Danh mục thiết bị

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
17
download

Danh mục thiết bị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Danh mục thiết bị

  1. D ANH MUÏ C THIEÁ T BÒ Stt Kí hieäu Teân thieát bò Xuaát xöù Nhaõn Model Thoâng soá kyõ Naêm Maõ soá Ghi chuù hieäu thuaät saûn taøi saûn xuaát Ngaøy thaùng naêm Giaùm ñoác Boä phaän söû duïng Ngöôøi laäp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản