intTypePromotion=3

Đánh giá sử dụng hypnovel và fentanyl trong phẫu thuật với vô cảm gây tê vùng

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
13
lượt xem
0
download

Đánh giá sử dụng hypnovel và fentanyl trong phẫu thuật với vô cảm gây tê vùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lo lắng và sợ hãi là tâm lý của người bệnh khi họ biết mình sẽ mổ. Sự kết hợp an thần và giảm đau trong tiền mê được đánh giá trong thực nghiệm lâm sàng tại BV Thống Nhất gồm 150 BN và chia làm 3 nhóm: - Nhóm I: Pha chung Hypnovel và Fentanyl chích tĩnh mạch. - Nhóm II: Chích Fentanyl trước 5 phút, chích Hypnovel. - Nhóm III: Chích Hypnovel trước 5 phút, chích Fentanyl. Qua tiêu chuẩn đánh gia: kết quả tiền mê, thước đo giảm đau - an thần của Ramsay Scale, tri giác của Glasgow và thay đổi của dấu hiệu sinh tồn, cả ba nhóm đều có tác dụng giảm đau và an thần tốt trên BN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá sử dụng hypnovel và fentanyl trong phẫu thuật với vô cảm gây tê vùng

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ SÖÛ DUÏNG HYPNOVEL VAØ FENTANYL<br /> TRONG PHAÃU THUAÄT VÔÙI VOÂ CAÛM GAÂY TEÂ VUØNG<br /> Nguyeãn Vaên Chöøng*, Traàn Thò Haûi**, Chaâu Vaên Taïo***<br /> <br /> TOÙM TAÉT:<br /> Lo laéng vaø sôï haõi laø taâm lyù cuûa ngöôøi beänh khi hoï bieát mình seõ moå. Söï keát hôïp an thaàn vaø giaûm ñau trong<br /> tieàn meâ ñöôïc ñaùnh giaù trong thöïc nghieäm laâm saøng taïi BV Thoáng Nhaát goàm 150 BN vaø chia laøm 3 nhoùm: Nhoùm I: Pha chung Hypnovel vaø Fentanyl chích tónh maïch. - Nhoùm II: Chích Fentanyl tröôùc 5 phuùt, chích<br /> Hypnovel. - Nhoùm III: Chích Hypnovel tröôùc 5 phuùt, chích Fentanyl.<br /> Qua tieâu chuaån ñaùnh gia:ù keát quaû tieàn meâ, thöôùc ño giaûm ñau - an thaàn cuûa Ramsay Scale, tri giaùc cuûa<br /> Glasgow vaø thay ñoåi cuûa daáu hieäu sinh toàn, caû ba nhoùm ñeàu coù taùc duïng giaûm ñau vaø an thaàn toát treân BN.<br /> Tuy nhieân nhoùm I laø nhoùm coù taùc duïng hieäu quaû nhaát do taùc duïng hoã töông cuûa thuoác khi chích cuøng thôøi<br /> ñieåm. Haàu heát BN ôû nhoùm naày ñeàu naèm yeân hôïp taùc vaø ñaùp öùng theo yeâu caàu. Coù söï giaûm thôû vaø oxy qua<br /> maïch ñaäp cuõng nhö söï thay ñoåi huyeát ñoäng, nhöng trong giôùi haïn cho pheùp. Nhoùm III laø nhoùm coù phaûn xaï<br /> khoâng mong muoán nhieàu hôn hai nhoùm coøn laïi nhö: lo laéng, khoâng nguû, kích ñoäng, khoâng hôïp taùc.<br /> Toùm laïi, söï cung caáp thuoác giaûm ñau an thaàn hieäu quaû trong teâ vuøng vaø teâ taïi choã coù theå giaûm ñöôïc<br /> stress taâm lyù cuûa ngöôøi beänh trong suoát quaù trình phaâ(u thuaät bôûi taùc duïng hieäu quaû cuûa noù treân BN nhö:<br /> söï oån ñònh toát veà tim maïch, söï töôùi maùu tôùi caùc moâ toát nhôø daõn maïch ngoaïi bieân vaø söï giaûm ñau hieäu quaû.<br /> Vì vaäy, caùc chuyeân vieân gaây meâ hoài söùc coù theå ñöôïc hoã trôï toát trong coâng vieäc cuûa hoï.<br /> <br /> SUMMARY<br /> THE EVALUATION OF USING HYPNOVEL AND FENTANYL<br /> FOR PREMEDICATION IN REGIONAL AND LOCAL ANAESTHESIA.<br /> Nguyen Van Chung, Tran Thi Hai, Chau Van Tao<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 113 – 122<br /> <br /> Anxiety and worry are the patient’s psychology when they know that they will be operated after.<br /> Sedation and analgisia of combined Hypnovel and Fentanyl in premidication was evaluated in a clinical<br /> trial conducted in Thoáng Nhaát hospital with 150 cases involved and divited into three groups: Group I:<br /> Mixture intravenous of Fentanyl and Hypnovel. - Group II: Intravenous Fentanyl 5 minutes before<br /> Hypnovel. - Group III: Intravenous Hypnovel 5 minutes before Fentanyl.<br /> Through appreciative standards (the result of premedication, the Ramsay sedation scale, perception<br /> in GCS) and changes of the vital signs, these groups show a good sedative and analgesic action. The<br /> group I however is the most effective one because of the drug’s mutual action at the sam time. Most of<br /> them are cooperative, tranquil, orientated and respond to command. Although there is depresstion of<br /> respiratory rates and pulse oxy saturation as well as hymodynamic variation, it’s in within acceptabe<br /> limits. The group III has more unexpected events than others such as: restless, anxiety, agitation,<br /> uncooperation.<br /> * ÑH Y Döôïc TPHCM<br /> ** BV Thoáng Nhaát TPHCM<br /> *** ÑH KHTN TPHCM<br /> <br /> 115<br /> <br /> In conclusion, the effective administration of pre-operation analgesia and sedation in regional and local<br /> anaesthesia is likely to reduce the patient’s psycholoogycal stress during the operation due to their effects on<br /> the patient such as: good cardiologycal stability, peripheral vasodilation supplying good blood perfusion to<br /> tissues. These drugs therefore may support anaesthetists to serve better the patient than before.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Con ngöôøi voán coù maëc caûm<br /> ø vôùi beänh taät, sôï nuùi<br /> cao soâng roäng, sôï trôøi bieån meânh moâng, sôï soùng to<br /> gioù lôùn. Beänh nhaân (BN) leân baøn moå cuõng gioáng nhö<br /> “Ngöôøi ñi bieån moïtâ mình’’, moïi haønh ñoäng gaây meâ,<br /> phaãu thuaät ñeàu laøm cho hoï lo sôï. Vì vaäy, moät cuoäc moå<br /> duø lôùn nhoû ñeàu ñeå laïi aán töôïng saâu saéc trong suoát<br /> cuoäc ñôøi hoï. Do ñoù, chuùng ta nhöõng ngöôøi gaây meâ hoài<br /> söùc cuõng nhö nhöõng thaønh vieân trong kíp moå, coá<br /> gaéng laøm theá naøo ñeå löu laïi nhöõng aán töôïng toát ñeïp<br /> trong loøng hoï.<br /> Claude Bernard (1881) vaø nhöõng coäng söï cuûa<br /> oâng, ñöa ra yù nieäm tieàn meâ khi oâng nhaän thaáy nhöõng<br /> con choù maø oâng moå, neáu cho Morphin tröôùc khi gaây<br /> meâ noù seõ nguû toát hôn, lieàu<br /> â löôïng thuoác meâ Ether hay<br /> Cloroform cuõng seõ giaûm bôùt.<br /> Töø nhaän xeùt naøy, ngöôøi ta aùp duïng tieàn meâ tröôùc<br /> moà nhaèm giuùp BN oàn ñònh tinh thaàn vaø an taâm phaãu<br /> thuaät. Thöïc vaäy, tieàn meâ giuùp:<br /> -<br /> <br /> Traán aùp ñöôïc phaûn xaï khoâng mong muoán.<br /> <br /> -<br /> <br /> Giaûm chuyeån hoaù cô baûn.<br /> <br /> Giaûm lieàu löôïng thuoác teâ, meâ. Giuùp cho beänh<br /> nhaân ñi vaøo giaác nguû deã daøng hôn.<br /> Muïc tieâu nghieân cöùu<br /> Ñaùnh giaù söû duïng cuûa thuoác an thaàn Hypnovel<br /> (Midazolam) vaø thuoác giaûm ñau Fentanyl (Sublimaze)<br /> trong tieàn meâ qua ñöôøng tónh maïch ñoái vôùiù phaàu<br /> thuaät teâ vuøng vaø teâ taïi choã nhaèm choïn ra phöông<br /> phaùp thích hôïp ñeå phuïc vuï BN toát hôn.<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> - Chuùng toâi döïa vaøo phöông phaùp nghieân cöùu,<br /> tieàn cöùu, moâ taû treân BN ñoàng yù laøm teâ, hôïp taùc vôùi<br /> phaãu thuaät vieân vaø gaây meâ döôùiù phaãu thuaät teâ vuøng:<br /> teâ tuyû soáng (phaãu thuaät chi döôùi, thoaùt vò beïn, tró)...,<br /> teâ tuøng (phaãu thuaät chi treân). Teâ taïi choã (phaãu thuaät<br /> Tai-Muõi- Hoïng) töø 1 - 3 -> 30 - 8/2004.<br /> <br /> 116<br /> <br /> Maåu nghieân cöùu<br /> Goàm 150 BN ñöôïc chia laøm 3 nhoùm:<br /> + Nhoùm 1: pha Hypnovel chung Fentanyl chích<br /> IV (H+F).<br /> + Nhoùm 2: chích IV Fentanyl tröôùc 5 phuùt, chích<br /> Hypnovel (F+H).<br /> + Nhoùm 3: chích IV Hypnovel tröôùc 5 phuùt,<br /> chích Fentanyl (H+F).<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Taát caû caùc BN coù ñoä tuoåi töø 18 –75, caû nam laãn<br /> nöõ ñöôïc chia laøm 2 nhoùm: > 60 vaø < 61, huyeát aùp ><br /> 90/60, khoâng suy gan suy thaän naëng, khoâng chaán<br /> thöông soï naõo gaây hoân meâ, khoâng coù beänh phoåi taéc<br /> ngheûn.<br /> Vaät lieäu nghieân cöùu<br /> + Maùy moùc duïng cuï ñeå gaây meâ hoài söùc thoâng<br /> thöôøng.<br /> + Maùy monitor ñeå theo doõi huyeát ñoäng, maïch, ñoä<br /> baõo hoaø cuûa döôõng khí qua mao maïch<br /> + Thuoác teâ Lidocain 2 %10ml (Egis<br /> Pharmaceutical-Hungary), Marcain Spinal 0,5%<br /> Heavy 20mg (AstraZeneca-Australia), Hypnovel<br /> 5mg/1ml (Roche), Fentanyl 0,1mg/2ml (Warsaw<br /> Pharmaceutical Works Poffa SA- Poland), thuoác caáp<br /> cöùu thoâng thöôøng, dung dòch truyeàn Latate Ringer,<br /> Natri Clorua 9%, Glucoza 5 %...<br /> Lieàu löôïng<br /> Tuyø tình traïng theå chaát, tuoåi taùc vaø caùc ñieàu trò<br /> phoái hôïp cuûa BN tröôùc moå maø chuùng toâi cho lieàu tieàn<br /> meâ.<br /> + Döùôi 61 tuoåi chuùng toâi cho lieàu: Fentanyl 5<br /> mcg/kg (I.V), Hypnovel 0,05mg/kg (I.V).<br /> + Lôùn hôn 60 tuoåi chuùng toâi giaûm lieàu. Hypnovel<br /> ñöôïc tieâm tónh maïch chaäm vôùi toác ñoä khoaûng ≤ 1mg/30<br /> giaây. Lieàu duøng theâm 0,5-> 1 mg.Thuoác ñöôïc chích<br /> tónh maïch töø 5-> 10 phuùt tröôùc khi phaàu thuaät.<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Phöông phaùp tieán haønh<br /> <br /> naèm yeân hôïp taùc toát.<br /> <br /> + Thaêm khaùm tieàn meâ, hoûi tieàn söû, beänh keøm,<br /> ñaùnh giaù toång traïng, laáy maïch, huyeát aùp, ñeám nhòp<br /> thôû phuùt beänh nhaân ngaøy tröôùc moå.<br /> <br /> + 2: Thuoác quaù lieàu gaây suy thôû coù söï giaûm maïch<br /> tuït huyeát aùp.<br /> Möùc ñoä tri giaùc<br /> <br /> + Taïi phoøng moå,ø chuaån bò ngöôøi beänh nhö gaây<br /> meâ –thuû thuaät. BN ñöôïc ño maïch, huyeát aùp, ñeám<br /> nhòp thôû, ño ñoä baõo hoaø cuûa döôõng khí qua mao maïch<br /> baèng monitor.<br /> <br /> Döïa vaøo ñaùnh giaù qua tri giaùc cuûa Glasgow goàm 4<br /> ñieåm:.<br /> <br /> + Theo doõi ngöôøi beänh 5-.>10 phuùt/laàn sau khi<br /> chích tieàn meâ, töø luùc baét ñaàu raïch da, cho ñeán khi<br /> xong phaãu thuaät. Qua monitor: ghi maïch, huyeát aùp,<br /> SpO2, nhòp thôû taïi caùc thôøi ñieåm T traïi, T phoøng moå,<br /> T5 phuùt, T 10 phuùt, T15 phuùt, T xong.<br /> <br /> + Beänh nhaân môû maét khi kích thích ñau: 2 ñieåm<br /> <br /> + Xöû lyù, ñieàu chænh nhöõng tình huoáng baát<br /> thöôøng xaûy ra.<br /> +Thu thaäp, ghi cheùp nhöõng döõ kieän theo töøng<br /> nhoùm. Soá lieäu thu ñöôïc, ñöôïc xöû lyù qua maùy tính vôùi<br /> SPSS for window 12.0, test thoáng keâ ñònh löôïng cuûa<br /> hai maåu ñoäc laäp, aùp duïng test t vôùi ñoä tin caäy 95% vaø<br /> sig value (p) < 0,05 döôùi daïng baûng, ñoà thò, soá trung<br /> bình vaø ñoä leäch chuaån.<br /> <br /> + Beänh nhaân môû maét töï nhieân: 4 ñieåm<br /> + Beänh nhaân môû maét khi lay goïi:3 ñieåm<br /> + Beänh nhaân khoâng môû maét: 1 ñieåm.<br /> Ñaùnh giaù taùc duïng cuûa thuoác giaûm ñau<br /> vaø an thaàn theo Ramsay Score<br /> Möùc ñoä thöùc tænh<br /> <br /> + Beänh nhaân lo laéng vaø kích ñoäng hoaëc khoâng<br /> naèm yeân hoaëc caû hai: 1 ñieåm<br /> + Beänh nhaân hôïp taùc coù ñònh höùôn<br /> ù g vaø yeân laëng:<br /> 2 ñieåm<br /> + Beänh nhaân chæ ñaùp öùng theo yeâu caàu: 3 ñieåm.<br /> Möùc ñoä nguû phuï thuoäc vaøo ñaùp öùng tôùi aùnh saùng hoaëc<br /> kích thích tieáng oàn<br /> <br /> Tieâu chuaån ñaùnh giaù<br /> <br /> + Ñaùp öùng nhanh: 4 ñieåm<br /> <br /> Ñaùnh giaù tình traïng beänh tröôùc moå theo<br /> ASA<br /> <br /> + Ñaùp öùng chaäm: 5 ñieåm<br /> + Khoâng ñaùp öùng: 6 ñieåm<br /> <br /> Chia laøm 5 loaïi:I, II, III, IV, V.<br /> <br /> SOÁ LIEÄU VAØ KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> <br /> + Loaïi I: Khoâng coù beänh thöïc theå ñi keøm.<br /> <br /> Giôùi<br /> <br /> + Loaïi II: Coù beänh heä thoáng möùc ñoä nheï hoaëc<br /> vöøa khoâng aûnh höôûng chöùc naêng.<br /> + Loaïi III: Beänh thöïc theå ñi keøm ñaõ coù suy chöùc<br /> naêng.<br /> + Loaïi IV: Tình traïng beänh ñe doaï tính maïng.<br /> <br /> Nam nhieàu hôn nöõ<br /> Baûng 1:<br /> NHOÙM NC<br /> F+H<br /> TH<br /> %<br /> <br /> + Loaïi V: Beänh haáp hoái khoâng hy voïng cöùu soáng.<br /> <br /> F-H<br /> <br /> Ñaùnh giaù döïa vaøo keát quaû tieàn meâ cuûa<br /> BS Toân Thaát Minh<br /> <br /> TH<br /> %<br /> <br /> H-F<br /> <br /> TH<br /> %<br /> <br /> NAM<br /> 27<br /> 54<br /> 31<br /> 62<br /> 29<br /> 58<br /> <br /> NÖÕ<br /> 23<br /> 46<br /> 19<br /> 38<br /> 21<br /> 42<br /> <br /> TOÅNG<br /> 50<br /> 100<br /> 50<br /> 100<br /> 50<br /> 100<br /> <br /> Ñeå bieát taùc duïng cuûa thuoác ñoái vôùi töøng beänh<br /> nhaân: -1, 0, 1, 2.<br /> <br /> Tuoåi<br /> <br /> + -1: Thuoác phaûn taùc duïng, beänh nhaân vaät vaõ,<br /> vuøng vaãy.<br /> <br /> Coù ñoä tuoåi töø 24 ->87. Tuoåi trung bình BN nhoùm<br /> (H+F): 53,84 ± 3,63; (F->H): 54,92 ± 2,66; (H->F):<br /> 53,58 ± 2,54<br /> <br /> + 0: Thuoác khoâng taùc duïng treân beänh nhaân.<br /> + 1: Thuoác ñaït ñoä giaûm ñau, an thaàn, beänh nhaân<br /> <br /> 117<br /> <br /> Baûng 2:<br /> NHOÙM NC<br /> F+H<br /> <br /> TH<br /> %<br /> <br /> F-H<br /> <br /> TH<br /> %<br /> <br /> H-F<br /> <br /> TH<br /> %<br /> <br /> NAM<br /> >60<br /> 60<br /> 5<br /> 10<br /> 9<br /> 18<br /> 9<br /> 18<br /> <br /> TOÅNG<br /> 60<br /> < 60<br /> > 60<br /> < 60<br /> 62,64 ±1,18 58±1,98 56,60±1,86 50,25±1,92<br /> 54,62±1,72 60,40±1,84 52,66±1,70 51,20±1,80<br /> 57,76 ±1,25 63,58±1,35 54,42±1,28 49,50±1,22<br /> <br /> Nheï nhaát 35kg, naëng nhaát 79kg. Troïng löôïng<br /> trung bình BN nhoùm (F+H): 56,87±1,89; (F->H):<br /> 54.72±1,76, (H->F): 56,31 ± 1,50.<br /> Beänh moå<br /> - Tai-muõi-hoïng: Vieâm ña xoang, veïo vaùch ngaên,<br /> polyp muõi...<br /> - Toång quaùt: Thoaùt vò beïn, tró, môû baøng quang ra<br /> da...<br /> - Tieát nieäu: U xô tieàn lieät tuyeán, soi baøng quang,<br /> soûi nieäu quaûn ñoaïn chaäu...<br /> - Chænh hình: Keát hôïp xöông, thay ñaàu Moore,<br /> thaùo neïp vis...<br /> Baûng 4:<br /> NHOÙM NC<br /> F+H<br /> TH<br /> %<br /> F-H<br /> <br /> TH<br /> %<br /> <br /> H-F<br /> <br /> TH<br /> %<br /> <br /> TMH<br /> 21<br /> 42<br /> 24<br /> 48<br /> 25<br /> 50<br /> <br /> TQ<br /> 8<br /> 16<br /> 9<br /> 18<br /> 7<br /> 14<br /> <br /> TN<br /> 10<br /> 20<br /> 9<br /> 18<br /> 9<br /> 18<br /> <br /> CH<br /> 11<br /> 22<br /> 8<br /> 16<br /> 9<br /> 18<br /> <br /> TOÅNG<br /> 50<br /> 100<br /> 50<br /> 100<br /> 50<br /> 100<br /> <br /> Thôøi gian moå<br /> Baûng 5:<br /> NHOÙM<br /> NC<br /> F+H<br /> F-H<br /> H-F<br /> <br /> 118<br /> <br /> Beänh keøm<br /> 90/150BN<br /> - Gan: 05BN (3,33%) gan nhieãm môõ, vieâm gan<br /> sieâu vi B, C<br /> - Noäi tieát: 09BN tieåu ñöôøng (6%)<br /> - Cao huyeát aùp: 37 BN (24,66%)<br /> <br /> Baûng 3:<br /> NHOÙM<br /> NC<br /> <br /> Ngaén nhaát 20 phuùt, daøi nhaát 130 phuùt. Thôøi gian<br /> moå trung bình: 49,25±3,47<br /> <br /> NGAÉN<br /> 25<br /> 20<br /> 25<br /> <br /> THÔØI GIAN MOÅ (PHUÙT)<br /> DAØI<br /> TG TB<br /> 90<br /> 47,87±3,05<br /> 120<br /> 50,24 ±3,36<br /> 130<br /> 49,64±3,56<br /> <br /> - Tim maïch:16BN (10,66%) nhòp nhanh thaát,<br /> nhanh xoang, block nhaùnh, daøy thaát, daøy nhó...<br /> - Hoâ haáp: Vieâm pheá quaûn, suyeãn: 06 BN (4%)<br /> - Beänh khaùc: 17 BN (11,33%)<br /> Baûng 6:<br /> NHOÙM<br /> NC<br /> F+H<br /> F-H<br /> H-F<br /> <br /> GAN<br /> 2<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> NT<br /> 3<br /> 3<br /> 3<br /> <br /> HA<br /> 11<br /> 13<br /> 13<br /> <br /> BEÄNH KEØM<br /> TIM HH B.KHAÙC TOÅNG<br /> 7<br /> 1<br /> 7<br /> 31<br /> 4<br /> 2<br /> 5<br /> 29<br /> 5<br /> 3<br /> 5<br /> 30<br /> <br /> Phöông phaùp voâ caûm<br /> Baûng 7:<br /> NHOÙM NC<br /> TTS<br /> F+H<br /> <br /> TH<br /> %<br /> <br /> F-H<br /> <br /> TH<br /> %<br /> <br /> H-F<br /> <br /> TH<br /> %<br /> <br /> TEÂ VUØNG<br /> T.TUØNG<br /> <br /> 21<br /> 42<br /> 18<br /> 36<br /> 15<br /> 30<br /> <br /> 3<br /> 6<br /> 2<br /> 4<br /> 4<br /> 8<br /> <br /> TEÂ<br /> TC<br /> <br /> TOÅNG<br /> <br /> 26<br /> 52<br /> 30<br /> 60<br /> 31<br /> 62<br /> <br /> 50<br /> 100<br /> 50<br /> 100<br /> 50<br /> 100<br /> <br /> Teâ tuûy soáng 54 cas (36%), teâ tuøng 9 cas (6%), teâ<br /> taïi choã 87 cas (58%)<br /> Phaân loaïi theo ASA<br /> Baûng 8:<br /> NHOÙM<br /> NC<br /> F+H<br /> TH<br /> %<br /> F->H<br /> TH<br /> %<br /> H->F<br /> TH<br /> %<br /> <br /> I<br /> 26<br /> 52<br /> 25<br /> 50<br /> 24<br /> 48<br /> <br /> II<br /> 22<br /> 44<br /> 23<br /> 46<br /> 24<br /> 48<br /> <br /> ASA<br /> III<br /> 2<br /> 4<br /> 2<br /> 4<br /> 2<br /> 4<br /> <br /> IV<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> V<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> ASA I: 75 BN (50%), ASA II: 69BN (46%), ASA<br /> III: 6 BN(4%)<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Ñaùnh giaù keát quaû tieàn meâ theo BS Toân<br /> Thaát Minh<br /> <br /> Thaùi ñoä BN<br /> <br /> –1: 1 BN (0,66%); 0: 9 BN (18%);1:140BN<br /> (93,33%)<br /> <br /> Baûng 12:<br /> <br /> Baûng 9:<br /> NHOÙM NC<br /> F+H<br /> F->H<br /> H->F<br /> <br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> <br /> KQ TIEÀN MEÂ THEO T M<br /> -1<br /> 0<br /> 1<br /> 0<br /> 1<br /> 49<br /> 0<br /> 2<br /> 98<br /> 0<br /> 3<br /> 47<br /> 0<br /> 6<br /> 96<br /> 1<br /> 5<br /> 44<br /> 2<br /> 10<br /> 88<br /> <br /> 2<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> Ñaùnh giaù theo möùc ñoä tri giaùc cuûa<br /> Glasgow<br /> 4 ñieåm: 31 BN (20,66%), 3 ñieåm: 118 BN<br /> (78,66%), 2 ñieåm: (1,33%)<br /> Baûng 10:<br /> NHOÙM<br /> NC<br /> F+H<br /> F->H<br /> H->F<br /> <br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> <br /> TG THEO GL GLASGOW<br /> 4<br /> 3<br /> 2<br /> 6<br /> 43<br /> 1<br /> 12<br /> 86<br /> 2<br /> 10<br /> 40<br /> 0<br /> 20<br /> 80<br /> 0<br /> 15<br /> 35<br /> 0<br /> 30<br /> 70<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> Ñaùnh giaù an thaàn vaø giaûm ñau theo<br /> Ramsay score<br /> <br /> 10/150BN coù taâm lyù lo sôï khi leân baøn moå<br /> NHOÙM<br /> NC<br /> F+H<br /> <br /> THAÙI ÑOÄ BN<br /> AN TAÂM<br /> KHOÂNG A.T<br /> 49<br /> 1<br /> 98<br /> 2<br /> 47<br /> 3<br /> 94<br /> 6<br /> 44<br /> 6<br /> 88<br /> 12<br /> <br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> <br /> F->H<br /> H->F<br /> <br /> Thuoác cho trong moå<br /> - 28/150 BN (18,66%) cho theâm lieàu do cuoäc moå<br /> keùo daøi.<br /> - 14/150 BN(9,33%) cho theâm Atropine.<br /> - 12/150 BN (8%) duøng thuoác haï aùp.<br /> Baûng 13:<br /> NHOÙM<br /> NC<br /> <br /> THUOÁC CHO TRONG MOÅ<br /> THEÂM LIEÀU<br /> ATROPIN HAÏ HA<br /> <br /> F+H<br /> <br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> <br /> F->H<br /> H->F<br /> <br /> 9<br /> 18<br /> 5<br /> 10<br /> 14<br /> 28<br /> <br /> 5<br /> 10<br /> 6<br /> 12<br /> 3<br /> 6<br /> <br /> 3<br /> 6<br /> 5<br /> 10<br /> 4<br /> 8<br /> <br /> - 9/150 BN: ngöùa muõi, laïnh, buoàn noân (6%)<br /> - 13/150 BN: Coù söï giaûm SpO2 (8,66%)<br /> <br /> R2-4: BN naèm yeân coù ñònh höôùng vaø ñaùp öùng<br /> nhanh.<br /> <br /> -11/150 BN: Ñau trong luùc moå (7,33%)<br /> <br /> Baûng 11:<br /> NHOÙM NC<br /> F+H<br /> F->H<br /> H->F<br /> <br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> <br /> R1-4<br /> <br /> RAMSAY SCORE<br /> R2-4<br /> <br /> R3-5<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 40<br /> 80<br /> 42<br /> 84<br /> 42<br /> 84<br /> <br /> 10<br /> 20<br /> 8<br /> 16<br /> 7<br /> 14<br /> <br /> 17<br /> 34<br /> 16<br /> 32<br /> 21<br /> 42<br /> <br /> Tình huoáng xaûy ra trong moå<br /> <br /> R1-4: BN ñaùp öùng nhanh, lo laéng kích ñoäng, vaät vaõ<br /> khoâng hôïp taùc.<br /> <br /> R3-5: BN naèm yeân theo yeâu caàu vaø ñaùp öùng chaäm.<br /> <br /> TOÅNG<br /> <br /> - 9/150 BN: Coù söï tuït huyeát aùp (6%)<br /> Baûng 14:<br /> NHOÙM<br /> NC<br /> F+H<br /> F->H<br /> H->F<br /> <br /> DÒ ÖÙNG<br /> <br /> TAI BIEÁN XAÛY RA TRONG MOÅ<br /> SPO2↓<br /> HA↓<br /> ÑAU<br /> TOÅNG<br /> <br /> TH<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 15<br /> <br /> %<br /> TH<br /> %<br /> TH<br /> %<br /> <br /> 6<br /> 3<br /> 6<br /> 3<br /> 6<br /> <br /> 12<br /> 2<br /> 4<br /> 5<br /> 10<br /> <br /> 8<br /> 3<br /> 6<br /> 2<br /> 4<br /> <br /> 4<br /> 3<br /> 6<br /> 6<br /> 6<br /> <br /> 30<br /> 11<br /> 22<br /> 16<br /> 26<br /> <br /> 119<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản