intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Danh sách các nhà xuất bản ở Việt Nam (Vietnamese Publisher Directory)

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1.684
lượt xem
99
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên soạn (Compiled by) Thư Viện Quốc Gia Việt Nam (National Library of Vietnam) 31 Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam Điện thoại (04)-825-5419 Fax: (04)-825-3357 E-mail: info@nlv.gov.vn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách các nhà xuất bản ở Việt Nam (Vietnamese Publisher Directory)

  1. DANH MỤC CÁC NHÀ XUẤT BẢN VIỆT NAM (Vietnamese Publisher Directory) Biên soạn (Compiled by) Thư Viện Quốc Gia Việt Nam (National Library of Vietnam) 31 Tràng Thi - Hà Nội - Việt Nam Điện thoại (04)-825-5419 Fax: (04)-825-3357 E-mail: info@nlv.gov.vn Sè Tªn nhµ xuÊt b¶n Sè ®iÖn tho¹i §/c Nhµ xuÊt b¶n TT (Name) (Telephone) (Address) 1 ¢m nh¹c 825-2423 / 825-6286 61 Lý Th¸i Tæ, Hµ Néi 2 B¶n ®å 835-5958 / 834-4610 73 L¸ng Trung, Hµ Néi 3 B−u ®iÖn 943-1284 / 943-2438 18 NguyÔn Du, Hµ Néi 4 ChÝnh trÞ Quèc gia 942-1248 / 22-24 Quang Trung, Hµ Néi 09-032-16556 5 C«ng an nh©n d©n 0694-2970 / 0694-2969 167 Mai H¾c §Õ, Hµ Néi 6 C«ng b¸o chÝnh phñ 0804-4517 / 843-0396 1, B¸ch Th¶o, Hµ Néi 7 Côc B¸o chÝ 972-3856 / 091-330-2713 53A Hµng Chuèi, Hµ Néi 8 Côc xuÊt b¶n 942-7139 / 091-331-7936 10, §−êng Thµnh, Hµ Néi 9 §¹i häc B¸ch Khoa 868-4569 Kh¸n ®µi B, s©n vËn ®éng T¹ Quang Böu §¹i häc B¸ch Khoa, Hµ Néi 10 §¹i häc Kinh tÕ quèc 869-4599 / 869-4937 207 ®−êng Gi¶i Phãng, Hµ Néi d©n 11 §¹i häc Quèc gia Hµ 971-4898 / 971-4899 16 Hµng Chuèi, Hµ Néi Néi 12 §¹i häc Quèc gia Tp. 08-823-9171 / 3 C«ng tr−êng Quèc tÕ, Q.3, Hå ChÝ Minh 08-826-5395 Tp. Hå ChÝ Minh 13 §¹i häc S− ph¹m 754-7735 136 Xu©n Thuû, CÇu giÊy, Hµ Néi 14 §µ N½ng 05-1182-3883 / 17 Quang Trung, Tp. §µ N½ng 05-1182-1082 15 §ång Nai 06-194-6520 210 Quèc Lé 1K, Tp. Biªn Hoµ, TØnh §ång nai 16 Gi¸o dôc 822-0647 81 TrÇn H−ng §¹o, Hµ Néi 17 Giao th«ng vËn t¶i 942-3346 / 942-4620 80B TrÇn H−ng §ao, Hµ Néi 18 Nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi 825-7063 / 825-2916 4 Tèng Duy T©n, Hµ Néi 19 Nhµ xuÊt b¶n H¶i 03-184-5970 5 NguyÔn KhuyÔn, H¶i Phßng Phßng 20 Héi nhµ v¨n 822-1404 / 822-2135 65 NguyÔn Du, Hµ Néi 1
  2. 21 Khoa häc & Kü thuËt 942-4786 / 942-6172 70 TrÇn H−ng §¹o, Hµ Néi 22 Khoa häc x· héi 825-6174 / 825-5428 61 Phan Chu Trinh, Hµ Néi 23 Kim §ång 943-4730 / 943-9001 55 Quang Trung, Hµ Néi 24 Lao ®éng 851-5380 / 851-5381 175 Gi¶ng Vâ, Hµ Néi 25 Lao ®éng x· héi 824-1706 41B Lý Th¸i Tæ, Hµ Néi 26 Lý luËn chÝnh trÞ 747-2541 56B Quèc Tö Gi¸m, Hµ Néi Mòi Cµ Mau [xem Ph−¬ng §«ng] 27 Mü thuËt 943-0354 / 943-6133 44B Hµm Long, Hµ Néi 28 NghÖ An 03-884-0560 39B Lª Hång Phong, Tp. Vinh, TØnh NghÖ An 29 Nhµ xuÊt b¶n Tp. Hå 08-829-6764 / 62,NguyÔn ThÞ Minh Khai, Q.1, ChÝ Minh 08-822-5340 Tp. Hå ChÝ Minh 30 N«ng nghiÖp 852-3887 D14, Ph−¬ng Mai, Hµ Néi 31 Phô n÷ 971-6727 / 971-7980 39 Hµng Chuèi, Hµ Néi 32 Ph−¬ng §«ng (tªn cò 01-783-1305 / 107 Bïi ThÞ Tr−êng, P.5, Tp. Cµ Mau Mòi Cµ Mau) 01-783-1676 33 Qu©n ®éi nh©n d©n 747-0780 / 845-5766 23 Lý Nam §Õ, Hµ Néi 34 S©n khÊu 943-9038 / 943-2069 51, TrÇn H−ng §¹o, Hµ Néi 35 Tµi chÝnh 971-9380 / 972-2938 4, Phan Huy Chó, Hµ Néi 36 Thanh Ho¸ 03-785-2281 248, TrÇn Phó, Tp. Thanh Ho¸ 37 Thanh niªn 943-6713 / 943-4044 62, Bµ TriÖu, Hµ Néi 38 ThÕ giíi 825-3841 / 825-4542 46, TrÇn H−ng §¹o, Hµ Néi 39 ThÓ dôc ThÓ thao 845-6155 / 845-6867 7, TrÞnh Hoµi §øc, Hµ Néi 40 Th«ng tÊn 933-2278 / 933-2279 11, TrÇn H−ng §¹o, Hµ Néi 41 Thèng kª 845-7290 96, Thuþ Khuª, Hµ Néi 42 ThuËn Ho¸ 015-482-3847 43, TrÇn §¨ng L−u, Tp. HuÕ 43 T«n gi¸o 0804-8562 37, Hïng V−¬ng, Hµ Néi 44 TrÎ 08-931-6211 161B, Lý ChÝnh Th¾ng, Q.3, Tp. Hå ChÝ Minh 45 T− ph¸p 823-1135 / 734-3604 58-60, TrÇn Phó, Hµ Néi 46 Tõ ®iÓn b¸ch khoa 733-9279 ; 733-5663 109, Quan Th¸nh, Hµ Néi 47 Tri thøc 945-4661 45 NguyÔn Du, Hµ Néi 48 V¨n ho¸ d©n téc 943-4242 / 826-3070 19, NguyÔn BØnh Khiªm 49 V¨n ho¸ Sµi Gßn 08-827-2169 / 872-2169 310, TrÇn H−ng §¹o, P. NguyÔn C− Trinh, Q.1 - Tp. Hå ChÝ Minh 2
  3. 50 V¨n ho¸ Th«ng tin 971-9512 43, Lß §óc, Hµ Néi 51 V¨n häc 829-4782 18, NguyÔn Tr−êng Té, Hµ Néi 52 V¨n nghÖ Tp. Hå ChÝ 08-931-6435 179, Lý ChÝnh Th¾ng, Q.3, Minh Tp. Hå ChÝ Minh 53 Vô sau ®¹i häc, 869-2016 / 869-4905 49, §¹i Cå ViÖt, Hµ Néi Bé §¹i häc 54 X©y dùng 826-8271 / 821-8785 37, Lª §¹i Hµnh, Hµ Néi 55 Y häc 762-5923 / 762-5922 352, §éi CÊn, Hµ Néi (Compiled by the Staff of National Library of Vietnam /10-02-2006) 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2