intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chia sẻ: Lâm Đức Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

47
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Đánh giá thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên học viện Nông nghiệp Việt Nam trình bày: Đánh giá thực trạng thể lực của nữ sinh viên năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba và so sánh sự phát triển thể lực chung của nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo các năm học bằng phương pháp kiểm tra sư phạm và phân loại theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực áp dụng cho các sinh viên các trường đại học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TiilP chI KH Nang nghi~p Vi~t Nam 2016, t~p 14, s011: 1853-1857<br /> www.vnua.edu.Vn<br /> <br /> Vietnam J. Agri. Sci. 2016, Vol. 14, NO.11: 1853-1857<br /> <br /> ~,<br /> <br /> ",?<br /> <br /> .,<br /> <br /> _<br /> <br /> ft<br /> <br /> DANH GIA THIIC TRj)NG THE LIIC CHUNG CUA Nil SINH VIEN<br /> HOC VI~N NONG NGHI~P VI~T NAM<br /> LU'O'ng Thanh Hoa<br /> <br /> Trung tam Giao d(lc thi chat va Thi thao, H!Jc vi?n Nong nghi?p Vi?t Nam<br /> Email: lthoa@vnua.edu.vn<br /> Ngay ch~p nh~n: 01.12.2016<br /> <br /> Ngay gui bai: 05.08.2016<br /> TOM TAT<br /> <br /> f)~ tai d13 titm hanh danh gia thl,l'c trl?ng th~ Il,l'c chung cua nCl' sinh vien nam th(r nh§t, nam th(r hai, nam th(r ba<br /> va so sanh Sl,l' phat tri~n th~ Il,l'c chung cua nCl' sinh vien H9C vi~n Nang nghi~p Vi~t Nam theo cac nam h9C bang<br /> phU'O'ng phap ki~m tra SU' phl?m va phan 10l?i theo tieu chulm danh gia th~ Il,l'c ap dl,mg cho sinh vien cac trLl'ang dl?i<br /> h9C. K€lt qua d13 xac djnh dU'Q'c thl,l'c trl?ng th~ Il,l'c chung (TLC) cua cac nCl' sinh vien, lam ti~n d~ va CO' sey d~ tim ra<br /> cac bai t~p ph~ hQ'p phat trilm the Il,l'C chung cho nCl' sinh vien H9C vi~n Nang nghi~p Vi~t Nam.<br /> <br /> TLr kh6a: Thl,l'c trl?ng, the Il,l'C chung, nCl' sinh vien, H9C vi~n Nang nghi~p Vi~t Nam.<br /> <br /> Evaluation of the General Physical Strength of the Female Students<br /> at Vietnam National University of Agriculture<br /> ABSTRACT<br /> Using methods of pedagogical checking and classifying based on physical strength evaluation standards applied<br /> to students of all universities, the present study assessed and compared the general physical strength state of the<br /> female students of the first year, secor.Kl year and third year at the unveristy. The results on general physical strength<br /> of female students could serve as the basis to provide the exercises suitable to their physical strength development.<br /> Keywords: Physical strength, female students, Vietnam National University of Agriculture.<br /> <br /> Giao d1,lc th~ cha"t (GDTC) la mQt miftt cua<br /> giao d1,lc toan di~n cho the' h~ tre, la phuong ti~n<br /> c6 hi~u qua d~ phat tri~n hai hoa ve hinh th~,<br /> nang cao suc khoe va cac to cha"t th~ h,iC (TCTL),<br /> g6p ph&n dao t:;w con ngudi moi phat tri~n toan<br /> di~n, ph1,lc V1,l dllc h;ic cho s1;i nghi~p xay d1;ing va<br /> bao v~ T6 quoc.<br /> Giao d1,lc th~ cha"t trong HQc vi~n Nang<br /> nghi~p Vi~t N am c6 y nghia quan trQng trong<br /> vi~c duy tri va cung co suc khoe cho sinh vien,<br /> phat tri~n co th~ mQt cach hai bOa, xay d1;ing loi<br /> song lanh m~nh va khllc ph1,lc nhilng th6i quen<br /> xa"u, ren luy~n than th~ d~t nhung chi tieu th~<br /> 11;iC quy dinh cho tUng doi tuc;!ng va nam hQc tren<br /> <br /> co sCi ren luy~n than th~ thea lua tu6i. Qua trinh<br /> giao d1,lc th~ cha"t trong cac trudng d~i hQC va<br /> trung hQc chuyen nghi~p con nhiim hinh thanh<br /> nhilng ky nang v:;tn dQng co ban va danh gia<br /> trinh dQ phat tri~n th~ 11;iC chung cho sinh vien.<br /> De tai tie'n hanh danh gia th1;iC tr~ng th~ 11;ic<br /> chung cua nil sinh vien mang y nghia quan<br /> trQng, la mQt trong nhilng can cu d.n thie't d~ 11;ia<br /> chQn cac bai t:;tp phli hc;!p nhiim phat tri~n th~ 11;iC<br /> chung cho nil sinh vien HQc vi~n .<br /> <br /> 2. PHUONG PHAp NGHIEN<br /> 2.1. T6ng hQ'p<br /> <br /> COO<br /> <br /> so li~u<br /> <br /> 88' li~u thu cap duc;!c t6ng hc;!p tU cac ke't qua<br /> nghien cuu ve th~ 11;iC cua hQc sinh, sinh vien c6<br /> <br /> 1853<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2