Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam

Chia sẻ: Thành Trực | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
309
lượt xem
91
download

Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hệ thống các Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam

  1. Danh mục Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam    Stt Nam Sohieu TenQCKT Coquanbanhanh QDbanhanh Ngaybanhanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bộ Khoa học và Công 1 2007 QCVN 1: 2007/BKHCN về xăng và nhiên liệu điêzen nghệ 16/2007/QĐ-BKHCN 8/27/2007 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện 2 2008 QCVN 1: 2008/BTC áp suất thấp Bộ Tài chính 65/2008/QĐ-BTC 8/4/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Bộ Thông tin - Truyền 3 2008 QCVN 1: 2008/BTTTT về dịch vụ bưu chính công ích thông 50/2008/QĐ-BTTTT 11/12/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 4 2008 QCVN 1:2008/BCT về an toàn điện Bộ Công thương 12/2008/QĐ-BCT 6/17/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và Bộ Lao động - Thương 64/2008/QĐ- 5 2008 QCVN 1:2008/BLĐTBXH bình chịu áp lực binh - Xã Hội BLĐTBXH 11/27/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế Bộ Tài nguyên - Môi 6 2008 QCVN 1:2008/BTNMT biến cao su thiên nhiên trường 4/2008/QĐ-BTNMT 7/18/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 7 2008 QCVN 1:2008/BXD về Quy hoạch Xây dựng Bộ Xây dựng 4/2008/QĐ-BXD 4/3/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển ven Bộ Tài nguyên - Môi 8 2008 QCVN 10:2008/BTNMT bờ trường 16/2008/QĐ-BTNMT 12/31/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp chế Bộ Tài nguyên - Môi 9 2008 QCVN 11:2008/BTNMT biến thuỷ sản trường 16/2008/QĐ-BTNMT 12/31/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy Bộ Tài nguyên - Môi 10 2008 QCVN 12:2008/BTNMT và bột giấy trường 16/2008/QĐ-BTNMT 12/31/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp dệt Bộ Tài nguyên - Môi 11 2008 QCVN 13:2008/BTNMT may trường 16/2008/QĐ-BTNMT 12/31/2008
  2. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Bộ Tài nguyên - Môi 12 2008 QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt trường 16/2008/QĐ-BTNMT 12/31/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ Bộ Tài nguyên - Môi 13 2008 QCVN 15:2008/BTNMT thực vật trường 16/2008/QĐ-BTNMT 12/31/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với máy 14 2008 QCVN 2: 2008/BTC phát điện Bộ Tài chính 66/2008/QĐ-BTC 8/4/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y Bộ Tài nguyên - Môi 15 2008 QCVN 2: 2008/BTNMT tế trường 4/2008/QĐ-BTNMT 7/18/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy 16 2008 QCVN 2:2008/BCT vật liệu nổ công nghiệp Bộ Công thương 51/2008/QĐ-BCT 12/30/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi Bộ Khoa học và Công 17 2008 QCVN 2:2008/BKHCN mô tô, xe máy nghệ 04/2008/QĐ-BKHCN 4/28/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim Bộ Tài nguyên - Môi 18 2008 QCVN 3: 2008/BTNMT loại nặng trong đất trường 4/2008/QĐ-BTNMT 7/18/2008 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với nhà 19 2008 QCVN 3:2008/BTC bạt cứu sinh loại nhẹ Bộ Tài chính 72/2008/QĐ-BTC 9/3/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới Bộ Tài nguyên - Môi 20 2008 QCVN 4:2008/BTNMT hành chính các cấp trường 12/2008/QĐ-BTNMT 12/18/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Bộ Tài nguyên - Môi 21 2008 QCVN 8:2008/BTNMT về chất lượng nước mặt trường 16/2008/QĐ-BTNMT 12/31/2008 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Bộ Tài nguyên - Môi 22 2008 QCVN 9:2008/BTNMT về chất lượng nước ngầm trường 16/2008/QĐ-BTNMT 12/31/2008 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về nhà ở công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức 23 2008 QCXDVN 5:2008/BXD khỏe Bộ Xây dựng 9/2008/QĐ-BXD 6/6/2008 Theo TBT Bình Dương
Đồng bộ tài khoản