Danh mục các loại báo

Chia sẻ: Thanh Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
453
lượt xem
28
download

Danh mục các loại báo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Danh mục các loại báo

  1. Baûng 15: Baûng phaân tích caùc baùo Baùo Kích côû Phieân Kyø Ñoái töôïng chính yeáu (cm) baûn (1000 baûn) Tuoåi Treû 26,0 x 37,5 > 300 Ngaøy oâng ñ o, Tu i tr Thanh Nieân 25,5 x 37,0 250 Ngaøy Ñoâng ñaûo,Thanh nieân Ngöôøi Lao Ñoäng 26,5 x 35,5 115 Ngaøy Ngöôøi daân lao ñoäng Saiø Goøn Tieáp Thò 25,0 x 36,5 120 Thöù 5 Ngöôøi quan taâm: haøng, mua saém Phuï Nöõ TP.HCM 41,0 x 27,5 155 Thöù 4, 6 Phuï nöõ TieápThò Gia Ñình 21,0 x 27,0 100 Thöù 4 Gia ñình coù nhu caàu haøng, mua saém Theá Giôùi Phuï Nöõ 22,0 x 28,0 120 Thöù 2 Phuï nöõ Beáp Gia Ñình 21,0 x 29,0 30 Ngaøy8,23 Ngöôøi noäi trôï Coâng AnTP.HCM 27,0 x 41,0 >400 Thöù 5 Ñoâng ñaûo,quan taâm an ninh xaõ hoäi SG Giaûi Phoùng 37,5 x 52,0 130 Ngaøy Ngöôøi quan taâm vaán ñeà chung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản