Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

0
220
lượt xem
33
download

Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu

 1. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-SNV ngày tháng năm 2009 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng) Số, ký Tiêu đề hồ sơ Thành phần hồ sơ, tài liệu gồm có Ghi chú hiệu hồ sơ PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ I Quản lý Hội Cho phép thành lập hội - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; 01/BC - Phiếu trình của người xử lý; - Phiếu chuyển hồ sơ; - Đơn đề nghị cho phép thành lập hội; - Dự thảo Điều lệ hội; - Chương trình hoạt động hội (dự kiến); - Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban vận động thành lập hội; - Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội; - Danh sách hội viên đăng ký ban đầu; - Văn bản về trụ sở và tài sản của hội; - Văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về việc cho phép thành lập hội (nếu có). Phê duyệt Điều lệ hội - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; - Phiếu trình của người xử lý; 1
 2. - Phiếu chuyển hồ sơ; - Tờ trình đề nghị phê duyệt Điều lệ hội; - Dự thảo Điều lệ hội; - Biên bản thông qua Điều lệ hội; - Biên bản bầu ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch của người đứng đầu hội; - Chương trình hoạt động của hội; - Nghị quyết Đại hội hội. Đổi tên hội - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; - Phiếu trình của người xử lý; - Phiếu chuyển hồ sơ; - Tờ trình đề nghị thay đổi tên hội; - Nghị quyết Đại hội của hội về việc đổi tên hội; - Dự thảo Điều lệ hội sau khi đổi tên. Giải thể hội - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; - Phiếu trình của người xử lý; - Phiếu chuyển hồ sơ; - Đơn đề nghị giải thể; - Nghị quyết Đại hội của hội về việc giải thể hội; - Bảng kê khai tài sản, tài chính, dự kiến phương án giải quyết tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ; - Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức cá nhân. Chia tách, sáp nhập, hợp - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; nhất hội - Phiếu trình của người xử lý; - Phiếu chuyển hồ sơ; - Đơn đề nghị của hội; - Nghị quyết Đại hội hội về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội; - Dự thảo Điều lệ hội sau chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội. Hướng dẫn, trao đổi, - Văn bản về kết quả giải quyết công việc. 02/BC 2
 3. góp ý, trả lời về hội - Phiếu trình của người xử lý; - Văn bản đề nghị của đơn vị (nếu có); - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo làm cơ sở trả lời, hướng dẫn đơn vị Các văn bản của các hội Văn bản của hội. 03/BC gửi đến để biết Về Ban Chỉ đạo, Hội đồng II Về tổ chức của BCĐ, - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; 04/BC - Phiếu trình của người xử lý; HĐ: Thành lập Ban chỉ đạo, - Văn bản đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng; Hội đồng - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo, văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng (nếu có); Tổ chức lại Ban Chỉ - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; đạo, Hội đồng (sáp - Phiếu trình của người xử lý; nhập, hợp nhất, bổ sung, - Văn bản đề nghị tổ chức lại Ban Chỉ đạo, Hội đồng; thay đổi thành viên) - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo, văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với việc tổ chức lại Ban Chỉ đạo, Hội đồng (nếu có). Giải thể Ban Chỉ đạo, - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; Hội đồng - Phiếu trình của người xử lý; - Văn bản đề nghị giải thể Ban Chỉ đạo, Hội đồng; - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo, văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan đối với việc giải thể Ban Chỉ đạo, Hội đồng (nếu có). Hướng dẫn, trao đổi, - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; 05/BC góp ý, trả lời về Ban Chỉ - Phiếu trình của người xử lý; đạo, Hội đồng - Văn bản đề nghị của đơn vị (nếu có); - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo, văn bản của các 3
 4. đơn vị liên quan để hướng dẫn, trả lời Ban Chỉ đạo, Hội đồng (nếu có). Văn bản của BCĐ, HĐ Văn bản của BCĐ, HĐ gửi đến. 06/BC gửi đến để biết Về quản lý cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện III Đặt trụ sở, chi nhánh, - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; 07/BC văn phòng đại diện; - Phiếu trình của người xử lý; - Phiếu chuyển hồ sơ; - Văn bản đề nghị cho phép đặt chi nhánh, VPĐD; - Văn bản của cơ quan chủ quản (nếu có) đồng ý đặt chi nhánh, VPĐD; - Quyết định của tổ chức về việc thành lập chi nhánh, VPĐD; Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý chi nhánh, VPĐD; - Quy chế tổ chức và hoạt động (nếu có) của tổ chức; - Bản sao giấy phép liên quan đến hoạt động, lĩnh lực hoạt động của chi nhánh, VPĐD; - Giấy tờ, hồ sơ về nhà, đất nơi đặt chi nhánh, VPĐD; - Lý lịch của người quản lý chi nhánh (nếu có, theo quy định). Xác nhận thay đổi tên - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; gọi, địa điểm đặt chi - Phiếu trình của người xử lý; - Phiếu chuyển hồ sơ; nhánh; - Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi, địa điểm đặt chi nhánh, VPĐD; - Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố ĐN hoặc của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây cho phép đặt chi nhánh; - Giấy tờ, hồ sơ về nhà, đất nơi đặt chi nhánh, VPĐD. Chuyển Văn phòng đại - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; diện thành chi nhánh - Phiếu trình của người xử lý; hoặc chuyển chi nhánh - Phiếu chuyển hồ sơ; thành văn phòng đại - Văn bản đề nghị thay đổi Quyết định cho phép đặt chi nhánh, 4
 5. diện VPĐD; - Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố ĐN hoặc của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây cho phép đặt chi nhánh (bản chính hoặc bản sao hợp lệ); - Quyết định chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện (hoặc ngược lại) của cơ quan có thẩm quyền. Trao đổi, góp ý về quản - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; 08/BC lý cơ quan, chi nhánh, - Phiếu trình của người xử lý; văn phòng đại diện - Văn bản đề nghị của đơn vị (nếu có); - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo, văn bản của các đơn vị liên quan để trả lời đề nghị của đơn vị Văn bản của Chi nhánh, Văn bản của Chi nhánh, văn phòng đại diện cơ quan TW, địa 09/BC văn phòng đại diện cơ phương khác gửi đến. quan TW, địa phương khác gửi đến để biết Về công tác tổ chức bộ máy IV Thành lập tổ chức: - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; 10/BC - Tờ trình của Sở Nội vụ trình UBND thành phố; - Phiếu trình của người xử lý; - Văn bản đề nghị của đơn vị kèm theo dự thảo Đề án/quy chế; - Đề án thành lập tổ chức (theo quy định); - Văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan về việc thành lập tổ chức; - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo đối với việc thành lập tổ chức (nếu có). Giải thể tổ chức: - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; - Tờ trình của Sở Nội vụ trình UBND thành phố; - Phiếu trình của người xử lý; - Tờ trình về giải thể tổ chức; - Đề án về giải thể tổ chức; 5
 6. - Các văn bản của các cơ quan có liên quan xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan; - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo đối với việc giải thể tổ chức (nếu có). - Đổi tên: - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; - Tờ trình của Sở Nội vụ trình UBND thành phố; - Phiếu trình của người xử lý; - Văn bản của đơn vị đề nghị đổi tên; - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo đối với việc đổi tên tổ chức (nếu có). - Tổ chức lại tổ chức - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; - Tờ trình của Sở Nội vụ trình UBND thành phố; - Phiếu trình của người xử lý; - Tờ trình về đề án tổ chức lại tổ chức và dự thảo Quyết định về tổ chức lại tổ chức; - Đề án về tổ chức lại tổ chức; - Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan; - Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan; - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo đối với việc tổ chức lại tổ chức (nếu có). Phê duyệt cơ cấu tổ - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; chức bộ máy, quy định - Tờ trình của Sở Nội vụ trình UBND thành phố; chức năng nhiệm vụ, - Phiếu trình của người xử lý; quyền hạn của đơn vị: - Tờ trình về phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; - Đề án về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; - Các văn bản là căn cứ pháp lý, văn bản chỉ đạo đối với việc quy 6
 7. định cơ cấu tổ chức bộ máy, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị (nếu có). Bổ sung chức - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; năng, nhiệm vụ - Tờ trình của Sở Nội vụ trình UBND thành phố; - Phiếu trình của người xử lý; - Văn bản đề nghị bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho đơn vị; - Các văn bản là căn cứ pháp lý cho việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho đơn vị; Báo cáo tổng kết, chuyên - Văn bản về kết quả giải quyết công việc. 11/BC đề về tổ chức bộ máy - Phiếu trình của người xử lý; do Sở lập hoặc tham - Văn bản yêu cầu báo cáo tổng kết, chuyên đề về tổ chức bộ máy mưu UBND thành phố của cơ quan cấp trên; - Các tài liệu phục vụ báo cáo tổng kết; Văn bản trao đổi về - Văn bản về kết quả giải quyết công việc. 12/BC nguyên tắc và giải quyết - Phiếu trình của người xử lý; các vấn đề về do Sở lập - Văn bản đề nghị của đơn vị; hoặc tham mưu UBND - Văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan đến vấn đề trao đổi; thành phố - Các văn bản chỉ đạo (nếu có). Hướng dẫn, trao đổi, - Văn bản về kết quả giải quyết công việc. 13/BC góp ý, trả lời về công tác - Phiếu trình của người xử lý; tổ chức bộ máy - Văn bản đề nghị của đơn vị (nếu có); - Các văn bản là căn cứ pháp lý, Văn bản chỉ đạo, văn bản của các đơn vị liên quan về công tác tổ chức bộ máy (nếu có). Về Quản lý biên chế V Quyết định giao biên chế - Quyết định giao chỉ tiêu biên chế, lao động/ giao quyền tự chủ/phê 14/BC hằng năm cho thành phố duyệt Đề án tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ; các - Tờ trình đề nghị; quyết định, thông báo - Tờ trình của Sở Nội vụ gửi UBND thành phố về Kế hoạch biên giao chỉ tiêu biên chế, chế hành chính, sự nghiệp của thành phố; 7
 8. lao động hằng năm, - Phiếu trình của người xử lý; quyết định giao quyền tự chủ, phê duyệt Đề án tinh giản biên chế Kế hoạch biên chế hành - Quyết định giao biên chế hằng năm cho thành phố của Bộ Nội vụ; chính hàng năm (gửi Bộ - Kế hoạch biên chế hành chính hàng năm (kèm theo biểu mẫu tổng Nội vụ) hợp); - Tờ trình của Sở Nội vụ về kế hoạch biên chế; - Phiếu trình của người xử lý; - Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Bộ Nội vụ; - Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp của các ngành, địa phương. Kế hoạch biên chế hàng - Nghị quyết của HĐND thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm; năm (trình HĐND thành phố) - Tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố về biên chế của thành phố; - Tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ về kế hoạch biên chế (kèm theo các bảng tổng hợp chi tiết về kế hoạch biên chế); - Phiếu trình của người xử lý; Quyết định phân bổ biên - Quyết định phân bổ biên chế hành chính cho từng cơ quan, địa chế hành chính cho các phương của Giám đốc Sở Nội vụ; cơ quan, địa phương - Phiếu trình của người xử lý; - Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về phân bổ: Biên chế hành chính, biên chế Phê duyệt Đề án tinh - Quyết định phê duyệt đề án tinh giản biên chế của Chủ tịch giản biên chế UBND thành phố; - Tờ trình trình Chủ tịch UBND thành phố của Sở Nội vụ; - Phiếu trình của người xử lý; - Tờ trình đề nghị phê duyệt đề án của Sở, ngành, quận, huyện; 8
 9. - Đề án tinh giản biên chế của Sở, ngành, quận, huyện. Báo cáo tình hình sử - Báo cáo của UBND thành phố về tình hình biên chế hành chính, sự 15/BC dụng biên chế nghiệp của thành phố cho Bộ Nội vụ; - Công văn của Sở Nội vụ gửi UBND thành phố về Báo cáo tình hình biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố; - Phiếu trình của người xử lý; - Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các ngành, địa phương. Tham gia góp ý văn bản - Văn bản về kết quả giải quyết công việc; 16/BC - Phiếu trình của người xử lý; - Văn bản đề nghị tham gia góp ý của các đơn vị. Công tác cán bộ quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp VI Các văn bản về nhân sự, - Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố việc cử, bổ nhiệm, 17/BC văn bản đến để biết của miễn nhiệm cán bộ quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; khối doanh nghiệp nhà - Công văn của Sở Nội vụ đề nghị cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán nước thuộc thành phố bộ quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý - Phiếu trình của người xử lý; - Văn bản đề nghị của đơn vị. - Hồ sơ cán bộ (sơ yếu lý lịch, văn bằng chứng chỉ, các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm…) PHÒNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Kế hoạch đào tạo, bồi - Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng của UBND thành phố; 01/CB dưỡng hàng năm - Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ; - các văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố liên quan đến công tác Đào tạo, bồi dưỡng Đăng ký đi học các lớp - Công văn, tờ trình của các địa phương, đơn vị về việc đăng ký 02/CB đào tạo, bồi dưỡng trong tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong năm. nước của các địa - Dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm.... phương, đơn vị của từng địa phương, đơn vị (mẫu số 12); danh sách đăng ký đi học 9
 10. các lớp theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND thành phố phê duyệt. Quyết định cử - Quyết định cử đi học. 03/CB CB,CC,VC đi học, công - Đơn đề nghị cử đi học của cán bộ, công chức, viên chức; văn được duyệt - Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị; xác nhận của các ủy có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch. - Thông báo kết quả trúng tuyển, giấy triệu tập đi học của cơ sở đào tạo; - Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học (nếu cử đi học sau đại học); - Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo (nếu có); - Các đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của UBND thành phố và công chức, viên chức mới được tuyển dụng có bản cam kết (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan) sau khi hoàn thành khoá đào tạo phải phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố theo thời gian quy định tại điểm d, khoản 2, điều 6 Quyết định số 94/2005/QĐ-UB. - Phiếu trình theo mẫu quy định được lãnh đạo Sở phê duyệt (nếu có). Quyết định cử đi học các - Quyết định cử đi học theo từng lớp. 04/CB lớp bồi dưỡng theo kế - Phiếu trình, kèm theo bảng tổng hợp danh sách đề nghị của các địa hoạch phương, đơn vị được lãnh đạo Sở duyệt. Văn bản trao đổi liên - Văn bản trả lời của UBND thành phố hoặc Sở Nội vụ theo thẩm 05/CB quan đến công tác đào quyền quản lý. tạo, bồi dưỡng. - Công văn đề nghị của đơn vị. Thông báo trợ cấp đi - Thông báo giải quyết chế độ trợ cấp của Sở Nội vụ. 06/CB học. - Công văn đề nghị của đơn vị kèm theo danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (theo mẫu). - Bản sao các văn bản liên quan đến việc giải quyết chế độ trợ cấp 10
 11. (QĐ cử đi học, thông báo triệu tập ...) - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến việc giải quyết trợ cấp hàng tháng. Thông báo công văn về - Văn bản của Sở Nội vụ gửi các địa phương, đơn vị để cử người 07/CB chiêu sinh đào tạo, học tham gia (nếu có). bổng của các cơ sở đào - Thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo. tạo. Hồ sơ tiếp nhận công - Quyết định tiếp nhận và bố trí công tác; 08/CB chức - Phiếu trình của người xử lý (nếu có); - Phiếu chuyển hồ sơ (giai đoạn 2); - Quyết định thuyên chuyển; - Công văn đồng ý tiếp nhận công chức; - Phiếu trình của người xử lý (nếu có); - Phiếu chuyển hồ sơ (giai đoạn 1); - Đơn đề nghị chuyển công tác; - Văn bản hoặc ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan quản lý trực tiếp); - Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức theo phân cấp; - Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận; - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; - Bản sao: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức; - Bản sao: Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch; - Bản sao: 02 Phiếu đánh giá công chức; - Phiếu khám sức khoẻ của Bệnh viện cấp quận, huyện trở lên; - Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có) Đối với các trường hợp tiếp nhận, bổ nhiệm vào ngạch và xếp bậc 11
 12. lương đối với viên chức doanh nghiệp nhà nước và lực lượng vũ trang chuyển đến công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngoài hồ sơ nêu trên phải có thêm: - Các quyết định xếp ngạch, bậc lương, quyết định nâng bậc lương thường kỳ; - Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch về trình độ, năng lực CCVC của đơn vị sử dụng CCVC; - Biên bản họp HĐ đánh giá kết quả và đề nghị chuyển ngạch (theo công việc sẽ bố trí). Hồ sơ thoả thuận tiếp - Công văn thoả thuận tiếp nhận viên chức; 09/CB nhận viên chức, - Phiếu trình của người xử lý (nếu có); - Phiếu chuyển hồ sơ (giai đoạn 1); - Đơn đề nghị chuyển công tác; - Văn bản hoặc ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan quản lý trực tiếp); - Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức theo phân cấp; - Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận; - Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; - Bản sao: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức; - Bản sao: Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch; - Bản sao: 02 Phiếu đánh giá viên chức; - Phiếu khám sức khoẻ của Bệnh viện cấp quận, huyện trở lên; - Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có) Hồ sơ điều động công - Quyết định điều động cán bộ, công chức, viên chức; 10/CB chức, viên chức - Phiếu trình của người xử lý (nếu có); 12
 13. - Phiếu chuyển hồ sơ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. - Đơn đề nghị chuyển công tác; - Văn bản hoặc ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của Giám đốc Sở (tương đương) hoặc của Chủ tịch UBND quận, huyện nơi đang quản lý CBCCVC; - Văn bản hoặc ý kiến tiếp nhận của Giám đốc Sở (tương đương) hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện nơi CBCCVC xin chuyển đến công tác. Hồ sơ thuyên chuyển - Quyết định thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức; 11/CB công chức, viên chức - Phiếu trình của người đề xuất (nếu có); - Phiếu chuyển hồ sơ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. - Đơn đề nghị chuyển công tác của cán bộ, công chức; - Văn bản đồng ý của Giám đốc Sở (tương đương) hoặc Chủ tịch UBND quận, huyện nơi đang quản lý cán bộ, công chức, Hồ sơ trả lời nội dung - Công văn trả lời cho đối tượng gửi hồ sơ; đến liên quan đến tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; 12/CB Hồ sơ nâng bậc lương - Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn của Giám đốc Sở Nội 13/CB trước thời hạn để giải vụ hoặc Chủ tịch UBND thành phố ký (theo phân cấp quản lý); quyết chế độ nghỉ hưu - Bản sao thông báo nghỉ hưu của cá nhân; - Bản sao Quyết định lương gần nhất; - Phiếu trình của người xử lý (nếu có). - Quyết định nâng bậc lương; - Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức, viên chức; Quyết định nâng lương - Quyết định nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên 14/CB thường xuyên, nâng phụ vượt khung do UBND TP ký 13
 14. cấp thâm niên vượt - Bản sao Quyết định lương gần nhất, - Phiếu trình của người xử lý (nếu có). khung do UBND TP ký Quyết định nâng lương - Quyết định nâng bậc lương; 15/CB thường xuyên, nâng phụ- Phiếu trình của người xử lý (nếu có). cấp thâm niên vượt - Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công khung do Sở Nội vụ ký chức, viên chức; - Bản sao Quyết định lương gần nhất; Quyết định nâng lương - Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn; 16/CB trước thời hạn - Phiếu trình cuả người đề xuất (nếu có) - Văn bản đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn - Danh sách công chức, viên chức được đề nghị nâng lương trước thời hạn - Biên bản xét chọn của cơ quan, đơn vị; - Quyết định lương hiện hưởng của CBCC - Quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền. QĐ nâng lương, nâng - QĐ nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung các cơ quan gửi 17/CB phụ cấp TNVK cơ quan khác gửi để biết Công văn trao đổi về - Văn bản trả lời của UBND thành phố hoặc Sở Nội vụ theo thẩm 18/CB việc thực hiện chế độ quyền quản lý. tiền lương, ngạch; - Văn bản đề nghị của đơn vị - Phiếu trình của người đề xuất (nếu có). Hồ sơ xét nâng ngạch - Quyết định nâng ngạch của cơ quan có thẩm quyền quản lý 19/CB không qua thi đối với CC,VC. công chức, viên chức đã - Phiếu trình của người đề xuất (nếu có). có thông báo nghỉ hưu - Đơn đề nghị xét nâng ngạch của cán bộ, công chức, viên chức; - Bản nhận xét quá trình công tác của người đứng đầu cơ quan sử dụng trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức; - Công văn đề nghị xét nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên 14
 15. chức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; - Bản tóm tắt lý lịch, quá trình diễn biến lương và bản sao Quyết định lương gần nhất; - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học; các văn bằng, chứng chỉ có liên quan, thông báo nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức. Quyết định chuyển ngạch - Quyết định chuyển ngạch và xếp bậc lương; 20/CB và xếp lương công chức - Phiếu trình của người đề xuất (nếu có); do UBND, Sở Nội vụ ký - Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức, viên chức; - Biên bản họp HĐ đề nghị; - Bản sao Quyết định lương gần nhất; - Bản sao văn bằng, chứng chỉ. Quyết định nâng ngạch - Quyết định bổ nhiệm vào ngạch và chuyển xếp lương; 21/CB theo kết quả thi nâng - Quyết định lương gần nhất; ngạch của cơ quan có - Quyết định (thông báo) kết quả thi nâng ngạch của cơ quan có thẩm quyền thẩm quyền; - Phiếu trình theo mẫu quy định được lãnh đạo Sở phê duyệt (nếu có). Quyết định phê duyệt kết - Quyết định phê duyệt kết quả chuyển loại công chức của Chủ 22/CB quả xét chuyển loại tịch UBND thành phố (kèm theo danh sách); công chức - Tờ trình của Sở Nội vụ; - QĐ thành lập Hội đồng xét chuyển loại công chức; - Biên bản họp Hội đồng xét chuyển loại công chức. Quyết định chuyển loại - Quyết định chuyển loại và xếp bậc lương công chức; 23/CB công chức - Phiếu trình của người đề xuất; - Văn bản đề nghị xét chuyển loại công chức của thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện (kèm theo danh sách trích ngang); 15
 16. - Đơn xin xét chuyển loại công chức; - Bản nhận xét đánh giá của thủ trưởng quản lý trực tiếp về quá trình công tác của công chức trong 3 năm gần nhất; - Bản sao quyết định lương hiện hưởng; - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu tiêu chuẩn của ngạch đề nghị xét chuyển loại; Quyết định phê duyệt kết - Quyết định phê duyệt kết quả xét chuyển loại viên chức (kèm 24/CB quả xét chuyển loại viên theo danh sách); chức - Phiếu trình của người đề xuất; - Văn bản đề nghị của đơn vị kèm theo danh sách trích ngang viên chức đề nghị xét chuyển loại. - Quyết định thành lập Hội đồng và biên bản hợp Hội đồng xét chuyển loại viên chức. Quyết định cử đi thi nâng - Quyết định cử đi thi nâng ngạch 25/CB ngạch do Trung ương tổ - Bản đánh giá, nhận xét bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan; chức - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; - Quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên; Quyết định về lương gần nhất; - Bản sơ yếu lý lịch dự thi nâng ngạch công chức, viên chức (theo mẫu kèm theo); - Đề án, công trình theo quy định của ngạch chuyên viên chính phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận; - Đơn xin dự thi nâng ngạch - Phiếu trình của người đề xuất; - Quyết định thành lập hội đồng cử đi thi nâng ngạch; - Biên bản họp hội đồng cử đi thi nâng ngạch; 16
 17. Phê duyệt kế hoạch thi - Quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức hành chính, 26/CB tuyển công chức, hành công chức dự bị của Chủ tịch UBND thành phố; chính, công chức dự bị. - Tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ kèm theo bản tổng hợp đăng ký nhu cầu tuyển dụng; - Văn bản đăng ký của các ngành, địa phương kèm theo danh sách đăng ký nhu cầu tuyển dụng (đối với QĐ phê duyệt kế hoạch thi tuyển), - Phiếu trình của người đề xuất. Phê duyệt kết quả thi - Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức hành chính, công 27/CB tuyển công chức hành chức dự bị của Chủ tịch UBND thành phố; chính, công chức dự bị - Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng kèm theo bản tổng hợp kết quả thi tuyển công chức hành chính, công chức dự bị. - Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng; Phê duyệt kế hoạch xét - Quyết định phê duyệt kế hoạch xét tuyển hoặc thi tuyển viên 28/CB tuyển viên chức các đơn chức của Giám đốc Sở Nội vụ; vị sự nghiệp. - Tờ trình kèm theo kế hoạch tuyển dụng của của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp (nếu đơn vị đủ điều kiện thành lập Hội đồng tuyển dụng) và của Giám đốc các Sở, ngành (đối với các đơn vị sự nghiệp không đủ điều kiện thành lập Hội đồng tuyển dụng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;. - Phiếu trình của người được phân công theo dõi theo mẫu quy định được lãnh đạo Sở phê duyệt. Phê duyệt kết quả thi - Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự 29/CB tuyển hoặc xét tuyển viên nghiệp. chức sự nghiệp. - Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức kèm theo danh sách những người dự tuyển, danh sách trúng tuyển viên chức và biên bản họp Hội đồng tuyển dụng. - Phiếu trình của người đề xuất. Quyết định tuyển dụng - Quyết định tuyển dụng công chức hành chính, công chức dự bị, 30/CB 17
 18. công chức hành chính, QĐ tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch công chức hành chính. công chức dự bị - Hồ sơ thi tuyển công chức (Đơn đăng ký dự thi, bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bản sao sổ hộ khẩu) - Bản sao sổ bảo hiểm xã hội; Thoả thuận bổ nhiệm vào - Công văn của Sở Nội vụ v/v thoả thuận bổ nhiệm vào ngạch và 31/CB ngạch viên chức xếp lương viên chức (có danh sách kèm theo). - Công văn của các Sở, ngành hoặc đơn vị sự nghiệp đề nghị thoả thuận bổ nhiệm vào ngạch viên chức, kèm theo danh sách đề nghị xếp lương khi bổ nhiệm. - Bản sao Sổ BHXH. Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển viên chức. - Phiếu trình của người đề xuất (nếu có). Văn bản hướng dẫn, trao - Công văn của Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, trả lời việc thi 32/CB đổi v/v xét tuyển, thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức. tuyển. - Văn bản của các ngành, địa phương đề nghị những vấn đề có liên quan đến thi tuyển, xét tuyển. Văn bản bố trí công tác - Văn bản tiếp nhận và bố trí công tác 33/CB đối với đối tượng theo - Phiếu chuyển hồ sơ, Phiếu trình chính sách thu hút nguồn - Đơn tự nguyện công tác; nhân lực - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang công tác); - Bản sao bằng tốt nghiệp (có chứng thực); - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp (có thời hạn không quá 06 tháng đến thời điểm nộp hồ sơ); - Bản cam kết phục vụ công tác tại thành phố Đà Nẵng. Thông báo hỗ trợ cho các - Bản tự đánh giá toàn bộ quá trình công tác (theo mẫu đánh giá cán 34/CB đối tượng thu hút theo bộ, công chức hằng năm) chính sách thu hút nguồn - Phiếu trình nhân lực - Thông báo hỗ trợ 18
 19. Văn bản trả lời có liên - Công văn của đơn vị 35/CB quan đến chính sách thu - Văn bản trả lời hút nguồn nhân lực và - Hồ sơ liên quan văn bản giới thiệu hồ sơ xin việc Quyết định bổ nhiệm cán - Quyết định bổ nhiệm cán bộ; 36/CB bộ - Phiếu trình của người đề xuất; - Văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ về chủ trương, số lượng, vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý đề nghị bổ nhiệm; - Tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; - Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm; - Các văn bản nhận xét, đánh giá của: tập thể lãnh đạo, cấp uỷ nơi cư trú, cấp uỷ cơ quan; cấp uỷ cấp trên của cơ quan; - Bản kê khai tài sản; - Các văn bằng chứng chỉ đã được đào tạo, bồi dưỡng; Công văn thoả thuận bổ - Công văn thoả thuận bổ nhiệm cán bộ; 37/CB nhiệm cán bộ - Phiếu trình của người đề xuất (nếu có); - Văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ về chủ trương, số lượng, vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý đề nghị bổ nhiệm; - Tờ trình đề nghị bổ nhiệm cán bộ của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; - Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm; - Các văn bản nhận xét, đánh giá của: tập thể lãnh đạo, cấp uỷ nơi cư trú, cấp uỷ cơ quan; cấp uỷ cấp trên của cơ quan; - Bản kê khai tài sản; - Các văn bằng chứng chỉ đã được đào tạo, bồi dưỡng; Công văn trả lời các nội - Văn bản trả lời của UBND thành phố hoặc Sở Nội vụ theo thẩm 38/CB 19
 20. dung có liên quan về đề quyền quản lý; bạt, bổ nhiệm CB - Văn bản đề nghị của đơn vị; - Phiếu trình theo mẫu quy định được lãnh đạo Sở phê duyệt (nếu có). Hồ sơ nghỉ hưu trước - Quyết định hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi; 39/CB tuổi theo Nghị định 132. - Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH; - Đề án sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên chế chung của từng đơn vị; - Danh sách và dự toán số tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi; - Phiếu trình của người đề xuất (nếu có); - Đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của cá nhân; - Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức, viên chức; - Biên bản Giám định y khoa hoặc hồ sơ khám chữa bệnh (đối với các trường hợp TGBC vì lý do sức khoẻ); - Bản sao kết quả đánh giá công chức, viên chức trong 02 năm liên tục gần nhất đồi với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao; - Bản sao QĐ nâng bậc lương gần nhất; - Bản sao Sổ BHXH. 3. Hồ sơ thôi việc theo - Quyết định thôi việc; 40/CB Nghị định 132. - Đơn xin nghỉ thôi việc; - Đề án sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên chế chung của từng đơn vị; - Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức, viên chức; - Phiếu trình của người được phân công theo dõi theo mẫu quy định được lãnh đạo Sở phê duyệt (nếu có); - Giám định y khoa hoặc hồ sơ khám chữa bệnh (đối với các trường hợp TGBC vì lý do sức khoẻ). - Bản sao kết quả đánh giá công chức, viên chức trong 02 năm liên tục gần nhất đồi với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản