DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:12

0
529
lượt xem
133
download

DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'danh mục hồ sơ chất lượng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG

 1. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc löu tröõ pheùp ñoïc hoà sô 4.2.3 Hoà sô kieåm soaùt taøi lieäu Nhaân vieân Phoøng ISO Vaên baûn + Trong Ban TGÑ/ÑDLÑ/ kieåm oå Thöôøng tröïc ISO soaùt taøi lieäu cöùng + ñóa meàm Taøi lieäu loãi thôøi " " " " Baûn theo doõi söûa ñoåi " " " " Baûn phaân phoái taøi lieäu " " " " Phieáu goùp yù söûa ñoåi taøi lieäu " " " " 4.2.4 Danh muïc hoà sô Nhaân vieân Phoøng ISO Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ/ kieåm Thöôøng tröïc ISO soaùt taøi lieäu Danh muïc hoà sô chaát löôïng. " " " " Soå giao nhaän/phieáu phaân phoái. " " " " 5.1 Hoà sô traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo: ÑDLÑ Phoøng ISO Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ/ Thöôøng tröïc ISO Hoà sô truyeàn ñaït cam keát, höôùng vaøo " " " " khaùch haøng vaø söï thaáu hieåu veà chính saùch chaát löôïng. 5.4 Hoà sô veà muïc tieâu chaát löôïng ÑDLÑ Phoøng ISO Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ/ Thöôøng tröïc ISO Muïc tieâu vaø keá hoaïch thöïc hieän muïc tieâu Cty " " Bieân baûn theo doõi, ñaùnh giaù keát quaû " " " " thöïc hieän muïc tieâu. Muïc tieâu vaø keát quaû haønh ñoäng ñaõ keát " " " " thuùc vaø ñaõ ñaùnh giaù. Muïc tieâu, keá hoaïch thöïc hieän muïc tieâu vaø Tröôûng caùc Taïi moãi Bp Vaên baûn Tröôûng boä phaän caùc baèng chöùng veà vieäc thöïc hieän muïc boä tieâu phaän 5.6 Hoà sô xem xeùt cuûa laõnh ñaïo: ÑDLÑ Phoøng ISO Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ/ Thöôøng tröïc ISO Baùo caùo xem xeùt cuûa laõnh ñaïo. " " " " Bieân baûn hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo. " " " " Danh saùch, thoâng b aùo hoïp " " " " Caùc phieáu CAR, baùo caùo cuûa caùc ñôn vò, " " " " caùc baùo caùo thöïc hieän muïc tieâu. Trang: 1 / 12
 2. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc löu tröõ pheùp ñoïc hoà sô 6.2 Ñaøo taïo vaø tuyeån duïng: Nhaân vieân Phoøng TCHC Vaên baûn Tröôûng phoøng quaûn TCHC, Nhaân lyù nhaân söï vieân QLNS Hoà sô xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo/tuyeån duïng. " " " " Hoà sô ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän coâng vieäc. " " " " Keá hoaïch ñaøo taïo/tuyeån duïng. " " " " Phieáu ñeà nghò ñaøo taïo/tuyeån duïng. " " " " Hoà sô ñaøo taïo nhaân vieân. " " " " Keát quaû ñaùnh giaù ñaøo taïo. " " " " Danh saùch vaø ñeà cöông khoaù ñaøo taïo. " " " " Hoà sô xöû lyù keát quaû ñaøo taïo khoâng ñaït. " " " " Hoà sô tuyeån duïng nhaân vieân " " " " 6.3 Hoà sô veà trang thieát bò Tröôûng phoøng Phoøng Keá toaùn Vaên baûn Tröôûng phoøng Keá toaùn Keá toaùn, Ban TGÑ Hoà sô veà ñaàøu tö. " " " " Hoà sô veà xaây döïng cô baûn. " " " " Hoà sô nghieäm thu trang thieát bò. " " " " Hoà sô maùy moùc Toå tröôûng Phoøng baøo trì Vaên baûn Toå tröôûng baøo baûo trì trì, BGÑ XN, Tröôûng phoøng Keá toaùn, TP TCHC Danh muïc thieát bò. " " " " Lòch baûo trì. " " " " Phieáu lí lòch maùy. " " " " Phieáu khaûo saût thieát bò. " " " " Keá hoaïchbaûo trì " " " " Phieáu theo doõi baûo trì " " " " Hoà sô keát quaû baûo trì theo lòch baûo trì " " " " 7.1 Hoà sô xem xeùt hôïp ñoàng Nhaân vieân Phoøng KHKD Vaên baûn Tröôûng phoøng KHKD KHKD, Nhaân vieân KHKD phuï traùch Phieáu xem xeùt hôïp ñoàng " " " " Hôïp ñoàng ñaõ kyù. " " " " Trang: 2 / 12
 3. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc löu tröõ pheùp ñoïc hoà sô 7.3 Hoà sô thieát keá saûn phaåm Tröôûng boä Phoøng kyõ thuaät Vaên baûn Tröôûng boä phaän Quaûn ñoác X phaän kyõ thuaät deät, Phoøng Thí kyõ thuaät, GÑXN nghieäm Thu thaäp thoâng tin cho thieát keá " " " " Xaùc ñònh yeâu caàu vaø phaân coâng thieát keá " " " " Xem xeùt vaø xaùc nhaän thieát keá " " " " Bieân baûn nghieäm thu thieát keá. " " " " Xaùc nhaän cuûa khaùc haøng " " " " Hoà sô saûn xuaát thöû " " " " Caùc bieân baûn söûa ñoåi thieát keá " " " " 7.4 Hoà sô nhaø cung öùng Nhaân vieân Phoøng KHKD/ Boä Vaên baûn Tröôûng phoøng KHKD phaän KHKD, Nhaân vaät tö nhaø maùy vieân KHKD phuï nhuoäm traùch Danh saùch nhaø cung öùng ñöôïc choïn " " " " Danh saùch nhaø cung öùng ñöôïc pheâ duyeät " " " " Phieáu ñaùnh giaù nhaø cung öùng " " " " Hoà sô ñaùnh giaù laïi nhaø cung öùng " " " " Soå giaùm saùt nhaø cung öùng " " " " 7.4 Hoà sô mua haøng Nhaân vieân Phoøng KHKD/ Boä Vaên baûn Tröôûng phoøng KHKD phaän KHKD, Nhaân vaät tö nhaø maùy vieân KHKD phuï nhuoäm traùch Baûn baùo giaù " " " " Boä hôïp ñoàng mua vaø döõ lieäu mua " " " " Hoà sô kieåm tra xaùc nhaän haøng mua vaøo " " " " Hoà sô theo doõi nhaø cung öùng " " " " 7.5 Hoà sô nguyeân vaät lieäu Thuû kho Taïi kho Vaên baûn Thuû kho, Nhaân vieân KHKD phuï traùch Hoà sô kieåm nhaäp haøng göûi " " " " Vaên baûn baùo khaùch haøng veà " " " " saûn phaåm khoâng phuø hôïp Baûn keát toaùn nguyeân phuï lieäu " " " " Phieáu nhaäp kho " " " " Phieáu xuaát kho " " " " Trang: 3 / 12
 4. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc löu tröõ pheùp ñoïc hoà sô 7.5 Hoà sô saûn xuaát Quaûn ñoác Taïi khu vöïc Vaên baûn Quaûn ñoác xöôûng, saûn xuaát xöôûng, Thoáng keâ Thoáng keâ xöôûng, Tröôûng xöôûng, Tröôûng boä phaän kyõ boä phaän kyõ thuaät. thuaät, GÑXN Sô ñoà kieåm soaùt quaù trình ñaõ keát thuùc " " " " Keá hoaïch kieåm soaùt quaù trình theo maõ haøng " " " " Keá hoaïch kieåm tra thöû nghieäm theo maõ haøng " " " " Nhaän xeùt/kieåm tra cuûa khaùch haøng " " " " Phieáu theo doõi quaù trình " " " " Phieáu luaân chuyeãn noäi boä " " " " Hoà sô kieåm soaùt loãi nguyeân phuï lieäu, " " " " baùn thaønh phaåm Hoà sô kieåm tra cuûa toå tröôûng " " " " Keá hoaïch saûn xuaát " " " " Laänh saûn xuaát " " " " Keá hoaïch phaân coâng cho caùc toå " " " " Phieáu baùo caùo nhaäp kho " " " " Soå caáp phaùt haøng " " " " Soå giao ca saûn xuaát " " " " Hoà sô xaùc nhaän quaù trình saûn xuaát ñaëc bieät " " " " Hoà sô veà qui ñònh maõ soá nhaän daïng " " " " Hoà sô truy tìm nguoàn goác saûn phaåm " " " " 7.5 Hoà sô kho Thuû kho Taïi kho Vaên baûn Thuû kho, Nhaân vieân KHKD phuï traùch Phieáu nhaäp kho caùc loaïi " " " " Phieáu luaân chuyeãn noäi boä " " " " Soå caáp phaùt haøng " " " " Theû kho " " " " Packing list " " " " Baûng xeáp dôõ löu kho " " " " Sô ñoà kho " " " " Hoà sô kieåm keâ kho " " " " Hoà sô xuaát nhaäp khaåu " " " " Trang: 4 / 12
 5. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc löu tröõ pheùp ñoïc hoà sô 7.6 Hoà sô thieát bò ño Toå tröôûng Toå baûo trì may, Vaên baûn Toå tröôûng baøo baûo trì deät, nhuoäm trì, BGÑ XN, Tröôûng phoøng Keá toaùn, TCHC Danh muïc thieát bò ño " " " " Lòch kieåm tra hieäu chuaån " " " " Hoà sô hieäu chuaån noäi boä " " " " Hoà sô hieäu chuaån beân ngoaøi " " " " Hoà sô kieåm tra thieát bò ño " " " " Hoà sô xöø lyù thieát bò ño bò sai, hö " " " " Baùo caùo thieât bò ño hö " " " " Hoà sô xöû lyù yù kieán khaùch haøng Nhaân vieân Phoøng KHKD / Vaên baûn Tröôûng phoøng KHKD boä phaän keá KHKD, Nhaân hoaïch nhaø maùy vieân KHKD phuï nhuoäm traùch Phieáu ghi nhaän yù kieán khaùch haøng " " " " Soå theo doõi khieáu naïi yù kieán khaùch haøng " " " " Phieáu thu thaäp yù kieán khaùch haøng " " " " Baûn toång hôïp yù kieán " " " " 8.2 Hoà sô ñaùnh giaù noäi boä ÑDLÑ ÑDLÑ Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ Lòch ñaùnh giaù haøng naêm " " " " Keá hoaïch ñaùnh giaù " " " " Phieáu ghi cheùp cuûa ñaùnh giaù vieân " " " " Baùo caùo toång hôïp ñaùnh giaù " " " " Baùo caùo ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä " " " " Hoà sô xem xeùt caùc quaù trình ÑDLÑ ÑDLÑ Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ Hoà sô kieåm tra thöû nghieäm Tröôûng boä Phoøng KCS Vaên baûn Tröôûng boä phaän KCS phaän KCS Soå theo doõi chaát löôïng " " " " Soå giao nhaän " " " " Hoà sô saûn phaåm khoâng phuø hôïp Tröôûng boä Phoøng KCS Vaên baûn Tröôûng boä phaän KCS phaän KCS Baùo caùo saûn phaåm khoâng phuø hôïp " " " " Trang: 5 / 12
 6. DANH MUÏC HOÀ SÔ CHAÁT LÖÔÏNG ÑK Teân hoà sô Ngöôøi löu tröõ Nôi löu tröõ Phöông phaùp Ngöôøi ñöôïc löu tröõ pheùp ñoïc hoà sô Soå theo doõi NCR " " " " Hoà sô xöû lyù saûn phaåm khoâng phuø hôïp nhoû " " " " Hoà sô taùi kieåm tra saûn phaåm söûa laïi " " " " Bieân baûn boài thöôøng " " " " Hoà sô thu thaäp vaø phaân tích döõ lieäu Tröôûng caùc Taïi nôi laøm vieäc Vaên baûn Tröôûng caùc boä boä phaän phaän Hoà sô xem xeùt caûi tieán ÑDLÑ Phoøng ÑDLÑ Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ Hoà sô khaéc phuïc phoøng ngöøa ÑDLÑ Phoøng ÑDLÑ Vaên baûn Ban TGÑ/ÑDLÑ Phieáu CAR " " " " Soå theo doõi CAR " " " " Ngaøy 15 thaùng Toång Giaùm ñoác pheâ duyeät Trang: 6 / 12
 7. Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ huyû boû Thanh lyù 2 naêm " Khoâng thôøi haïn " 2 naêm " " " 2 naêm Thanh lyù " " " " Khoâng thôøi haïn Thanh lyù " " 2 naêm Thanh lyù " " " " " " " 2 naêm Thanh lyù " " " " " " " " Trang: 7 / 12
 8. Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ huyû boû 2 naêm Thanh lyù " " " " " " " " " " " " " " " " Khoâng thôøi haïn " 5 naêm Ñoùng daáu heát hieäu löïc " " " " " " 2 naêm Thanh lyù " " " " " " " " " " " " " " 2 naêm Thanh lyù " " " " Trang: 8 / 12
 9. Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ huyû boû 1 naêm Thanh lyù " " " " " " " " " " " " " " 1 naêm Thanh lyù " " " " " " " " " " 1 naêm Thanh lyù " " " " " " " " 1 naêm Thanh lyù " " " " " " " " " " Trang: 9 / 12
 10. Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ huyû boû 1 naêm Thanh lyù " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 1 naêm Thanh lyù " " " " " " " " " " " " " " " " " " Trang: 10 / 12
 11. Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ huyû boû 1 naêm Thanh lyù " " " " " " " " " " " " " " 1 naêm Thanh lyù " " " " " " " " 1 naêm Ñoùng daáu heát hieäu löïc " " " " " " " " " " 1 naêm Ñoùng daáu heát hieäu löïc 1 naêm Thanh lyù " " " " 1 naêm Thanh lyù " " Trang: 11 / 12
 12. Thôøi gian Phöông phaùp Ghi chuù löu tröõ huyû boû " " " " " " " " 1 naêm Thanh lyù 1 naêm Ñoùng daáu heát hieäu löïc 1 naêm Ñoùng daáu heát hieäu löïc " " " " Ngaøy 15 thaùng 05 naêm 2003 Ngöôøi laäp Trang: 12 / 12
Đồng bộ tài khoản