intTypePromotion=1

Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời non nước: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
87
lượt xem
35
download

Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời non nước: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Danh ngôn là lời nói bất hủ được người đời truyền tụng và ghi nhớ. Danh ngôn chứa đựng nhiều ý tưởng đặc sắc, sản phẩm của trí tuệ, của các bậc vĩ nhân, danh nhân, những nhân vật lịch sử nổi tiếng...Chủ tịch Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa thế giới đã được toàn thế giới biết đến và ca ngợi như một vĩ nhân, nhưng trước hết Người là một người con của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam... Tài liệuLời non nước - Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh do PGS. Đào Thản sưu tầm và chú dẫn sẽ tổng hợp ngót 100 câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 của Tài liệu sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời non nước: Phần 1

 1. m DI SẢN K y m N Q N N U O C Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh Đ à o T h ả n sưu tầm và chú dẫn ầ về irH m \1 .Mti\s YIM ^
 2. LỜI NON NƯỚC - DANH NGÔN CHỦ TỊCH H ố CHÍ MINH- PGS - ĐÀO THẢN f s in i t ả m & c iiú d ả n ) NHÀ XUẤT BAN TRE’
 3. CHI' ri>'H n ổ C lli MIMI
 4. HOAN n g h è n h B ạ n d ọ c cóí^ ỷ phé b ìn h N H A X U Ấ T B À N TRF I 61 b Lý Chinh ĩliÁng - Quân 3 - I p. Hồ ctií Minlì Điện llioại: y.i16211 . - H46r)">9ft - 9 ní-28'í F ;ix : ÍÍ4 .« .8 4 3 7 4 5 0 F-Iiì.ỉil: nxl)Jr
 5. ,ỜI NÓI DẦU Còn non, còn nước, còn người Danh ngón là lời nói b ất hủ, được nỊ^ười đời truyền tụ n g và ghi nhứ. Danh ngôn chứa đựng nhiều V tơởng đặc sắc, .sán phẩm trí tuệ của các bậc vĩ n h án , d a n h nhãn, những n h ân vật lịch sử nổi liến^. Đó là nhừng lời hay ý đẹp, những luận định, luận điểm , quan niệm mang tính ch ât triôt lí về sự đời, về thực tô' cuộc sông, đúc k ế t nhiều hiểu bi(Vl và kinh lìghiộm của con người. Những lời nói có cánh này k h ô n g bav đi Lheo gió mà trái lại đưực liíu giữ trong tâ m trí của người đương thời, dể rồi sau dó dược ghi vào sử sách qua các thừi đại. Chúng ta đ à từĩiịỊ biêt dến nhiều danh ngôn của các bậc danh n h â n trên thc^ giới như Descartes, Ph.Heghen, Khổng Từ, C.Mác, V.I. Lẽnin,rJ. Phuxik, W.Cưt, V. Những danh ngôn này là vòn quý của n h â n loại, Ihưừn^ dược tái hiện trong r ấ t nhiéii Irưởc tác của các học giả đời sau. Người ta O o n c ủ m ô i s ô th i đ ụ : h ọ c . h ọ c n u a . h ộ C m â i ( V 11 ẻ n in ) M ọ i li Ih u y ế t đ ể u CO m a u x á m , c ô n c à y đ C ỉ m ả i m â í x a n h ỉư ơ i (W Gớl) 7
 6. lấv danh ngôn làm đề lừ cho tác phẩm. Danh ngôn là liền đẻ, là cãn cứ lập luận, là cơ sờ tư iưởnịí chủ yốu dể p h á t triển tư duy, tiôp lục* sáiiịỊ tạo. Là một nhà yêu nư(k, niộL cliiòVi SI cộng sán lỏi lạc, một n hà thơ, một lãnh tụ cách m ạ n g vĩ điii của dcin lộc, m ộl danh nh ân vàn hóa Llìỏ' 8‘iới, ( -lìủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, đã dể lại cho chúng ta những lời nói, cảu vàn có nội dung b ả t hu về chủ nghĩa ỵèu nưđc, về sự nghiệp đấu Iranh giành Độc lập Tự do, về Đáng lãnh đạo, về đạo đức cộng sản,.. T rong r á t nhiều lình vực thực liễn và H luạn cácli Tĩiạng, xây dựng con người mới, xà hội mới, nền văn hóa múi» Irong nhữ ng trước tác của mình, Cliủ tịch Hồ Chí Minh đà p h á t biểu nhửng tư tưưng, nh ữ n g luận điếm mà ngày nav đang trơ thànlì n hữ ng lời dạy, bài học cho nhiều t h ế hộ: • Chúììg Ịa ỉhà hi íiinh íổt cỏ, clìứ nhất dịtiìt kììôìĩg chịu m ất ììUớc, nỉiổí iỉịnlì khống chịu làm nô ỉệ, • Không cố gì quý ìiơn Độc lập, Tự do. • Cỏ anlì lìùng ỉà vì có tập th ế anh liùng. Có tập th ể anh lìùììg lờ vì có nlìàìỉ dâỉì anh hùng, dồn tộc anh hùng, Ddììg anh hùng. • Doờìì kết, đoàn kểỉ, ìíạị iỉoàtì kếỉ Thàìĩìi cồng, íhànìi côiìgy cỉọi thành côỉỊg s
 7. •i: * Làni cóng viộc sưu lậ p danh ngôn, trước hết phải nghĩ đến ván đề xác định tiôu chí một danh ngón. Vấn đề này khóng đến nỗi quá phức tạp. Tuy nhiên, đanh ngôn chỉ. là một cách nỏi tôn vinh, hơn là một khái niệm khoa học. Khó có thể có liêu chí cụ thể, rạch ròi xác định một danh ngôn. Danh ngôn là lời nói đặc sắc nối liông đến inức bát hủ. Song người siai tậ p chỉ muôn dùng máV tiêng LỜI NON NƯỚC thay vì từ DANH NGON. Lời non nước chính là lời của Chù tịch Hồ Chí Minh, lời của m ộ t n h â n cách “mong manh áo vải hổn muôn trượng” (Tồ Hữu). Nếu còn sống, chấc hẩn Người cùng clìỉ bằng lòng với cách gọi như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh là mộl dan h nh ân ván hóa thê^ giới đã dược loàn t h ế giới biết đến và ca HỊíỢi như một vĩ nhân, nhưng trước h ế t Người là một người con của dán tộc Việt Nam, cùa đ á t nước Việt Nam. Chính ư nơi quẻ hương, non nước này, Ngưỡi đã được sinh ra, đã cùng với lớp lớp con cháu của Người sán g tạo nên cả một thời dại Hổ Chí Minh r ạ n g rỡ. Lời non nước của Ngx/ời sẽ mãi mái là rnột di sán vò giá đáng được n a n g niu gìn giiì cho nhiều đửi sau. Vái những suy nghĩ và quan n iỘ T ĩi như trên, c h ú n g lòi hi v ọ n g rằ n g SIÍU l ậ p nàv sẽ là m ộ t cuỏn sách gỏi đáu giường cùa các thê hẹ thanh niỏn //
 8. đang sốn
 9. Giọng của Người không phải sằm trên cao Thằm từng tièng, âm vào lòng mong ước. Con nghe Bác tưởng nghe lời non nước Tiẽng ngày xưa và cả tiêng mai sau. T ố HỮU
 10. Cìtii tịựỉi ỉló Ciii Mtnìi rtứm l9-ỈCi.
 11. 9 í/ lìiàa da có khác nhau, trẽn đời này ch ỉ ró hai giống người: giông người bóc lột và g iố n g người bị bóc lột. Mà củng chỉ có mỗi m ột tinh hữ u ái là thật mở thôi: tình hữu ái vô sảti.J‘' l ỉ ó C H Ì M ÌN H TOÁ.\' T Ậ P . táp ỉ, tr .2 ĩ2 Cáu nóitrich trong bái viết Doàn kểtgiãiCấp bầng liếng Pháp Irẻn bão Nqưởi cùng khổ Ịỉ e Paria) số ?r>. thánq s Í924 Kí tẻn Nc^uyền A i Quốc
 12. hủ nghĩa tư bản là m ột con đỉa eó ìUỘt cái vòi b á m vào giai cấp cỏ sảỉi ở chính quốc và niội cái vòi khác bám vào giai cấp vỏ sản ở tỉiiiộc địa. N ế u m uôn giét c-on vật ấy, ngỉửyi ỉa p h ả i d ồ n g thời cắt cả hai UÒỈS-* H Ó c ư ỉ M Ỉ N Ỉ Ỉ T O A \ ' T Ậ P . ỉ ậ p ĩ. t r . 2 4 9 Cán nãy. lúc dấu duỢC xuấl hièn tfén báo Dòisống công nhàn ịi3 vie ồiivaéỉe} s6 ?0 năm 1924. vởi nhan dé Cách mãng Nga vả cácơàn ìỏc Ịhnòc đí2t. ki tỏn Nguyén Ai Quốc. Irong Bán án ch ế đỏ Ịhực dàn Piuĩp. xuál bản tai f’ ari. năiTi 192Í). Ngưới ỉai đưa nó vào chuông XU; Nõ ỉẹ lfiức iihh. a;
 13. c \ / 0 người tơ có màu da trắng fììì nghiễm ìthiêìi người tữ là một nhà khai hóa. Mà khi người ía dă ỉà ĩuột nhả khai hóa tìú người ta cỏ th ể lùm ìihứng việc d à ìĩian m à vần cứ ỉà người văn Wìììh ìiììấU'^^ H Ó n n s i ỉ M Ị r o À y T Ậ P . t ậ p 1 . tr 3G8 Đoạn ván niìy Iricỉi trong tác phrím Dảfĩ ổn ch ế ổõ thưc dán Phãp. (chưong V. Nhửng nhả khai hóa) Tác plìám V iế t bằng liếng Pliáp- Lo Pf 0Cés ơt' b CoỊomsủĩỉon fỉanc.vs&. xuá! bàn lán đáu lién ỏ Pari. 05 m 19?ít Ki tèn: Nguyẻn Ái Ouốc. (Bán dỊch của Nxb Sự Thậl. HN. I9G0) //
 14. C h ti Itch ỉ i ò ( ‘h i ,\fiti}i f ù f u t i ẽ c l
 15. w uới lịch sử cuộc dời đau k h ổ và bị rnất quyếĩi. ciỉa các d ã n tộc ỉhưộc địơ, L ê n in là người sáĩig tạo ra cuộc đời ỉììới, là ngọĩi hải đa n g soi đường cho toàn th ể nhản loại bị áp hức đi fới giải plìóngj^' l i ỏ a n M IX Ỉ Ỉ TO ÀN TẬ P . tập 2. tr '2 ị-h Cáu trong bãt Lénm vổ các dồn fỏc ttìuỏc đfũ in hàng ỉiéng Nga trén ĩnp rhi Pô (1 lèn XÕJ. sỏ' ? Iiilnì Ký lõn Nguyền Aỉ Oưốc //'

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản