intTypePromotion=1

Đánh giá việc duy trì hộ gia đình và trường học an toàn tại hai xã Dạ Trạch và Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, năm 2009

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
17
lượt xem
0
download

Đánh giá việc duy trì hộ gia đình và trường học an toàn tại hai xã Dạ Trạch và Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn sâu theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn với 248 đại diện HGĐ và 4 cuộc thảo luận nhóm HGĐ, phỏng vấn sâu 6 hiệu trưởng của 6 trường tại 2 xã. Kết quả cho thấy, năm 2009, tỷ lệ HGĐ đạt CĐAT tại 2 xã là 87,1%. Tỷ lệ này cao hơn so với tiêu chuẩn CĐAT là 37% và cao hơn so với khi được công nhận CĐAT năm 2006 là 9,6%. Tuy nhiên vẫn còn 7,2% HGĐ không duy trì được GĐAT sau 3 năm. Tuy có một số trường chưa thực hiện tốt 3 trên 13 nội dung bảng kiểm trường học an toàn, cả 6 trường đóng trên địa bàn 2 xã vẫn duy trì là trường học an toàn theo tiêu chuẩn của Bộ y tế. Cần tiếp tục duy trì và đấy mạnh mô hình CĐAT tại 2 xã và làm mô hình điểm để chính quyền nhân rộng tới các xã khác của địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá việc duy trì hộ gia đình và trường học an toàn tại hai xã Dạ Trạch và Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, năm 2009

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Ñaùnh giaù vieäc duy trì hoä gia ñình vaø tröôøng hoïc<br /> an toaøn taïi hai xaõ Daï Traïch vaø Ñoàng Tieán,<br /> huyeän Khoaùi Chaâu, tænh Höng Yeân, naêm 2009<br /> Nguyeãn Thanh Höông (*), Cuø Thò Bích Haïnh (**)<br /> <br /> Tai naïn thöông tích (TNTT) hieän laø vaán ñeà söùc khoûe coâng coäng nghieâm troïng treân toaøn caàu vaø taïi<br /> Vieät Nam. Tröôùc nhöõng thaùch thöùc lôùn veà TNTT, chöông trình coäng ñoàng an toaøn (CÑAT) ñaõ baét ñaàu<br /> trieån khai naêm 1996 taïi Vieät Nam. Naêm 2006 xaõ Daï Traïch vaø Ñoàng Tieán, huyeän Khoaùi Chaâu, tænh<br /> Höng Yeân ñaõ ñöôïc coâng nhaän laø CÑAT Quoác teá. Nghieân cöùu naøy nhaèm ñaùnh giaù vieäc duy trì caùc tieâu<br /> chí gia ñình an toaøn (GÑAT) cuûa caùc hoä gia ñình (HGÑ) vaø tröôøng hoïc an toaøn cuûa caùc tröôøng Trung<br /> hoïc cô sôû, Tieåu hoïc vaø Maãu giaùo taïi 2 xaõ treân sau 3 naêm ñöôïc coâng nhaän CÑAT.<br /> Nghieân cöùu tieán haønh phoûng vaán theo boä caâu hoûi thieát keá saün vôùi 248 ñaïi dieän HGÑ vaø 4 cuoäc thaûo<br /> luaän nhoùm HGÑ, phoûng vaán saâu 6 hieäu tröôûng cuûa 6 tröôøng taïi 2 xaõ. Keát quaû cho thaáy, naêm 2009,<br /> tyû leä HGÑ ñaït GÑAT taïi hai xaõ laø 87,1%. Tyû leä naøy cao hôn so vôùi tieâu chuaån CÑAT laø 37% vaø cao<br /> hôn so vôùi khi ñöôïc coâng nhaän CÑAT naêm 2006 laø 9,6%. Tuy nhieân vaãn coøn 7,2% HGÑ khoâng duy<br /> trì ñöôïc GÑAT sau 3 naêm. Tuy coù moät soá tröôøng chöa thöïc hieän toát 3 treân 13 noäi dung baûng kieåm<br /> tröôøng hoïc an toaøn, caû 6 tröôøng ñoùng treân ñòa baøn 2 xaõ vaãn duy trì laø tröôøng hoïc an toaøn theo tieâu<br /> chuaån cuûa Boä Y teá. Caàn tieáp tuïc duy trì vaø ñaåy maïnh moâ hình CÑAT taïi 2 xaõ vaø laøm moâ hình ñieåm<br /> ñeå chính quyeàn nhaân roäng tôùi caùc xaõ khaùc cuûa ñòa phöông.<br /> Töø khoùa: Tai naïn thöông tích, coäng ñoàng an toaøn, gia ñình an toaøn, tröôøng hoïc an toaøn, beàn vöõng.<br /> <br /> Assessment of sustainability of household<br /> and school safety in Da Trach and Dong Tien<br /> communes, Khoai Chau district,<br /> Hung Yen province - 2009<br /> Nguyen Thanh Huong (*), Cu Thi Bich Haïnh (**)<br /> <br /> Injury is a critical public health problem in Vietnam as well as around the world. To cope with injury<br /> challenges, the safety community program has been implemented in Vietnam since 1996. In 2006, Da<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)<br /> <br /> 25<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Trach and Dong Tien communes were recognized as International safe communities. This study aims<br /> to assess the sustainability of household and school safety indicators of those two communes after 3<br /> years having been recognized as safe community.<br /> In this study, 248 household representatives were interviewed, and four focus group discussions with<br /> household representatives and 6 in-depth interviews with 6 school principals were conducted.<br /> The results reveal that in 2009, 87.1% of households in those two communes achieved the title of safe<br /> households. This figure is higher (37%) than the standard required for safe community and higher<br /> (9,6%) than that in 2006. However, there are still 7.2% of households which could not sustain as safe<br /> household after 3 years. Even though few schools could not fulfill 3 out of 13 requirements of safety<br /> school in the checklist, all 6 schools in those two communes sustain as safe schools according to<br /> Ministry of Health standards. These outcomes and safety models should be maintained and reinforced<br /> in those two communes and should be used as good examples for expansion of the program to other<br /> communes in this area.<br /> Key words: Injury, safety community, safety household, safety school, sustainability.<br /> <br /> Taùc giaû:<br /> (*)<br /> <br /> TS Nguyeãn Thanh Höông: Tröôøng Ñaïi hoïc Y teá coâng coäng. Ñòa chæ: 138 Giaûng Voõ - Ba Ñình - Haø Noäi.<br /> E.mail: nth@hsph.edu.vn<br /> <br /> (**)<br /> <br /> ThS Cuø Thò Bích Haïnh: Trung taâm y teá döï phoøng tænh Phuù Thoï.<br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> Tai naïn thöông tích (TNTT) hieän laø vaán ñeà söùc<br /> khoûe coâng coäng nghieâm troïng ôû khaép moïi nôi treân<br /> theá giôùi vôùi soá töû vong öôùc tính ngaøy caøng taêng vaø<br /> laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân haøng ñaàu cuûa gaùnh<br /> naëng beänh taät toaøn caàu [5]. ÔÛ Vieät Nam trong 10<br /> naêm gaàn ñaây, TNTT ngaøy moät gia taêng vaø laø moät<br /> trong nhöõng nguyeân nhaân haøng ñaàu gaây töû vong taïi<br /> caùc beänh vieän [4]. Theo thoáng keâ töû vong do TNTT<br /> cuûa Cuïc Y teá döï phoøng vaø Moâi tröôøng Vieät Nam<br /> naêm 2007, tyû leä töû vong do TNTT treân toaøn quoác<br /> naêm 2006 chieám 11,8% trong toång soá cheát [2].<br /> Tröôùc nhöõng thaùch thöùc lôùn veà TNTT, chöông<br /> trình coäng ñoàng an toaøn (CÑAT) vaø phoøng choáng<br /> TNTT ñaõ baét ñaàu trieån khai ôû 2 coäng ñoàng cuûa ngoaïi<br /> oâ Thaønh phoá Haø Noäi naêm 1996 döôùi söï hoã trôï cuûa<br /> toå chöùc Phaùt trieån Quoác Teá Thuïy Ñieån. CÑAT Vieät<br /> Nam ñöôïc xaây döïng treân cô sôû xaây döïng caùc gia<br /> ñình an toaøn (GÑAT), tröôøng hoïc an toaøn (THAT).<br /> Tieâu chuaån coäng ñoàng an toaøn Vieät Nam ñöôïc ñaùnh<br /> 26<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)<br /> <br /> giaù döïa theo quyeát ñònh soá 170/QÑ-BYT ngaøy<br /> 17/1/2006 cuûa Boä tröôûng Boä Y teá veà vieäc ban haønh<br /> höôùng daãn XDCÑAT, phoøng choáng TNTT [1].<br /> Naêm 1997, huyeän Khoaùi Chaâu, tænh Höng Yeân<br /> laø moät trong nhöõng ñôn vò ñöôïc trieån khai chöông<br /> trình phoøng choáng TNTT xaây döïng coäng ñoàng an<br /> toaøn. Ñeán thaùng 6 naêm 2006 xaõ Daï Traïch vaø Ñoàng<br /> Tieán, huyeän Khoaùi Chaâu ñaõ ñöôïc coâng nhaän laø<br /> CÑAT Quoác teá. Naêm 2006, xaõ Daï traïch coù<br /> 976/1221 GHÑ (75%) ñaït tieâu chuaån GÑAT; xaõ<br /> Ñoàng Tieán coù 877/1096 HGÑ (80%) ñaït tieâu chuaån<br /> GÑAT. Theo soá lieäu baùo caùo, töø naêm 2006 ñeán<br /> 2009, taàn soá maéc TNTT taïi hai xaõ coù xu höôùng<br /> giaûm, caùc nguy cô gaây TNTT taïi hai xaõ ñöôïc haïn<br /> cheá. Maëc duø vaäy, theo soá lieäu veà tình hình TNTT<br /> trong ba naêm gaàn ñaây cuûa Phoøng Y teá huyeän vaø soá<br /> lieäu phaân tích soå töû vong A6 cuûa 25 xaõ treân toaøn<br /> huyeän naêm 2008, TNTT laø nguyeân nhaân ñöùng thöù<br /> hai cuûa töû vong treân toaøn huyeän [6].<br /> Sau 3 naêm ñöôïc coâng nhaän CÑAT Quoác teá, caùc<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> HGÑ ñöôïc coâng nhaän GÑAT coù coøn duy trì ñöôïc hay<br /> khoâng? Caùc tröôøng hoïc ñöôïc coâng nhaän tröôøng hoïc<br /> an toaøn coù coøn giöõ vöõng danh hieäu ñoù hay khoâng? Ñeå<br /> traû lôøi caùc caâu hoûi treân, nghieân cöùu naøy ñöôïc tieán<br /> haønh nhaèm 2 muïc tieâu sau: (1) Ñaùnh giaù vieäc duy trì<br /> caùc tieâu chí GÑATcuûa caùc hoä gia ñình taïi 2 xaõ Daï<br /> Traïch vaø Ñoàng Tieán, huyeän Khoaùi Chaâu, tænh Höng<br /> Yeân, naêm 2009; (2) Ñaùnh giaù vieäc duy trì tröôøng hoïc<br /> an toaøn cuûa caùc tröôøng Trung hoïc cô sôû, Tieåu hoïc vaø<br /> tröôøng Maãu giaùo taïi 2 xaõ nghieân cöùu.<br /> <br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> 2.1. Thieát keá nghieân cöùu<br /> Nghieân cöùu moâ taû caét ngang, keát hôïp nghieân cöùu<br /> ñònh tính vaø ñònh löôïng coù so saùnh keát quaû vôùi soá<br /> lieäu cuûa naêm 2006.<br /> <br /> 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> - Chuû HGÑ treân ñòa baøn hai xaõ nghieân cöùu.<br /> - Caùc tröôøng hoïc ñoùng treân ñòa baøn hai xaõ<br /> nghieân cöùu.<br /> - Hieäu tröôûng tröôøng Tieåu hoïc vaø THCS, Maãu<br /> giaùo ñoùng treân ñòa baøn hai xaõ.<br /> <br /> 2.3. Thôøi gian vaø ñòa ñieåm nghieân cöùu<br /> Töø thaùng 3/2009 ñeán thaùng 9/2009, taïi hai xaõ<br /> Ñoàng Tieán vaø Daï Traïch, huyeän Khoaùi Chaâu, tænh<br /> Höng Yeân.<br /> <br /> 2.4. Caùc chæ soá ñaùnh giaù<br /> Caùc chæ soá ñaùnh giaù döïa theo Quyeát ñònh höôùng<br /> daãn XDCÑAT, phoøng choáng TNTT cuûa Boä Y teá<br /> [1].<br /> <br /> 2.5. Maãu vaø phöông phaùp choïn maãu<br /> Nghieân cöùu ñònh löôïng<br /> Choïn hoä gia ñình: AÙp duïng coâng thöùc tính côõ<br /> maãu cho 1 tyû leä ta coù:<br /> <br /> Z 12−α / 2 * p (1 − p )<br /> n=<br /> d2<br /> Trong ñoù:<br /> n: côõ maãu; Z1- α/2 = 1,96<br /> (Heä soá tin caäy ôû möùc xaùc suaát 95%);<br /> p = 0,75 (öôùc tính tyû leä gia ñình ñaït tieâu chuaån<br /> GÑAT); d = 0,08 (Ñoä chính xaùc mong muoán).<br /> <br /> Döï truø 10% ñoái töôïng khoâng tham gia nghieân<br /> cöùu coù: n = 248. Moãi xaõ choïn 124 HGÑ tham gia<br /> nghieân cöùu. Choïn HGÑ theo phöông phaùp ngaãu<br /> nhieân heä thoáng.<br /> Choïn tröôøng: Choïn toaøn boä 6 tröôøng (THCS,<br /> Tieåu hoïc, Maãu giaùo) ñoùng treân ñòa baøn hai xaõ.<br /> Nghieân cöùu ñònh tính<br /> Choïn maãu coù chuû ñònh<br /> "Phoûng vaán saâu (PVS): 06 Hieäu tröôûng cuûa 6<br /> tröôøng THCS, Tieåu hoïc, Maãu giaùo ñoùng treân ñòa<br /> baøn hai xaõ.<br /> "Thaûo luaän nhoùm (TLN): 4 cuoäc. Sau khi ñaõ coù<br /> keát quaû quan saùt HGÑ theo baûng kieåm GÑAT,<br /> chuùng toâi choïn moãi xaõ 16 HGÑ chia laøm hai nhoùm<br /> tham gia 2 cuoäc TLN. Tieâu chuaån choïn HGÑ vaø<br /> ngöôøi tham gia TLN nhö sau:<br /> Nhoùm 1: choïn 8 HGÑ ñaït GÑAT (trong ñoù coù<br /> 4 hoä naêm 2006 ñaït GÑAT, naêm 2009 cuõng ñaït<br /> GÑAT; 4 hoä naêm 2006 khoâng ñaït GÑAT, naêm 2009<br /> ñaït GÑAT).<br /> ❏<br /> <br /> ❏ Nhoùm 2: choïn 8 HGÑ khoâng ñaït GÑAT (trong<br /> ñoù 4 hoä naêm 2006 ñaït GÑAT, naêm 2009 khoâng ñaït<br /> GÑAT; 4 HGÑ caû 2 naêm 2006 vaø 2009 ñeàu khoâng<br /> ñaït GÑAT).<br /> <br /> Tieâu chuaån choïn ngöôøi tham gia TLN: Sau khi<br /> choïn xong HGÑ, chuùng toâi môøi moãi HGÑ moät ngöôøi<br /> ñaïi dieän laø chuû hoä hoaëc ngöôøi tröôûng thaønh töø 18<br /> tuoåi trôû leân tham gia TLN.<br /> ❏<br /> <br /> 2.6. Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu<br /> Nghieân cöùu ñònh löôïng<br /> Ñieàu tra vieân tieán haønh phoûng vaán chuû hoä theo<br /> boä caâu hoûi thieát keá saün vaø quan saùt HGÑ thoâng qua<br /> baûng kieåm. Vôùi caùc tröôøng hoïc, söû duïng baûng kieåm<br /> tröôøng hoïc an toaøn thoâng qua quan saùt ngoâi tröôøng<br /> vaø ñoái chieáu caùc soá lieäu veà phoøng choáng TNTT cuûa<br /> nhaø tröôøng. Baûng kieåm tröôøng hoïc an toaøn do Boä y<br /> teá ban haønh naêm 2006.<br /> Nghieân cöùu ñònh tính<br /> Coâng cuï thu thaäp laø baûn höôùng daãn PVS; caùc<br /> cuoäc PVS vaø TLN ñeàu ñöôïc ghi cheùp vaø coù ghi aâm,<br /> chuïp aûnh vôùi söï cho pheùp cuûa ÑTNC.<br /> 2.7. Phöông phaùp phaân tích soá lieäu<br /> Soá lieäu ñònh löôïng<br /> Soá lieäu sau khi thu thaäp ñaõ ñöôïc maõ hoaù, laøm<br /> saïch. Soá lieäu ñöôïc nhaäp vaø phaân tích baèng phaàn<br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)<br /> <br /> 27<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> meàm SPSS 15.0.<br /> Soá lieäu ñònh tính<br /> Caùc cuoäc PVS, TLN ñöôïc gôõ baêng vaø ghi cheùp<br /> laïi sau ñoù ñoïc vaø phaân tích soá lieäu theo chuû ñeà.<br /> <br /> 3. Keát quaû nghieân cöùu<br /> 3.1. Keát quaû duy trì GÑAT cuûa caùc HGÑ taïi<br /> hai xaõ<br /> 3.2.1. Thoâng tin chung veà chuû HGÑ vaø caùc<br /> HGÑ tham gia nghieân cöùu<br /> Tyû leä nam tham gia vaøo nghieân cöùu cao gaáp 3<br /> laàn so vôùi nöõ giôùi ôû caû hai xaõ. Tuoåi trung bình cuûa<br /> caùc ñoái töôïng tham gia nghieân cöùu laø 54 ôû xaõ Daï<br /> Traïch vaø 55 ôû xaõ Ñoàng Tieán. Caùc ñoái töôïng chuû<br /> yeáu laø daân toäc Kinh (99%). Trình ñoä hoïc vaán cuûa<br /> ñoái töôïng nghieân cöùu töông ñoái cao, treân 60% soá<br /> ngöôøi tham gia nghieân cöùu coù trình ñoä töø THCS trôû<br /> leân. Ngheà nghieäp caùc chuû hoä chuû yeáu laø ngheà<br /> noâng, xaõ Daï Traïch chieám treân 80%, xaõ Ñoàng Tieán<br /> tyû leä naøy thaáp hôn (69%). Gaàn 90% soá HGÑ taïi hai<br /> xaõ tham gia nghieân cöùu coù thu nhaäp bình quaân treân<br /> 200.000ñ/ngöôøi/thaùng. Trong soá caùc hoä tham gia<br /> nghieân cöùu coù treân 70% soá hoä taïi xaõ Daï Traïch vaø<br /> treân 80% soá HGÑ taïi xaõ Ñoàng Tieán ñöôïc coâng<br /> nhaän laø GÑAT naêm 2006. Chæ coù 2% HGÑ môùi<br /> ñöôïc thaønh laäp sau naêm 2006 ôû caû hai xaõ tham gia<br /> nghieân cöùu.<br /> 3.2.2. Keát quaû duy trì GÑAT<br /> 3.2.2.1 Keát quaû ñaùnh giaù HGÑ theo baûng kieåm:<br /> Baûng 1 moâ taû chi tieát keát quaû ñaùnh giaù HGÑ theo<br /> baûng kieåm GÑAT.<br /> Vieäc thöïc hieän caùc noäi dung an toaøn trong sinh<br /> hoaït, vôùi noäi dung coù che chaén caùc daây cu roa cuûa<br /> maùy xay saùt ñaït tyû leä toái ña, noäi dung coù phöông tieän<br /> baûo hoä trong quaù trình phun thuoác baûo veä thöïc vaät<br /> vaãn duy trì ñöôïc tyû leä nhö khi ñöôïc coâng nhaän<br /> CÑAT (95%) nhöng noäi dung coù tuû thuoác gia ñình,<br /> thuoác coù ghi nhaõn ñeå trong tuû khoùa vaø ñaët ngoaøi taàm<br /> tay cuûa treû, coù ñuû phöông tieän ñeå sô caáp cöùu caùc<br /> tröôøng hôïp thoâng thöôøng thì ñaït raát thaáp 46% ôû xaõ<br /> Daï Traïch vaø 62% ôû xaõ Ñoàng Tieán. Thoâng qua TLN<br /> ñöôïc bieát ñaây laø moät trong nhöõng noäi dung maø caùc<br /> HGÑ chöa chuù yù thöïc hieän vaø cuõng laø moät trong soá<br /> caùc nguyeân nhaân laøm cho caùc HGÑ khoâng ñaït ñöôïc<br /> GÑAT. "Chuùng toâi bieát thuoác men keå caû thuoác<br /> beänh, thuoác boå ñeàu phaûi ñeå ôû tuû thuoác treân cao khi<br /> naøo duøng môùi laáy, theá nhöng meï caùc chaùu mang veà<br /> 28<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)<br /> <br /> cöù ñeå ngay ôû baøn khoâng caát…" (TLN khoâng ñaït<br /> GÑAT).<br /> Veà thöïc hieän noäi dung an toaøn cho treû em thì<br /> coù 8/9 noäi dung caùc HGÑ ôû caû hai xaõ thöïc hieän toát,<br /> ñaït treân 90%. Tuy nhieân, vôùi noäi dung coù hoäp ñöïng<br /> phích nöôùc noùng, ñoà ñöïng ñoà noùng, dieâm baät löûa<br /> ñeå xa taàm vôùi cuûa treû trung bình thì caû hai xaõ chæ<br /> ñaït 66,9 (Daï Traïch laø 58%, Ñoàng Tieán laø 75%). Veà<br /> vieäc thöïc hieän caùc noäi dung an toaøn cho ngöôøi giaø,<br /> an toaøn giao thoâng, caùc HGÑ ñeàu ñaït tyû leä cao<br /> treân 90%.<br /> Bieåu ñoà 1 moâ taû tyû leä HGÑ ñaït GÑAT naêm 2009<br /> taïi hai xaõ vaø so saùnh vôùi soá lieäu cuûa naêm 2006 (thu<br /> thaäp qua soá lieäu thöù caáp) khi ñöôïc coâng nhaän CÑAT<br /> ñeå coù theå so saùnh söï thay ñoåi sau 3 naêm.<br /> <br /> Bieåu ñoà 1.Tyû leä HGÑ ñaït tieâu chuaån GÑAT cuûa hai<br /> xaõ nghieân cöùu naêm 2006 vaø 2009<br /> <br /> Naêm 2009, tyû leä HGÑ cuûa caû hai xaõ ñaït tieâu<br /> chuaån GÑAT laø 87%. Trong ñoù tyû leä HGÑ ñaït tieâu<br /> chuaån GÑAT cuûa xaõ Daï Traïch naêm 2009 cao hôn<br /> tyû leä HGÑ ñaït tieâu chuaån GÑAT naêm 2006 khi ñöôïc<br /> coâng nhaän CÑAT laø 10,5%; tyû leä naøy taïi xaõ Ñoàng<br /> Tieán cuõng taêng gaàn 9% so vôùi naêm 2006.<br /> 3.2.2.2 Tyû leä HGÑ duy trì tieâu chuaån GÑAT<br /> Naêm 2006, tröôùc khi coâng nhaän CÑAT, 100%<br /> HGÑ taïi hai xaõ ñöôïc ñaùnh giaù thöïc hieän caùc tieâu chí<br /> GÑAT theo baûng kieåm GÑAT, hieän nay danh saùch<br /> HGÑ ñaït GÑAT naêm 2006 vaãn ñöôïc löu taïi Traïm Y<br /> teá hai xaõ. Trong nghieân cöùu naøy thoâng tin xaùc ñònh<br /> caùc HGÑ ñaït tieâu chuaån GÑAT naêm 2006 tham gia<br /> nghieân cöùu ñöôïc keát hôïp giöõa soá lieäu thöù caáp vaø<br /> phoûng vaán chuû HGÑ. Keát quaû giöõa soá lieäu thöù caáp<br /> vaø sô caáp truøng nhau: Trong soá 248 HGÑ tham gia<br /> nghieân cöùu thì coù 48 HGÑ naêm 2006 khoâng ñaït<br /> GÑAT, 5 HGÑ laø môùi ñöôïc taùch hoä sau naêm 2006<br /> vaø 195 HGÑ ñaït GÑAT naêm 2006 (Baûng 2).<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Baûng 1. Keát quaû quan saùt HGÑ theo baûng kieåm GÑAT<br /> Noäi dung kieåm ñònh ñaùnh giaù<br /> <br /> Ñaït<br /> n<br /> <br /> Daï Traïch<br /> Chöa ñaït<br /> (%)<br /> n<br /> (%)<br /> <br /> Ñaït<br /> n<br /> <br /> Ñoàng Tieán<br /> Chöa ñaït<br /> (%)<br /> n<br /> (%)<br /> <br /> An toaøn trong sinh hoaït<br /> 1. OÅ phích caém ñieän an toaøn ñaët ngoaøi taàm vôùi cuûa treû.<br /> <br /> 113<br /> <br /> 91,1<br /> <br /> 11<br /> <br /> 8,9<br /> <br /> 117<br /> <br /> 94,4<br /> <br /> 7<br /> <br /> 5,6<br /> <br /> 2. Khoâng coù daây ñieän hôû.<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 3. Heä thoáng ñieän coù caàu dao ñaûm baûo an toaøn.<br /> <br /> 115<br /> <br /> 92,7<br /> <br /> 9<br /> <br /> 7,3<br /> <br /> 118<br /> <br /> 95,2<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4,8<br /> <br /> 4. Khoâng duøng ñieän ñeå ñaùnh baãy chuoät, taét heát ñoà ñieän khoâng caàn thieát.<br /> <br /> 116<br /> <br /> 93,5<br /> <br /> 8<br /> <br /> 6,5<br /> <br /> 120<br /> <br /> 96,8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3,2<br /> <br /> 5. Caùc bình ñöïng, daây daãn xaêng daàu ga oâxy phaûi kín, ñeå nôi xa löûa.<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 121<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3,2<br /> <br /> 6. Gia ñình khoâng taøng tröõ, saûn xuaát, söû duïng vaän chuyeån caùc chaát gaây chaùy noå<br /> <br /> 124<br /> <br /> 100<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 124<br /> <br /> 100<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 7. Coù tuû thuoác gia ñình, thuoác coù ghi nhaõn ñeå trong tuû khoùa vaø ñaët ngoaøi taàm vôùi cuûa treû, coù<br /> ñuû phöông tieän ñeå sô cöùu caùc tröôøng hôïp thöông tích thoâng thöôøng<br /> <br /> 57<br /> <br /> 46,0<br /> <br /> 67<br /> <br /> 54,0<br /> <br /> 78<br /> <br /> 62,9<br /> <br /> 46<br /> <br /> 37,1<br /> <br /> 8. Thöïc hieän aên chín, uoáng soâi, söû duïng nöôùc saïch vaø veä sinh caù nhaân phoøng choáng ngoä ñoäc<br /> thöïc phaåm<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 123<br /> <br /> 99,2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0,8<br /> <br /> 9. Hoùa chaát, thuoác Baûo veä thöïc vaät phaûi coù nhaõn, haïn söû duïng, caùch baûo quaûn<br /> <br /> 117<br /> <br /> 94,4<br /> <br /> 7<br /> <br /> 5,6<br /> <br /> 118<br /> <br /> 95,2<br /> <br /> 6<br /> <br /> 4,8<br /> <br /> 10. Coù phöông tieän baûo hoä caù nhaân khi phun thuoác baûo veä thöïc vaät (quaàn, aùo, muõ, khaåu<br /> trang, uûng, gaêng tay) khi tuoát luùa (quaàn aùo, kính, gaêng tay, khaåu trang).<br /> <br /> 108<br /> <br /> 87,1<br /> <br /> 16<br /> <br /> 12,9<br /> <br /> 113<br /> <br /> 91,1<br /> <br /> 11<br /> <br /> 8,9<br /> <br /> 11. Coù che chaén caùc daây curoa cuûa maùy tuoát luùa, say saùt.<br /> <br /> 124<br /> <br /> 100<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 124<br /> <br /> 100<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 12. Caùc coâng cuï lao ñoäng phaûi ñaûm baûo an toaøn khi söû duïng vaø ñeå xa taàm vôùi cuûa treû em.<br /> <br /> 121<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 13. Nhaø coù choù phaûi tieâm phoøng, coù xích, coù roï moõm khi ñi ra ngoaøi.<br /> <br /> 103<br /> <br /> 83,1<br /> <br /> 21<br /> <br /> 16,9<br /> <br /> 111<br /> <br /> 89,5<br /> <br /> 13<br /> <br /> 10,5<br /> <br /> 14. Coù cöûa, coång, haøng raøo chaéc chaén neáu nhaø gaàn ñöôøng/ñöôøng ray xe löûa (ñoä cao phuø hôïp<br /> vôùi löùa tuoåi treû)<br /> <br /> 112<br /> <br /> 90,3<br /> <br /> 12<br /> <br /> 9,7<br /> <br /> 112<br /> <br /> 90,3<br /> <br /> 12<br /> <br /> 9,7<br /> <br /> 15. Coù haøng raøo quanh nhaø, quanh ao caù vaø nhöõng hoà nöôùc, hoá voâi trong khu vöïc quanh nhaø<br /> ôû, nôi treû deã tieáp caän<br /> <br /> 112<br /> <br /> 90,3<br /> <br /> 12<br /> <br /> 9,7<br /> <br /> 111<br /> <br /> 89,5<br /> <br /> 13<br /> <br /> 10,5<br /> <br /> 16. Gieáng vaø duïng cuï chöùa nöôùc coù naép ñaäy an toaøn.<br /> <br /> 115<br /> <br /> 92,7<br /> <br /> 9<br /> <br /> 7,3<br /> <br /> 120<br /> <br /> 96,8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3,2<br /> <br /> 17. Tay vòn caàu thang coù chaán song, coù cöûa chaén ôû ñaàu hoaëc cuoái caàu thang caàu thang, coù<br /> chaán song ôû ban coâng hoaëc cöûa soå ñeå treû khoâng chui hoaëc treøo qua<br /> <br /> 121<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 18. Coù hoäp ñöïng phích nöôùc noùng. Ñoà ñöïng ñoà noùng, dieâm baät löûa ñeå xa taàm vôùi cuûa treû.<br /> <br /> 73<br /> <br /> 58,9<br /> <br /> 51<br /> <br /> 41,1<br /> <br /> 93<br /> <br /> 75,0<br /> <br /> 31<br /> <br /> 25,0<br /> <br /> 19. Raøo chaén an toaøn quanh beáp naáu ñeå treân saøn nhaø, neáu coù nhaø beáp thì phaûi coù cöûa ngaên<br /> <br /> 98<br /> <br /> 79,0<br /> <br /> 26<br /> <br /> 21,0<br /> <br /> 112<br /> <br /> 90,3<br /> <br /> 12<br /> <br /> 9,7<br /> <br /> 20. Vaät saéc nhoïn (dao, keùo, lieàm, haùi) phaûi ñeå goïn gaøng ôû nôi treû khoâng vôùi tôùi<br /> <br /> 212<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 21. Khoâng ñeå nhöõng ñoà chôi nhoû, hoaëc nhöõng vaät nhoû deã nuoát (ñoàng xu, bi, haït laïc, haït<br /> nhaõn…) ôû choã chôi cuûa treû döôùi 5 tuoåi.<br /> <br /> 121<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 121<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 22. Treû em döôùi 5 tuoåi ñöôïc ngöôøi lôùn troâng giöõ hoaëc ñöôïc ñi nhaø treû maãu giaùo.<br /> <br /> 121<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 23. Saân vaø neàn nhaø taém, neàn nhaø, ñöôøng ñi baèng phaúng, laøm baèng vaät lieäu khoâng trôn tröôït<br /> <br /> 114<br /> <br /> 91,1<br /> <br /> 10<br /> <br /> 8,1<br /> <br /> 120<br /> <br /> 96,8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3,2<br /> <br /> 24. Baäc cöûa, baäc theàm khoâng ñöôïc laøm quaù cao<br /> <br /> 111<br /> <br /> 89,5<br /> <br /> 13<br /> <br /> 10,5<br /> <br /> 121<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 25. Ngöôøi söû duïng xe cô giôùi, xe moâ toâ hoaëc xe gaén maùy phaûi coù ñaày ñuû giaáy ñaêng kyù xe, coù<br /> baèng laùi xe.<br /> <br /> 121<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 26. Coù muõ baûo hieåm xe maùy vaø söû duïng ñuùng quy ñònh<br /> <br /> 121<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 120<br /> <br /> 96,8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3,2<br /> <br /> 27. Xe phaûi ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc loaïi ñeøn, phanh phaûi ñaûm baûo an toaøn, coøi, coù göông<br /> phaûn chieáu<br /> <br /> 120<br /> <br /> 96,8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3,2<br /> <br /> 121<br /> <br /> 97,6<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,4<br /> <br /> 28. Giaûi quyeát toát maâu thuaãn trong gia ñình (veà tieàn baïc, nhaø cöûa, ruoäng ñaát vaø quyeàn lôïi<br /> khaùc…) khoâng gaây baát hoøa lôùn vôùi haøng xoùm laùng gieàng, khoâng xaûy ra nhöõng tranh chaáp.<br /> Laéng nghe vaø toân troïng yù kieán cuûa toå hoøa giaûi<br /> <br /> 123<br /> <br /> 99,2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0,8<br /> <br /> 123<br /> <br /> 99,2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0,8<br /> <br /> 29. Gia ñình thuaän hoøa, haïnh phuùc, nuoâi daïy con ngoan<br /> <br /> 123<br /> <br /> 99,2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0,8<br /> <br /> 123<br /> <br /> 99,2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0,8<br /> <br /> 30. Gia ñình khoâng coù ai phaïm phaûi nhöõng teä naïn xaõ hoäi nhö nghieän huùt, côø baïc, röôïu cheø,<br /> maïi daâm, meâ tín, dò ñoan…<br /> <br /> 120<br /> <br /> 96,8<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3,2<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 31. Khoâng coù TNTT xaûy ra taïi gia ñình gaây cheát ngöôøi hay bò thöông naëng phaûi naèm vieän.<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 32. Gia ñình khoâng coù ngöôøi gaây tai naïn, thöông tích cho ngöôøi khaùc taïi gia ñình hay coäng<br /> ñoàng.<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> 122<br /> <br /> 98,4<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1,6<br /> <br /> An toaøn cho treû em<br /> <br /> An toaøn cho ngöôøi giaø<br /> <br /> An toaøn giao thoâng<br /> <br /> Coù neáp soáng vaên hoùa laønh maïnh<br /> <br /> Tình hình TNTT<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)<br /> <br /> 29<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2