intTypePromotion=1

Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề sản xuất mây tre đan tỉnh Hà Tây

Chia sẻ: Tinh Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
221
lượt xem
37
download

Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề sản xuất mây tre đan tỉnh Hà Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo "Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề sản xuất mây tre đan tỉnh Hà Tây" phân tích thực trạng môi trường một số làng nghề mây tre đan điển hình của tỉnh Hà Tây, qua đó bước đầu đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động môi trường tại các làng nghề, góp phần xây dựng các làng nghề mây tre đan trở thành các làng nghề kinh tế-văn hóa truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề sản xuất mây tre đan tỉnh Hà Tây

§¸NH GI¸ T×NH H×NH ¤ NHIÔm M¤I TR¦êNG Vµ §Ò XUÊT C¸C GI¶I PH¸P<br /> GI¶M THIÓu ¤ NHIÔm T¹I C¸C LµNG NGHÒ M¢Y TRE §AN TØNH Hµ T¢Y(*)<br /> <br /> TS. Vò Hoµng Hoa<br /> ThS. PHAN V¡N Y£N<br /> Tr­êng §¹i häc Thñy lîi<br /> <br /> Tãm t¾t: C¸c lµng nghÒ m©y tre ®an ë c¸c tØnh phÝa B¾c nãi chung vµ tØnh Hµ T©y nãi riªng<br /> ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh. Sù ph¸t triÓn nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho khu vùc<br /> n«ng th«n, gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ phï hîp víi c«ng cuéc CNH, H§H n«ng nghiÖp n«ng<br /> th«n cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. Tuy nhiªn vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng t¹i c¸c lµng nghÒ m©y tre ®an<br /> ®ang lµ mét th¸ch thøc lín cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh nghÒ nhiÒu tiÒm n¨ng nµy. Bµi b¸o<br /> ph©n tÝch thùc tr¹ng m«i tr­êng mét sè lµng nghÒ m©y tre ®an ®iÓn h×nh cña tØnh Hµ T©y, qua ®ã<br /> b­íc ®Çu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m gi¶m thiÓu t¸c ®éng m«i tr­êng t¹i c¸c lµng nghÒ, gãp phÇn<br /> x©y dùng c¸c lµng nghÒ m©y tre ®an trë thµnh c¸c lµng nghÒ kinh tÕ-v¨n hãa truyÒn thèng.<br /> <br /> I. TæNG QUAN HIÖN TR¹NG C¸C LµNG Cã trªn 50 hé thu gom hµng, 27 hé chÕ biÕn<br /> NGHÒ S¶N XUÊT M¢Y TRE §AN nguyªn liÖu vµ cung cÊp nguyªn liÖu s¶n xuÊt,<br /> I.1. Tæng quan 15 hé chuyªn xö lý hµng hun sÊy vµ 18 hé<br /> C¸c lµng nghÒ m©y tre ®an vµ thñ c«ng mü chuyªn dïng chÊt tÈy röa tÈy nguyªn liÖu. Sè hé<br /> nghÖ ë Hµ T©y chiÕm ®Õn 162 trong tæng sè 280 xö lý phun s¬n, lµm mµu vµ ho¸ chÊt kh¸c trªn<br /> lµng nghÒ cña tØnh. TØnh cã vÞ trÝ thuËn lîi lµ 100 hé. Ngoµi ra, c¸c hé s¶n xuÊt nµo còng cã<br /> gÇn Hµ Néi, n¬i tiªu thô s¶n phÈm tèt vµ tiÕp tói hoÆc x©y phßng hun xö lý l­u huúnh ®Ó<br /> gi¸p víi Hoµ B×nh, mét trong c¸c vïng chuyªn chèng mèc, mèi mät. §Õn th¸ng 10/2004 cã 7/7<br /> cung cÊp c¸c nguyªn liÖu ®Ó ph¸t triÓn lµng lµng ®­îc UBND tØnh Hµ T©y c«ng nhËn lµng<br /> nghÒ thñ c«ng nh­ tre, song, m©y. C¸c lµng nghÒ, trong ®ã cã th«n Phó Vinh lµ lµng nghÒ<br /> nghÒ m©y tre ®an ph©n bè chñ yÕu ë Ch­¬ng truyÒn thèng ®­îc c«ng nhËn n¨m 2002. Trong<br /> Mü (däc trªn quèc lé 6) vµ Phó Xuyªn - ®­îc lµng cã 9 nghÖ nh©n ®­îc ®Ò nghÞ Nhµ n­íc<br /> coi lµ mét trong côm lµng nghÒ lín nhÊt tØnh. phong tÆng danh hiÖu vµ mét sè thî thñ c«ng cã<br /> ChØ riªng trong vïng chËm lò cña huyÖn Ch­¬ng tay nghÒ cao ®· ®­îc tÆng th­ëng nhiÒu hu©n,<br /> Mü ®· cã 25 lµng nghÒ lµm m©y tre ®an xuÊt huy ch­¬ng.<br /> khÈu trªn tæng sè 28 lµng nghÒ trong vïng. C¸c Trªn ®Þa bµn x· cã 21 c«ng ty TNHH -<br /> s¶n phÈm m©y tre ®an truyÒn thèng chñ yÕu Doanh nghiÖp vµ tæ hîp t¸c, trong ®ã 16 doanh<br /> ®­îc s¶n xuÊt tËp trung ë c¸c x· Phó NghÜa, nghiÖp vµ tæ hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh hµng<br /> Tr­êng Yªn (huyÖn Ch­¬ng Mü), Phó Mü m©y tre xuÊt khÈu. T¹i côm c«ng nghiÖp Phó<br /> (huyÖn Phó Xuyªn),.... NghÜa cã 20 c«ng ty, doanh nghiÖp ®ang s¶n<br /> Trªn toµn x· Phó NghÜa cã 87% sè hé s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã cã 9 c«ng ty, doanh<br /> xuÊt kinh doanh lµm nghÒ thñ c«ng m©y tre ®an nghiÖp kinh doanh vÒ s¶n phÈm thñ c«ng m©y<br /> xuÊt khÈu, chiÕm trªn 300 ngµy lµm trong n¨m. tre giang ®an xuÊt khÈu.<br /> <br /> (*) TØnh Hµ T©y cò, nay lµ Hµ Néi<br /> <br /> <br /> 33<br /> B¶ng 1: Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña ngµnh nghÒ m©y, tre, giang ®an t¹i tØnh Hµ T©y<br /> giai ®o¹n 2007 - 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2015<br /> Ngµnh Sè hé Sè lao ®éng Gi¸ trÞ s¶n xuÊt<br /> nghÒ 2006 2007- ¦íc 2015 2006 2007- ¦íc 2015 2006 2007- ¦íc 2015<br /> 2010 t¨ng so víi 2010 t¨ng so 2010 t¨ng so víi<br /> 2010 víi 2010 2010<br /> M©y tre 100% 130% 110% 100% 160% 110% 100% 120% 110%<br /> giang ®an<br /> Nguån: PET Hµ T©y<br /> <br /> I.2. Quy tr×nh s¶n xuÊt vµ c¸c t¸c ®éng tre nh­ng vÒ c¬ b¶n c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt ®Òu<br /> m«i tr­êng lµm thñ c«ng. Quy tr×nh s¶n xuÊt chung cã thÓ<br /> 1. Quy tr×nh s¶n xuÊt m©y tre ®an: m« t¶ nh­ h×nh sau:<br /> MÆc dï m¸y mãc ®­îc sö dông ®Ó chÎ m©y<br /> <br /> M©y, tre SÊy l­u<br /> giang huúnh Chuèt<br /> <br /> ChÎ theo mÉu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> X«ng l­u nhËp kho<br /> huúnh §an, ®¸nh bãng, phun<br /> s¬n<br /> <br /> <br /> H×nh 1: Quy tr×nh s¶n xuÊt m©y tre ®an<br /> <br /> 2. C¸c t¸c ®éng m«i tr­êng chÝnh: ®¸ g©y « nhiÔm kh«ng khÝ, n­íc th¶i sau nhuém<br /> Tõ c«ng nghÖ vµ quy tr×nh s¶n xuÊt nªu trªn, chøa nhiÒu lo¹i hãa chÊt vµ phÈm mµu th¶i trùc<br /> c¸c t¸c ®éng m«i tr­êng chÝnh cña s¶n xuÊt m©y tiÕp ra m«i tr­êng g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc,<br /> tre ®an lµ: ®Êt.<br /> - Giai ®o¹n ng©m tre, nøa, vÇu nguyªn liÖu: - Hun, sÊy l­u huúnh: « nhiÔm kh«ng khÝ do<br /> thùc hiÖn t¹i c¸c ao lµng lµm n­íc chuyÓn mµu khÝ l­u huúnh, nguyªn nh©n chÝnh cña bÖnh h«<br /> ®en, bèc mïi khã chÞu, ¶nh h­ëng ®Õn m«i hÊp t¨ng cao.<br /> tr­êng n­íc, kh«ng khÝ. - Nhóng keo, phun s¬n s¶n phÈm: mïi hãa<br /> - TÈy tr¾ng nguyªn liÖu: thùc hiÖn ë c¸c bÓ x©y chÊt, s¬n, dung m«i g©y khã thë cho ng­êi lao<br /> t¹i hé gia ®×nh, n­íc th¶i chøa sót, gia ven, chÊt ®éng vµ ng­êi d©n xung quanh; c¸c hãa chÊt<br /> h÷u c¬ kh«ng ®­îc xö lý x¶ th¼ng ra m«i tr­êng thõa th¶i ra m«i tr­êng g©y « nhiÔm n­íc.<br /> g©y « nhiÔm ®Êt, n­íc, mïi hãa chÊt ®éc h¹i.<br /> - ChÎ nguyªn liÖu: g©y bôi kh«ng khÝ (bôi II. HIÖN TR¹NG M¤I TR¦êNG c¸c LµNG<br /> t­íp nguyªn liÖu), khãi ®èt nguyªn liÖu thõa ©m NGHÒ m©y tre ®an tØnh Hµ t©y<br /> Ø liªn tôc. II.1. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng n­íc<br /> - Luéc, nhuém: luéc thµnh phÈm b»ng than II.1.1. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng n­íc mÆt<br /> <br /> <br /> <br /> 34<br /> B¶ng 2: KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu n­íc mÆt t¹i mét sè ao hå trong lµng nghÒ m©y tre ®an th«n Phó<br /> Vinh, x· Phó NghÜa, huyÖn Ch­¬ng Mü, tØnh Hµ T©y<br /> Giíi h¹n cho phÐp TCVN<br /> Sè §¬n<br /> Th«ng sè KÕt qu¶ ®o TCVN 5942:1995 6773:2000<br /> TT vÞ ®o<br /> 1 2 Cét A Cét B<br /> 0<br /> 1 NhiÖt ®é C 28.5 27.9 - -<br /> 2 pH 6.9 7.2 6 - 8.5 5.,5 – 9 5,5 - 8,5<br /> 3 EC (§é dÉn ®iÖn) ms/c 0.473 0.374<br /> m<br /> 4 Oxy hoµ tan mg/l 2.2 2.3 ≥6 ≥2 ≥2<br /> 5 S (§é muèi) ‰ 0.2 0.01<br /> 6 Tæng chÊt r¾n hoµ tan mg/l 156.8 125.4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2