> trong thu thập, xử lý số liệu truyền gửi dữ liệu ảnh về cơ<br /> nghệ thông tin - truyền<br /> và công bố thông tin. Trong thông trong Tổng điều sở dữ liệu ảnh của cả nước.<br /> đó, sử dụng thiết bị di động tra dân số và nhà ở năm - Mạng lưới điều tra<br /> để thu thập số liệu giúp 2019 bao gồm thông tin liên kết<br /> nâng cao chất lượng thông Tổng điều tra dân số giữa các địa bàn điều tra,<br /> tin thông qua quá trình kiểm và nhà ở năm 2019 sẽ ứng danh sách các thôn trong<br /> tra tự động lô gíc của phiếu dụng mạnh mẽ công nghệ mỗi địa bàn điều tra và phân<br /> điều tra, giám sát quá trình thông tin - truyền thông trong công điều tra viên thực hiện<br /> điều tra viên đến hộ dân cư các công đoạn của quá trình thu thập thông tin trong mỗi<br /> để phỏng vấn và minh bạch thực hiện điều tra so với địa bàn điều tra. Mạng lưới<br /> thông tin trong quá trình Tổng điều tra dân số và nhà điều tra được quản lý từ cấp<br /> duyệt số liệu. ở năm 2009, trong đó: huyện và cập nhật thường<br /> <br /> <br /> 12<br /> <br /> xuyên trong quá trình điều<br /> tra dựa trên tình hình thực<br /> tế tại địa phương. Mạng lưới<br /> điều tra được quản lý (xây<br /> dựng và cập nhật) bởi Ban<br /> Chỉ đạo cấp huyện và được<br /> quản lý (giám sát quá trình<br /> xây dựng và cập nhật) bởi<br /> Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban<br /> Chỉ đạo Trung ương. Tất cả<br /> quy trình xây dựng, cập nhật<br /> và quản lý mạng lưới điều<br /> tra được thực hiện trên nền<br /> tảng mạng internet đảm bảo (3) Khâu giám sát và ương) để kiểm tra thông tin<br /> kịp thời và minh bạch trong quản lý điều tra phiếu Webform.<br /> giám sát. Tổng điều tra dân số (4) Khâu xử lý số liệu<br /> (2) Khâu thu thập và nhà ở năm 2019 gồm 03 Xử lý số liệu điều tra<br /> thông tin tại địa bàn điều tra cấp giám sát: Giám sát viên bao gồm các công việc liên<br /> cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quan đến hoàn thiện dữ liệu<br /> Sử dụng 02 phương<br /> Trung ương. Tại mỗi cấp điều tra CAPI (được thực<br /> pháp điều tra với 03 hình<br /> giám sát, giám sát viên được hiện trong quá trình điều tra<br /> thức thu thập thông tin:<br /> giao tài khoản truy cập trang thực địa), nhập tin các phiếu<br /> - Phương pháp điều web của Tổng điều tra để giấy (được thực hiện sau khi<br /> tra: Điều tra trực tiếp (điều thực hiện công việc kiểm tra, hoàn thiện điều tra thực<br /> tra viên hỏi đối tượng điều giám sát, duyệt số liệu và địa), hòa dữ liệu CAPI, phiếu<br /> tra và ghi chép thông tin) và báo cáo tiến độ điều tra: giấy, phiếu Webform và dữ<br /> Điều tra gián tiếp (đối tượng được phân quyền để truy liệu từ Bộ Quốc phòng, Bộ<br /> điều tra tự kê khai các thông cập vào dữ liệu điều tra Công an và Bộ Ngoại giao.<br /> tin về dân số và nhà ở). phiếu CAPI (kiểm tra, duyệt<br /> Cơ sở dữ liệu điều tra<br /> - Hình thức thu thập số liệu); được phân quyền<br /> sau khi được hoàn thiện sẽ<br /> thông tin: Sử dụng phiếu để truy cập vào phần mềm<br /> được chuyển đổi thành dạng<br /> giấy in sẵn (phiếu giấy hay quản lý thực hiện báo cáo<br /> số liệu bảng Excel, SPSS,<br /> còn gọi là PAPI) để ghi chép tiến độ hàng ngày trong quá<br /> Stata để phục vụ công tác<br /> thông tin; sử dụng phiếu trình điều tra thực địa; được<br /> tổng hợp kết quả và phân<br /> điện tử trên thiết bị di động phân quyền quản lý các loại<br /> tích. Sử dụng phần mềm<br /> (phiếu điện tử hay còn gọi là bảng kê và danh sách đơn vị<br /> phân tích thống kê gồm<br /> CAPI) để ghi chép thông tin điều tra; được phân quyền<br /> SPSS và Stata trong công tác<br /> và sử dụng phiếu trực tuyến (đối với một số rất ít thành<br /> xử lý, tổng hợp và phân tích<br /> (Webform) để tự kê khai viên Ban Chỉ đạo Trung<br /> kết quả Tổng điều tra; sử<br /> thông tin. ương và giám sát viên Trung<br /> <br /> <br /> 13<br /> <br /> dụng phần mềm inforgraphic Áp dụng công nghệ thông Tổng điều tra.<br /> trong biên soạn kết quả. tin - truyền thông để chuẩn<br /> Bảng 1 dưới đây trình bày<br /> (5) Khâu công bố kết bị các ấn phẩm công bố trên<br /> kết quả so sánh ứng dụng<br /> quả và các dữ liệu điều tra trang web của TCTK, như:<br /> công nghệ thông tin - truyền<br /> ấn phẩm điện tử (sách điện<br /> Kết quả Tổng điều tra thông của Tổng điều tra dân<br /> tử); các kho dữ liệu theo<br /> được công bố dưới nhiều số và nhà ở năm 2009 và<br /> chủ đề (Data Mart, Data<br /> hình thức như công bố ấn Tổng điều tra dân số và nhà<br /> Warehouse); bản đồ động<br /> phẩm in và ấn phẩm điện tử. (visualization) về kết quả ở năm 2019.<br /> <br /> <br /> Bảng 1. So sánh ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong thực hiện<br /> các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 và năm 2019<br /> <br /> STT Nội dung thực hiện Năm 2009 Năm 2019<br /> Bảng kê hộ dân cư, nơi cư trú<br /> 1<br /> của các nhân khẩu đặc thù<br /> - Lập bảng kê Bằng giấy Bằng giấy<br /> Bằng CAPI (đối với các địa bàn<br /> - Cập nhật bảng kê Bằng giấy<br /> điều tra CAPI)<br /> - Quản lý bảng kê hộ dân cư Bằng giấy Ứng dụng web<br /> Quản lý mạng lưới (điều tra<br /> - Bằng giấy Ứng dụng web<br /> viên - địa bàn điều tra - thôn)<br /> 2 Sơ đồ địa bàn điều tra<br /> - Sơ đồ nền Bằng giấy Dữ liệu ảnh, quản lý trên web<br /> Bằng giấy (scan Dự kiến không thực hiện do tiết<br /> - Sơ đồ chi tiết<br /> 15% hộ mẫu) kiệm kinh phí<br /> 3 Tổ chức các lớp tập huấn<br /> - Trực tiếp với các lớp tập huấn<br /> nghiệp vụ tại 03 cấp: Trung<br /> Trực tiếp tại 03<br /> ương, tỉnh, huyện<br /> - Các lớp tập huấn cấp: Trung ương,<br /> - Trực tuyến với các lớp quản<br /> tỉnh, huyện<br /> lý, hướng dẫn vẽ sơ đồ và lập<br /> bảng kê<br /> 4 Điều tra thực địa<br /> - Trực tiếp sử dụng phiếu giấy<br /> Phương pháp điều tra và cách Trực tiếp, sử dụng và phiếu CAPI.<br /> -<br /> thu thập thông tin phiếu giấy - Gián tiếp sử dụng phiếu<br /> Webform<br /> - Điện thoại<br /> Tương tác giữa người quản lý<br /> - Hệ thống quản lý TĐT trên<br /> - và người thực hiện điều tra Điện thoại<br /> web, các mạng xã hội<br /> (điều tra viên)<br /> (facebook, zalo, viber,…)<br /> <br /> 14<br /> <br /> STT Nội dung thực hiện Năm 2009 Năm 2019<br /> Tương tác giữa người dân và Điện thoại (đường - Điện thoại<br /> -<br /> Ban Chỉ đạo các cấp dây nóng) - Trang web Tổng điều tra<br /> <br /> 5 Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu<br /> Kiểm tra trực tiếp Kiểm tra trên phiếu CAPI thông<br /> - Kiểm tra số liệu<br /> trên phiếu giấy qua web<br /> - Trực tiếp<br /> - Giám sát Trực tiếp - Gián tiếp qua dữ liệu trên<br /> web, hệ thống định vị<br /> <br /> - Trực tiếp (đối với phiếu giấy)<br /> - Nghiệm thu Trực tiếp - Gián tiếp (đối với phiếu CAPI)<br /> thông qua dữ liệu trên web<br /> <br /> 6 Phúc tra Sử dụng phiếu giấy Sử dụng phiếu CAPI<br /> <br /> 7 Xử lý số liệu<br /> Xử lý ngay trong quá trình điều<br /> - Phiếu CAPI Không thực hiện<br /> tra thực địa<br /> Công nghệ quét<br /> - Phiếu PAPI (scaning) Nhập bàn phím<br /> <br /> Tổng hợp, phân tích và công<br /> 8<br /> bố kết quả Tổng điều tra<br /> <br /> - Tổng hợp, phân tích SPSS, Stata, Inforgraphic<br /> <br /> - Ấn phẩm bản in<br /> - Ấn phẩm bản in<br /> - Ấn phẩm điện tử trên Web:<br /> - Công bố -Kho dữ liệu (data sách, data mart, data<br /> warehouse) warehouse, bản đồ<br /> <br /> <br /> 3. Đánh giá hiệu quả của việc ứng bạch quá trình quản lý, giám sát và đẩy<br /> dụng công nghệ thông tin - truyền nhanh thời gian điều tra và cung cấp số liệu;<br /> thông trong Tổng điều tra dân số và nhà đồng thời đảm bảo tiết kiệm kinh phí và nâng<br /> ở năm 2019 so với Tổng điều tra dân số cao hiệu quả chi phí của Tổng điều tra.<br /> và nhà ở năm 2009 Bảng 2 trình bày kết quả so sánh về<br /> hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin -<br /> Tổng điều tra dân số và nhà ở năm truyền thông của Tổng điều tra dân số và<br /> 2019 được thiết kế theo yêu cầu ứng dụng nhà ở năm 2009 và Tổng điều tra dân số và<br /> công nghệ thông tin - truyền thông nhằm nhà ở năm 2019 về các khía cạnh chất lượng,<br /> nâng cao chất lượng số liệu điều tra, minh thời gian và kinh phí sử dụng.<br /> <br /> <br /> <br /> 15<br /> <br /> Bảng 2. So sánh hiệu quả dự kiến khi ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông<br /> trong thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 so với năm 2009<br /> <br /> STT Nội dung thực hiện Chất lượng Thời gian Kinh phí sử dụng<br /> Bảng kê hộ dân cư,<br /> 1 nơi cư trú của các<br /> nhân khẩu đặc thù<br /> - Lập bảng kê Như nhau Như nhau Như nhau*<br /> - Cập nhật bảng kê Như nhau Nhanh hơn Như nhau*<br /> Quản lý bảng kê hộ<br /> - Tốt hơn Nhanh hơn Như nhau*<br /> dân cư<br /> Quản lý mạng lưới<br /> - (điều tra viên - địa Tốt hơn Nhanh hơn Như nhau*<br /> bàn điều tra - thôn)<br /> 2 Sơ đồ địa bàn điều tra<br /> Ít hơn do không<br /> phải mất không<br /> - Sơ đồ nền Tốt hơn Nhanh hơn<br /> gian và thời gian<br /> lưu trữ<br /> Tốt hơn do giảng Nhanh hơn do thời<br /> viên Trung ương gian tập huấn rút<br /> Tổ chức các lớp tập nên hướng dẫn ngắn, không mất<br /> 3 Ít hơn<br /> huấn thống nhất, nhấn thời gian đi lại (đối<br /> mạnh vào các nội với các khóa trực<br /> dung cần lưu ý tuyến)<br /> 4 Điều tra thực địa<br /> Ít hơn do thời gian<br /> Nhanh hơn do điều<br /> thực hiện nhanh<br /> Tốt hơn do kiểm tra CAPI và<br /> hơn; các phiếu<br /> tra logic ngay Webform thao tác<br /> Phương pháp điều tra Webform không<br /> trong quá trình nhanh hơn nên<br /> - và cách thu thập phải chi phí cho<br /> điều tra; kiểm thời gian điều tra ít<br /> thông tin điều tra viên;<br /> soát được điều hơn; có ngay số<br /> không phải in<br /> tra viên đến hộ liệu khi kết thúc<br /> nhiều phiếu giấy<br /> điều tra<br /> để ghi thông tin<br /> Tốt hơn do<br /> Tương tác giữa người<br /> tương tác bằng<br /> quản lý và người thực<br /> - cả lời nói, chữ Nhanh hơn Như nhau<br /> hiện điều tra (điều<br /> viết, hình ảnh<br /> tra viên)<br /> minh họa<br /> <br /> 16<br /> <br /> STT Nội dung thực hiện Chất lượng Thời gian Kinh phí sử dụng<br /> Tốt hơn do<br /> Tương tác giữa người tương tác bằng<br /> - dân và Ban Chỉ đạo cả lời nói, chữ Nhanh hơn Như nhau<br /> các cấp viết, hình ảnh<br /> minh họa<br /> <br /> Kiểm tra, giám sát,<br /> 5<br /> nghiệm thu<br /> <br /> - Kiểm tra số liệu Tốt hơn Nhanh hơn Như nhau*<br /> <br /> - Giám sát Tốt hơn Nhanh hơn Như nhau*<br /> <br /> Ít hơn do tỷ lệ<br /> nghiệm thu trực<br /> - Nghiệm thu Tốt hơn Nhanh hơn<br /> tiếp phiếu giấy ít<br /> hơn<br /> <br /> 6 Phúc tra Tốt hơn Nhanh hơn Như nhau*<br /> <br /> Thấp hơn nếu đi<br /> thuê hạ tầng<br /> CNTT; Có thể<br /> 7 Xử lý số liệu Tốt hơn Nhanh hơn không cao hơn nếu<br /> thực hiện đồng<br /> thời giải pháp vừa<br /> đi thuê vừa đi mua<br /> <br /> Tổng hợp, phân tích Tốt hơn, sản Cao hơn do cung<br /> 8 và công bố kết quả phẩm phong phú Nhanh hơn cấp nhiều sản<br /> Tổng điều tra hơn phẩm hơn<br /> <br /> * Trong trường hợp định mức ngày công cho người thực hiện không đổi. Tuy nhiên, do thời<br /> gian từ 2009 đến 2019 (10 năm) nên các định mức ngày công đã tăng khoảng 2,8 lần<br /> Tổng điều tra dân số và nhà ở năm tra có quy mô lớn nhất trong tất cả các cuộc<br /> 2019 dự kiến sẽ thực hiện ứng dụng công tổng điều tra đã từng thực hiện từ trước đến<br /> nghệ thông tin – truyền thông trong các công nay tại Việt Nam. Ngoài ra, công tác tuyên<br /> đoạn của Tổng điều tra. Do vậy, yêu cầu xây truyền, tập huấn kỹ các ứng dụng phần mềm<br /> dựng các phần mềm ứng dụng và chuẩn bị cơ cho điều tra viên là một trong những yêu cầu<br /> sở hạ tầng công nghệ thông tin là yêu cầu bắt cần thực hiện nghiêm túc.<br /> buộc đối với điều tra ứng dụng công nghệ<br /> (Xem tiếp trang 42)<br /> thông tin, đặc biệt đối với một cuộc tổng điều<br /> <br /> <br /> <br /> 17<br /> <br /> phân tích áp dụng các phương pháp khác nhau Tiếp theo trang 17<br /> của phân tầng đơn biến và đa biến.<br /> 4. Kết luận<br /> • Hàng tồn kho Nhà ở của Quốc gia năm<br /> 2016: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm<br /> 2019 là bước đột phá trong ứng dụng<br /> Hệ thống thông tin địa lý (GIS) tích hợp<br /> công nghệ thông tin - truyền thông so<br /> thông tin thống kê với tầm nhìn lãnh thổ, về<br /> với các kỳ Tổng điều tra dân số và nhà<br /> môi trường sống, dân cư và đô thị. Nó xem xét<br /> ở trước đây. Việc ứng dụng công nghệ<br /> việc xây dựng các chỉ số mô tả nhà ở và dân<br /> thông tin - truyền thông được thực hiện<br /> số, ở các cấp địa lý khác nhau. Các nguồn<br /> trong hầu hết các bước của Quy trình<br /> thông tin của nó là CPV2010, các lĩnh vực hoạt<br /> điều tra. Điều này đã giúp cho Tổng<br /> động đặc biệt tập trung vào tăng trưởng dân<br /> điều tra dân số và nhà ở năm 2019<br /> cư mới và EIC2015.<br /> nâng cao chất lượng số liệu điều tra,<br /> IV. Kết luận minh bạch quá trình quản lý, giám sát<br /> 38. Theo truyền thống, INEGI đã tìm và đẩy nhanh thời gian điều tra và cung<br /> kiếm sự kết hợp các sáng kiến công nghệ cho cấp số liệu; đồng thời đảm bảo tiết kiệm<br /> các quá trình của các dự án thống kê, để làm kinh phí và nâng cao hiệu quả chi phí<br /> cho chúng hiệu quả hơn và cải thiện chất của Tổng điều tra.<br /> lượng dữ liệu. Tài liệu tham khảo:<br /> 39. Đặc biệt cho CPV2020, một trong 1. Quốc hội (2015), Luật thống kê<br /> những đổi mới công nghệ quan trọng nhất số 89/2015/QH13, ban hành ngày 23<br /> được hoạch định, là việc sử dụng các thiết bị di tháng 11 năm 2015;<br /> động trong quá trình thu thập dữ liệu. Thực tế<br /> 2. Thủ tướng Chính phủ (2018),<br /> này hàm ý một loạt các thách thức quan trọng<br /> đối với INEGI, cần được phân tích và được<br /> Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg về tổ<br /> đánh giá. Một số thử nghiệm sẽ được thực<br /> chức Tổng điều tra dân số và nhà ở<br /> hiện trong năm hiện tại và năm tiếp theo để<br /> năm 2009, ban hành ngày 10 tháng 7<br /> năm 2008;<br /> đảm bảo rằng việc đưa ra đổi mới này mang<br /> lại lợi ích rõ ràng cho dự án góp phần đạt được 3. Thủ tướng Chính phủ (2018),<br /> mục tiêu của Viện về sản xuất thông tin: độ tin Quyết định 772/QĐ-TTg về Tổng điều<br /> cậy, cơ hội và giảm chi phí. Do đó, INEGI tìm tra dân số và nhà ở năm 2019 với thời<br /> kiếm hiện đại hóa các quy trình của mình và sẽ gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày<br /> thúc đẩy các hành động bổ sung cho các hoạt 1/4/2019, ban hành ngày 26 tháng 06<br /> động Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2020, năm 2018;<br /> góp phần vào việc sử dụng hồ sơ hành chính<br /> 4. Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân<br /> để sản xuất thông tin thống kê.<br /> số và nhà ở Trung ương (2008), Quyết<br /> Đỗ Ngát (dịch) định số 09/QĐ-BCĐTW về việc ban hành<br /> Nguồn:ahttps://www.unece.org/fileadmi Phương án Tổng điều tra dân số và nhà<br /> n/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2017/M ở 01/4/2009, ban hành ngày 10 tháng<br /> eeting-Geneva-Oct/GE_41_2017_9_ENG.pdf 10 năm 2008.<br /> <br /> <br /> <br /> 42<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2