intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá tác động môi trường của một số dự án thủy lợi bằng phương pháp phân tích lợi ích, chi phí mở rộng - TS. Phạm Hùng

Chia sẻ: Tinh Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

142
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới góc độ kinh tế môi trường, bài viết "Đánh giá tác động môi trường của một số dự án thủy lợi bằng phương pháp phân tích lợi ích, chi phí mở rộng" trình bày phương pháp phân tích lợi ích chi phí mở rộng và ứng dụng cho một số dự án thủy lợi. Hy vọng nội dung bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tác động môi trường của một số dự án thủy lợi bằng phương pháp phân tích lợi ích, chi phí mở rộng - TS. Phạm Hùng

§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cña mét sè dù ¸n thuû<br /> lîi b»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch<br /> lîi Ých - chi phÝ më réng<br /> <br /> TS. Ph¹m Hïng, Bé m«n Kinh tÕ Thuû lîi<br /> <br /> Mçi c«ng tr×nh thuû lîi ®­îc x©y dùng vµ khai th¸c ®· mang l¹i lîi Ých to lín<br /> cho kinh tÕ, x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. Song nã còng g©y nªn nh÷ng thiÖt h¹i<br /> nhÊt ®Þnh cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. Do vËy<br /> l­îng ho¸ nh÷ng lîi Ých vµ thiÖt h¹i tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi do c«ng tr×nh<br /> thuû lîi g©y nªn lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt trong giai ®o¹n nghiªn cøu dù ¸n.<br /> HiÖn nay ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cña c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn<br /> ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ m«i tr­êng cã hµng lo¹t c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau<br /> ®· vµ ®ang ®­îc sö dông. Mçi ph­¬ng ph¸p ®Òu cã ­u nh­îc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p<br /> dông kh¸c nhau.<br /> D­íi gãc ®é kinh tÕ m«i tr­êng bµi b¸o nµy tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch<br /> lîi Ých chi phÝ më réng vµ øng dông cho mét sè dù ¸n thuû lîi.<br /> 1. Néi dung c¬ b¶n cña ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch lîi Ých -<br /> chi phÝ më réng<br /> Nh×n chung c¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng c¸c dù ¸n thuû<br /> lîi chñ yÕu ph©n tÝch ®Þnh tÝnh, ®Þnh l­îng vµ ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng t¸c ®éng nµy.<br /> Tuy nhiªn ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch lîi Ých chi phÝ më réng dùa trªn kÕt qu¶ cña<br /> c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c, tõ ®ã ®i s©u vÒ mÆt kinh tÕ so s¸nh gi÷a lîi Ých vµ chi phÝ<br /> do dù ¸n thuû lîi mang l¹i. Râ rµng lóc nµy lîi Ých vµ chi phÝ ®­îc hiÓu theo<br /> nghÜa réng bao gåm c¶ lîi Ých vµ chi phÝ vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng. §èi víi<br /> c¸c dù ¸n thuû lîi : (i) chi phÝ bao gåm chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh thuû<br /> lîi, chi phÝ qu¶n lý vËn hµnh khai th¸c hµng n¨m, c¸c chi phÝ ®Òn bï vÒ thiÖt h¹i<br /> ®Õn tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, (ii) lîi Ých bao gåm c¸c lîi Ých do c«ng tr×nh ®em<br /> l¹i cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ m«i tr­êng, tuy nhiªn lîi Ých vµ chi phÝ<br /> ë ®©y bao hµm tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ ®Þnh l­îng vµ tÊt nhiªn lµ cã sù kh¸c biÖt<br /> víi c¸c chØ tiªu lîi Ých chi phÝ trong ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng tr×nh<br /> thuû lîi.<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> Nh­ vËy b¶n chÊt cña ph­¬ng ph¸p nµy, lµ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng c¸c<br /> dù ¸n thuû lîi xÐt d­íi quan ®iÓm kinh tÕ m«i tr­êng. Khi sö dông ph­¬ng ph¸p<br /> ph©n tÝch lîi Ých chi phÝ më réng trong ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng c¸c dù ¸n<br /> thuû lîi cÇn ph¶i n¾m ®­îc nh÷ng lîi Ých, thiÖt h¹i trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp trong<br /> qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ qu¶n lý khai th¸c.<br /> NhiÒu chuyªn gia cho r»ng ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c n­íc ®ang<br /> ph¸t triÓn víi lý do t¹i c¸c quèc gia nµy biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi chñ<br /> yÕu lµ khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn, trong ®ã x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi<br /> ®ãng vai trß then chèt cho viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp.<br /> 2. C¸c b­íc ¸p dông ph­¬ng ph¸p<br /> Theo mét sè t¸c gi¶ nh­ GS Lª Th¹c C¸n [3], Joachim Weimann [1], Siebert. H<br /> [2], ®Ó ¸p dông ph­¬ng ph¸p trªn cã thÓ tiÕn hµnh theo ba b­íc c¬ b¶n nh­ sau :<br /> B­íc 1 : X¸c ®Þnh vµ l­îng ho¸ nh÷ng lîi Ých vµ nh÷ng mÆt cã h¹i khi x©y dùng<br /> c«ng tr×nh thuû lîi. Ch¼ng h¹n khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi hå chøa n­íc<br /> th× cã thÓ l­îng ho¸ ®­îc c¸c mÆt cã lîi vµ cã h¹i nh­ sau:<br /> 1. Khu vùc th­îng l­u vµ lßng hå cã nh­ng biÕn ®æi hÖ sinh th¸i sau:<br /> a. Nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i :<br /> (i). MÊt ®Êt do ngËp n­íc t¹o hå chøa, trong ®ã cã mét sè diÖn tÝch ®Êt canh t¸c,<br /> mét sè c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së vµ nhiÒu c©y cèi tù nhiªn vµ trång. (ii). X¸o trén<br /> ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña d©n vïng th­îng l­u vµ lßng hå. (iii). Thay ®æi<br /> chÕ ®é thuû v¨n s«ng suèi thµnh chÕ ®é thuû v¨n hå, lµm thay ®æi c©n b»ng n­íc,<br /> bèc h¬i mÆt n­íc tõ hå t¨ng lªn. (iv). Hå chøa cã thÓ lµ nguån ph¸t sinh mét sè<br /> bÖnh dÞch liªn quan ®Õn n­íc nh­ ®­êng ruét, sèt do muçi.<br /> b. Nh÷ng t¸c ®éng cã lîi :<br /> (i). Cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thuû s¶n ë lßng hå v× diÖn tÝch mÆt n­íc lín, ®©y lµ<br /> t¸c ®éng cã lîi cho nguån dinh d­ìng cña céng ®ång. (ii). T¹o thµnh ®­êng giao<br /> th«ng thuû thuËn tiÖn cho khai th¸c tµi nguyªn miÒn th­îng l­u. (iii). T¹o c¶nh<br /> quan du lÞch nghØ ng¬i gi¶i trÝ cho céng ®ång ®Þa ph­¬ng.<br /> 2. Khu vùc h¹ l­u hå cã nh­ng biÕn ®æi hÖ sinh th¸i sau:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> a. Nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i<br /> (i). Di chuyÓn d©n lµm kªnh t­íi. (ii).Lµm thay ®æi ®Þa h×nh däc tuyÕn kªnh dÉn<br /> ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng tho¸t lò vµ t¹o c¬ héi g©y s¹t lë. (iii). Lµm c¹n kiÖt n­íc<br /> s«ng vÒ mïa kh«, ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sinh th¸i thuû vùc, lµm « nhiÔm ®Êt vµ n­íc<br /> do l­îng ph©n bãn vµ thuèc trõ s©u ®­îc sö dông t¨ng lªn trong s¶n xuÊt n«ng<br /> nghiÖp.<br /> b. Nh÷ng t¸c ®éng cã lîi :<br /> (i). Cung cÊp n­íc t­íi.(ii). Cung cÊp n­íc sinh ho¹t cho d©n khu vùc dù ¸n,<br /> ®ång thêi c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn n­íc s¹ch, vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n. (iii). Thay<br /> ®æi chÕ ®é canh t¸c, vµ c¬ cÊu c©y trång, t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm cho<br /> n«ng d©n. (iv). T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nu«i trång thuû s¶n. (v).T¨ng diÖn tÝch<br /> canh t¸c, t¨ng n¨ng suÊt c©y trång ®ång thêi t¨ng s¶n l­îng l­¬ng thùc, hµng<br /> ho¸. (vi). N©ng cao hiÖu Ých phßng lò, do gi¶m dßng ch¶y lò ®¸ng kÓ ®èi víi trËn<br /> lò lín. (vii). T¹o thµnh hÖ thèng giao th«ng bé thuËn lîi trªn bê hÖ thèng kªnh<br /> m­¬ng.<br /> Ngoµi ra tuú thuéc vµo tõng lo¹i c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn tù nhiªn n¬i x©y dùng<br /> c«ng tr×nh cã thÓ liÖt kª chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ h¬n nh÷ng mÆt cã lîi vµ kh«ng cã lîi<br /> cña hÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi.<br /> B­íc 2<br /> Sau khi l­îng ho¸ tÊt c¶ c¸c t¸c ®éng cã lîi vµ kh«ng cã lîi do x©y dùng c«ng<br /> tr×nh thuû lîi nh­ b­íc 1, ph¶i quy ®æi nh÷ng t¸c ®éng nµy vÒ chi phÝ vµ lîi Ých<br /> theo mét mÆt b»ng gi¸ trÞ lµ tiÒn. §©y lµ b­íc quan träng vµ khã kh¨n cña<br /> ph­¬ng ph¸p, bëi lÏ quy ®æi kh«ng ®Çy ®ñ vµ thiÕu tin cËy th× kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ sÏ<br /> sai lÖch. H¬n n÷a viÖc quy ®æi c¸c t¸c ®éng ra mÆt b»ng gi¸ trÞ tiÒn tÖ phô thuéc<br /> vµo nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan còng nh­ chñ quan cña ng­êi lµm ®¸nh gi¸. ë ®©y<br /> c¸c ph­¬ng ph¸p nh­ : gi¸ Hedonic (Hedonic Price Method), gi¸ mê (Shadow<br /> Prices), ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ngÉu nhiªn (Contingent Valuation Method) ®­îc<br /> ¸p dông ®Ó tÝnh to¸n viÖc quy ®æi. ViÖc quy ®æi ®­îc tiÕn hµnh theo hai tiªu chÝ :<br /> Chi phÝ cho dù ¸n ho¹t ®éng, ®Òn bï thiÖt h¹i vµ lîi Ých cña dù ¸n ®em l¹i, tøc lµ :<br /> (i) X¸c ®Þnh chi phÝ cho ho¹t ®éng cña viÖc x©y dùng vµ qu¶n lý khai th¸c hÖ<br /> thèng c«ng tr×nh thuû lîi: (ii) ¦íc tÝnh lîi Ých cña dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh thuû<br /> lîi :<br /> <br /> <br /> 3<br /> B­íc 3<br /> TiÕn hµnh ®¸nh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña dù ¸n, ®ã lµ viÖc so s¸nh gi÷a lîi Ých<br /> vµ chi phÝ cña dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi cã xÐt ®Õn c¸c yÕu tè vÒ m«i<br /> tr­êng b»ng c¸c chØ tiªu sau :<br /> a) ChØ tiªu gi¸ trÞ thu nhËp rßng hiÖn t¹i - Net Present Value (NPV)<br /> ChØ tiªu nµy thùc chÊt lµ tæng l­îng thu nhËp rßng (l·i thùc) trong suèt c¶ ®êi<br /> dù ¸n ®­îc tÝnh ®æi vÒ thêi ®iÓm ®Çu tiªn víi mét l·i suÊt i nµo ®ã:<br /> T<br /> Bt  Ct<br /> NPV    C0<br /> t 1 (1  i) t<br /> <br /> Trong ®ã:<br /> - Bt (Benefit) lµ thu nhËp do dù ¸n mang l¹i ë thêi ®o¹n tÝnh to¸n thø t,<br /> - Ct (Cost) lµ tæng chi phÝ thùc cña dù ¸n ë thêi ®o¹n thø t.<br /> - C0 lµ chi phÝ bá ra t¹i thêi ®iÓm ®Çu n¨m ë n¨m ®Çu tiªn.<br /> b) HÖ sè néi hoµn kinh tÕ – Economic Internal Rate of Return (EIRR)<br /> HÖ sè EIRR cña mét dù ¸n lµ trÞ sè l·i suÊt mµ øng víi l·i suÊt ®ã khi tÝnh ra<br /> sÏ cã ®­îc trÞ sè NPV = 0, hay nãi c¸ch kh¸c:<br /> T<br /> Bt  C t<br /> NPV   0<br /> t 0 (1  IRR) t<br /> <br /> c) Tû sè thu nhËp víi chi phÝ B/C - Benefit Cost Ratio (BCR)<br /> T<br /> t<br /> <br /> B<br />  B (1  i)<br /> t 1<br /> t<br />  T<br /> C t<br />  C (1  i)<br /> t 1<br /> t<br /> <br /> <br /> <br /> 3. ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch lîi Ých chi phÝ më<br /> réng ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cho mét sè dù ¸n<br /> thuû lîi<br /> a. Dù ¸n hå chøa thuû lîi Kr«ng Buk H¹<br /> Hå chøa thuû lîi Kr«ng Buk H¹ ®­îc x¸c ®Þnh x©y dùng trªn s«ng Kr«ng<br /> Buk thuéc ®Þa phËn x· Kr«ng Buk huyÖn Kr«ng P¨k, tØnh §¨k L¨k. C«ng tr×nh<br /> <br /> <br /> 4<br /> Thuû Lîi Kr«ng Buk H¹ sÏ t¹o nguån n­íc tíi tù ch¶y cho 11.400 ha diÖn tÝch<br /> canh t¸c n«ng nghiÖp thuéc ®Þa phËn c¸c x· Ea Ku¨ng, EA Phª, Hoµ An, Hoµ<br /> TiÕn, Hoµ §«ng, T©n TiÕn, Kr«ng Buk thuéc huyÖn Kr«ng P¨k vµ c¸c x· Eauy vµ<br /> Eakly thuéc huyÖn Eakar, ®ång thêi kÕt hîp cÊp n­íc cho 5 v¹n d©n sinh vµ ph¸t<br /> triÓn ch©n nu«i, phßng chèng lò cho khu vùc h¹ du, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn m«i<br /> tr­êng t¹o c¶nh quan du lÞch, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó nu«i trång thuû s¶n, kÕt<br /> hîp ph¸t ®iÖn.<br /> ¸p dông c¸c b­íc tÝnh to¸n cña ph­ong ph¸p trªn, kÕt qu¶ cho thÊy :<br />  HÖ sè néi hoµn kinh tÕ EIRR = 15,26 %<br />  Gi¸ trÞ thu nhËp rßng NPV = 510,287. 109 VN§<br />  Tû sè lîi Ých vµ chi phÝ B/C = 1,58<br /> b. Dù ¸n Hå chøa Thuû Lîi T©n Giang<br /> Hå chøa thuû lîi T©n Giang ®­îc x©y dùng trªn s«ng Lu thuéc ®Þa phËn<br /> x· Ph­íc Hµ huyÖn Ninh Ph­íc, tØnh Ninh ThuËn. C«ng tr×nh sÏ t¹o nguån n­íc<br /> tíi tù ch¶y cho 3.000 ha diÖn tÝch canh t¸c n«ng nghiÖp thuéc ®Þa phËn c¸c x·<br /> Ph­íc Hµ, Ph­íc H÷u, NhÞ Hµ, Ph­íc Nam vµ Ph­íc D©n thuéc huyÖn Ninh<br /> Ph­íc, ®ång thêi kÕt hîp cÊp n­íc cho d©n sinh vµ ph¸t triÓn ch¨n nu«i, gi¶m vµ<br /> chËm lò s«ng Lu, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn m«i tr­êng.<br /> ¸p dông c¸c b­íc tÝnh to¸n cña ph­ong ph¸p trªn, kÕt qu¶ cho thÊy :<br />  HÖ sè néi hoµn kinh tÕ EIRR = 15,6 %<br />  Gi¸ trÞ thu nhËp rßng NPV = 82,1. 109 VN§<br />  Tû sè lîi Ých vµ chi phÝ B/C = 1,57<br /> c. Dù ¸n Hå chøa n­íc Lßng S«ng<br /> Hå chøa n­íc Lßng S«ng ®­îc x¸c ®Þnh x©y dùng trªn s«ng Lßng S«ng thuéc<br /> ®Þa phËn x· Phong Phó, huyÖn Tuy Phong, tØnh B×nh ThuËn. Hå chøa n­íc Lßng<br /> S«ng sÏ t¹o nguån n­íc t­íi cho 4.260 ha trong ®ã tù ch¶y 4.000 ha vµ t¹o nguån<br /> t­íi b¬m 260 ha diÖn tÝch canh t¸c n«ng nghiÖp thuéc ®Þa phËn c¸c x· Phong<br /> Phó, Phó L¹ch, Ph­íc ThÓ vµ thÞ trÊn Liªn H­¬ng, ®ång thêi kÕt hîp cÊp n­íc<br /> sinh ho¹t cho 53.300 ng­êi, c¶i t¹o m«i tr­êng, chèng c¸t bay, sa m¹c ho¸ khu<br /> vùc vµ gi¶m nhÑ lò cho h¹ du.<br /> ¸p dông c¸c b­íc tÝnh to¸n cña ph­ong ph¸p trªn, kÕt qu¶ cho thÊy :<br /> <br /> <br /> 5<br />  HÖ sè néi hoµn kinh tÕ EIRR = 16,52 %<br />  Gi¸ trÞ thu nhËp rßng NPV = 122,6.109 VN§<br />  Tû sè lîi Ých vµ chi phÝ B/C = 1,645<br /> 4. KÕt luËn<br /> KÕt qu¶ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng b»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch<br /> lîi Ých chi phÝ më réng cho thÊy c¸c dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi cã tÝnh<br /> kh¶ thi, ®¸p øng ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng. Ph­¬ng ph¸p<br /> nµy cã kh¶ n¨ng ®Þnh l­îng ®­îc nhiÒu t¸c ®éng (lîi Ých vµ chi phÝ) cña c¸c dù<br /> ¸n thuû lîi. §ång thêi cã thÓ xem xÐt ®­îc nhiÒu c¸c chi phÝ vµ lîi Ých vÒ mÆt tµi<br /> nguyªn vµ m«i tr­êng khi thùc hiÖn dù ¸n. Tuy nhiªn còng cßn nh÷ng t¸c ®éng<br /> khã quy ®æi thµnh tiÒn kh«ng thÓ ®­a vµo ph­¬ng ph¸p ®Ó ®¸nh gi¸. Dï vËy ®©y<br /> vÉn lµ mét ph­¬ng ph¸p kh¸ tæng hîp, cã thÓ sö dông cho c¸c dù ¸n thuû lîi ë<br /> n­íc ta ®Ó tõng b­íc rót ra nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ.<br /> <br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> 1. Joachim Weimann - Umwelt Okonomik - Bochum und Magdeburg -<br /> 1997<br /> 2. Siebert, H, Economic of the Environment, Berlin 1987<br /> 3. Lª Th¹c C¸n, Kinh tÕ m«i tr­êng - Hµ néi 1995<br /> 4. E. Paul DeGarmo, Engineering Economy, New york, 1988<br /> 5. Ng« §×nh TuÊn, Lª §×nh Thµnh, Ph¹m Hïng vµ nnk, B¸o c¸o ®¸nh gi¸<br /> t¸c ®éng m«i tr­êng cña c¸c dù ¸n thuû lîi hå chøa Kr«ngBuk h¹, Hå<br /> T©n Giang, hå Lßng S«ng. §¹i häc Thuû lîi Hµ Néi. 2002, 2004.<br /> 6. Pham Hung, Paul Paal, Economics of Coastal Zone Manegement, Delft<br /> 2002.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> Tãm t¾t<br /> §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng cña mét sè dù ¸n thuû<br /> lîi b»ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch<br /> lîi Ých - chi phÝ më réng<br /> TS. Ph¹m Hïng, Bé m«n Kinh tÕ Thuû lîi<br /> HiÖn nay ®Ó ®¸nh gi¸ nh÷ng møc ®é t¸c ®éng cña c¸c dù ¸n thuû lîi ®Õn<br /> ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ m«i tr­êng cã hµng lo¹t c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau<br /> ®· vµ ®ang ®­îc sö dông t¹i nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi. Mçi ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸<br /> ®Òu cã ­u nh­îc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông kh¸c nhau. D­íi gãc ®é kinh tÕ m«i<br /> tr­êng bµi b¸o nµy tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch lîi Ých chi phÝ më réng vµ<br /> øng dông ph­¬ng ph¸p nµy cho mét sè dù ¸n thuû lîi ë ViÖt Nam.<br /> Summary<br /> Applying benefit – cost analysis method on<br /> environmental impact assessment of water resources<br /> development projects<br /> Dr. Pham Hung, Department of Water Resources Economics<br /> At present there are some mothods for assessing the impacts of water<br /> resources projects on socio-economics development and environment in the<br /> world. Each method has advantages and disadvantages and different scope of<br /> apply. Under Environmental economic points of view the paper will be presented<br /> the extend benefit – cost analysis method on environmental impact assessment<br /> and apply of this methods for some water resourses development projects in<br /> Vietnam.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2